ทัวร์สวิส อิตาลี ฝรั่งเศส ทัวร์ 9 วัน ราคา 72,888 บาท (50)

2513

ทัวร์ยุโรป สวิส อิตาลี ฝรั่งเศส ทัวร์ 9 วัน ราคา 72,888 บาทสวิส อิตาลี ฝรั่งเศส
line-773

ทัวร์ยุโรป สวิส อิตาลี ฝรั่งเศส ทัวร์ 9 วัน ราคา 72,888 บาท !!

ชื่อโปรแกรม สวิส อิตาลี ฝรั่งเศส ทัวร์ 9 วัน
    HILIGHT โรม วาดิกัน โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน ปีศ่า เวนิส ลูเซิร์น จูงเฟรา ดีจอง TGV ปารีส พระราชวังเเวร์ชายส์ ลองเรือ หอไอเฟล ประตูชัย โบสถ์ Notradame ลองแม่น้ำแซนน์ ช้อปปิ้ง ถนนซองเอลิเซ่ แกลเลอรี่ ลาฟาเเยด
 โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก  กรุงเทพฯ – อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 
17.35 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน ETIHAD AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
20.30 ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิเพื่อเดินทางสู่กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 401
วันที่ 2  โรม – วาติกัน – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
 00.05 เดินทางถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 02.20 ออกเดินทางต่อ.สู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 83
 06.40 เดินทางถึงสนามบินลีโอนาโดดาวินชี กรุงโรม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว เข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี จากนั้นนำคณะแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”  จากนั้นนำชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โรมัน ฟอรั่ม, จัตุรัสเวเนเซีย, ระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ ชม อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชาวอิตาลี 
 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 บ่าย  จากนั้นนำคณะชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า
 ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
   ที่พัก DUOMO HOTEL, PISA หรือเทียบเท่า
 วันที่ 3   ปิซ่า – เกาะเวนิส 
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 08.00 อำลากรุงโรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอีทรัสกัน นำท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli)
ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์สถานที่ตั้งของ มหาวิหารดูโอโม (Duomo)ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางเริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่ หอเอนปิซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้น น้ำหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน จากนั้นให้ท่านอิสระได้ถ่านรูป และเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกราคาถูก……..
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เขต เวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre) ซึ่งเป็นฝั่งแผ่นดินใหญ่โดยระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเส้นทางอันคดโค้งและหุบเขาสูง นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปหรือ ล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิซ สู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมายนำคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ ท่าเรือตรอนเชโต้
 ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
   ที่พัก RUSSOTT HOTELหรือเทียบเท่า
 วันที่ 4  เวนิส  – ลูเซิร์น
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น โดยรถโค้ช เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 บ่าย นำคณะเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น โดยรถโค้ช เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย นำท่านชมเมือง ลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสวิส นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมือง เป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16แห่งฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านชม สะพานไม้คาเพ (KAPELLBRUCKE) ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและมีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้ามแม่น้ำ “รุซซ์” (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส อิสระให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย………….
 ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
   ที่พัก GRAND EUROPE HOTEL  หรือเทียบเท่า
 วันที่ 5  กรินเดลวาลด์ – ยอดเขาจูงเฟรา – ดีจอง
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 07.30 นำคณะเดินทางสู่ เมือง กรินเดลวาลด์ (Grindelwald)จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้ รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขารถไฟจอดให้ท่านได้ชมกลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป
 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาจูงเฟรา(Swiss Menu)
14.00 นำท่านเดินทางจากจุงเฟราสู่เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยรถไฟอีกด้านหนึ่ง
จากนั้นนำท่านข้ามแดนสู่ เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสด จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก HOTEL IBIS GARE DIJON หรือเทียบเท่า
วันที่ 6  นั่ง TGV  -ปารีส – ล่องเรือบอโตมูซ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่าน นั่งรถไฟ TGV สู่นครปารีส วิ่งด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อเดินทางมาถึงนครปารีส รถโค้ชท้องถิ่นรอรับ ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ด้านนอก ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแซนน์ สร้างในคริสตศตวรรษที่ 12 เดิมเป็นที่ตั้งป้อมปราการ และเป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ฝรั่งเศส หลายพระองค์ด้านหน้าเป็นป็นระมิดแก้ว ภายในเป็นที่สะสมงานศิลปะตั้งแต่พระเจ้าฟรังคซัวร์ที่ 1 เข้าสู่ “อิลเดอลาซิเต” ศูนย์กลางของกรุงปารีส แหล่งกําเนิด เมืองที่มีความสำคัญมากว่า 1,000 เมือง นําท่านผ่านชมโบสถ์นอร์ธเตรอดาม เป็นศิลปะแบบโกธิค ที่มีความงดงามด้วยยอดปลายแหลมของโบสถ์และรูปปั้นด้านหน้าของพระแม่มารี อันเป็นที่ศรัทธาของคริสตศาสนิกชน โบสถ์แห่งนี้ยังตกแต่งด้วยศิลปะแบบ กระจกสี หรือสเตนแกลส ที่งดงามยิ่ง อีกทั้งยังเคยใช้เป็นสถานที่ราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์อีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านล่องเรือบาโตมูซ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1949 มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการแล้วกว่า 100 ล้านคน ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลกนำคณะเดินทางกลับสู่ มหานครปารีส ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก NOVOTEL PARIS LA DEFENSE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 พระราชวังแวร์ซายส์ – ประตูชัย – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส เพื่อชม พระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ นำคณะเดินทางกลับสู่ มหานครปารีส ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำทุกท่านชมความงดงามของกรุงปารีสอีกครั้งรอบๆๆเมือง นำทุกท่านเดินทางไปยังหอไอเฟลที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพหอไอเฟิล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านถนน เรอ เดอ ฮัสมัน ร้านค้าปลอดภาษี , ห้างแกลลอรี่ราฟาแยส , ห้างแพลงตอง อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร นำคณะเข้าสู่ ถนนชองป์เซลิเซ่ ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก NOVOTEL PARIS LA DEFENSE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 8 ปารีส – อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 อำลากรุงปารีสนำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ เดอ โก (Charles de Gaulle Airport) ประเทศฝรั่งเศส
10.50 เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 032
19.45 เดินทางถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี….แวะเปลี่ยนเครื่อง
21.30 ออกเดินทางต่อ….สู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETHIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 402
วันที่ 9 สุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
07.10  ทุกท่านเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

