Monday, March 27, 2023
spot_img

ทัวร์ฟานซิปัน ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น 14,899 บาท (ส.ค.-ต.ค.66)

ทัวร์ฟานซิปัน ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

วันที่   โปรแกรม
1 ดอนเมือง – ฮานอย -ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ -โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา
2 นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้าแล้ว) – หมู่บ้าน Cat Cat
3 ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย
4 ฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก – วัดเฉินก๊วก – สนามบินฮานอย – ดอนเมือง
ส่วนลด 300 บาท
วันที่เดินทาง ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน
ธันวาคม 2565
วันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 14,899.-
วันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 16,899.-
วันที่ 8-11 ธันวาคม 2565 14,899.-
วันที่ 9-12 ธันวาคม 2565 16,899.-
วันที่ 10-13 ธันวาคม 2565 16,899.-
วันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 14,899.-
วันที่ 16-19 ธันวาคม 2565 14,899.-
วันที่ 22-25 ธันวาคม 2565 16,899.-
วันที่ 24-27 ธันวาคม 2565 16,899.-
วันที่ 29 ธ.ค.-1ม.ค. 2566 18,899.-
วันที่ 31 ธ.ค.-3ม.ค. 2566 18,899.-
มกราคม 2566
วันที่ 12-15 มกราคม 2566 14,899.-
กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.-
วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.-
วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.-
วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.-
วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.-
วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.-
วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.-
มีนาคม 2566
วันที่ 2-5 มีนาคม 2566 14,899.-
วันที่ 3-6 มีนาคม 2566 16,899.-
วันที่ 4-7 มีนาคม 2566 16,899.-
วันที่ 9-12 มีนาคม 2566 14,899.-
วันที่ 10-13 มีนาคม 2566 14,899.-
วันที่ 16-19 มีนาคม 2566 14,899.-
วันที่ 17-20 มีนาคม 2566 14,899.-
วันที่ 30 มี.ค.- 2 เม.ย. 2566 14,899.-
วันที่ 31 มี.ค.- 3 เม.ย. 2566 14,899.-
เมษายน 2566
วันที่ 1-4 เมษายน 2566 14,899.-
วันที่ 6-9 เมษายน 2566 16,899.-
วันที่ 14-17 เมษายน 2566 18,899.-
วันที่ 15-18 เมษายน 2566 16,899.-
วันที่ 20-23 เมษายน 2566 14,899.-
วันที่ 21-24 เมษายน 2566 14,899.-
วันที่ 28เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 16,899.-
วันที่ 29เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 16,899.-
พฤษภาคม 2566
วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2566 14,899.-
วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2566 14,899.-
วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2566 14,899.-
วันที่ 18-21 พฤษภาคม 2566 14,899.-
วันที่ 19 -22 พฤษภาคม 2566 14,899.-
วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2566 14,899.-
วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2566 14,899.-
มิถุนายน 2566
วันที่ 1-4 มิถุนายน 2566 15,899.-
วันที่ 2-5 มิถุนายน 2566 15,899.-
วันที่ 3-6 มิถุนายน 2566 16,899.-
วันที่ 8-11 มิถุนายน 2566 14,899.-
วันที่ 9-12 มิถุนายน 2566 14,899.-
วันที่ 15-18 มิถุนายน 2566 14,899.-
วันที่ 23-26 มิถุนายน 2566 14,899.-
วันที่ 29มิ.ย.-2ก.ค. 2566 14,899.-
กรกฎาคม 2566
วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2566 14,899.-
วันที่ 7-10 กรกฎาคม 2566 14,899.-
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2566 14,899.-
วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2566 14,899.-
วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2566 14,899.-
วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2566 14,899.-
วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2566 15,899.-
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2566 15,899.-
สิงหาคม 2566
วันที่ 3-6 สิงหาคม 2566 14,899.-
วันที่ 4-7 สิงหาคม 2566 14,899.-
วันที่ 10-13 สิงหาคม 2566 15,899.-
วันที่ 11-14 สิงหาคม 2566 16,899.-
วันที่ 12-15 สิงหาคม 2566 16,899.-
วันที่ 17-20 สิงหาคม 2566 14,899.-
วันที่ 24-27 สิงหาคม 2566 14,899.-
วันที่ 25-28 สิงหาคม 2566 14,899.-
กันยายน 2566
วันที่ 1-4 กันยายน 2566 14,899.-
วันที่ 7-10 กันยายน 2566 14,899.-
วันที่ 8-11 กันยายน 2566 14,899.-
วันที่ 14-17 กันยายน 2566 14,899.-
วันที่ 15-18 กันยายน 2566 14,899.-
วันที่ 21-24 กันยายน 2566 14,899.-
วันที่ 22-25 กันยายน 2566 14,899.-
วันที่ 28 ก.ย.-1ต.ค. 2566 14,899.-
ตุลาคม 2566
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2566 14,899.-
วันที่ 6-9 ตุลาคม 2566 14,899.-
วันที่ 12-15 ตุลาคม 2566 16,899.-
วันที่ 13-16 ตุลาคม 2566 16,899.-
วันที่ 14-17 ตุลาคม 2566 14,899.-
วันที่ 19-22 ตุลาคม 2566 14,899.-
วันที่ 20-23 ตุลาคม 2566 16,899.-
วันที่ 21-24 ตุลาคม 2566 16,899.-

กลับหน้าหลัก ทัวร์เวียดนาม

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลำต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
 ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 ค่าอาหารตามรายการระบุ
 ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 700 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา
แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง

 

 

spot_imgspot_img

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น ลด 5,000 บาท

spot_img

แพคเก็จยอดนิยม

spot_img

เลือกเดินทางกับเรา ทัวร์คุณภาพดี

สอบถามผ่าน LINE : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน