ทัวร์สวิส อิตาลี ฝรั่งเศส ทัวร์ 9 วัน ราคา 72,888 บาท (50)

0
2629

ทัวร์ยุโรป สวิส อิตาลี ฝรั่งเศส ทัวร์ 9 วัน ราคา 72,888 บาทสวิส อิตาลี ฝรั่งเศส
line-773

ทัวร์ยุโรป สวิส อิตาลี ฝรั่งเศส ทัวร์ 9 วัน ราคา 72,888 บาท !!

ชื่อโปรแกรมสวิส อิตาลี ฝรั่งเศส ทัวร์ 9 วัน
    HILIGHTโรม วาดิกัน โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน ปีศ่า เวนิส ลูเซิร์น จูงเฟรา ดีจอง TGV ปารีส พระราชวังเเวร์ชายส์ ลองเรือ หอไอเฟล ประตูชัย โบสถ์ Notradame ลองแม่น้ำแซนน์ ช้อปปิ้ง ถนนซองเอลิเซ่ แกลเลอรี่ ลาฟาเเยด
 โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก กรุงเทพฯ – อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 
17.35คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน ETIHAD AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
20.30ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิเพื่อเดินทางสู่กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 401
วันที่ 2 โรม – วาติกัน – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
 00.05เดินทางถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 02.20ออกเดินทางต่อ.สู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 83
 06.40เดินทางถึงสนามบินลีโอนาโดดาวินชี กรุงโรม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว เข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี จากนั้นนำคณะแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”  จากนั้นนำชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โรมัน ฟอรั่ม, จัตุรัสเวเนเซีย, ระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ ชม อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชาวอิตาลี 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 บ่าย จากนั้นนำคณะชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก DUOMO HOTEL, PISA หรือเทียบเท่า
 วันที่ 3  ปิซ่า – เกาะเวนิส 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 08.00อำลากรุงโรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอีทรัสกัน นำท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli)
ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์สถานที่ตั้งของ มหาวิหารดูโอโม (Duomo)ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางเริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่ หอเอนปิซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้น น้ำหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน จากนั้นให้ท่านอิสระได้ถ่านรูป และเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกราคาถูก……..
 เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เขต เวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre) ซึ่งเป็นฝั่งแผ่นดินใหญ่โดยระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเส้นทางอันคดโค้งและหุบเขาสูง นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปหรือ ล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิซ สู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมายนำคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ ท่าเรือตรอนเชโต้
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
  ที่พัก RUSSOTT HOTELหรือเทียบเท่า
 วันที่ 4 เวนิส  – ลูเซิร์น
 เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น โดยรถโค้ช เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย
 เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 บ่ายนำคณะเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น โดยรถโค้ช เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย นำท่านชมเมือง ลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสวิส นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมือง เป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16แห่งฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านชม สะพานไม้คาเพ (KAPELLBRUCKE) ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและมีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้ามแม่น้ำ “รุซซ์” (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส อิสระให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย………….
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
  ที่พัก GRAND EUROPE HOTEL  หรือเทียบเท่า
 วันที่ 5 กรินเดลวาลด์ – ยอดเขาจูงเฟรา – ดีจอง
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 07.30นำคณะเดินทางสู่ เมือง กรินเดลวาลด์ (Grindelwald)จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้ รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขารถไฟจอดให้ท่านได้ชมกลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาจูงเฟรา(Swiss Menu)
14.00นำท่านเดินทางจากจุงเฟราสู่เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยรถไฟอีกด้านหนึ่ง
จากนั้นนำท่านข้ามแดนสู่ เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสด จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก HOTEL IBIS GARE DIJON หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 นั่ง TGV  -ปารีส – ล่องเรือบอโตมูซ 
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่าน นั่งรถไฟ TGV สู่นครปารีส วิ่งด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อเดินทางมาถึงนครปารีส รถโค้ชท้องถิ่นรอรับ ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ด้านนอก ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแซนน์ สร้างในคริสตศตวรรษที่ 12 เดิมเป็นที่ตั้งป้อมปราการ และเป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ฝรั่งเศส หลายพระองค์ด้านหน้าเป็นป็นระมิดแก้ว ภายในเป็นที่สะสมงานศิลปะตั้งแต่พระเจ้าฟรังคซัวร์ที่ 1 เข้าสู่ “อิลเดอลาซิเต” ศูนย์กลางของกรุงปารีส แหล่งกําเนิด เมืองที่มีความสำคัญมากว่า 1,000 เมือง นําท่านผ่านชมโบสถ์นอร์ธเตรอดาม เป็นศิลปะแบบโกธิค ที่มีความงดงามด้วยยอดปลายแหลมของโบสถ์และรูปปั้นด้านหน้าของพระแม่มารี อันเป็นที่ศรัทธาของคริสตศาสนิกชน โบสถ์แห่งนี้ยังตกแต่งด้วยศิลปะแบบ กระจกสี หรือสเตนแกลส ที่งดงามยิ่ง อีกทั้งยังเคยใช้เป็นสถานที่ราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์อีกด้วย
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านล่องเรือบาโตมูซ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1949 มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการแล้วกว่า 100 ล้านคน ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลกนำคณะเดินทางกลับสู่ มหานครปารีส ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก NOVOTEL PARIS LA DEFENSE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 7พระราชวังแวร์ซายส์ – ประตูชัย – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส เพื่อชม พระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ นำคณะเดินทางกลับสู่ มหานครปารีส ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายนำทุกท่านชมความงดงามของกรุงปารีสอีกครั้งรอบๆๆเมือง นำทุกท่านเดินทางไปยังหอไอเฟลที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพหอไอเฟิล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านถนน เรอ เดอ ฮัสมัน ร้านค้าปลอดภาษี , ห้างแกลลอรี่ราฟาแยส , ห้างแพลงตอง อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร นำคณะเข้าสู่ ถนนชองป์เซลิเซ่ ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก NOVOTEL PARIS LA DEFENSE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 8ปารีส – อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00อำลากรุงปารีสนำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ เดอ โก (Charles de Gaulle Airport) ประเทศฝรั่งเศส
10.50เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 032
19.45เดินทางถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี….แวะเปลี่ยนเครื่อง
21.30ออกเดินทางต่อ….สู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETHIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 402
วันที่ 9สุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
07.10 ทุกท่านเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

line-773

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียง  (พักผู้ใหญ่ 2 ท่าน)เด็กไม่เสริมเตียง(พักผู้ใหญ่ 2 ท่าน)พักเดี่ยว
8-16  ตุลาคม 2558
29 ตุลา – 6 พฤศจิ 58
72,888.-
72,888.-
70,888.-
70,888.-
68,888.-
68,888.-
9,500.

download-pdf-200

อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมคณะ ตามเส้นทางที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ำมันจากสายการบิน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
• ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
• ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวSchengen (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน
ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
• ค่าที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า (หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาล งานแฟร์ หรือการประชุมต่าง ๆ ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว อันมีผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
• รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกใบกำกับภาษี)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าทิปพนักงานขับรถ//ค่าทิปไกด์และหัวหน้าทัวร์ในยุโรป ตลอดทั้งทริป 50 Euro
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน)
• ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
• ค่าล่องเรือกอนโดล่า ที่เวนิส จะไม่รวมในค่าทัวร์ (เรื่อ 1 ลำนั่งได้ 4-6 ท่าน//คิดเหมาลำลำล่ะ 120 Euro)
• ค่าขึ้นหอไอเฟล ที่กรุงปารีส จะไม่รวมในค่าทัวร์ (ราคาประมาณ 10-15 Euro)

ทัวร์ยุโรป สวิส อิตาลี ฝรั่งเศส ทัวร์ 9 วัน ราคา 72,888 บาทline-773

ทัวร์ฮ่องกง-ลดราคา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here