spot_img
Saturday, June 25, 2022
spot_img
Homeเส้นทางอื่นๆทัวร์ญี่ปุ่น หน้า 2 รวมโปรโมชั่นทัวร์ญี่ปุ่น ตลอดปี 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น หน้า 2 รวมโปรโมชั่นทัวร์ญี่ปุ่น ตลอดปี 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น หน้า 2

โปรแกรม 13 ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ไอสุ ฟุกุชิมะ 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ : BZF ZSDJ02  

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ปราสาทสึรุงะ-เมืองไอสุ-หมู่บ้านโออุจิ จูคุ-ทะเลสาบอินาวะชิโระ-เมืองฟุกุชิมะ-หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก-ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได-กินซังออนเซน-ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด-ซากปราสาทเซนได-รูปปั้นไดแคนนอน-วัดโกไดโดะ–ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท-สนามบินไซนได – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
#ความอัศจรรย์ธรรมชาติ ณ ภูเขาซาโอะ
#สัมผัสความน่ารักของหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก
สายการบินไทย
@bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
08-12 ก.พ.63
15-19 ก.พ.63
29 ก.พ-04 มี.ค.
07-11 มี.ค.63
14-18 มี.ค.63
21-25 มี.ค.63
37,999
35,999
35,999
37,999
37,999
37,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 35,999 บาท
โปรแกรม 14 ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได อิวาเตะ ไอสุ ฟุกุชิมะ 6 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ : BZF_ZSDJ01

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ “สนามบินเซนได – เมืองอิวาเตะ – วัดจูซนจิ – หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ-อิออน มอลล์-ปราสาทสึรุงะ – เมืองไอสุ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ทะเลสาบอินาวะชิโระ – เมืองฟุกุชิมะ- หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก – ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได – กินซังออนเซน – ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด-ซากปราสาทเซนได – รูปปั้นไดแคนนอน – วัดโกไดโดะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – สนามบินไซนได – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ –
# ความอัศจรรย์ธรรมชาติ ณ ภูเขาซาโอะ
# สัมผัสความน่ารักของหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500 บาท
21-26 ม.ค.63
28 ม.ค.-02 ก.พ.
04-09 ก.พ.63
11-16 ก.พ.63
18-23 ก.พ.63
25 ก.พ.-01 มี.ค.
03-08 มี.ค.63
10-15 มี.ค.63
17-22 มี.ค.63
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
41,999
41,999
41,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,888 บาท
โปรแกรม 15 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ (ฟรีเดย์) 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ : BTNF_XJ204

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-โกเท็มบะแฟคทอรี่เอ้าท์เลท – แช่ออนเซ็นธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – สนามบินนาริตะ -สนามบิน ดอนเมือง
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
11-15 ก.ค. 63
12-16 ก.ค. 63
13-17 ก.ค. 63
14-18 ก.ค. 63
15-19 ก.ค. 63
16-20 ก.ค. 63
17-21 ก.ค. 63
18-22 ก.ค. 63
19-23 ก.ค. 63
12-16 ส.ค. 63
13-17 ส.ค. 63
14-18 ส.ค. 63
15-19 ส.ค. 63
16-20 ส.ค. 63
17-21 ส.ค. 63
18-22 ส.ค. 63
19-23 ส.ค. 63
20-24 ส.ค. 63
21-25 ส.ค. 63
22-26 ส.ค. 63
23-27 ส.ค. 63
24-28 ส.ค. 63
25-29 ส.ค. 63
26-30 ส.ค. 63
27-31 ส.ค. 63
28 ส.ค.-01 ก.ย.
29 ส.ค.-02 ก.ย.
30 ส.ค.-03 ก.ย.
31 ส.ค.-04 ก.ย.
01- 05 ก.ย. 63
02- 06 ก.ย. 63
03- 07 ก.ย. 63
04- 08 ก.ย. 63
05- 09 ก.ย. 63
06- 10 ก.ย. 63
07- 11 ก.ย. 63
08- 12 ก.ย. 63
09- 13 ก.ย. 63
10- 14 ก.ย. 63
11- 15 ก.ย. 63
12- 16 ก.ย. 63
13- 17 ก.ย. 63
14- 18 ก.ย. 63
15- 19 ก.ย. 63
16- 20 ก.ย. 63
17- 21 ก.ย. 63
18- 22 ก.ย. 63
19- 23 ก.ย. 63
20- 24 ก.ย. 63
21- 25 ก.ย. 63
22- 26 ก.ย. 63
23- 27 ก.ย. 63
24- 28 ก.ย. 63
25- 29 ก.ย. 63
26- 30 ก.ย. 63
27 ก.ย.-01 ต.ค.
28 ก.ย.-02 ต.ค.
29 ก.ย.-03 ต.ค.
30 ก.ย.-04 ต.ค.
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 23,888 บาท
โปรแกรม 16 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นอนฟูจิ (ฟรีเดย์) 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ : BTNF_XJ205

