ทัวร์ภูเก็ต-720

พัทยาฮาเฮ “เสาร์หรรษา พัทยาซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ ” 2 วัน 1 คืน

 

 

พัทยาฮาเฮ “เสาร์หรรษา พัทยาซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ ” 2 วัน 1 คืน
เดินทาง วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

09.30 รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
ควรเตรียม : กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม เป็นต้น
10.00 เรือออกเดินทางสู่เกาะล้าน โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)
11.00 ถึงเกาะล้าน เรือจอดทอดสมอบริเวณหน้าหาดแสม บริการให้ยืมอุปกรณ์ดำน้ำ ให้ทุกท่านได้สัมผัสความงดงามแห่งโลกใต้ทะเล และสนุกสนานกับการเล่นน้ำที่ชายหาด
เที่ยง อิสระ อาหารกลางวัน 
*สำหรับท่านที่ไม่ต้องการล่องเรือ สามารถเปลี่ยนรายการไปเข้า Mini Siam ทดแทนได้ / รวมทั้งกรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจะเปลี่ยนเป็นรายการดังกล่าวทดแทนเช่นกัน
14.30 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ
15.40 เดินทางถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย ให้ท่านได้เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม ทำการเช็คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 บริการอาหารเย็นอิ่มไม่อั้นกับซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
20.00 สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
โรงแรม M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/
พักโรงแรม A-One New Wing http://www.a-onenewwingpattaya.com/
*ท่านที่พักโรงแรม A-One New Wing รับประทานซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหาร The Boat พร้อม Lobster 1 เมนู และเครื่องดื่ม Free Flow น้ำอัดลมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กำหนด เปิดบริการ 2 รอบ 18.00-19.30 และ 20.00-21.30
วันอาทิตย์ ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – พิพิธภัณฑ์สามมิติ Art In Paradise
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
12.00 เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
บ่าย (หรือตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป) เชิญท่านเข่าชมความสุขความสนุกกับการถ่ายภาพและคลิปท์วิดีโอที่พิพิธภัณฑ์สามมิติ Art In Paradise ได้ตามอัธยาศัย

ร้านอาหาร-รายการอาหารและการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

  1. เดินทางได้ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  2. ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองภายใน 31 มีค.64 และเดินทางภายใน 31 พค.64
โรงแรม

(พักห้องละ 2 ท่าน)

ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
M Pattaya 1,333.- 1,333.- 1,000.- 500.- 1,000.-
A-One New Wing 2,333.- 2,333.- 2,000.- 600.- 1,200.-

เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบฟรีไม่เสียค่าบริการ

โหลดโปรแกรมทัวร์ ทัวร์พัทยา Art in paradise
กลับสู่หน้าทัวร์พัทยา ทัวร์พัทยา

ตัวอย่างการเดินทาง ภาพประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 2.ค่าห้องพักตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ 4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
1.สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง
2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการแพคเก็จ หรือโปรแกรมทัวร์อื่นๆ โปรโมชั่นทัวร์ ส่วนลด สอบถาม เพิ่มเติม โทร. 02-1835623, 089-6133915, 082-3550282, 094-5707755

แนะนำ จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่าน กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

spot_imgspot_img

Related news

ทัวร์ในประเทศ

NEW PAGR

ทัวร์ลดราคา !!

spot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

รีวิวการเดินทาง 2021

spot_imgspot_img

สอบถามเพิ่มเติม