Wednesday, November 30, 2022
spot_img
HomeVIETNAMเวียดนาม บานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน ( ส.ค.-ธ.ค.65)-BGSFDAD13

เวียดนาม บานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน ( ส.ค.-ธ.ค.65)-BGSFDAD13

vietnam-Dad13

เวียดนาม บานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน เริ่มต้น 13,999 บาท

บินด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

FD636 DMK(ดอนเมือง) – DAD(ดานัง) 09.45 – 11.30
FD639 DAD(ดานัง) – DMK(ดอนเมือง) 18.10 – 19.55

**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**

ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS
พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 3 ดาว

DAY1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอาDAY1 กาศยานนานาชาติดานัง-เรือกระด้ง – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
DAY2 วัดหลินอึ๋ง – ร้านไม้ไผ่ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง – โรงเก็บไวน์
DAY3 นั่งรถราง ALPINE COASTER – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ตลาดฮาน – โบสถ์สีชมพู – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
DAY4 ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – ล่องเรือกระด้ง –ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

 

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน อัตราท่านละ

จอยแลนด์

(ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน)

พักเดี่ยว

เพิ่มอัตรา ท่านละ

05 – 08 สิงหาคม 2565 13,999 10,999 4,000
07 – 10 สิงหาคม 2565 13,999 10,999 4,000
10 – 13 สิงหาคม 2565 14,999 10,999 4,000
12 – 15 สิงหาคม 2565 14,999 10,999 4,000
14 – 17 สิงหาคม 2565 13,999 10,999 4,000
19 – 22 สิงหาคม 2565 13,999 10,999 4,000
21 – 24 สิงหาคม 2565 13,999 10,999 4,000
26 – 29 สิงหาคม 2565 13,999 10,999 4,000
28 – 31 สิงหาคม 2565 13,999 10,999 4,000
04 – 07 กันยายน 2565 13,999 10,999 4,000
09 – 12 กันยายน 2565 13,999 10,999 4,000
11 – 14 กันยายน 2565 13,999 10,999 4,000
16 – 19 กันยายน 2565 13,999 10,999 4,000
18 – 21 กันยายน 2565 13,999 10,999 4,000
23 – 26 กันยายน 2565 13,999 12,999 10,999 4,000
25 – 28 กันยายน 2565 13,999 10,999 4,000
30 – 03 ตุลาคม 65 13,999 10,999 4,000
02 – 05 ตุลาคม 2565 13,999 10,999 4,000
07 – 10 ตุลาคม 2565 13,999 10,999 4,000
09 – 12 ตุลาคม 2565 14,999 10,999 4,000
12 – 15 ตุลาคม 2565 14,999 10,999 4,000
14 – 17 ตุลาคม 2565 13,999 10,999 4,000
16 – 19 ตุลาคม 2565 13,999 10,999 4,000
21 – 24 ตุลาคม 2565 14,999 10,999 4,000
23 – 26 ตุลาคม 2565 14,999 10,999 4,000
28 – 31 ตุลาคม 2565 13,999 10,999 4,000
30 – 02 พฤศจิกายน 65 13,999 10,999 4,000
04 – 07 พฤศจิกายน 2565 13,999 10,999 4,000
06 – 09 พฤศจิกายน 2565 13,999 10,999 4,000
11 – 14 พฤศจิกายน 2565 13,999 10,999 4,000
13 – 16 พฤศจิกายน 2565 13,999 10,999 4,000
18 – 21 พฤศจิกายน 2565 13,999 10,999 4,000
20 – 23 พฤศจิกายน 2565 13,999 10,999 4,000
25 – 28 พฤศจิกายน 2565 13,999 10,999 4,000
27 – 30 พฤศจิกายน 2565 13,999 10,999 4,000
02 – 05 ธันวาคม 2565 15,999 10,999 4,000
04 – 07 ธันวาคม 2565 15,999 10,999 4,000
09 – 12 ธันวาคม 2565 15,999 10,999 4,000
11 – 14 ธันวาคม 2565 14,999 10,999 4,000
16 – 19 ธันวาคม 2565 14,999 10,999 4,000
25 – 28 ธันวาคม 2565 17,999 10,999 4,000
28 – 31 ธันวาคม 2565 17,999 10,999 4,000

 

รับส่วนลดท่านละ 300 บาท
อัตราค่าบริการนี้ รวม
– ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
– ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องโดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
– ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
– มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
– ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
– ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
– ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
– ค่าเบี้ยประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 10,000 USD(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
– ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย ในกรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับผู้เดินทางคนไทยที่พำนักในเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
– ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
– ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
– ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
– ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
– ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
– ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
– ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
– VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
– ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

 

ยังมีโปรแกรมทัวร์อีกมาก ไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ ส่วนลดต่างๆ จัดจอยทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ทัวร์คุณภาพดีราคาพิเศษ

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

ติดตาม Facebook Fanpage

โปรโมชั่นยอดนิยม

spot_img
spot_img

แนะนำเส้นทางอื่นๆ

spot_img

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับส่วนลด @bestfriend

  • เพิ่มเพื่อน

รับโปรโมชั่น สอบถามผ่านไลน์

  • เพิ่มเพื่อน