ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ ราคา 53,900 บาท ตลอดปี 2561

394

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ ราคา 53,900 บาท ( TG ) พร้อมส่วนลด..ที่นี่ !!ทัวร์ญี่ปุ่น-เจแปนแอลป์

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ ราคา 53,900 บาท ( TG )

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ พาเที่ยว นาโกย่า ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โทยาม่า ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ ราคาถูก ชม!!! กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งดอกพิงค์มอส ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ โตเกียว ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า มิตซุยเอ้าท์เล็ต โอไดบะ

โปรแกรมการเดินทาง

 วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
 21:00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ชั้น 4) ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าที่ ที่รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
 วันที่สอง นาโกย่า – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – โทยาม่า
 00:05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 644
 0800 น. ถึงสนามบินนาโกย่า (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” ตั้งอยู่ในจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ที่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามมากมายซึ่งก่อให้เกิดแหล่งวัฒนธรรมอันล้ำค่า
นำท่านเที่ยวชม ย่านถนนเก่า ซันมาชิซูจิ เมืองที่ได้รับการดูแลรักษาความดั้งเดิมของเมืองที่มีคูเมืองล้อมรอบและถนนที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ โดยยังเห็นได้จากร้านค้าขายของบนถนน 3 สายแคบๆ ของตัวเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน รวมทั้งวัดวาอาราม ศาลเจ้า และ รูปแบบของหมู่บ้านของชาวนา ชาวไร่ เมื่อครั้งอดีตจึงถูกขนานามว่าเป็น Little Kyoto ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นได้ที่นี่ โดยเฉพาะตุ๊กตา ซารุโบโบะ หรือตุ๊กตาลิงไม่มีหน้า ซึ่งถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่า
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1995 บ้านในสไตล์ กัสโช – สึคุริ ซึ่งรูปแบบบ้านจะมีความยาว ประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” มีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงาม ณ ที่แห่งนี้แต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คนเลยทีเดียว ในเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาชมใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสีอีกด้วย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่จังหวัด โทยาม่า
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOYAMA EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่า
 วันที่สาม เจแปนแอลป์ – ชม!!! กำแพงหิมะ– เขื่อนคุโรเบะ
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ เทือกเขาทาเคยาม่า ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเปิดให้ขึ้นชมปีละครั้ง นำท่านชมความอลังการของ กำแพงหิมะ ขนาดมหึมา SNOW WALL ที่มีความสูงกว่า 10 เมตร ระหว่างการเดินทางนำท่านขึ้นกระเช้ารางไฟฟ้าสู่ สถานีบิโจ-ดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 นาที จากนั้น นั่งรถบัสสู่ สถานีมูโรโดะ ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 55 นาที จากจุดนี้เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วย ยอดเขาหลายลูก รวมทั้งยอดเขาทาเทะยาม่าที่สวยงาม ด้วยความสูง 3,015 เมตร สูงเป็นที่ 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิ จากนั้น นำท่านนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งวิ่งลอดอุโมงค์ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อนเดินทางสู่ สถานีไดคันไบ ยอดเขาทะเทะยาม่าอีกฟากหนึ่งของภูเขาเดินทางสู่ยอดเขาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ ที่พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับสร้างความท้าทายให้ผู้ที่มาเยือนเจแปนแอลป์ได้ตื่นเต้นเร้าใจลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย นำท่านนั่งกระเช้ารางไฟฟ้าลอดอุโมงค์สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่แห่งนี้มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก ชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์ เขื่อนแห่งนี้มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี นำท่าน เดินเท้าข้ามสันเขื่อนเป็นระยะทางถึง 800 เมตร จากนั้นต่อด้วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ ลอดอุโมงค์เข้าสู่ สถานีโอกิซาว่า
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINKO HOTEL หรือเทียบเท่า
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
***หลังรับประทานอาหารค่ำให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเมื่อได้แช่ออนเซ็นแล้วช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิตได้ดีขึ้น และจะทำให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลั่งดูมีสุขภาพดี และยังช่วยผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าให้ความรู้สึกสดชื่นสบายตัว***
 วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส – คาวาโกเอะ – โตเกียว
