ทัวร์จางเจียเจี้ย ราคา 9,988 บาท พร้อมส่วนลด ที่นี่ !!

2933

ทัวร์จางเจี้ย เริ่มต้น 9,999 บาท พร้อมส่วนลด ที่นี่ !!

 

 

ทัวร์จางเจียเจี้ย เริ่มต้น 9,888 บาท พร้อมส่วนลด ที่นี่ !!

ทัวร์จางเจียเจี้ย เริ่มต้น 9,900 บาท  ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ 

วันที่ 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ
11.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI SMILE (WE) สังเกตป้ายรับลูกค้า เพื่อทำการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่เบสเฟรนด์ฮอลิเดย์ เช็คอินรับตั๋วเดินทาง ( เคาท์เช็คอินเตอร์ปิดก่อนเครื่องออก 1 ชั่วโมง หากผู้เดินทางมาถึงช้า ทางบริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น )
16.05 น. บินลัดฟ้าสู่สนามบินฉางซา ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ WE616 1605 – 2020 ** เวลาที่เมืองจีนจะเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง ** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องขณะเดินทาง (มื้อที่ 1)
20.20 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฉางชา ฮวงหัว หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินฉางชา” เป็นสนามบินหลักที่ให้บริการในเขตเมืองฉางชา (Changsha) และภูมิภาคโดยรอบ เมือง “ฉางซา” เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ห่างออกไปทางตอนใต้ระยะทางกว่า 130 กิโลเมตรก็เป็นบ้านเกิดของ ท่านประธานเหมาเจ๋อตุง ผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนและเป็นผู้พลิกประเทศจีนให้เจริญรุ่งเรืองอย่างที่เป็นในตอนนี้ และเมืองนี้ยังถือเป็นเมืองแห่งอาหารของประเทศจีน เป็นเมืองที่อาหารเผ็ดร้อนเป็นที่นิยมมากว่าทุกๆเมือง เช่นที่ใครๆรู้จักเต้าหูเหม็นที่นี่คือแหล่งกำเนิดของอาหารชนิดนี้ ในปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจอีกด้วย
หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินสู่ เมืองฉางเต๋อ (Changde) ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ แบบเซทเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ( มื้อที่ 2 )
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HUAJING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่2 จางเจียเจี้ย – ร้านใบขา – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – ถนนคนเดินซีปู้เจีย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
หลังอาหารเช้า ทำการเช็คเอาท์ และทางคณะจะนำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย เมืองนี้เคยถูกเรียกว่า ต้ายง และมีประวัติยาวนานตั้งแต่ 221 ปีก่อนประวัติศาสตร์ ผู้คนได้อาศัยอยู่ทั้งสองฝากของ แม่น้ำหลีฉุย (แม่น้ำหลักในจางเจียเจีย) ซึ่งตอนนี้อยู่ในเขตของเมืองจางเจียเจีย มานานตั้งแต่สมัยยุคหิน การตั้งรกรากของมนุษย์ในบริเวณนี้นั้นย้อนไปกว่าหนึ่งแสนปี เทียบได้กับเขตที่เป็นที่รู้จักอย่างซีอาน ปักกิ่ง และอื่นๆ
จางเจียเจี้ย เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจีน ซึ่งลือชื่อด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเมืองจางเจียเจี้ย เป็นพื้นที่ป่าไม้ถึง 98% นอกจากภูเขา สายน้ำ และพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แล้ว ถ้ำในบริเวณ จางเจียเจี้ย มีจำนวนมาก และขนาดใหญ่ ต่างมีเอกลักษณ์ และชื่อเรียกต่างกัน ซึ่งนับเป็นออกชิเจนทางธรรมชาติ ชาวจางเจียเจี้ย ผู้ซึ่งรักในธรรมชาติ ได้ดำเนินนโยบายอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล เมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลก ณ ที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว สภาพภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ทำให้วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
นำทุกท่านสู่ ร้านใบชา สวรรค์ของคนรักชา ให้ท่านได้รับฟังความรู้เรื่องของชา ชิมชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน เช่นชาอู่หลงของปักกิ่ง ชาผู๋เอ๋อจากหยุนหนาน และชาอื่นๆที่มีชื่อเสียงต่างๆหลากหลายชนิด ให้ท่านได้ชมกระบวนการผลิตของใบชาแห้งและให้ท่านได้ลิ้มรสชาติของชาชนิดต่างๆอีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู อาหารไทย ( มื้อที่ 4 )
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี้ย ที่สุดในโลกกับสะพานแก้วข้ามเขาแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดในจางเจียเจี้ย ที่มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากอิสราเอล นำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย เหนือแคนยอน ซึ่งสะพานแก้วแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน
(** ขอสงวนสิทธิในการให้บริการ หากสะพานแก้วยังไม่ผ่านการตรวจความปลอดภัย หรือไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้นให้ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**)
จากนั้นนำท่านแวะ ร้านนวดฝ่าเท้า ให้ท่านได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้ากับการนวดเท้า และแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณ ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
นำท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็นถนนคนเดินที่พึ่งสร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นที่นี่ให้เป็นสถานที่ช๊อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ยและเป็นสถานที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ให้มีงานทำกัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 5 )
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย – ร้านหยก – เทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 6 )
นำทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย “จวินเซิงฮว่าเยียน” เมืองจางเจียเจี้ย หรือที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินาม “หลี่จวินเซิง” ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทรายและสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน ภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและยกย่องมากมาย หลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
นำท่านชมของขึ้นชื่อเมืองจีน ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูสุกี้เห็ด ( มื้อที่ 7 )
บ่าย หลังอาหารกลางวัน นำทุกท่านนั่งกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก การจัดระบบการขนส่งนักท่องเที่ยวด้วยระบบเคเบิ้ลคาร์ ซึ่งมีความยาวมากที่สุดในโลกประมาณ 7,455 เมตร ทำให้นักท่องเที่ยวได้ห้อยต่องแต่งอยู่บนความสูงระดับนั้น โดยใช้เวลานั่งประมาณ 40 นาที 1 กระเช้านั่งได้ประมาณ 8 ท่าน และกระเช้าแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นกระเช้าที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของภูเขานับร้อยลูก สลับซับซ้อนกันดูสวยงามแปลกตา
เมื่อทุกท่านได้ลงจากกระเช้าแล้ว ก็จะนำทุกท่าน เดินลัดเลาะขอบหน้าผา ซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวผู้กล้าไม่ควรพลาด ทางการได้จัดทำทางเดินเลาะขอบผาเพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสความหวาดเสียวของ ระเบียงแก้ว ไว้ด้วย ซึ่งเป็นทางเดินแบบกระจกใสที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,433 เมตร ให้ทุกท่านได้เดินทางสูดอากาศบริสุทธิ์ แหล่งโอโซนที่สำคัญของโลกสู่ เทียนเหมินซาน หรือเรียกขานกันว่า “ประตูสวรรค์” (The Heaven’s Gate of Tianmen Shan) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกตามลักษณะคือ โพรงหินธรรมชาติที่อยู่สูงบนภูเขาขนาดใหญ่ มีความสูงของช่องถึง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร เมื่อมองจากด้านล่างดูคล้ายประตูขนาดใหญ่ที่เปิดทางเข้าสู่เบื้องบน โดยเฉพาะที่แสงอาทิตย์รอดผ่านโพรงหิน ซึ่งดูตระกาตาให้ความรู้สึกว่า ประตูจากสวรรค์กำลังเปิดต้อนรับทุกท่าน
จากนั้นนำท่านชม “ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา” นำท่านชมสินค้าแปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน ได้นำผลิตภัณฑ์ยางพารามาทำเป็นเครื่องนอน ของใช้ในบ้าน ได้อย่างลงตัว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ( มื้อที่ 8 )
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4 ร้านผ้าไหม – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 9 )
ทำท่านสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้รับฟังความรู้เรื่องการเลี้ยงไหมจนถึงขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์จากไหมธรรมชาติอันน่าทึ่ง เลือกชม เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหมจากโรงงานคุณภาพในท้องถิ่นตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เมืองฉางซา เป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจ ด้วยเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน (Hunan Province) ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำ Xiang จึงทำให้ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่สำคัญยังเป็นบ้านเกิดของ เหมา เจ๋อตุง อดีตผู้นำของจีน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 10 )
บ่าย หลังอาหารเที่ยง นำทุกท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงหลู่ แหล่งช็อปปิ้งที่เมืองฉางซาคล้ายๆกับสยามบ้านเรามีสินค้าแบรนด์แนมของจีน อาทิเช่นเสื้อผ้่า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ราคาไม่แพง
21.20 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE617
23.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มื้อที่ 11 )

 

กำหนดการเดินทาง

2561

ผู้ใหญ่

Promotion

 ราคาเด็ก

 2-18 ปี  

 

ราคากรุ๊ปเหมาส่วนตัว

พักเดี่ยว  

กรุ้ปไซด์

21-24 มิถุนา  2561 9,988  13,988 13,988 3,500 21
5-8 กรกฎาคม 2561 9,988  13,988 13,988 3,500 21
12-15 กรกฎาคม 61 11,555 14,555 14,555 3,500 21
2-5 สิงหาคม 2561 11,555 14,555 14,555 3,500 21
9-12 สิงหาคม 2561 14,555 17,555 17,555 3,500 21
6-9 กันยายน 2561 11,555 14,555 14,555 3,500 21
20-23 กันยา 2561 11,555 14,555 14,555 3,500 21
4-7 ตุลาคม 2561 11,555 14,555 14,555 3,500 21
11-14 ตุลาคม 2561 14,555 17,555 17,555 3,500 21
1-4 พฤศจิกา 2561 11,555 14,555 14,555 3,500 21
8-11 พฤศจิกา 61 11,555 14,555 14,555 3,500 21
22-25 พฤศจิกา 61 11,555 14,555 14,555 3,500 21
29 พ.ย.-02 ธ.ค. 61 11,555 14,555 14,555 3,500 21
6-9 ธันวาคม 2561 14,555 17,555 17,555 3,500 21
20-23 ธันวาคม 2561 12,555 15,555 15,555 3,500 21

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์จางเจียเจี้ย

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินตามโปรแกรม
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน

** กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWN / DBL / SGL / TRP หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี + สุกี้เห็ด ชาบู + อาหารไทย
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านั้น !!
 • วีซ่าเดี่ยว ในกรณีที่ทางการจีนมีการยกเลิกวีซ่ากรุ้ป 144 อันเนื่องมาจากมีการประชุม หรือเหตุใดใดก็ตาม ทางผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระค่าวีซ่าเองท่านละ 1,800 บาท ** ส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 อาทิตย์ หากล่าช่าผู้เดินทางต้องรับผิดชอบส่วนต่างค่ายื่นวีซ่าด่วนเอง
 • วีซ่าเดี่ยวสำหรับชาวต่างชาติผู้เดินทางต้องทำเองที่สถานฑูตจีน
 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 250 หยวน /ทริป/ต่อท่าน ( เด็ก – ผู้ใหญ่ เท่ากัน )
 • ค่าทิปคนหัวหน้าทัวร์ตามความเหมาะสม ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจในการตอบแทนการบริการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 • กรณีชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ในกรณีที่ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว … เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าจีนมีดังนี้
1. พาสปอร์ตเล่มจริง อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. รูปถ่ายสี 2 รูป ต้องเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (48 มม. X 33 มม.) เสื้อสุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เป็นต้น
3. เด็กต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม
3.1 สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
3.2 สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
3.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)

กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
 2. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม

 1. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก เริ่มต้น 9,888 บาท วันนี้-พฤษภาคม 2560

ทัวร์ฮ่องกง