ทัวร์ไต้หวัน หน้า 2 โปรโมชั่น เริ่มต้น 11,900 บาท ตลอดปี 2561

288
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

โปรแกรม 14 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 6 วัน 4 คืน  
  CODE : BZF_AZTPE01 T-DED MISTER TAIWAN

วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETICซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดซงซานฉือโย่ว ตึกไทเป 101ย่านซีเหมินติง
สายการบิน NOK SCOOT
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400.-
12–17 มกราคม 62
18–23 มกราคม 62
25–30 มกราคม 62
10–15 กุมภาพันธ์ 62
15–20 กุมภาพันธ์ 62
16–21 กุมภาพันธ์ 62
22–27 กุมภาพันธ์ 62
23–28 กุมภาพันธ์ 62
1–6 มีนาคม 62
2–7 มีนาคม 62
8–13 มีนาคม 62
9–14 มีนาคม 62
15–20 มีนาคม 62
16–21 มีนาคม 62
22–27 มีนาคม 62
23–28 มีนาคม 62
15,999
15,999
15,999
16,999
18,999
18,999
16,999
16,999
17,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
 อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 15,999 บาท
โปรแกรมที่ 15ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิว 7 วัน 5 คืน
  CODE : BZF_AZTPE06 EXCLUSIVE IN TAIWAN

วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ อุทยานอาลีซาน ร้านชาอู่หลง ไถจง ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ พิพิธภัณฑ์กู้กง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 COSMETIC SHOP ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน อุทยาน TAROKO ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง
สายการบิน  NOK SCOOT
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 200.- 
7–13 มกราคม 62
14–20 มกราคม 62
18–24 มกราคม 62
23–29 มกราคม 62
10–16 กุมภาพันธ์ 62
13–19 กุมภาพันธ์ 62
18–24 กุมภาพันธ์ 62
23 ก.พ.–1 มี.ค. 62
27 ก.พ.–5 มี.ค. 62
1–7 มีนาคม 62
4–10 มีนาคม 62
8–14 มีนาคม 62
11–17 มีนาคม 62
15–21 มีนาคม 62
18–24 มีนาคม 62
22–28 มีนาคม 62
23–29 มีนาคม 62
 20,999
20,999
20,999
20,999
21,999
22,999
22,999
21,999
22,999
22,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
21,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 20,999 บาท
โปรแกรม 16ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 4 วัน 3 คืน
CODE : BZF_AZTPE23 T-DED FAMOUS IN TAIWAN

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ เจียอี้ ร้านใบชาอาลีซาน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว COSMETIC SHOP Mitsui Outlet Park
สายการบิน  CHINA AIRLINE
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 200 – 400 
10–13 มกราคม 62
31 ม.ค.–3 ก.พ. 62
14–17 กุมภาพันธ์ 62
14–17 มีนาคม 62
21–24 มีนาคม 62
17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 17,999 บาท
โปรแกรม 17ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
  CODE :BZF_AZTPE34 T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง COFFEE SHOP ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET
สายการบิน  THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400.-
8–12 มกราคม 62
9–13 มกราคม 62
10–14 มกราคม 62
11–15 มกราคม 62
12–16 มกราคม 62
13–17 มกราคม 62
15–19 มกราคม 62
16–20 มกราคม 62
17–21 มกราคม 62
18–22 มกราคม 62
19–23 มกราคม 62
20–24 มกราคม 62
22–26 มกราคม 62
23–27 มกราคม 62
24–28 มกราคม 62
25–29 มกราคม 62
26–30 มกราคม 62
27–31 มกราคม 62
29 ม.ค.–2 ก.พ. 62
10–14 กุมภาพันธ์ 62
11–15 กุมภาพันธ์ 62
12–16 กุมภาพันธ์ 62
13–17 กุมภาพันธ์ 62
14–18 กุมภาพันธ์ 62
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 18ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
CODE :BZF_AZTPE35 T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา เมืองไถจง ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป ตั้นซุย วัดเทียนหยวน ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน THAI LION AIR
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400 
15–19 กุมภาพันธ์ 62
16–20 กุมภาพันธ์ 62
17–21 กุมภาพันธ์ 62
18–22 กุมภาพันธ์ 62
19–23 กุมภาพันธ์ 62
20–24 กุมภาพันธ์ 62
21–25 กุมภาพันธ์ 62
22–26 กุมภาพันธ์ 62
23–27 กุมภาพันธ์ 62
24–28 กุมภาพันธ์ 62
25 ก.พ.–1 มี.ค. 62
26 ก.พ.–2 มี.ค. 62
27 ก.พ.–3 มี.ค. 62
28 ก.พ.–4 มี.ค. 62
1–5 มีนาคม 62
2–6 มีนาคม 62
3–7 มีนาคม 62
4–8 มีนาคม 62
5–9 มีนาคม 62
6–10 มีนาคม 62
7–11 มีนาคม 62
8–12 มีนาคม 62
9–13 มีนาคม 62
10–14 มีนาคม 62
11–15 มีนาคม 62
12–16 มีนาคม 62
13–17 มีนาคม 62
14–18 มีนาคม 62
15–19 มีนาคม 62
16–20 มีนาคม 62
17–21 มีนาคม 62
18–22 มีนาคม 62
19–23 มีนาคม 62
20–24 มีนาคม 62
21–25 มีนาคม 62
22–26 มีนาคม 62
23–27 มีนาคม 62
24–28 มีนาคม 62
25–29 มีนาคม 62
26–30 มีนาคม 62
16,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม 19ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 4 วัน 3 คืน
CODE : BZF_AZTPE46 T-DED PARADISE IN TAIWAN

