ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย ราคาถูก 52,927 บาท ตลอดปี 2562

1086

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย ราคาถูก 52,927 บาท ตลอดปี 2562

ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย ราคาถูก 52,927 บาท

• ชม มหาวิหารจวารี โบสถ์แห่งไม้กาเขนอันศักดิ์สิทธิ์
• ชม ป้อมอันนานูรี ป้อมปราการเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนาน
• ชม อ่างเก็บน้ำชินวารี ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้
• ชม อุพลิสซิเค่ หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่
• ชม พิพิธภัณฑ์ท่านสตสลิน ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและสิ่งของต่างๆ ของสตาลิน
• ชม โบสถ์ Gelati Cathedral วิหารเก่าแก่ที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก
• ชม โบสถ์เมเคตี เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผา
• ชม ป้อมปราการนาริกาลา สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4
• ชม โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ ซึ่งรอดพ้นจากความเสียหายจากแผ่นดินไหว
• ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต สินค้าพื้นเมือง

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – อัลมาตี – ทบิลิชิ
 07.30  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน AIR ASTANA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
 10.30  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยเที่ยวบินที่ KC932 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชม.)
 16.30  เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
 19.30  ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC139 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
 21.40  เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี Tbilisi ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
 ที่พัก Iveria Inn หรือ GTM Kapan 3* หรือเทียบเท่า
 วันที่ 2  เมืองคัสเบกิ – ป้อมอันนานูรี – กูดารี
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอำยุกว่า3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจำกกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองนี้ เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย Iberia Kingdom ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยู่แล้ว ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากนี้ องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้ำให้เป็นมรดกโลก UNESCO WORLD HERITAGE SITE นำท่านชม มหาวิหารจวารี Jvari Monastry หรือโบสถ์แห่งไม้กาเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักกำระนับถือวิหารแห่งนี้ เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่านักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปำโดเกีย เมืองหนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ได้นำไม้กางเขนนี้ เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล นำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม
 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวงริมฝั่งแม่น้ำ Aragvi ผ่าน Jvari Pass ททที่ระดับความสูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ เมืองคัสเบกิ Kazbgi ความสูงที่ 1700 เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา Stepansminda ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คัสเบกิ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซีประมาร 157 กิดลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สำคัญของประเทศจอร์เจียมีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย ระหว่างทางนำท่านแวะชม ป้อมอันนานูรี Ananuri Fortress ป้อมปราการเก่าแก่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนป้อมที่ซ่อนเร้นความงามของโบสถ์ 2 หลัง ที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี Zhinvali ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้ และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ของภูเขาที่ล้อมรอบสถานที่แห่งนี้
 ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 ที่พัก Alpina หรือ Gudauri 3* หรือเทียบเท่า
 วันที่ 3  กูดารี – กอรี – อุพลิซิเค่ – คูทัยซี
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี Gori (ระยะทางประมาณ 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ทุกวันนี้เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกินของ “โจเซฟ สตาลิน Joseph Stalin” ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียตในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองเมืองกอรีแห่งนี้ นำท่านชม อุพลิสซิเค่ Uplistsikhecave Cave Town หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแห่งนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทาศาสนาและวัฒนธรรม ละช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือในช่วงศตวรรคที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามาเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ตวรรษที่9 ชม พิพิธภัณฑ์ท่านสตสลิน Stalin Museum ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและสิ่งของต่างๆ ของสตาลินเอาไว้รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงประวัติของสตาลินและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ
 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองคูทัยซี Kutaisi (ระยะทางประมาณ 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 3,000 ปี และเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของ Kingdom Georgia ในศตวรรษที่ 15 ถึงปี ค.ศ.1810
 ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 ที่พัก Argo Palace หรือ Kutaisi 3* หรือเทียบเท่า
 วันที่ 4  ตลาดเช้า – โบสถ์ Gelati – โบสถ์ Bagrati – เมืองบาทูมิ
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นำทุกท่านเดินชม ตลาดเช้า ของเมืองเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวเมือง จากนั้นนำทุกท่านชม โบสถ์ Gelati Cathedral วิหารเก่าแก่ที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ โบสถ์ Gelati นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของจอร์เจีย สร้างโดย King David IV แห่งจอร์เจียในศตวรรษที่12 ในสมัยก่อนได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยนับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป จากนั้นนำทุกท่านชม โบสถ์ Bagrati Cathedral สร้างในปีศตวรรษที่ 11 สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แม้ว่าตัวโบสถ์จะได้รับความเสรยกายทั้งจากศัตรูผู้รุกราน และภัยธรรมชาติหลายศตวรรษแต่ก็ได้มีการบูรณะมาโดยตลอด ทุกท่านได้ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเนื่องจากโบสถ์ตั้งอยู่บนเนินเขา
