Home Tags ลูกค้าพม่า

Tag: ลูกค้าพม่า

ทัวร์พม่า หน้า 3

ทัวร์พม่า หน้า 3 โปรแกรม 21 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน CODE : BZF_RGN04-(JUL-MAR19)THE HOLY MYANMAR   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เจดีย์ชเวมอดอว์ ไจ้ทีโย คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ้คะวาย เมืองหงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว...

เรื่องใหม่ล่าสุด