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ-ภูเขาไฟฟูจิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
17-21 มิ.ย. 63
18-22 มิ.ย. 63
19-23 มิ.ย. 63
20-24 มิ.ย. 63
21-25 มิ.ย. 63
22-26 มิ.ย. 63
23-27 มิ.ย. 63
24-28 มิ.ย. 63
25-29 มิ.ย. 63
26-30 มิ.ย. 63
27 มิ.ย.-01 ก.ค.
28 มิ.ย.-02 ก.ค.
29 มิ.ย.-03 ก.ค.
30 มิ.ย.-04 ก.ค.
01-05 ก.ค. 63
05-09 ก.ค. 63
06-10 ก.ค. 63
07-11 ก.ค. 63
08-12 ก.ค. 63
09-13 ก.ค. 63
10-14 ก.ค. 63
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 23,888 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมดอกไม้ (ฟรีเดย์) 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ : BTNF_XJ207

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง-เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น-วัดอาซากุสะ + ถนนช้อปปิ้งนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (จุดถ่ายรูป) – สวนสนุกฟูจิคิว (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) – ออนเซ็น-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น -สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ -โตเกียว -ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้-อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง หรือ เที่ยวสวนสนุกโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี ตามอัธยาศัย -สนามบินนาริตะ – ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
11-15 ก.ค. 63
12-16 ก.ค. 63
13-17 ก.ค. 63
14-18 ก.ค. 63
15-19 ก.ค. 63
16-20 ก.ค. 63
17-21 ก.ค. 63
18-22 ก.ค. 63
19-23 ก.ค. 63
12-16 ส.ค. 63
13-17 ส.ค. 63
14-18 ส.ค. 633
15-19 ส.ค. 63
16-20 ส.ค. 63
17-21 ส.ค. 63
18-22 ส.ค. 63
19-23 ส.ค. 63
20-24 ส.ค. 63
21-25 ส.ค. 63
22-26 ส.ค. 63
23-27 ส.ค. 63
24-28 ส.ค. 63
25-29 ส.ค. 63
26-30 ส.ค. 63
27-31 ส.ค. 63
28 ส.ค.-01 ก.ย.
29 ส.ค.-02 ก.ย.
30 ส.ค.-03 ก.ย.
31 ส.ค.-04 ก.ย.
01-05 ก.ย. 63
02-06 ก.ย. 63
03-07 ก.ย. 63
04-08 ก.ย. 63
05-09 ก.ย. 63
06-10 ก.ย. 63
07-11 ก.ย. 63
08-12 ก.ย. 63
09-13 ก.ย. 63
10-14 ก.ย. 63
11-15 ก.ย. 63
12-16 ก.ย. 63
13-17 ก.ย. 63
14-18 ก.ย. 63
15-19 ก.ย. 63
16-20 ก.ย. 63
17-21 ก.ย. 63
18-22 ก.ย. 63
19-23 ก.ย. 63
20-24 ก.ย. 63
21-25 ก.ย. 63
22-26 ก.ย. 63
23-27 ก.ย. 63
24-28 ก.ย. 63
25-29 ก.ย. 63
26-30 ก.ย. 63
27 ก.ย.-01 ต.ค.
28 ก.ย.-02 ต.ค.
29 ก.ย.-03 ต.ค.
30 ก.ย.-04 ต.ค.
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 23,888 บาท
โปรแกรม 18 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ (ฟรีเดย์) 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ : BTNF_XJ208

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง-เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – วัดอาซากุสะ + ถนนช้อปปิ้งนากามิเซะ – หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (จุดถ่ายรูป) – สวนสนุกฟูจิคิว (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) – ออนเซ็น-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้-อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง หรือ เที่ยว สวนสนุกโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี ตามอัธยาศัย-สนามบินนาริตะ – ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
17-21 มิ.ย. 63
18-22 มิ.ย. 63
19-23 มิ.ย. 63
20-24 มิ.ย. 63
21-25 มิ.ย. 63
22-26 มิ.ย. 63
23-27 มิ.ย. 63
24-28 มิ.ย. 63
25-29 มิ.ย. 63
26-30 มิ.ย. 63
27 มิ.ย.-01 ก.ค.
28 มิ.ย.-02 ก.ค.
29 มิ.ย.-03 ก.ค.
30 มิ.ย.-04 ก.ค.
01-05 ก.ค. 63
02-06 ก.ค. 63
03-07 ก.ค. 63
04-08 ก.ค. 63
05-09 ก.ค. 63
06-10 ก.ค. 63
07-11 ก.ค. 63
08-12 ก.ค. 63
09-13 ก.ค. 63
10-14 ก.ค. 63
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 23,888 บาท
โปรแกรม 19 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฟุกุชิมะ 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ : BTNF_XJ153

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – เมืองฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – เมืองฟุคุชิมะ – เมืองอิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี( จุดถ่ายรูป ) – เมืองยามานาชิ – ออนเซ็น+ขาปู – ทุ่งดอกพิงค์มอส – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – ช๊อปปิ้งชินจูกุ – ช๊อปปิ้งโอไดบะ+ไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
16-20 เม.ย.63
17-21 เม.ย.63
18-22 เม.ย.63
19-23 เม.ย.63
20-24 เม.ย.63
21-25 เม.ย.63
22-26 เม.ย.63
24-28 เม.ย.63
25-29 เม.ย.63
26-30 เม.ย.63
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
25,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,888 บาท
โปรแกรม 20 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฟุกุชิมะ 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ : BTNF_XJ155

สนามบินดอนเมือง – เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – เมืองสึคุบะ – เมืองสึคุบะ – เมืองฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – แช่น้ำแร่ออนเซน – เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
18-22 มี.ค.63
19-23 มี.ค.63
21-25 มี.ค.63
22-26 มี.ค.63
24-28 มี.ค.63
26-30 มี.ค.63
27-31 มี.ค.63
28 มี.ค.-01 เม.ย.63
03-07 เม.ย.63
04-08 เม.ย.63
07-11 เม.ย.63
10-14 เม.ย.63
10-14 เม.ย.63
10-14 เม.ย.63
11-15 เม.ย.63
11-15 เม.ย.63
11-15 เม.ย.63
12-16 เม.ย.63
12-16 เม.ย.63
13-17 เม.ย.63
14-18 เม.ย.63
15-19 เม.ย.63
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
22,888
25,888
23,888
23,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
32,888
35,888
35,888
32,888
31,888
31,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 22,888 บาท
โปรแกรม 21 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฟุกุชิมะ 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ : BTNF_XJ165

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – เมืองสึคุบะ – เมืองสึคุบะ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ – เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ – เมืองฟุคุชิมะ – แช่น้ำแร่ออนเซน – เมืองฟุคุชิมะ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – เมืองนาริตะ สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
16-20 เม.ย.63
18-22 เม.ย.63
19-23 เม.ย.63
20-24 เม.ย.63
22-26 เม.ย.63
24-28 เม.ย.63
25-29 เม.ย.63
26-30 เม.ย.63
27 เม.ย.-01 พ.ค.63
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
23,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 23,888 บาท
โปรแกรม 22 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฟุกุชิมะ เซนได นิกโก้ 6 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ : BTNF_XJ166

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – ปราสาทสึรุงะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ – เมืองฟุกุชิมะ- หมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะ – กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ – ชมปีศาจหิมะ จูเฮียว – อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีซาโอะ รีสอร์ท – เมืองเซนได – ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ -วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน – ช๊อปปิ้งคริสโร้ด – เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น – ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – นาริตะ – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
05-10 ม.ค.63
06-11 ม.ค.63
07-12 ม.ค.63
08-13 ม.ค.63
09-14 ม.ค.63
10-15 ม.ค.63
11-16 ม.ค.63
12-17 ม.ค.63
13-18 ม.ค.63
14-19 ม.ค.63
15-20 ม.ค.63
16-21 ม.ค.63
17-22 ม.ค.63
18-23 ม.ค.63
19-24 ม.ค.63
20-25 ม.ค.63
21-26 ม.ค.63
22-27 ม.ค.63
23-28 ม.ค.63
24-29 ม.ค.63
25-30 ม.ค.63
03-08 มี.ค.63
08-13 มี.ค.63
09-14 มี.ค.63
11-16 มี.ค.63
15-20 มี.ค.63
25,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
27,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,888 บาท
โปรแกรม 23 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฟุกุชิมะ นิกโก้ 6 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ : BTNF_XJ167

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – ทะเลสาบชูเซนจิ – เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงา – เมืองฟุกุชิมะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ – ชมปีศาจหิมะ จูเฮียว – อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีซาโอะ รีสอร์ท – เมืองเซนได – ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน – ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด – เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น – ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – นาริตะ
– สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
26-31 ม.ค.63
27 ม.ค.-01 ก.พ.63
28 ม.ค.-02 ก.พ.63
29 ม.ค.-03 ก.พ.63
30 ม.ค.-04 ก.พ.63
31 ม.ค.-05 ก.พ.63
01-06 ก.พ.63
02-07 ก.พ.63
05-10 ก.พ.63
06-11 ก.พ.63
08-13 ก.พ.63
09-14 ก.พ.63
10-15 ก.พ.63
11-16 ก.พ.63
12-17 ก.พ.63
13-18 ก.พ.63
14-19 ก.พ.63
15-20 ก.พ.63
16-21 ก.พ.63
17-22 ก.พ.63
18-23 ก.พ.63
19-24 ก.พ.63
20-25 ก.พ.63
21-26 ก.พ.63
22-27 ก.พ.63
23-28 ก.พ.63
24-29 ก.พ.63
25 ก.พ.-01 มี.ค.63
26 ก.พ.-02 มี.ค.63
27 ก.พ.-03 มี.ค.63
28 ก.พ.-04 มี.ค.63
29 ก.พ.-05 มี.ค.63
02-07 มี.ค.63
25,888
25,888
25,888
25,888
28,888
28,888
28,888
28,888
29,888
29,888
29,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
28,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 25,888 บาท
โปรแกรม 24 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฟุกุชิมะ นิกโก้ 6 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ : BTNF_XJ168

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – ปราสาทสึรุงะ – ชมซากุระ ณ แม่น้ำคันนงจิ – เมืองฟุกุชิมะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ – เมืองเซนได – ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน – ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด – เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น – ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – นาริตะ – สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
16-21 มี.ค.63
17-22 มี.ค.63
20-25 มี.ค.63
21-26 มี.ค.63
22-27 มี.ค.63
23-28 มี.ค.63
27 มี.ค.-01 เม.ย.63
28 มี.ค.-02 เม.ย.63
29 มี.ค.-03 เม.ย.63
30 มี.ค.-04 เม.ย.63
31 มี.ค.-05 เม.ย.63
04-09 เม.ย.63
05-10 เม.ย.63
06-11 เม.ย.63
07-12 เม.ย.63
08-13 เม.ย.63
13-18 เม.ย.63
14-19 เม.ย.63
16-21 เม.ย.63
17-22 เม.ย.63
18-23 เม.ย.63
19-24 เม.ย.63
20-25 เม.ย.63
21-26 เม.ย.63
22-27 เม.ย.63
23-28 เม.ย.63
24-29 เม.ย.63
25-30 เม.ย.63
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
30,888
35,888
35,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
29,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 29,888 บาท
โปรแกรม 25 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ : BTNF_XJ173

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + กระเช้าลอยฟ้า คาจิ คาจิ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
สายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม – บาท
06-10 ม.ค.63
07-11 ม.ค.63
08-12 ม.ค.63
09-13 ม.ค.63
10-14 ม.ค.63
11-15 ม.ค.63
14-18 ม.ค.63
17-21 ม.ค.63
18-22 ม.ค.63
19-23 ม.ค.63
21-25 ม.ค.63
22-26 ม.ค.63
23-27 ม.ค.63
24-28 ม.ค.63
28 ม.ค.-01 ก.พ.63
29 ม.ค.-02 ก.พ.63
31 ม.ค.-04 ก.พ.63
04-08 ก.พ.63
09-13 ก.พ.63
10-14 ก.พ.63
11-15 ก.พ.63
12-16 ก.พ.63
16-20 ก.พ.63
17-21 ก.พ.63
18-22 ก.พ.63
19-23 ก.พ.63
21-25 ก.พ.63
23-27 ก.พ.63
24-28 ก.พ.63
25-29 ก.พ.63
26 ก.พ.-01 มี.ค.63
28 ก.พ.-03 มี.ค.63
29 ก.พ.-04 มี.ค.63
02-06 มี.ค.63
03-07 มี.ค.63
04-08 มี.ค.63
05-09 มี.ค.63
08-12 มี.ค.63
10-14 มี.ค.63
11-15 มี.ค.63
13-17 มี.ค.63
14-18 มี.ค.63
15-19 มี.ค.63
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
18,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 18,888 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3 4 5 6

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการ โปรแกรมทัวร์อื่นๆ ส่วนลดต่างๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ คลิกเพิ่มเติมที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

spot_img

เรื่องที่น่าสนใจ

แนะนำทัวร์ในประเทศ

ตัวอย่างการเดินทาง

spot_img

โปรโมชั่นยอดนิยม

โปรโมชั่นแนะนำ

สอบถาม Line : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน