ทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน เกาะห้อง เกาะพีพี ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก

0
1363

ทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน

 

ทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน

 วันที่ 1 สนามบินกระบี่ -เข้าที่พัก
 รถรอรับจากสนามบินกระบี่ เดินทางเข้าสู่ที่พัก
 เย็น  อิสระ อาหารค่ำ
 วันที่ 2 กระบี่ – เกาะพีพี เต็มวัน ( เรือสปีทโบ้ท)
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รถรับจากโรงแรมที่พัก ไป ยังท่าเรือ
 08.00-09.00เดินทางท่องเที่ยว เกาะพีพี โดยเรือ สปีตโบ้ท มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) พร้อมบริการน้ำดื่ม นำทุกท่านเที่ยวรอบ เกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม นำท่านเที่ยวชม อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach
จากนั้นเที่ยวชมอ่าว โล๊ะซามะ นำท่านดำน้ำ ดูปะการัง ชมความงามใต้ท้องทะเลและชมปลาหลากหลายชนิด ปะการังที่สวยงาม ดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูน ชมความงามของ อ่าวปิเละ พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต ล้อมไปด้วยผาหินปูนอันสวยงาม จากนั้นผ่านชมถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น
 วันที่ 3กระบี่ – หมู่เกาะห้อง ( เรือสปีทโบ้ท)
 เช้ารับท่านจากโรงแรมที่พัก (กระบี่) เดินทางสู่ท่าเรือ (เวลารับขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรมที่คุณเลือก)
ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะห้อง(ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
เดินทางถึง เกาะห้อง ทะเลใน (Lagoon) ล้อมรอบด้วยผาหินปูน น้ำทะเลใสสะอาดเขียวดั่งมรกต
มุ่งหน้าสู่ เกาะผักเบี้ย เกาะไร่ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศโดยรอบที่ประกอบด้วย เกาะยาวน้อย , ยาวใหญ่ และหาดทับแขก
ระหว่างทางแวะ เกาะลาดิง ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ให้ท่านได้ลงไปสัมผัสกับความสวยงามกันค่ะ
12.00พักรับประทานอารกลางวันบน เกาะห้อง บริการ อาหารแบบปิกนิก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมเตรียมตัวเดินทางกลับ
บ่ายเดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์ ส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก(กระบี่)โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
วันที่ 4กระบี่ – สนามบิน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ของทางโรงแรม
สมควรแก่เวลา พาท่านซื้อของฝากเมืองกระบี่ จากนั้นส่งทุกท่านสู่สนามบิน
เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ
รายการ  ราคา/ต่อท่าน

กระบี่  4 วัน 3 คืน Krabi la playa resort

X,XXX.-

หมายเหตุ ลูกค้าเลือกแพคเกจโปรแกรมเปลี่ยนแปลงทริปในแต่ละวันได้ กรุณาสอบถามขอมูลและราคาได้จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
ราคานี้รวม :• ค่าที่พักระดับ 4 ดาว จำนวน 4 วัน 3 คืน
• ค่าเรือพาดำน้ำเกาะพีพี / เกาะห้อง
• อาหาร 4 มื้อ
• รถรับ- ส่ง สนามบิน
ราคานี้ไม่รวม :• ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุ
• ภาษีมูลค่าเพิ่มและ หัก ณ ที่จ่าย
• อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าเข้าชมสถานที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการทุกโปรแกรมสำหรับคนไทย หากเป็นชาวต่างชาติจ่ายเพิ่มค่าเข้าอุทยาน 400 บาท/ท่าน
หมายเหตุ : หากเป็นช่วงเทศกาลราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้ากรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

ทัวร์กระบี่ ดำน้ำ 1 วันทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืนทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืนทัวร์กระบี่ 4 วัน 3 คืน
 Jungle TourCity Tour เหมาเรือส่วนตัว

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติแต่ทางบริษัทฯยังคงยึดถือผลประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 

ทัวร์ฮ่องกง-ลดราคา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here