Friday, September 29, 2023
spot_img

ทัวร์บาหลี 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 30,999 บาท โปรโมชั่น 2565

ทัวร์บาหลี-5-วัน-4-คืน

ทัวร์บาหลี 5 วัน 4 คืน เริ่มต้น 30,999 บาท โปรโมชั่น 2565

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD)

 ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส
 ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู
 รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE
 รวมไฟล์ทภายใน บาหลี – ยอร์คยากาตาร์ – บาหลีแล้ว
 มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “BOROBUDUR” สุดยอดศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 เที่ยวไฮไลท์เมืองยอร์คยา ถนนมาริโอโบโร่ วัดปะวน เม็นดุท
 ชม วัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้
 ชมเทือกเขาคินตามณี ภูเขาไฟบาร์ตู วิหารอูลูวาตู
 ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม
 ไฮไลท์ นำสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่บาหลี 3 คืนและยอร์คยา 1 คืน

กำหนดการเดินทาง
Day 1 กรุงเทพฯ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ชายหาดจิมบาลัน (L/D)
Day 2 เดนพาซาร์ – ยอร์กยาการ์ต้า – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท – วัดพรามนันต์
ย่านมาลิโอโบโร (B/L/D)
Day 4 ยอร์กยาการ์ต้า – เดนพาซาร์ – ทานาลอท (B/L/D)

 

อัตราค่าบริการพักห้องละ2-3 ท่าน**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี พักเดี่ยว
วันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2565 (วันหยุดยาว) 32,999.-
31,999.-
3,900.- 4,900. –
วันที่ 14 – 18  กันยายน 2565 30,999.- 3,900.- 4,900. –
วันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว) 32,999.- 3,900.- 4,900. –
วันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว) 32,999.- 3,900.- 4,900. –
วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2565 30,999.- 3,900.- 4,900. –
วันที่ 28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2566(วันหยุดเทศกาลปีใหม่) 33,999.- 3,900.- 4,900. –
วันที่ 29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566(วันหยุดเทศกาลปีใหม่) 35,999.- 3,900.- 4,900.

 

รับส่วนลดท่านละ 200 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
 รวมไฟล์ทภายใน บาหลี – ยอร์คยากาตาร์ – บาหลีแล้ว
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าที่พัก 4 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
  • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
  • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

ส่วนลด :

ส่วนลด :

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง สวนสนุก Skyworld เริ่มต้น 7,999 บาท โปรโมชั่น 2566

โค้ด

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์บาหลี-2565

โค้ด

เริ่มต้น/ท่าน

โค้ด

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์กระบี่spot_img

ทัวร์ต่างประเทศ

spot_img

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์ในประเทศ

ตัวอย่างภาพประทับใจ