Tuesday, February 7, 2023
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป นิวไทเป 4 วัน 3 คืน-BZFZGTPE-2301VZ (ม.ค.-มี.ค.)

ZGTPE-2301VZ-ม.ค.-มี.ค

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป นิวไทเป 4 วัน 3 คืน-ZGTPE-2301VZ

โปรแกรมทัวร์
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – วัดหลงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
3 อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเจอเมเนียม – ซีเหมินติง
4 ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

ส่วนลดพิเศษท่านละ 500 บาท

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่านพักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน(อายุไม่เกิน 12 ปี) ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ราคาห้องพักเดี่ยว
04 – 07 มกราคม 2566 17,990 17,990 11,990 4,500
11 – 14 มกราคม 2566 17,990 17,990 11,990 4,500
13 – 16 มกราคม 2566 18,990 18,990 12,990 4,500
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 15,990 9,990 4,500
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2566 17,990 17,990 11,990 4,500
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 15,990 15,990 9,990 4,500
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 16,990 16,990 10,990 4,500
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 17,990 17,990 11,990 4,500
08 – 11 มีนาคม 2566 16,990 16,990 10,990 4,500
10 – 13 มีนาคม 2566 17,990 17,990 11,990 4,500
15 – 18 มีนาคม 2566 16,990 16,990 10,990 4,500
17 – 20 มีนาคม 2566 17,990 17,990 11,990 4,500
22 – 25 มีนาคม 2566 15,990 15,990 9,990 4,500

ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป นิวไทเป 4 วัน 3 คืน (ม.ค.-มี.ค.)
กลับสู่หน้าหลัก ทัวร์ไต้หวัน

spot_imgspot_img

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรมยอดนิยม

spot_img
spot_img

โปรไฟไหม้

โปรไฟไหม้-ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมแนะนำ

สอบถามผ่าน LINE : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน