Thursday, November 30, 2023

License No. 11/07424

spot_img

มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลา เริ่มต้น 7,999 บาท โปรโมชั่นพิเศษ 2565

ทัวร์มาเลเซีย

ทัวรมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน 

ทัวร์มาเลเซีย ราคาถูก 5,999 บาท (*พร้อมส่วนลด..ที่นี่ !! ) ตลอดปี 2565
มาเลเซีย – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ –
SKY AVENUE COMPLEX – ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH)
เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว
เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND
สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE
ชมเมือง PUTRAJAYA อัพเดตสถานที่เที่ยวใหม่ สวน CHINESE-MALAYSIA FRIENDSHIP GARDEN
เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์
ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER ช้อปปิ้งห้างสุดหรู KLCC SURIA
พักที่เก็นติ้ง 1 คืน / กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน
แจกน้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

กำหนดการเดินทาง
Day 1 กรุงเทพฯ – เก็นติ้งไฮแลนด์ – CABLE CAR – SKY AVENUE COMPLEX
Day 2 อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING – CHIN SWEE CAVE TEMPLE – วัดถ้ำบาตู – กรุงกัวลาลัมเปอร์ (B/L/D)
Day 3 มัสยิดอาเหม็ด – พระราชวังอิสตันน่า – เมอร์เดก้าสแควร์ (B/L/-)
อัตราค่าบริการพักห้องละ2-3 ท่าน**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี พักเดี่ยว
วันที่ 01-03 กรกฎาคม 2565 7,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 08-10 กรกฎาคม 2565 8,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดยาว) 9,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565 7,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 8,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดยาว) 9,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดยาว) 9,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 05-07 สิงหาคม 2565 7,999.- 3,900.- 2,900.-
วันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 (วันหยุดยาว) 9,999.- 3,900.- 2,900.-
วันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.-
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.-
วันที่ 02-04 กันยายน 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.-
วันที่ 09-11 กันยายน 2565 7,999.- 3,900.- 2,900.-
วันที่ 16-18 กันยายน 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.-
วันที่ 23-25 กันยายน 2565 7,999.- 3,900.- 2,900.-
วันที่ 07-09 ตุลาคม 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.-
วันที่ 13-15 ตุลาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล) 9,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 14-16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล) 9,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล) 9,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 22-24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล) 9,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 8,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 04 -06 พฤศจิกายน  2565 8,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 11 -13  พฤศจิกายน  2565 8,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 18-20 พฤศจิกายน  2565 7,999.- 3,900.- 2,900.-
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน  2565 8,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 03-05 ธันวาคม 2565 9,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2565 9,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 8,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 8,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 30ธันวาคม 2565 – 01 มกราคม 2566
(วันหยุดเทศกาล)
12,999. – 3,900. – 2,900. –
วันที่ 31ธันวาคม 2565 – 02 มกราคม 2566
(วันหยุดเทศกาล)
12,999. – 3,900. – 2,900. –
รับส่วนลดท่านละ 200 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์ รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

ส่วนลด :

โค้ดทัวร์ :

จอยทัวร์ ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุ๊ปส่วนตัว ราคาพิเศษ

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ที่พักน่าน-ปัว

ที่พักน่าน ที่พักปัว มัดจำ 500 บาท วิวหลักล้านสไตล์นอร์ดิก 

1 คืน
ก.พ.67-ม.ค.68
ไม่รวม

โค้ด

Voucher เลือกวันเข้าพักได้
ฟรี Afternoon Tea
1,800

เริ่มต้น/ท่าน

ฮ่องกง-พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม
3 วัน 2 คืน
5-7 มี.ค.66
การบินไทย

โค้ด

TGH4
ลด 200 บาท
22,899

เริ่มต้น/ท่าน

มาเลเซีย-สิงคโปร์
4 วัน 3 คืน
ส.ค.-ต.ค.66
Air Asia

โค้ด

ลด 200 บาท
16,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์กระบี่spot_img

ทัวร์ต่างประเทศ

spot_img
spot_img

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์ในประเทศ

ตัวอย่างภาพประทับใจ

เพิ่มเพื่อนรับส่วนลด @bestfriend

เพิ่มเพื่อน