ทัวร์คุนหมิง เริ่มต้น 11,899 บาท ทัวร์คุนหมิงราคาถูก ตลอดปี 2562

367

ทัวร์คุนหมิง ราคา 11,899 บาท พร้อมส่วนลด..ตลอดปี 2562

ทัวร์คุนหมิง

ทัวร์คุนหมิง เริ่มต้น 11,899 บาท พร้อมส่วนลด ตลอดปี 2562

ทัวร์คุนหมิง เที่ยวคุนหมิง โปรโมชั่นราคาพิเศษ ทัวร์คุนหมิง ทัวร์คุนหมิงราคาถูก ชมความงามของธรรมชาติ สักครั้งหนึ่งในชีวิต มุ่งหน้าสู่แชงกรีล่า ‘‘ดินแดนแห่งขอบฟ้าที่เลือนหาย’’ จัดทัวร์คุนหมิงราคาพิเศษ ลูกค้าสามารถจองได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป หรือหากต้องการจัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปส่วนตัว คุนหมิง สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ โทร 02-1835623 , 094-5707755

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์คุนหมิง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง
17.00 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
19.50 เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เที่ยวบินที่ MU 5078 (บริการอาหารว่างบนเครื่อง)
00.05+1 เดินทางถึง สนามบินคุนหมิง ฉางสุ่ย ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับ สัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
  พักที่ HUI SHANG HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 2 คุนหมิง-สวนดอกไม้ World Horti Expo Garden-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง-สวนผลไม้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
  นำท่านสู่ สวนดอกไม้ World Horti Expo Garden ถือว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองคุนหมิง ตั้งอยู่ในชานเมืองทางตอนเหนือของเมืองคุนหมิง สวนแห่งนี้ถูกแบ่งออกเป็น ห้องโถงนิทรรศการขนาดใหญ่ 5 แห่ง สวนพิเศษ 7 แห่ง และโชว์รูมกลางแจ้ง 3 แห่ง ห้องโถงนิทรรศการ 5 แห่ง ได้แก่ ห้องโถงจีน ห้องโถงระหว่างประเทศ ห้องโถงมนุษย์และธรรมชาติ ห้องโถงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเรือนกระจก สวน 7 ธีม ได้แก่ สวนผักและผลไม้ สวนไผ่ สวนบอนไซ พืชสวน ชา สวนสมุนไพร สวนต้นไม้และสวนดอกไม้ที่มีชื่อเสียงและหินแปลกๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสถาปัตยกรรมแต่ละประเทศอีกด้วย นำทุกท่านนั่งรถแบตเตอร์รี่ เพื่อเยี่ยมชมไปยังจุดต่างๆ อาทิเช่น จุดชมสวนดอกไม้ต่างๆ นานาชนิด จุดชมสวนขนาดย่อม จุดชมนิทรรศการปติมากรรมของแต่ละประเทศในบางประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน ไทย อินเดีย ทิเบต พม่า เกาหลี เป็นต้น ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจ และเยี่ยมชมความงามของสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่ทาง World Horti Expo Garden ได้ทำการจัดแสดงให้ท่านได้ชม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ !! อาหารกวางตุ้ง
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) หรือที่เรียกว่า หงถู่ตี้แปลว่า แผ่นดินสีแดง เป็นอำเภอที่อยู่ในเขตปกครองของเมืองคุนหมิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาที่ดอกไม้หลากหลายสี นานพันธุ์บาน ทำให้เกิดสีสันมากมายของดอกไม้ตัดกับดินสีแดง ทำให้ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี จากนั้นนำท่านชม แผ่นดินสีแดง ตั้งอยู่ในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง ในเขตพื้นที่ชนบทตงชวนพื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็กและแร่ธาตุอื่นๆ ในเนื้อดิน จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม สีสันสดใส พืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้นที่นี้อาทิ ข้าวโอ๊ต พวกมันฝรั่ง และอื่นๆ สีสันของพืชผักพวกนี้ อีกทั้งขนาดของต้นที่แตกต่างกันไป ก็ทำให้เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว

  จากนั้นนำท่านชม สวนผลไม้ (เดือนกรกฎาคมพาไปชมสวนลูกท้อ เก็บชิมที่ต้นได้ท่านละไม่เกิน 3 ลูก) ของเกษตรกรชาวจีน ให้ท่านชม ชิม และเก็บผลไม้สดๆ จากสวนด้วยตัวท่านเอง
  หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยมีผลทำให้ทางสวนผลไม้ประกาศปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหรือมีเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ทดแทน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
  พักที่ WANG TONG HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 ตงชวน-ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว 5D-สไลด์เดอร์กระจก-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
  นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำไซอิ๋ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) อยู่ใกล้เมืองคุนหมิง ถ้ำแปลกในสมัยราชวงศ์หมิงเป็นหินปูนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ภายในถ้ำแห่งนี้มีหลากหลายมุมให้ท่านได้ชม ประกอบไปด้วยตัวละครเรื่องไซอิ๋ว และบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ยังมี สะพานแก้ว 5D สะพานแก้วที่เชื่อมต่อหุบเขาความยาว 250 เมตร กว้าง 2 เมตร ความสูง 200 เมตรเป็นสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในมณฑลยูนนาน และยังตกแต่งเอฟเฟกซ์สามมิติแบบ 5D ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายภาพท้าทายความหวาดเสียวตามอัธยาศัย พร้อมอีกหนึ่งกิจกรรมให้ท่านได้สนุกสนานด้วยการ เล่นสไลด์เดอร์กระจก ยาว 1,500 เมตร สไลด์ผ่านท่ามกลางเขาให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งใช้เวลาเพียง 1-2 นาที ก็สามารถลงมารถด้านล่างได้แล้ว
  หมายเหตุ : หากท่านไม่ประสงค์ที่จะเดินสะพานแก้วหรือเล่นสไลเดอร์ สามารถเก็บภาพบรรยากาศ แล้วมาเจอกันที่จุดนัดพบ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (สะพานแก้ว และสไลเดอร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยอย่างสูงอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจีน ดังนั้นหากสะพานแก้วหรือสไลเดอร์ ไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม อันเนื่องจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ !! ขนมจีนข้ามสะพาน
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเอก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
  ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้..
• เขาซีซาน ท่านจะได้ลอดผ่าน ประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทิวทัศน์บนเขาซีซานเต็มไปด้วยแมกไม้เขียวขจี ชมอุโมงค์ที่สกัดไว้ตามไหล่เขา ศาลเจ้า และวัดจีนลัทธิเต๋า
**ค่าใช้จ่าย ท่านละ 200 หยวน ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่และชำระเงินกับไกด์ท้องถิ่น**
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
  พักที่ PING HUA YUE JIA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4 คุนหมิง-วัดหยวนทง-กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
  นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการพระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน
13.25 กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เที่ยวบินที่ MU 741
(บริการอาหารว่างบนเครื่อง)
14.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

เด็ก 2-18 ปี

พักเดี่ยว(จ่ายเพิ่ม)

14-17 กันยายน 2562      

11,899

14,899

3,000

โปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์คุนหมิง
รวมโปรโมชั่นทัวร์จีน >> ทัวร์จีน

ค่าบริการนี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งราคาทัวร์นี้ เป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 4,300 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องชำระเพิ่ม)
7. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จำกัดไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ จำกัดไม่เกิน 7 กิโลกรัม
8. อุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น **
ค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน
(เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
4. ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 600 หยวน และผู้เดินทางเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง)
5. ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทำการ) ท่านละ 1,800 บาท (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย)

 

ทัวร์คุนหมิง ราคา 8,888 บาท พร้อมส่วนลด..ตลอดปี 2562

ทัวร์ฮ่องกง