-0.2 C
New York
Sunday, January 24, 2021

ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 7,888 บาท

ทัวร์ในประเทศ

ทัวร์เชียงใหม่ ดอยม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – จอมทอง – ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล – พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ – ถ่ายรูปป้ายจุด สูงสุดแดนสยาม – ตลาดม้ง – น้ำตกวชิรธาร – ดอยสุเทพ – ประตูท่าแพ
04.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 3-4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD4100
07.20 น. ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก
จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอาการVIP เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร จุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศไทยและเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยสภาพภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงจาก ระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาที่มีระดับสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,330 เมตร ป่าอินทนนท์นี้เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำแม่ปิงที่ ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับป้ายสูงสุดแดนสยามตามอัธยาศัย จากนั้นชมความงดงามของ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล องค์สีน้ำตาล ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
เดินทางสู่ น้ำตกวชิรธาร ความงามแห่งดอยอินทนนท์ แต่เดิมชื่อว่า น้ำตกตาดฆ้องโยง ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร แวะเที่ยวชม ตลาดม้ง ร้านค้าชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งผักผลไม้ ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก เสื้อผ้า ต่างๆนานา มาวางขาย อิสระช้อปปิ้งตาม
จากนั้นนำท่านเดินทางไปพิชิตทางบันไดนาคที่มีประมาณ 306 ขั้น ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือมีชื่อเต็มว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ซึ่งเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม อีกด้วย และตรงบันไดทางขึ้นวัดจะเต็มไปด้วยการขายสินพื้นเมืองรวมถึงการมาขอถ่ายรูปจากเด็กๆ ชาวเขาที่แต่งตัวพื้นเมืองดูแล้วน่ารัก
จากนั้นนำท่านเดินทางไป ช้อปปิ้งถนนคนเดินท่าแพ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มีของขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น หรือ ของพื้นเมือง กระเป๋า เสื้อผ้า ผ้าพันคองานหัตถกรรมพื้นบ้านนานาชนิด ผ้าทอมือ งานไม้แกะสลัก กระเป๋า ผ้าพันคอ โคมไฟ โปสการ์ดสวยๆ ของที่ระลึกต่างๆ งานศิลปะร่วมสมัย ภาพเขียนสีน้ำ สีน้ำมัน งานแฮนด์เมดต่างๆ ที่รับรองว่าสินค้าแต่ละชนิดมีไอเดียเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครแน่นอน
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
ที่พัก:Boss Holiday/ At The train Hotel /Peppery Hill Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่สอง พระธาตุดอยคำ – อ.แม่ริม – ฟาร์มดอกไม้ – ไร่ชาลุงเดช – วัดบ้านเด่น – ดอยม่อนแจ่ม – Sky Walk – ไร่ดอกลมหนาว
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ อยู่ไม่ไกลจากสนามบิน ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง มีอายุราวกว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน มีองค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ คนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็มาเที่ยว ทำบุญ ขอพรให้สุขสมหวัง เมื่อได้สมหวังแล้วจะนำดอกมาลิมาแก้บน (ความเชื่อเฉพาะบุคคล) นอกจากนี้บนวัดพระธาตุดอยคำยังมีจุดชมวิวที่สวยงาม ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ได้ ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงามมาก
นำท่านเดินทางสู่ อำเภอแม่ริม ชมฟาร์มดอกไม้ ที่สวยงามตามฤดูกาลที่บานสะพรั่งไปด้วยหมู่มวลดอกไม้หลากหลายชนิด อิสระให้ท่านถ่ายภาพชื่นชมความสวยงามตามอัธยาศัย (สวน I love Flower Farm/สุรชัยฟาร์ม/ กู๊เนียร์ ฟอร์เร็ชท /สวนลุงรน/ ไร่กลิ่นเกสร หรือสวนอื่นๆในเส้นทางท่องเที่ยว // ชื่อสวนจะคอนเฟิร์มพร้อมใบนัดหมาย) การบาน การร่วงโรยของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้
เดินทางสู่ ไร่ชาลุงเดช เป็นไร่ชาที่ปลูกต้นชาแบบขั้นบันได ไล่ลงไปตามแนวเขา นอกจากไร่ชาแล้ว ยังมีบ้านพักรวมถึงร้านอาหาร ขนม เบเกอร์รี่ ชา ไว้จำหน่ายอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
เดินทางสู่ วัดบ้านเด่น หรือ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2437 โดยครูบาชัยยา วัดป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ดเป็นผู้ริเริ่ม มีชื่อเดิมว่าวัดสหรีศรีบุญเรือง ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ซึ่งมีถ้ำอยู่ข้างใต้ ประชาชนเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นที่มาของชื่อวัดอีกด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 เจ้าคณะวัดจึงได้อาราธนาครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล วัดหัวดง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในการก่อสร้างศาสนสถานที่สำคัญภายในวัดร่วมกับชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทย ชาวจีน และชนกลุ่มน้อยร่วมกันปรับปรุงวัดขึ้นใหม่ในพื้นที่กว่า 80 ไร่ โดยตัววัดสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์ตามแนวคิดของครูบาเทืองที่ว่าจะต่อเติมสิ่งใดเข้าไปก็ได้แต่ให้มีความมั่นคง และต้องการที่จะรวมความเป็นวัดบ้านกับวัดป่าเข้าไว้ด้วยกัน
จากนั้นเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่น สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลบนดอย จุดชมวิวหลักๆของดอยม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน ด้านหนึ่งเป็นทิวเขาสลับกันวิวสวยสุดลูกหูลูกตา อีกด้านเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวง ซึ่งจะเปลี่ยนพืชพรรณที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล
เดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม้ ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา สองข้างทางประดับด้วยดอกไม้สีสันสวยงามไปตลอดแนว ส่วนที่ด้านล่างขอบสะพาน ก็มีทุ่งดอกดอกไม้นานชนิดตามฤดูกาลเบ่งบาน เช่น ดอกหงอนไก่ ดอกคอสมอส ดอกบานไม่รู้โรย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกมากาเร็ต ฯลฯ สามารถลงไปถ่ายรูปในทุ่งดอกไม้ได้แบบใกล้ชิด (ไม่รวมค่าเข้าชม 20บาท) อิสระถ่ายภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ ไร่ดอกลมหนาว ให้ท่านอิสระเข้าชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาลที่มีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้งปี ไม่รวมค่าเข้าชม 30 บาท นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักบริเวณม่อนแจ่ม
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)
ที่พัก: ม่อนไอดิน /ม่อนเหนือโฮมสเตย์ หรือระดับเทียบเท่ากัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
ที่พักบนม่อนแจ่มมีหลากหลายสไตล์ เช่นแบบห้องพัก เต็นท์กระโจม โดม และที่พักสำหรับ 3ท่าน อาจจะเป็นแบบที่นอนเสริมหรือฟูกเสริมได้ขึ้นอยู่กับที่พักแรม
วันที่สาม ม่อนแจ่ม – ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ – ห้วยตึงเฒ่า – ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
จากนั้นเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ต้นสตรอเบอร์รี่ถูกปลูกเรียงรายไว้อย่าง สวยงาม ท่านสามารถอิสระเข้าชมแปลงปลูก ถ่ายรูปหรือสามารถเลือกซื้อผลผลิตแบบสดๆจากหน้าสวนที่ชาวบ้านเก็บมาขายได้ ไม่รวมค่าเข้าสวน (กรณีสวนปิด หรือช่วงเทศกาลหยุดยาวทางบริษัทอาจจะมีสลับเที่ยวสวนอื่นๆใกล้เคียงในเส้นทางแทนได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ การออกผล ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
เดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึก ร้านขายพรรณไม้และร้านกาแฟภายในอยู่ด้วย อิสระให้ท่านเดินชมถ่ายภาพหรือหาซื้อของฝากกันตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดเช็คอินแห่งใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนให้เต็มปอดที่ ห้วยตึงเฒ่า คือพื้นที่โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามพระราชดำริของในหลวงรัชการที่9และเป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว แลนมาร์คของที่นี่คือหุ่นฟางยักษ์ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาขนาดใหญ่มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวเป็นทางเดิน นอกจากนี้ยังมีหุ่นฟางรูปสัตว์อื่นๆด้วย และหุ่นฟางน้องใหม่ก็คือ หุ่นฟางน้องแกะยักษ์ ที่ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ฟาร์มแกะต่างประเทศ สามารถซื้ออาหารป้อนน้องแกะได้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเช็คอินกันได้ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านแวะร้านของฝาก เลือกซื้อของฝากเอาไปฝากคนทางบ้าน เช่น แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง ไส้อั่ว เป็นต้น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
22.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบิน FD4109
23.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม


ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ :
เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว
เดินทางคนเดียว เพิ่ม

15-17 มกราคม 64 7,888 ไม่มีราคาเด็ก
(0-2 ปี 1,300 บาท)
1,500
22 – 24 มกราคม 64 7,888 1,500
29-31 มกราคม 64 7,888 1,500
12-14 กุมภาพันธ์ 64 7,888 1,500
5-7 มีนาคม 64 7,888 1,500

 

เงื่อนไขการจอง
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
สำเนาบัตรประชาชน  กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ
มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง

 

อัตรานี้รวม
1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
2.ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3ท่าน ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
หมายเหตุ: กรณีห้องพักคู่แบบ TWIN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DOUBLE มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWIN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRIPLE อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
3.ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
5.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6.เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
2.ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3.ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
4.ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
5.ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
6.ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

 

ติดตามผ่าน Instagram คลิ๊ก www.instagram.com/bestfriendholiday

จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กเพิ่มเติม จัดกรุ๊ปทัวร์

รับจองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วในประเทศ ทุกสายการบิน คลิ๊กเพิ่มเติม จองตั๋วเครื่องบิน 

อีกหนึ่งช่องทางของเรา Youtube Channel รับข่าวสาร  โปรโมชั่นทัวร์  โปรไฟไหม้  รีวิวท่องเที่ยว ทุกสถานที่ที่น่าสนใจ ในปี 2564 เพียงกดติดตาม Subscribe ก็จะได้รับข่าวสารก่อนใคร 

แพคเก็จ ตั้งแต่ 1 ท่าน ขึ้นไป

โปรแกรมยอดนิยม

Related news

รีวิวการเดินทาง

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here