Thursday, November 30, 2023

License No. 11/07424

spot_img

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด อิ่มบุญ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด อิ่มบุญ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ-9-วัด

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด อิ่มบุญ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด อิ่มบุญ 3 วัน 2 คืน พาไหว้องค์แชกง 2 วัด ที่ HO CHUNG (ดั้งเดิม) SHA TIN ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระ 9 วัด นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHT ริมอ่าววิคตอเรีย ช้อปปิ้งจุใจ ย่านมงก๊ก พิเศษเมนู ชาบูชาบูสไตล์ฮ่องกง พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน

ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระ 9 วัด

1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – เกาะฮ่องกง วัดหมั่นโหมว – วัดปักไต – วัดเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ –AVENUE OF STAR – ชมโชว์ SYMPHONY OF LIGHT
2 ดแชกง HO CHUNG (ดั้งเดิม) – วัดแชกง SHA TIN (ปัจจุบัน) – โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ – ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก
3 เทพเจ้ากวนอู วัดกวนไท – เกาะลันเตา – กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง พระใหญ่เทียนถาน – สนามบินฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

อัตราค่าบริการ

วันที่เดินทาง ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน //
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 22,899.-

โหลดโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระ 9 วัด

ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาทตลอดการเดินทาง หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = INFANT 6,500 บาท

อัตราค่าบริการรวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. ท่านละ 1 ใบ เท่านั้น / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม :

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ตามความสมัครใจ ไม่ได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด อิ่มบุญ 3 วัน 2 คืน

ส่วนลด :

ลด 200 บาท

โค้ดทัวร์ :

BCIF CXH5

จอยทัวร์ ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุ๊ปส่วนตัว ราคาพิเศษ

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ที่พักน่าน-ปัว

ที่พักน่าน ที่พักปัว มัดจำ 500 บาท วิวหลักล้านสไตล์นอร์ดิก 

1 คืน
ก.พ.67-ม.ค.68
ไม่รวม

โค้ด

Voucher เลือกวันเข้าพักได้
ฟรี Afternoon Tea
1,800

เริ่มต้น/ท่าน

ฮ่องกง-พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม
3 วัน 2 คืน
5-7 มี.ค.66
การบินไทย

โค้ด

TGH4
ลด 200 บาท
22,899

เริ่มต้น/ท่าน

มาเลเซีย-สิงคโปร์
4 วัน 3 คืน
ส.ค.-ต.ค.66
Air Asia

โค้ด

ลด 200 บาท
16,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์กระบี่spot_img

ทัวร์ต่างประเทศ

spot_img
spot_img

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์ในประเทศ

ตัวอย่างภาพประทับใจ

เพิ่มเพื่อนรับส่วนลด @bestfriend

เพิ่มเพื่อน