 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองบาทูมี Batumi (ระยะทางประมาณ 140 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชม.) เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลบนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของอัตจารา Ajara เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจียครอบคลัมพื้นที่บริเวณกว้างมีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งบริเวณที่มีเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยไม้เขียวขจีไปจนถึงเนินเขาที่เขียวชอุ่มเป็นหนุ่งในเมืองที่มีทิวทัศน์ของทะเลดำ เมืองบาทุมิ Batumi เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง นำท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่าในย่าน Old Town และ Batumi ชม Pizzal Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบดดยสถานปนิกชื่อดังชวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิง และพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบด้วยภัตาคาร, โรงแรม, ไนต์คลับ ฯลฯ
 ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 ที่พัก World Palace หรือ City Hotel หรือ Piazz Inn 3* หรือเทียบเท่า
 วันที่ 5  เมืองบาทูมิ – คูทัยซี – ทบิลิซี
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี Tbilisi ระหว่างทางชม lago’s wine cellar หมู่บ้าน Chardhakhi ณ หมู่บ้านแห่งนี้ทุกท่านจะได้ชมไร่องุ่น โรงบ่มไวน์ที่ยังคงการผลิตแบบดั่งเดิม ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อว่าการปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์เริ่มจากที่ประเทศจอร์เจียนี้เมื่อประมาณ 4,000 กว่าปีมาแล้ว ให้ทุกท่านได้ลิ้มชิมไวน์รสเลิศและชื่นชมบรรยากาศไร่องุ่นที่สวยงามสุดลูกหูลูกตา
 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี
 ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 ชมโชว์การแสดงระบำพื้นเมือง
 ที่พัก Iveria Inn หรือ GTM Kapan 3* หรือเทียบเท่า
 วันที่ 6  ทบิลิซี
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นำท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของ เมืองทบิลิซี เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา Kura หรือเรียกว่า แม่น้ำมิตควารี Mtkvari ในภาษาท้องถิ่น เมืองทบิลิซี มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรราวๆ 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี Vakhtang Gorgasali กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี ไอบีเรีย ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซีเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป นำท่านชม โบสถ์เมเคตี Metekhi Church เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำมิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พำนักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกัน จะมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี ผู้สร้างเมืองตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม
 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 จากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 มีการเปลี่ยนมือผู้ปกครองมากมาย ทั้งช่วงอาหรับ มองโกล เปรอ์เซีย เติร์ก รัสเซีย ตัวอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8 สัมผัสความงามของโบสถ์ที่อยู่ภายในนี้คือ โบสถ์นักบุญนิโคลาส St.Nicholas Church ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 หากมองลงมาจากป้อม ท่านจะได้เห็นความผสมผสานกลมกลืนกันระหว่างผู้คนหลากหลายชนชาติ ที่มาอยู่กันในเมืองนี้ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติอีกด้วย ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Bath Houses ในย่านโซโลลากี Sololaki ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ Sulphur Spring Water อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฯ โนโว
 22.40  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฯ เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC140
 วันที่ 7  อัลมาตี
 04.25  เดินทางถึง ท่าอากาศยานฯ เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 11.30  นำท่านออกเดินทางกันต่อ
 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของ กรุงอัลมาตี เริ่มด้วยการชม จัตุรัสสาธารณะ Republic Square สวนสาธารณะสำคัญที่เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์อิสรภาพ Monument of Independence และ สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ Panfilov Tsev Park สร้างขึ้นเพื่อแสดงความรำลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซัคที่ช่วยโซเวียตรบกับนาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นนำท่านชม โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ Zenkov Cathedral ซึ่งรอดพ้นจากความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1911 อย่างน่าอัศจรรย์เป็นโบสถ์ไม้ที่ไม่ใช้ตะปูในการสร้าง เลยนับเป็น 1 ใน 8 สถาปัตยกรรมซึ่งส้รางด้วยไม่ที่พิเศษที่สุดในโลกซึ่งตั้งอยู่ในสวนแห่งนี้ด้วย จากนั้นก่อนเดินทางกลับบ้าน ให้ท่านได้อิสระกับการ ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต GREEN MARKET ซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ไข่ปลาคาร์เวียร์ ของสดของ อาทิ ถั่วชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิตาชิโอ อัลมอนด์ ผลไม้แห้ง ต่างๆมากมาย ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับเมืองไทย พิเศษ! นำทุกท่านชม Falcon Show ศิลปะการบังคับนกเหยี่ยวของขาวคาซัคที่หาชมได้ยากยิ่ง (รายการ Falcon Show มีเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น เพราะเป็นการแสดงกลางแจ้ง) หรือ นำทุกท่านขึ้นชม สกีรีสอร์ท Shymbulak อันโด่งดังของเมืองอัลมาตี (รายการ Shymbulak มีเฉพาะในฤดูหนาวนั้น เนื่องจากในฤดูร้อนหิมะละลาย และปิดสกีเพื่อทำการฟื้นฟูธรรมชาติ)
 ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน
 วันที่ 8  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
 01.00  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931
 08.55  เดินทางถึง ท่าอากาศยานฯ สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
04 เม.ย. 61 – 11 เม.ย. 61  55,927  54,927 52,927 9,900
18 เม.ย. 61 – 25 เม.ย. 61 55,927 54,927 52,927 9,900
02 พ.ค. 61 – 09 พ.ค. 61 52,927 51,927 49,927 9,900
09 พ.ค. 61 – 16 พ.ค. 61 52,927 51,927 49,927 9,900
13 มิ.ย. 61 – 20 มิ.ย. 61 52,927 51,927 49,927 9,900
11 ก.ค. 61 – 18 ก.ค. 61 55,927 54,927 52,927 9,900
15 ส.ค. 61 – 22 ส.ค. 61 55,927 54,927 52,927 9,900
05 ก.ย. 61 – 12 ก.ย. 61 52,927 51,927 49,927 9,900
10 ต.ค. 61 – 17 ต.ค. 61 59,927 58,927 56,927 9,900

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จอร์เจีย

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน AIR ASTANA
• ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
• ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
• ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
• ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
• ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย ราคาถูก 52,952 บาท

ทัวร์ฮ่องกง