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน  THAI AIRWAYS 
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 400 บาท 
4–7 มกราคม 62
11–14 มกราคม 62
18–21 มกราคม 62
25–28 มกราคม 62
16–19 กุมภาพันธ์ 62
22–25 กุมภาพันธ์ 62
28 ก.พ.–03 มี.ค. 62
1–4 มีนาคม 62
7–10 มีนาคม 62
8–11 มีนาคม 62
14–17 มีนาคม 62
15–18 มีนาคม 62
21–24 มีนาคม 62
22–25 มีนาคม 62
28–31 มีนาคม 62
29 มี.ค.–1 เม.ย. 62
19–22 เมษายน 62
26–29 เมษายน 62
4–7 พฤษภาคม 62
25–28 พฤษภาคม 62
1–4 มิถุนายน 62
15–18 มิถุนายน 62
22–25 มิถุนายน 62
 21,999
21,999
21,999
21,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
20,999
21,999
21,999
21,999
20,999
20,999
19,999
19,999
19,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 20,999 บาท
โปรแกรม 20ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 5 วัน 4 คืน
CODE : BZF_AZTPE47 T-DED GRAND TAIWAN  

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ร้านกาแฟ ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน THAI AIRWAYS
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 500
5–9 มกราคม 62
12–16 มกราคม 62
19–23 มกราคม 62
26–30 มกราคม 62
15–19 กุมภาพันธ์ 62
16–20 กุมภาพันธ์ 62
23–27 กุมภาพันธ์ 62
9–13 มีนาคม 62
16–20 มีนาคม 62
23–27 มีนาคม 62
27–31 มีนาคม 62
30 มี.ค. –3 เม.ย. 62
3–7 เมษายน 62
20–24 เมษายน 62
24–28 เมษายน 62
27 เม.ย.–01 พ.ค. 62
16–20 พฤษภาคม 62
22–26 พฤษภาคม 62
29 พ.ค.–2 มิ.ย. 62
5– 9 มิถุนายน 62
12–16 มิถุนายน 62
26–30 มิถุนายน 62
 23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
25,999
23,999
23,999
25,999
25,999
23,999
23,999
23,999
23,999
23,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 23,999 บาท
โปรแกรม 18ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันต์จันทรา 4 วัน
CODE : 

สายการบิน China Airlines
พิเศษ @bestfriend ลดเพิ่ม 500
02-05 พฤศจิกา 61
03-06 ธันวาคม 61
09-12 ธันวาคม 61
18,999
19,999
19,999
อ่านโปรแกรมทัวร์…เริ่ม 18,999 บาท
โปรแกรม 21ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันต์จันทรา 5 วัน
  CODE :

สายการบิน  Thai Lion Air
พิเศษ  @bestfriend ลดเพิ่ม 200
อ่านโปรแกรมทัวร์ …เริ่ม 10,999 บาท
โปรแกรม  22ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันต์จันทรา 5 วัน
  CODE : 

สายการบิน THAI AIRWAYS
พิเศษ @bestfriend ลด 500 
อ่านโปรแกรมทัวร์ …เริ่ม 10,999 บาท

หน้าถัดไป >> 1 2

 ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เราคัดสรรทัวร์คุณภาพดี ตลอดปี 2561-2562

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่น หรือจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1835623 | 094-5707755 | 089-6133915 | 082-3550282
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก