โฆษณา
เส้นทางอื่นๆที่น่าสนใจทัวร์ซัวเถา ราคาถูก 14,999 บาท

ทัวร์ซัวเถา ราคาถูก 14,999 บาท

เปิดจองแล้ว 1 กันยายน 2564
อัพเดทโปรแกรมท่องเที่ยวกับเราได้ที่ 02-1835623,089-6133915,082-3550282

ทัวร์ซัวเถา ราคาถูก จัดทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 5 วัน

ทัวร์ซัวเถา

ทัวร์ซัวเถา ราคาถูก  เริ่มต้น 14,999 บาท 

ทัวร์ซัวเถา จัดทัวร์พาเที่ยวซัวเถา ราคาพิเศษ คุณภาพดี ให้ท่านลูกค้าได้เที่ยวซัวเถาอย่างเต็มอิ่ม พร้อมบริการโดยทีมงานคุณภาพที่เราคัดสรรและชำนาญเส้นทางโดยตรง บริการดีอาหารหารอร่อย เที่ยวคุ้ม..ที่นี่ !!

ทัวร์ซัวเถา บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ จัดทัวร์จีนในราคาพิเศษกับเส้นทาง ทัวร์ซัวเถา ทัวร์ซัวเถาราคาถูก นมัสการศาลเจ้าพ่อเสือ เจ้าแม่ทับทิม เเละเต็มอิ่มกับการช้อปสินค้าราคาถูก เมืองเซิ้นเจิ้น เที่ยวเต็มอิมกับเส้นทาง ทัวร์ซัวเถา ทัวร์ซัวเถา จองได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป หรือเลือก จัดกรุ๊ปซัวเถา กับเราได้ในราคาพิเศษ..!!

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล
08.30 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
(เคาน์เตอร์เช็คอินจะทำการปิดการเช็คอินก่อนเครื่องออก 45 นาที)
11.30 บินลัดฟ้าสู่ซัวเถา เที่ยวบินที่ CZ8356 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มื้อที่1)
15.35 เดินทางถึง เมืองซัวเถา (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) เมืองซัวเถาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วที่มีอาศัยอยู่ทั่วโลก ซัวเถา เป็นหนึ่งในจังหวัดของจีนที่ตั้งอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีพื้นที่ 234 ตารางกิโลเมตร จังหวัดซัวเถา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุ้ง เป็นหนึ่งในถิ่นฐานของจีนแต้จิ๋ว ที่พูดภาษาแต้จิ๋ว ซึ่งเป็นภาษาที่แยกย่อยมาจากภาษาหมินใต้ (ฮกเกี้ยนใต้) เมืองซัวเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซัวเถาเป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลที่ อพยพไปตั้งถิ่นฐานยัง ประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของเมืองซัวเถาพัฒนา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 2 )
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก KEDU (INTERNATIONAL) HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ถู่โหลวแห่งฝูเจี้ยน – แต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – วัดไทย – สะพานเซียงจื่อ – ซัวเถา – อิสระเยี่ยมญาติ หรือ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 3 )
นำท่านสู่ ถู่โหลวแห่งฝูเจี้ยน หรือ บ้านดินแห่งฝูเจี้ยน แหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขา มณฑลฝูเจี้ยน เป็นอาคารรูปทรงวงแหวนหลายชั้นที่สร้างจากดินของชาวจีนแคะ ซึ่งที่ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้มีจำนวน 46 หลัง ทั้งหมดสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ถึง 20 อาคารแต่ละหลังสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนกว่า 800 คน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 4 )
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่เมืองแต้จิ๋ว เป็นเมืองโบราณ เป็นต้นกำเนิดของ “วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล” แห่งสำคัญอีกแห่ง ที่ต้อนรับการกลับบ้านของชาวจีนทั่วโลกด้วยตึกรามบ้านช่อง แบบโบราณที่บางแห่งมีประวัตินับพันปีอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
นำท่านสู่ วัดไคหยวน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต้จิ๋ว เป็นวัดพุทธนิกายมหายานโบราณ สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ถัง ซึ่งมีนามรัชสมัยว่า “คายหยวน” ตรงกับปี ค.ศ. 738 ภายในวัดยังมีวัตถุโบราณมากมายที่สร้างขึ้นต่างยุคต่างสมัยกัน
นำท่านชม วัดไทย ตั้งอยู่ติดวัดไคหยวน ซึ่งเจี่ยฮุ่ยหยูได้รวมเงินสมทบของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย รวมทั้งใช้สมบัติส่วนตัว สร้างวัดไทยขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1985 แล้วเสร็จเมื่อปีค.ศ. 1992 เบิกพระเนตรโดยหลวงจีนในประเทศไทย วัดไทยประดิษฐานพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากประเทศไทย ในวัดมีวิหาร เจดีย์ทรงไทย ออกแบบโดยช่างไทย ปัจจุบันบริเวณวัดกว้างขวาง มีเก๋งต่างๆอยู่ริมทะเลสาบ
จากนั้นท่านผ่านชม สะพานเซียงจื๊อ เป็นสะพานโบราณข้ามแม่น้ำหานเจียง มีชื่ออีกชื่อว่าสะพานกวงจี้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของตัวเมืองแต้จิ๋ว เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ซ้ง ตรงกับปีค.ศ. 1170 โดยใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ่งเป็นช่วงที่กว้างที่สุด มีความกว้างประมาณ 100 เมตรเป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิดปิดได้
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 5 ) เมนูแต้จิ๋ว 18 อย่าง
หลังอาหารเป็นเวลาอิสระเยี่ยมญาติ หรือ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) – สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – ไต่ฮงกง (เทพเจ้าแห่งสุขภาพ) – เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ)-รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 6 )
นำท่านสักการะ ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นเทวนารีทำให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่อกันว่า หากต้องการให้ชีวิตราบรื่นก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิบแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยู่ติดทะเล และมีชีวิตอยู่กับทะเล
พาท่านสู่ สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งของสุสานนี้มีแม่น้ำและคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อนและหมู่บ้าน ตัวสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทำแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า “ สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างขึ้นในปีที่ 47 แห่งรัชสมัยเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นำฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้ พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ
จากนั้นนำท่านสู่ ไต่ฮงกง (เทพเจ้าแห่งสุขภาพ) นมัสการไต่ฮงกง อันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิงจู่ซือเป็นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อำเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้จิ่นสื้อเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่มณฑลกวางตุ้ง ได้สร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอผิงหลี่ และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ ไต่ฮงกง ผู้นี้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 7 )
บ่าย นำท่านชม เฮียงบู๋ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งในลัทธิเต๋า ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผ่านการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โตมีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบัน เฮียงบู๋ซัว ได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการ เจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่ หลังจากนมัสการที่ เฮียงบู๋ซัว นี้แล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ำ ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก
นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เซิ่นเจิ้น (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองโบราณ เป็นต้นกำเนิดของ วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล” แห่งสำคัญอีกแห่ง ที่ต้อนรับการกลับบ้านของชาวจีนทั่วโลกด้วยตึกรามบ้านช่อง แบบโบราณที่บางแห่งมีประวัตินับพันปีอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 8 ) อาหารซีฟู้ด เป๋าฮื้อ ไวน์แดง
จากนั้นนำทุกท่านสู่ ตลาดตงเหมิน สถานที่เดินช้อปปิ้งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, นาฬิกา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมาย
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HONG LI LAI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 วัดกวนอู – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก –ร้านยางพารา – เซิ่นเจิ้น – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 9 )
นำท่านสู่ วัดกวนอู ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ เปรียบเสมือนตัวแทนของความเด็ดเดี่ยว เป็นธรรม กล้าหาญ เป็นวัดอันศักดิ์สิทธิที่คนเซิ่นเจิ้นนิยมสักการะขอพรในเรื่องหน้าที่การงาน โดยเฉพาะข้าราชการ
นำท่านแวะชม สินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ ยาบัวหิมะ ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ “ โรงงานผลิตหยก ” ซึ่งเป็นหยกแท้ของเมืองจีน รับฟังความเป็นมาและประโยชน์ของหยกเมืองจีน อิสระเลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ของฝากอันล้ำค่าที่ขึ้นชื่อของจีน จากนั้นนำทุกท่านแวะชมร้านของโอท็อปขึ้นชื่อ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 10 )
จากนั้นนำท่านชม “ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา” นำท่านชมสินค้าแปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน ได้นำผลิตภัณฑ์ยางพารามาทำเป็นเครื่องนอน ของใช้ในบ้าน ได้อย่างลงตัว
ได้เวลานัดหมายนำท่านสู่สนามบินเซิ่นเจิ้น
16.40 บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ CZ8323 CHINA SOUTHERN AIRLINE บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มื้อที่11)
18.15 คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์ซัวเถา
รับส่วนลด 200 บาท เมือจองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

PERIOD ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก  2-18 ปี ราคากรุ๊ปเหมา
Promotion
15-18 กุมภาพันธ์ 2563 15,999 17,999 17,999
22-25 กุมภาพันธ์ 2563 15,999 17,999 17,999
29 ก.พ.-3 มี.ค. 2563 15,999 17,999 17,999
7-10 มีนาคม 2563 14,999 16,999 16,999
14-17 มีนาคม 2563 14,999 16,999 16,999
21-24 มีนาคม 2563 15,999 17,999 17,999

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

เที่ยวซัวเถา
ฝากกด SubScribe ติดตาม ทีมงาน บริษัท เบส เฟรนด์ ฮอลิเดย์ ด้วยนะครับ
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน

** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง Twin (ห้อง2เตียง)/Double (ห้อง 1 เตียงใหญ่)/ Single ( ห้องพักเดี่ยว) / TRP (ห้อง 3 เตียง หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ เมนูพิเศษ อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง, อาหารทะเลซีฟู้ด + เป๋าฮื้อ ไวน์แดง
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน แบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 1,800 บาท/ วีซ่าจีนแบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,500 บาท
 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน )
 • ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์หากพอใจในการบริการสามารถเป็นสินน้ำใจเพิ่มเติมได้ขึ้นอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุผู้เดินทางจะต้องเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% หากต้องการใบเสร็จค่าบริการแบบภาษี
 • โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 • กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
 • วีซ่าเดี่ยวสำหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องทำวีซ่าที่สถานทูตจีนด้วยตนเองไม่สามารถยื่นแทนได้เนื่องจากต้องมีการโชว์ตัว

ทัวร์ซัวเถาราคาถูก จัดทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ทัวร์ซัวเถา โปรโมชั่นพิเศษ

 • อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการแพคเก็จ หรือโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นทัวร์ ผ่อนบัตร ส่วนลดต่างๆ สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1835623, 089-6133915, 082-3550282, 094-5707755
 • จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่าน | จัดกรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์
spot_imgspot_img

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์ในประเทศ

spot_img
spot_img

Hot Promotion

More

  Latest news

  spot_imgspot_img
  spot_imgspot_img