ทัวร์ไต้หวัน หน้า 2 โปรโมชั่น เริ่มต้น 11,900 บาท ตลอดปี 2561

359

 

โปรแกรม 14 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 6 วัน 4 คืน  
  CODE : BZF_AZTPE01 T-DED MISTER TAIWAN

 

วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETICซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดซงซานฉือโย่ว ตึกไทเป 101ย่านซีเหมินติง
สายการบิน NOK SCOOT
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400.-
10 – 15 ก.พ. 62
15 – 20 ก.พ. 62
16 – 21 ก.พ. 62
22 – 27 ก.พ. 62
23 – 28 ก.พ. 62
01 – 06 มี.ค. 62
02 – 07 มี.ค. 62
08 – 13 มี.ค. 62
09 – 14 มี.ค. 62
15 – 20 มี.ค. 62
16 – 21 มี.ค. 62
22 – 27 มี.ค. 62
23 – 28 มี.ค. 62
 16,999
18,999
18,999
16,999
16,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
 อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 16,999 บาท
โปรแกรมที่ 15 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิว 7 วัน 5 คืน
  CODE : BZF_AZTPE06 EXCLUSIVE IN TAIWAN

 

วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ อุทยานอาลีซาน ร้านชาอู่หลง ไถจง ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ พิพิธภัณฑ์กู้กง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 COSMETIC SHOP ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน อุทยาน TAROKO ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง
สายการบิน  NOK SCOOT
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 400.- 
10 – 16 ก.พ. 62
13 – 19 ก.พ. 62
18 – 24 ก.พ. 62
23 ก.พ. – 01 มี.ค.
27 ก.พ. – 05 มี.ค.
01 – 07 มี.ค. 62
04 – 10 มี.ค. 62
08 – 14 มี.ค. 62
11 – 17 มี.ค. 62
15 – 21 มี.ค. 62
18 – 24 มี.ค. 62
22 – 28 มี.ค. 62
23 – 29 มี.ค. 62
 21,999
22,999
22,999
21,999
22,999
22,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 21,999 บาท
โปรแกรม 16 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 4 วัน 3 คืน
CODE : BZF_AZTPE23 T-DED FAMOUS IN TAIWAN

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ เจียอี้ ร้านใบชาอาลีซาน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว COSMETIC SHOP Mitsui Outlet Park
สายการบิน  CHINA AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 – 400 
31 ม.ค. – 03 ก.พ.
14 – 17 ก.พ. 62
14 – 17 มี.ค. 62
21 – 24 มี.ค. 62
11 – 14 เม.ย.62
12 – 15 เม.ย.62
 17,999
18,999
18,999
18,999
26,999
29,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 17,999 บาท
โปรแกรม 17 ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
  CODE :BZF_AZTPE34 T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง COFFEE SHOP ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET
สายการบิน  THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400.-
10 – 14 ก.พ. 62
11 – 15 ก.พ. 62
12 – 16 ก.พ. 62
13 – 17 ก.พ. 62
14 – 18 ก.พ. 62
05 – 09 เม.ย. 62
10 – 14 เม.ย. 62
11 – 15 เม.ย. 62
13 – 17 เม.ย. 62
27 เม.ย. – 01 พ.ค.
30 เม.ย. – 04 พ.ค.
07 – 11 พ.ค. 62
08 – 12 พ.ค. 62
15 – 19 พ.ค. 62
16 – 20 พ.ค. 62
06 – 10 มิ.ย. 62
20 – 24 มิ.ย. 62
12 – 16 ก.ค. 62
13 – 17 ก.ค. 62
25 – 29 ก.ค. 62
 14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
17,999
18,999
24,999
24,999
17,999
16,999
15,999
16,999
15,999
16,999
13,999
13,999
16,999
16,999
16,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 18 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
CODE :BZF_AZTPE35 T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา เมืองไถจง ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป ตั้นซุย วัดเทียนหยวน ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400 
15 – 19 ก.พ. 62
16 – 20 ก.พ. 62
17 – 21 ก.พ. 62
18 – 22 ก.พ. 62
19 – 23 ก.พ. 62
20 – 24 ก.พ. 62
21 – 25 ก.พ. 62
22 – 26 ก.พ. 62
23 – 27 ก.พ. 62
24 – 28 ก.พ. 62
25 ก.พ. – 01 มี.ค.
26 ก.พ. – 02 มี.ค.
27 ก.พ. – 03 มี.ค.
28 ก.พ. – 04 มี.ค.
01 – 05 มี.ค. 62
02 – 06 มี.ค. 62
03 – 07 มี.ค. 62
04 – 08 มี.ค. 62
05 – 09 มี.ค. 62
06 – 10 มี.ค. 62
07 – 11 มี.ค. 62
08 – 12 มี.ค. 62
09 – 13 มี.ค. 62
10 – 14 มี.ค. 62
11 – 15 มี.ค. 62
12 – 16 มี.ค. 62
13 – 17 มี.ค. 62
14 – 18 มี.ค. 62
15 – 19 มี.ค. 62
16 – 20 มี.ค. 62
17 – 21 มี.ค. 62
18 – 22 มี.ค. 62
19 – 23 มี.ค. 62
20 – 24 มี.ค. 62
21 – 25 มี.ค. 62
22 – 26 มี.ค. 62
23 – 27 มี.ค. 62
24 – 28 มี.ค. 62
25 – 29 มี.ค. 62
26 – 30 มี.ค. 62
 16,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 19 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 4 วัน 3 คืน
CODE : BZF_AZTPE46 T-DED PARADISE IN TAIWAN

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน  THAI AIRWAYS 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400 บาท 
16 – 19 ก.พ. 62
22 – 25 ก.พ. 62
28 ก.พ. – 03 มี.ค.
01 – 04 มี.ค. 62
07 – 10 มี.ค. 62
08 – 11 มี.ค. 62
14 – 17 มี.ค. 62
15 – 18 มี.ค. 62
21 – 24 มี.ค. 62
22 – 25 มี.ค. 62
28 – 31 มี.ค. 62
29 มี.ค. – 01 เม.ย.
19 – 22 เม.ย. 62
26 – 29 เม.ย. 62
04 – 07 พ.ค. 62
25 – 28 พ.ค. 62
01 – 04 มิ.ย.62
15 – 18 มิ.ย.62
22 – 25 มิ.ย.62
 20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
19,999
19,999
19,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 19,999 บาท
โปรแกรม 20 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 5 วัน 4 คืน
CODE : BZF_AZTPE47 T-DED GRAND TAIWAN  

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ร้านกาแฟ ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน THAI AIRWAYS
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 500
15 – 19 ก.พ. 62
16 – 20 ก.พ. 62
23 – 27 ก.พ. 62
08 – 12 มี.ค. 62
09 – 13 มี.ค. 62
15 – 19 มี.ค. 62
16 – 20 มี.ค. 62
22 – 26 มี.ค. 62
23 – 27 มี.ค. 62
27 – 31 มี.ค. 62
29 มี.ค. – 02 เม.ย.
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 62
03 – 07 เม.ย. 62
20 – 24 เม.ย. 62
24 – 28 เม.ย. 62
27 เม.ย. – 01 พ.ค.
16 – 20 พ.ค. 62
22 – 26 พ.ค. 62
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
05 – 09 มิ.ย. 62
12 – 16 มิ.ย. 62
26 – 30 มิ.ย. 62
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
25,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 23,999 บาท
โปรแกรม 21 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 5 วัน 4 คืน
CODE :BZF_AZTPE48 T-DED AMAZING TAIWAN 

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ร้านกาแฟ ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน THAI AIRWAY
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200-500
03 – 07 เม.ย 62
20 – 24 เม.ย 62
24 – 28 เม.ย 62
27 เม.ย. – 01 พ.ค.
16 – 20 พ.ค. 62
22 – 26 พ.ค. 62
29 พ.ค. – 02 มิ.ย.
05 – 09 มิ.ย.62
12 – 16 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
 25,999
24,999
24,999
26,999
25,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
อ่านโปรแกรมทัวร์… เริ่ม 24,999 บาท
โปรแกรม 22 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เย่เหลิ่ว หยางหมิงซาน 5 วัน 3 คืน
  CODE :BZF_AZTPE53 T-DED MIRACLE IN TAIWAN

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน ย่านซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ร้านคอสเมติก ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
สายการบิน  EVA AIR
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 400
14 – 18 ก.พ. 62
17 – 21 ก.พ. 62
18 – 22 ก.พ. 62
08 – 12 มี.ค.62
14 – 18 มี.ค.62
17 – 21 มี.ค.62
28 มี.ค. – 01 เม.ย.
29 มี.ค. – 02 เม.ย.
14 – 18 เม.ย.62
16 – 20 เม.ย.62
17 – 21 เม.ย.62
19 – 23 เม.ย.62
26 – 30 เม.ย.62
18,999
18,999
18,999
19,999
20,999
19,999
20,999
19,999
23,999
19,999
19,999
19,999
20,999
อ่านโปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 18,999 บาท
โปรแกรม  23 ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย่หลิ่ว 4 วัน 3คืน 
  CODE : BZF_AZTPE54 T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI

 

วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดปลาไทเป COSMETIC SHOP พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์ กระเช้าเหมาคง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นชมวิวชั้น 89) ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน EVA AIR
พิเศษ @bestfriend ลด 400 
13 – 16 มี.ค 62
23 – 26 มี.ค 62
18 – 21 เม.ย.62
27 – 30 เม.ย.62
08 – 11 พ.ค.62
16 – 19 พ.ค.62
22 – 25 พ.ค.62
01 – 04 มิ.ย. 62
19 – 22 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. – 02 ก.ค.
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
อ่านโปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 17,999 บาท
โปรแกรม  24 ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันต์จันทรา 5 วัน 4 8no
  CODE :BZF_AZTPE55 T-DED WONDERFUL TAIWAN 

 

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ Coffee Shop ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต นั่งกระเช้าเหมาคง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) ตลาดปลาไทเป ร้านคอสเมติก เขตตั้นซุ่ย สะพานแห่งความรัก ป้อมปราการสีแดง โบสถ์ตั้นสุ่ย ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park
สายการบิน EVA AIR
พิเศษ @bestfriend ลด 400 – 500 
02 – 06 มี.ค. 62
16 – 20 มี.ค. 62
14 – 18 เม.ย. 62
29 เม.ย. – 03 พ.ค.
02 – 06 พ.ค. 62
04 – 08 พ.ค. 62
11 – 15 พ.ค. 62
08 – 12 มิ.ย.62
26 – 30 มิ.ย.62
20,999
20,999
26,999
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
20,999
อ่านโปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 18,999 บาท

หน้าถัดไป >> 1 2 3

 ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เราคัดสรรทัวร์คุณภาพดี ตลอดปี 2561-2562

ทัวร์ฮ่องกง