Friday, September 29, 2023
spot_img

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ช่วงหิมะ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ช่วงหิมะ 5 วัน 3 คืน (1 แถม 1)  

วันที่   โปรแกรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
2 ภูเขาฮัลลาซาน – โชว์กายกรรม- – สวนส้มไร้เมล็ด – ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค
3 สวนดอกคามิเลีย – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง – ชายหาดโขดหิน ควังชีกี- แหลมซอพจีโกจี
4 วัดยักชอนซา – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND – ชายหาดอีโฮเทอู
วัดชอนวังซา – ศูนย์เซซ่าลิฟวิ่ง และศูนย์เครื่องสำอาง – ถนนสายรุ้งเชจู
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน – LOTTE DUTY FREE – ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์-สุวรรณภูมิ


โปรโมชั่น 1 แถม 1 รายละเอียดตามเงื่อนไข กรุณาสอบถามจากเเจ้าหน้าที่

price-jeju-winter-5d-dec-feb2024

กลับหน้าหลัก ทัวร์เกาหลี

1. การสำรองที่นั่ง
– ชำระเงินค่าทัวร์หลังได้รับ Invoice เท่านั้น ต้องชำระตามยอดเงินและวันเวลาที่กำหนดใน Invoice หากไม่มีการชำระเวลาที่กำหนด การจองจะถูกยกเลิกอัติโนมัติ การจองใหม่จะไม่สามารถใช้ข้อมูลการจองเดิมได้ ทั้งจำนวนที่นั่งและราคา
– กรณีมัดจำใช้สำหรับเลือกราคาปกติเท่านั้น ชำระมัดจำขั้นต่ำที่นั่งละ 5,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามวัน/เวลาที่ระบุใน Invoice
– กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ/เทศกาล/วันหยุดยาว ต้องชำระเต็มจำนวนเท่านั้น และไม่สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกได้ทุกกรณี•กรณีกรุ๊ปเหมา/กรุ๊ปส่วนตัว ไม่สามารถใช้ราคาโปรโมชั่นได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง
– หากไม่ชำระส่วนที่เหลือตามกำหนด ที่นั่งจะถูกยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมัดจำคืนได้ทุกกรณี
– หลังจากชำระเงินแล้ว ท่านต้องกรอกข้อมูลผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตด้วยตนเองให้ถูกต้อง หากระบบออกตั๋วแล้ว การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ท่านต้องชำระค่าใช้จ่าย/ค่าปรับเองตามจริง
– หากไม่ได้รับอนุมัต K-ETA / VISA ไม่สามารถยกเลิกหรือรีฟันได้ทุกกรณี
– การเดินทางเข้าเกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่สามารถรีฟันได้ทุกกรณี
– ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น หากเป็นพาสปอร์ตต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท และต้องทำตามเงื่อนไขการเข้าประเทศเกาหลีใต้
2. การยกเลิกการเดินทาง
– ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที่ชำระแล้ว
– ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที่ชำระแล้ว
– ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้
– ยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้ แต่หักค่าใช้จ่ายตามจริง
– ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเว้นท์ต่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทุกกรณี
– ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ได้ทุกกรณี
ราคานี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
– ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
– ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
– ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน) *พักเดี่ยวต้องชำระ Single Charge*
– ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
– ค่าผู้นำทัวร์/ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีหัวหน้าทัวร์บินไป-กลับพร้อมคณะ)
– ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคานี้ไม่รวม
– ค่าบริการ (Service Charge) 1,500 บาท
– ค่าลงทะเบียน K-ETA / Visa
– ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น)
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินจากสายการบินกำหนด (15-20กก)
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทัวร์
– ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากขึ้นไม่ทันต้องรับผิดชอบค่าเดินทางตามคณะด้วยตนเอง)
– ค่าอาหารตามหลักศาสนาที่นอกเหนือรายการทัวร์ (ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง)
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
– ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
– ค่าตรวจโควิดทุกที่ หากมีท่านชำระเอง

ส่วนลด :

1 แถม 1 ลดเพิ่มอีก 3,000 บาท

ส่วนลด :

Spacial Package
กลับหน้าหลัก ทัวร์เกาหลี 1. การสำรองที่นั่ง - ชำระเงินค่าทัวร์หลังได้รับ Invoice เท่านั้น ต้องชำระตามยอดเงินและวันเวลาที่กำหนดใน Invoice หากไม่มีการชำระเวลาที่กำหนด การจองจะถูกยกเลิกอัติโนมัติ การจองใหม่จะไม่สามารถใช้ข้อมูลการจองเดิมได้ ทั้งจำนวนที่นั่งและราคา - กรณีมัดจำใช้สำหรับเลือกราคาปกติเท่านั้น ชำระมัดจำขั้นต่ำที่นั่งละ 5,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามวัน/เวลาที่ระบุใน Invoice - กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ/เทศกาล/วันหยุดยาว ต้องชำระเต็มจำนวนเท่านั้น และไม่สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกได้ทุกกรณี•กรณีกรุ๊ปเหมา/กรุ๊ปส่วนตัว ไม่สามารถใช้ราคาโปรโมชั่นได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง - หากไม่ชำระส่วนที่เหลือตามกำหนด ที่นั่งจะถูกยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมัดจำคืนได้ทุกกรณี - หลังจากชำระเงินแล้ว ท่านต้องกรอกข้อมูลผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตด้วยตนเองให้ถูกต้อง หากระบบออกตั๋วแล้ว การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ท่านต้องชำระค่าใช้จ่าย/ค่าปรับเองตามจริง - หากไม่ได้รับอนุมัต K-ETA / VISA ไม่สามารถยกเลิกหรือรีฟันได้ทุกกรณี - การเดินทางเข้าเกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่สามารถรีฟันได้ทุกกรณี - ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น หากเป็นพาสปอร์ตต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท และต้องทำตามเงื่อนไขการเข้าประเทศเกาหลีใต้ 2. การยกเลิกการเดินทาง - ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที่ชำระแล้ว - ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที่ชำระแล้ว - ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้ - ยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้ แต่หักค่าใช้จ่ายตามจริง - ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเว้นท์ต่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทุกกรณี - ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ได้ทุกกรณี ราคานี้รวม - ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ - ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี - ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ - ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน) *พักเดี่ยวต้องชำระ Single Charge* - ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. - ค่าผู้นำทัวร์/ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีหัวหน้าทัวร์บินไป-กลับพร้อมคณะ) - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ราคานี้ไม่รวม - ค่าบริการ (Service Charge) 1,500 บาท - ค่าลงทะเบียน K-ETA / Visa - ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น) - ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินจากสายการบินกำหนด (15-20กก) - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทัวร์ - ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากขึ้นไม่ทันต้องรับผิดชอบค่าเดินทางตามคณะด้วยตนเอง) - ค่าอาหารตามหลักศาสนาที่นอกเหนือรายการทัวร์ (ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง) - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) - ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง - ค่าตรวจโควิดทุกที่ หากมีท่านชำระเอง

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

โปรแกรมที่น่าสนใจ

เกาหลี-เกาะเชจู-หิมะ

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ช่วงหิมะ 4 วัน 2 คืน

4 วัน 2 คืน
ธ.ค.-ก.พ.66
Jeju Air

โค้ด

Winter Gold
1 แถม 1 ลดเพิ่มอีก 3,000 บาท
7,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์เกาะเชจู
4 วัน 2 คืน
ต.ค.-ธ.ค.66
JEJU AIR

โค้ด

Gold Package
โปร 1 แถม 1 ลดเพิ่มอีก 2,000 บาท
7,999

เริ่มต้น/ท่าน

เกาหลี-ใบไม้เปลี่ยนสี
5 วัน 3 คืน
ต.ค.-ธ.ค.66
Jeju Air

โค้ด

Special Package Juju
1 แถม 1 ลดเพิ่มอีก 2,000 บาท
10,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์กระบี่spot_img

ทัวร์ต่างประเทศ

spot_img

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์ในประเทศ

ตัวอย่างภาพประทับใจ