Tuesday, March 2, 2021

ทัวร์หัวหิน 2 วัน 1 คืน เริ่มต้น 1,150 บาท | รวมเครื่องเล่นสวนน้ำ Vana Nava

ทัวร์หัวหิน 2 วัน 1 คืน เริ่มต้น 1,150 บาท | รวมเครื่องเล่นสวนน้ำ Vana Nava

ทัวร์หัวหินราคาถูก

ทัวร์หัวหิน 2 วัน 1 คืน แถมฟรีเครื่องเล่น โปรสุดคุ้ม !! 2563

ทัวร์หัวหิน โปรโมชั่นทัวร์ บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ทัวร์หัวหิน 2 วัน 1 คืน เริ่มต้น 1,150 บาท บริการจัดทัวร์ท่องเที่ยวในเส้นทางต่างๆ เน้นด้านบริการและคุณภาพ ทัวร์หัวหินราคาถูก และเรามีอีกหนึ่งเส้นทางแนะนำในราคาพิเศษ คือเส้นทางหัวหิน สวนน้ำวานา นาวา เที่ยวหัวหิน 2 วัน 1 คืน แบบสุดคุ้ม !! โปรโมชั่นทัวร์ สุดคุ้ม !! ที่พัก อาหาร บัตรเข้าชมเครื่องเล่น

ทัวร์หัวหิน 2 วัน 1 คืน
เดินทางได้ทุกวันตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป (รวมเครื่องเล่น)

วันแรก สนุกลืมโลกที่สวนน้ำ Vana Nava FREE!!!! เครื่องเล่น VR Slide
16.00 น เชิญท่านเช็คอินเพื่อเข้าพักที่โรงแรมตามที่ท่านได้ทำการจองหรือตามที่ระบุไว้ใน Voucher ของท่าน (โปรดแสดง Voucher แก่เจ้าหน้าที่โรงแรม)
โรงแรม Sala@Huahin http://www.salahuahin.com/
โรงแรมหัวหิน ไวท์ วิลล่า http://www.huahinwhitevilla.com/
โรงแรมชมวิว หัวหิน https://chomviewhotel.com/th/
โรงแรม Wora Wana 4* (เขาตะเกียบ) http://www.worawana.com
(โปรดแสดง voucher แก่เจ้าหน้าที่โรงแรม)
18.00 น บริการอาหารเย็นชุด “ไก่อบตะไคร้” ณ ร้านส้มตำนายทองก้อน สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 ท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
10.00 น เก็บสัมภาระเช็คเอาท์จากโรงแรมที่พัก
11.00 น ชาวประมงชุมชนหมู่บ้านคลองเก่ายินดีต้อนรับและนำท่านล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี อุดหนุนสินค้าของฝากจากทะเล “หมึกไข่แดดเดียว” ให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสและซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน หลังจากนั้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ร้านอาหาร-รายการอาหาร และการเดินทาง อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

โปรแกรมสุดคุ้ม 1 (์New Promotion) ทัวร์หัวหิน 2 วัน 1 คืน
(เดินทางได้ทุกวัน จองได้ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป)
จองได้ภายใน 30 พ.ย.2563 และเดินทางภายใน 28 ธันวาคม 2563

ผู้ใหญ่ TWN/DBLE 2 ท่าน/ห้อง ผู้ใหญ่ TRP 3 ท่าน/ห้อง เด็กอายุ 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ (2+1)

พักเดี่ยว SGLเพิ่ม

เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง
ท่านละ ท่านที่ 3 ท่านละ ท่านละ ท่านละ
1,289 บาท 1,439 บาท/ท่าน 1,439 บาท 900 บาท 500 บาท

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์หัวหิน

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 2.ค่าห้องพัก (2ท่าน/ห้อง) ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ 4.ค่าเข้าสวนน้ำวานานาวา ฟรีเครื่องเล่น VR Slide (1รอบ)
*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3.ไม่รวมประกันในการเดินทาง

ทัวร์หัวหิน

โปรแกรมสุดคุ้ม 2 (์แบบกรุ๊ปขั้นต่ำ 4 ท่าน)
ทัวร์หัวหิน 2 วัน 1 คืน (เดินทางได้ทุกวัน )

วันแรก สนุกลืมโลกที่สวนน้ำ Vana Nava
…. รอต้อนรับทุกท่านที่สวนน้ำแห่งความสนุก Vana Nava (โปรดแสดง voucherกับเจ้าหน้าที่ ที่ห้องจำหน่ายบัตร)
12.00 น บริการอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารภายในสวนน้ำ Vana Nava
16.00 น เชิญท่านเช็คอินเพื่อเข้าพักที่โรงแรมตามที่ท่านได้ทำการจองหรือตามที่ระบุไว้ใน Voucher ของท่าน (โปรดแสดง Voucher แก่เจ้าหน้าที่โรงแรม)
โรงแรม Sala@Huahin http://www.salahuahin.com/?pid=1
โรงแรมหัวหิน ไวท์ วิลล่า http://www.huahinwhitevilla.com/
หรือที่โรงแรมชมวิว หัวหิน https://chomviewhotel.com/th/
โรงแรม Wora Wana 4* (เขาตะเกียบ) http://www.worawana.com/
(โปรดแสดง voucher แก่เจ้าหน้าที่โรงแรม)
17.00 น บริการอาหารเย็นที่ นาวีภิรมย์ สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 ท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
09.00 น ชาวประมงชุมชนหมู่บ้านคลองเก่ายินดีต้อนรับและนำท่านล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี อุดหนุนสินค้าของฝากจากทะเล “หมึกไข่แดดเดียว” ให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสและซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน (โปรดตรวจสอบรอบการล่องเรือใน voucher ของท่านซึ่งจะมีตั้งแต่รอบ 09.00-15.00 น.)
12.00 เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

หมายเหตุ : ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทาง อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ (2-3ท่าน/ห้อง)

ท่านละ

เด็กอายุ 2-12 พักกับผู้ใหญ่ (2+1) พักเดี่ยว
ชำระเพิ่ม
เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง
เดินทาง 10 ท่าน 1,150 1,150 550 500
เดินทาง 9 ท่าน 1,200 1,200 600 500
เดินทาง 8 ท่าน 1,250 1,250 650 500
เดินทาง 7 ท่าน 1,300 1,300 650 500
เดินทาง 6 ท่าน 1,350 1,350 700 500
เดินทาง 5 ท่าน 1,450 1,450 750 500
เดินทาง 4 ท่าน 1,650 1,650 850 500

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ : ทัวร์หัวหิน

*ต้องการท่องเที่ยวในรูปแบบไหน ?? สอบถามเราได้นะครับ 

ฝากติดตาม รับข่าวสาร รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ
ผ่านช่องทาง Youtube ของเรา คลิ๊กที่นี่ Youtube/BESTFRIENDHOLIDAYCHANNEL

ลูกค้าสามารถจองบัตรเข้าสวนน้ำกับเราได้ในราคาพิเศษ เพียง 499 บาท บัตรสวนน้ำวานานาวา-หัวหิน

หากคุณลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ 02-1835623,094-5707755
ต้องการจัดกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์หัวหิน ทัวร์ชะอำ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่
ได้ที่เบอร์ 02-1835623,089-6133915,082-3550282

 

จัดทัวร์ท่องเที่ยว ทัวร์หัวหิน ทัวร์หัวหิน ทัวร์หัวหินราคาถูก ตลอดปี 2563

จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่าน กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊ก จัดกรุ๊ปทัวร์

รับจองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วในประเทศ ทุกสายการบิน คลิ๊กเพิ่มเติม จองตั๋วเครื่องบิน 

ทัวร์เกาหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 3,290 บาท ” โปรแกรมใหม่”  คลิ๊ก ทัวร์หลีเป๊ะ

ติดตามผ่านช่อง Youtube ของเราคลิ๊ก วีดีโอตัวอย่างการเดินทาง

เที่ยวได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป 2564

โปรแกรมยอดนิยม

ทัวร์ลดราคา

รีวิวการเดินทาง

Related news