ทัวร์จางเจียเจี้ย ราคา 7,899 บาท

3277

ทัวร์จางเจี้ย เริ่มต้น 7899 บาท พร้อมส่วนลด ที่นี่ !!

ทัวร์จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย เริ่มต้น 7,899 บาท พร้อมส่วนลด ที่นี่ !!

ทัวร์จางเจียเจี้ย เริ่มต้น 7,899 บาท ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง จัดกรุ๊ปทัวร์ จางเจียเจี้ย และ จอยทัวร์ จางเจียเจี้ย ราคาพิเศษ !!

ทัวร์จางเจียเจี้ย

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจี้ย) – ร้านหยก – ถ้ำมังกร เหลือง (รวมล่องเรือ)
01.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9-10 สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
04.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 606 ** บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3 ชั่วโมง **
08.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน(ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังอาหารนำท่านสู่ ร้านหยก (Jade Shop) เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับจำพวก “แหวน” และ “กำไล” หยก ก็จะช่วยเสริมให้เป็นคนมีอำนาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย จากนั้นนำท่านส่ ถ้ำหวงหลงต้ง หรือ ถ้ำวังมังกรเหลือง ถ้ำแห่งนี้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ำแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง นำท่าน ล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดิน ชมถ้ำวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อนที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่องดนตรีจีน ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
ที่พัก TONGDA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2 สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก – ร้านใบชา – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์  
  เลือกซื้อ option tour เสริม : โชว์นางจิ้งจอกขาว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านท้าทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย (The Gass Bridge of Zhangjiajie) (รวมค่าเข้าชมสะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย) เหนือแคนยอนที่มีความสูงเหนือพื้นดินกว่า 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแก้วแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอย่างบันจี๊จั้มและซิบไลน์ให้ท้าทายความเสียวแบบสุดขีดอีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!สุกี้เห็ด
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาที่มีชื่อเสียง เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ฯลฯ
  นําท่านเดินทางสู่ เทียนเหมินซาน (ขึ้นด้วยกระเช้า ลงด้วยรถอุทยาน) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจางเจียเจี้ย ห่างจากตัวเมืองไปราว 8 ก.ม. เทียนเหมินซานเดิมเป็นชื่อถํ้าตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊กภายหลังใช้เรียกเป็นชื่อภูเขา ด้วยในปีค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยมในการบินลอดผ่านช่อง เขาประตูสวรรค์ แห่งนี้เทียนเหมินซานมียอดสูงสุดสูง1,518 เมตรจากระดับนํ้าทะเลมีพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตรบนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุดต้นไม้ใหญ่ แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปีในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซานได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน
  นําท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่าพัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตรขึ้นสู่จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน” ชม ความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด นำท่านชม ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน จากนั้นนําท่านเดินทางต่อด้วย บันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลก ระยะทางกว่า 5 กม. ลงสู่ ถํ้าเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถํ้าประตูสวรรค์ ถึงทางขึ้นจุดธูปใหญ่ไหว้ฟ้าขอพรเทพสวรรค์ จากนั้น นั่งรถของอุทยาน ลงสู่ด้านล่างภูเขา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ TONGDA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ถนนคนเดินซีปู้เจีย – เลือกซื้อ option tour เสริม : เทียนจื่อซาน – ร้านยา – จิตรกรรม
ภาพวาดทราย – สนามบิน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย เลือกซื้อสินค้าฝากคนที่ท่านรัก เป็นถนนคนเดินที่พึ่งสร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นที่นี่ให้เป็นสถานที่ช๊อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ยและเป็นสถานที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ให้มีงานทำกัน นอกเหนือจะเป็นถนนที่มีร้านค้าขายสินค้าพื้นเมืองของที่นี่แล้วยังมีอีกสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจอยากให้ไปชมกัน นั่นก็คือ พิพิธพัณฑ์ภาพวาดทรายกี่เป็นภาพวาดแฮนเมทชื่อดังของที่นี่…
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่าผ่อนคลาย นวดฝ่าเท้า ที่ศูนย์สมุนไพรจีน….จากนั้นนำท่านสู่ นําท่านสู่ จวินเซิงวาเยี้ยน สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หินฯลฯมาจัดแต่งเป็นภาพ ทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและยกย่องมากมาย หลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  เหมาะสมแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง(เมืองจางเจียเจี้ย) เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
22.10 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 605 ** ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3 ชั่วโมง **
วันที่ 4 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
00.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ……พร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินอัตรา
ท่านละ

09 – 12 มิถุนายน 62

10,889 7,889

4,900

23 – 26 มิถุนายน 62

11,889

4,900

07 – 10 กรกฎาคม 62

11,889

4,900

21 – 24 กรกฎาคม 62

11,889

4,900

11 – 14 สิงหาคม 62

12,889

4,900

25 – 28 สิงหาคม 62

11,889

4,900

08 – 11 กันยายน 62

11,889

4,900

22 – 25 กันยายน 62

11,889

4,900

20 – 23 ตุลาคม 62

12,889

4,900

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์จางเจียเจี้ย

พิเศษ !! @bestfriend เพิ่มเพื่อนลดเพิ่ม 200 บาท (ยกเว้นโปรแกรมที่ลดราคา)
ทัวร์คุณภาพคุณภาพดี ราคาพิเศษ !!

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง
อัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES อนุญาตให้ โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 1,000 หยวน และผู้เดินทางเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง)
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
× ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยื่นวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านต้องยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเองเท่านั้น

 

โปรโมชั่นแนะนำ ทัวร์จางเจียเจี้ย
ดาวน์โหลดโปรแกรม >> ทัวร์จางเจี้ยเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก เริ่มต้น 9,888 บาท  

ทัวร์ฮ่องกง