ทัวร์ภูเก็ต-720

พัทยาฮาเฮ “ดำน้ำดูปะการัง เกาะล้านเกาะสาก” 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พัทยา01

พัทยาฮาเฮ ดำน้ำดูปะการัง เกาะล้านเกาะสาก 2 วัน 1 คืน
เดินทาง ทุกวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันที่ 1 พัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน – ดำน้ำ เล่นน้ำหาดแสม
09.30 รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
ควรเตรียม : กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม เป็นต้น
โปรดเตรียมเสบียงอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านชื่นชอบ
10.10 เรือออกเดินทางสู่แหล่งดำน้ำ เกาะล้าน เกาะสาก (หรือจุดดำน้ำที่เหมาะสมตามสภาพอากาศ) ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมทางน้ำต่างๆ เช่น ตกปลา ว่ายน้ำ ดำน้ำดูปะการัง (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)
12.00 บริการอาหารกลางวัน “ปิกนิกแบบชาวเรือ” อาทิเช่น ข้าวผัดซีฟู้ด, กุ้งนึ่ง, ต้มยำทะเล, ปลาหมึกย่างและน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเจ็บ พร้อมน้ำดื่มและผลไม้
*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได้ จะทำการเปลี่ยนรายการไปเข้าชม Art In Paradise และรับประทานอาหารกลางวันที่สวนอาหารเรือนไทย ทดแทน
15.00 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ
16.00 เดินทางถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย ให้ท่านได้เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม ทำการเช็คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 บริการอาหารค่ำ (เซ็ทเมนู โต๊ะละ 10 ท่าน) ที่ร้าน “แบกะดิน มหาชน” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ) ให้ทุกท่านรับประทานอาหารพร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรี หรือจะร่วมร้องเพลงคาราโอเกะได้ตามอัธยาศัย ฟรี!
เดินทาง 2-4 ท่านอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม)
สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
โรงแรม M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/
ท่านสามารถเปลี่ยนอาหารมื้อเย็นมาเป็นบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดที่ห้องอาหารของโรงแรม M Pattaya โดยเพิ่มเงินเพียงท่านละ 250 บาท (ปกติท่านละ 550 บาท)
พักโรงแรม A-One New Wing http://www.a-onenewwingpattaya.com/
ท่านสามารถเปลี่ยนอาหารมื้อเย็นมาเป็นบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดที่ห้องอาหารThe Boat Restaurant โดยเพิ่มเงินเพียงท่านละ 800 บาท (ปกติท่านละ 2,200 บาท) ราคานี้รวม Lobster 1 เมนู พร้อมเครื่องดื่ม Free Flow (น้ำอัดลมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กำหนด) เปิดบริการ 2 รอบ 18.00-19.30 และ 20.00-21.30
วันที่ 2 ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
12.00 น. เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

อัตราค่าบริการ
ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองภายใน 31 มีค.64 และเดินทางภายใน 31 พค.64 นี้เท่านั้น
(จองได้ตั้งแต่ 2 ท่าน)

โรงแรม M Pattaya Hotel (พักห้องละ 2 ท่าน)
จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
10 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,199.- 1,199.-  

700.-

 

 

500.-

 

 

1,000.-

 

เดินทาง 8-9 ท่านๆ ละ 1,299.- 1,299.-
เดินทาง 5-7 ท่านๆ ละ 1,499.- 1,499.-
เดินทาง 2-4 ท่านๆ ละ 1,199.- 1,199.-
จอยทริปเรือท่านละ 500.- เดินทางไปเที่ยวกับเรือตามโปรแกรมไม่รวมอาหารและห้องพัก

เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบฟรีไม่เสียค่าบริการ *เดินทาง 2-4 ท่านไม่มีบริการอาหารค่ำ*

โรงแรม A-One New Wing (พักห้องละ 2 ท่าน)
จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
10 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1,299.- 1,299.-  

800.-

 

600.-

 

1,200.-

เดินทาง 8-9 ท่านๆ ละ 1,399.- 1,399.-
เดินทาง 5-7 ท่านๆ ละ 1,599.- 1,599.-
เดินทาง 2-4 ท่านๆ ละ 1,299.- 1,299.-
จอยทริปเรือท่านละ 500.- เดินทางไปเที่ยวกับเรือตามโปรแกรมไม่รวมอาหารและห้องพัก

เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบฟรีไม่เสียค่าบริการ *เดินทาง 2-4 ท่านไม่มีบริการอาหารค่ำ*

โหลดโปรแกรมทัวร์ ทัวร์เกาะสาก
กลับสู่หน้าทัวร์พัทยา ทัวร์พัทยา

ตัวอย่างการเดินทาง ภาพประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 2.ค่าห้องพักตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ 4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3.ค่ารถในการเดินทางท่องเที่ยว

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
1.สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง
2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการแพคเก็จ หรือโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นทัวร์ ส่วนลด สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 02-1835623, 089-6133915, 082-3550282, 094-5707755

แนะนำ จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่าน กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

spot_imgspot_img

Related news

ทัวร์ในประเทศ

NEW PAGR

ทัวร์ลดราคา !!

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

รีวิวการเดินทาง 2021

spot_imgspot_img

สอบถามเพิ่มเติม