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นำท่านชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามที่สุดในโลก จนได้รับการยกย่องว่าเป็น ภูเขาไฟที่สวยขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) จากระดับน้ำทะเล
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งชิบะซากุระ หรือที่รู้จักกันในนาม พิ้งค์มอส ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบานและหน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ ส่วนในฤดูอื่นจะมีใบสีเขียวแทนดูคล้ายต้นหญ้า ดังนั้นจึงเรียกกันว่าชิบะซากุระ คำว่าชิบะ หมายถึงต้นหญ้า แปลได้ว่า ซากุระต้นหญ้า นำท่านเดินชมต้นชิบะซากุระที่มีอยู่อยู่นับแสนต้น ปลูกอยู่บริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดงซึ่งสีของดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูก ให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยจากนั้น   จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกะเอะ หรือ ลิตเติ้ลเอะโดะ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมือง ลิตเติ้ลเอะโดะ อันเนื่องมาจากสภาพของการก่อสร้างบ้านเรือน และบรรยากาศโดยรอบ เมืองนี้ยังคงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ในสมัยเอะโดะตั้งแต่ปี ค.ศ. 1603-1868 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณสีดำ เป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะใน ยุคสมัยเอะโดะ การสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า คุระซึคุริ เป็นอาคารไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย ท่านสามารถซึมซับบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นแท้ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ำยุคมากมาย
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI INN HOTEL หรือเทียบเท่า
 วันที่ห้า ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งชิบูย่า – มิตซุยเอ้าท์เล็ต – โอไดบะ – กรุงเทพฯ
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ ฮาราจูกุ ถูกสร้างเพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิเมจิและพระมเหสี ศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฮาราจูกุ อยู่ติดกับสวนโยโยกิ จึงทำให้บริเวณของศาลเจ้านั้นมีต้นไม้ล้อมรอบ ร่มรื่นมาก คนญี่ปุ่นมักจะมาเดินเล่นและออกกำลังบริเวณนี้ ในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ศาลเจ้าเมจิได้ถูกทำลายลง แต่ภายหลังได้มีการบูรณะและสร้างขึ้นมาใหม่จนถึงปัจจุบันนี้ ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งและเอนเตอร์เทนเม้นท์สุดชิคขนาดใหญ่ใจกลางโตเกียว เป็นหนึ่งในย่านที่คึกคักมีผู้คนพลุกพล่านตลอดเวลา ในบริเวณนี้ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นิยมของวัยรุ่นญี่ปุ่นเนื่องจากมีห้างสรรพสินค้าจำนวนมาก ร้านอาหารเก๋ๆก็มีอยู่ไม่น้อย เนื่องจากเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงทำให้มีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นหรือดีไซน์เนอร์ที่ออกแบบเสื้อผ้าเองและเปิดร้านบริเซรนี้ สามารถสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่นของตนเองจนโด่งดังได้หลายต่อหลายแบรนด์
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต เป็น ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัย แหล่งรวมพลของ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป   นำท่านเดินทางสู่ โอะไดบะ เมืองใหม่ที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว โดยมีสะพาน RAINBOW BRIDGE เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองโตเกียวกับฝั่งโอะไดบะ ซึ่งนับว่าเมืองใหม่โอะไดบะนั้นได้ทำสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกับเป็นทางผ่านจากตัวเมืองไปสนามบินนานาชาตินาริตะ ทำให้โอะไดบะแห่งนี้เป็นเมืองที่ขยายออกมาเพื่อต่อยอดความเจริญของโตเกียว
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ฮาเนดะ
 วันที่หก  นามบินสุวรรณภูมิ
 00:20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 661
 04:50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์

ค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
-ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
-ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
-ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
-ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
-ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
-ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
ค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
-ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
-ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
-ค่าวีซ่าเข้าประเทศ ญี่ปุ่น ** เนื่องจากตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ทำการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ ราคา 53,900 บาท ( TG ) พร้อมส่วนลด..ที่นี่ !!

ทัวร์ฮ่องกง