line-773

กำหนดการเดินทาง  ผู้ใหญ่ เด็กเสริมเตียง  (พักผู้ใหญ่ 2 ท่าน) เด็กไม่เสริมเตียง(พักผู้ใหญ่ 2 ท่าน) พักเดี่ยว
8-16  ตุลาคม 2558
29 ตุลา – 6 พฤศจิ 58
72,888.-
72,888.-
70,888.-
70,888.-
68,888.-
68,888.-
9,500.

download-pdf-200

อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมคณะ ตามเส้นทางที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ำมันจากสายการบิน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
• ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
• ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวSchengen (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน
ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
• ค่าที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า (หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาล งานแฟร์ หรือการประชุมต่าง ๆ ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว อันมีผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
• รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกใบกำกับภาษี)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าทิปพนักงานขับรถ//ค่าทิปไกด์และหัวหน้าทัวร์ในยุโรป ตลอดทั้งทริป 50 Euro
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน)
• ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
• ค่าล่องเรือกอนโดล่า ที่เวนิส จะไม่รวมในค่าทัวร์ (เรื่อ 1 ลำนั่งได้ 4-6 ท่าน//คิดเหมาลำลำล่ะ 120 Euro)
• ค่าขึ้นหอไอเฟล ที่กรุงปารีส จะไม่รวมในค่าทัวร์ (ราคาประมาณ 10-15 Euro)

ทัวร์ยุโรป สวิส อิตาลี ฝรั่งเศส ทัวร์ 9 วัน ราคา 72,888 บาทline-773

พิเศษ !! เมื่อจองทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป รับฟรี..ขนมเบรค ก่อนรับเอกสาร ณ วันเดินทาง
หากลูกค้าต้องการโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม จากหน้าเว็บไซต์ จัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อ 02-1835623