Friday, June 2, 2023
spot_img

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย 9 วัน 6 คืน เริ่มต้น 29,999 บาท พร้อมส่วนลดที่นี่ !! (มิ.ย-ก.ค.66)

ทัวร์ตุรกี-9-วัน-6-คืน

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน เริ่มต้น 29,999 บาท

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 อิสตันบูล ประเทศตุรกี I BLUE MOSQUE I HIPPODROME I Hagia Sophia I Topkapi
Palace I ชานัคคาเล่
วันที่ 3 ชานัคคาเล่ I ม้าไม้เมืองทรอย I ปามุคคาเล่ I Hierapolis
วันที่ 4 ปามุคคาเล่ I คอนย่า I พิพิธภัณฑ์เมฟลานา I คาราวานสไรน์ I คัปปาโดเกีย
วันที่ 5 คัปปาโดเกีย I เกอเรเม่ I นครใต้ดิน Underground City I Avanos Village
วันที่ 6 อังการ่า I ทะเลสาบเกลือ I สุสานอตาเติร์ก I ซาฟรานโบลู
วันที่ 7 ซาฟรานโบลู I อิสตันบูล I Spice Market I Taksim Square
วันที่ 8 มัสยิดซิวเลย์มานีเย I ย่าน Balat I Galata Tower I Galataport Shopping I สนามบิน
วันที่ 9 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) ประเทศไทย

 

ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
โค้ดทัวร์ BSSF WOW SUPER SAVE WONDERFUL SPRING
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ราคา
พักห้องละ 2 ท่าน
7 – 15 มิถุนายน 2566 29,999
10 – 18 มิถุนายน 2566 32,999 31,999
11 – 19 มิถุนายน 2566 29,999
14 – 22 มิถุนายน 2566 30,999
15 – 23 มิถุนายน 2566 32,999 31,999
16 – 24 มิถุนายน 2566 30,999
19 – 27 มิถุนายน 2566 32,999 31,999
21 – 29 มิถุนายน 2566 31,999 30,999
22 – 30 มิถุนายน 2566 32,999 31,999
25 มิถุนา–3 กรกฏา 2566 32,999 30,999
28 มิถุนา–6 กรกฏา 2566 32,999 30,999

กลับสู่หน้าหลัก ทัวร์ตุรกี

อัตราค่าบริการรวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES (บินตรง)
• ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 4-5 หรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
• ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
• ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
• ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
• หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,เจ้าหน้าตามธรรมเนียมคือ 90 USD /ท่าน (เก็บสนามบินในวันเดินทาง)
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่ความพึงพอใจในการให้บริการ **ไม่บังคับ โดยธรรมเนียมประมาณ ท่านละ 300-500 บาท ตลอดทริป
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 2 ใบ รวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
• ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
• ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรม
• ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น คนต่างชาติเพิ่มราคาทัวร์ท่านละ 3,000 บาท

 

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุ๊ปส่วนตัว กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ จอยทัวร์ รับส่วนลดเริ่มต้น 300 บาท/ท่าน จองทัวร์ต่างประเทศ 5 ท่านขึ้นไป รับฟรี...ขนมเบรค ณ วันรับเอกสารที่สนามบิน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

แนะนำท่องเที่ยว

spot_img
spot_img

เดินทางกับเรา ทัวร์คุณภาพดี

สอบถามผ่าน LINE : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน