Tuesday, February 7, 2023
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป นิวไทเป 5 วัน 4 คืน BZF-ZGTPE-2201JX-(พ.ย-ม.ค)

ทัวร์ไต้หวัน-ZGTPE-2201JX-(พ.ย-ม.ค)

โปรแกรมทัวร์
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง
2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชาอู่หลง      – เมืองไทจง – หมู่บ้านเฉิ่นจี้ – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3 เมืองไทเป – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) – ร้านขนมพายสับปะรด – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ซีเหมินติง
4 อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น  – ร้านเครื่องสำอาง – เมืองเถาหยวน – มิตซุย เอาท์เล็ต
5 สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

ส่วนลดพิเศษท่านละ 500 บาท

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
15 – 19 พฤศจิกายน 2565 20,990 20,990 5,500
24 – 28 พฤศจิกายน 2565 21,990 21,990 5,500
25 – 29 พฤศจิกายน 2565 19,990 19,990 5,500
26 – 30 พฤศจิกายน 2565 19,990 19,990 5,500
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2565 21,990 21,990 5,500
01 – 05 ธันวาคม 2565 23,990 23,990 5,500
07 – 11 ธันวาคม 2565 23,990 23,990 5,500
16 – 20 ธันวาคม 2565 21,990 21,990 5,500
17 – 21 ธันวาคม 2565 21,990 21,990 5,500
21 – 25 ธันวาคม 2565 23,990 23,990 5,500
24 – 28 ธันวาคม 2565 23,990 23,990 5,500
28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2566 29,990 29,990 6,500

ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง 5 วัน 4 คืน ZGTPE-2201JX-(พ.ย-ม.ค)
กลับสู่หน้าหลัก ทัวร์ไต้หวัน

spot_imgspot_img

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรมยอดนิยม

spot_img
spot_img

โปรไฟไหม้

โปรไฟไหม้-ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมแนะนำ

สอบถามผ่าน LINE : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน