ทัวร์ฉางซา สะพานแก้ว เริ่มต้น 10,889 บาท

24

ทัวร์ชาซาสะพานแก้วเริ่มต้น 10,889 บาททัวร์ชาซาราคาถูกตลอดปี 2562-2563

ทัวร์ฉางซา

ทัวร์ฉางซาโปรโมชั่นเริ่ม ต้น 10,889 บาท ทัวร์ฉางซา ทัวร์ฉางซาราคาถูกพิสูจน์ความสามารถด้านกล้าท้าทายความสามารถด้านเสียวสะพานที่คุณคุณคุณแก้วจางเจียเจี้ยที่ยาวที่สุดในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดโลกชมความสามารถด้านมหัศจรรย์แห่งขุนเขาประตูสวรรค์ท่องเที่ยวสบาย รถวีนั่งไอพี
ลิ้มรสเมนูพิเศษปิ้งย่างสไตล์เกาหลีซุปเห็ด

โปรแกรมทัวร์: ทัวร์ฉางซา

วันที่ 1 กรุงเทพ – ฉางซา – ฉางเต๋อ
13.00 พร้อมกันที่อาคารสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 3 บริเวณ ISLAND-E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ความสะดวกสบาย
16.05 เที่ยวบินไปที่ WE616 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.20 เดินทางไปสนามบินหวงฮัวนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศจีนผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทางไปยังมณฑลเสฉวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ของมณฑลหูหนาน ที่สำคัญและมีผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อของประเทศจีน
  พักที่ TANG’S HOTEL 4 ดาวหรือระดับวิดีโอ
วันที่ 2 ฉางเต๋อ – จางเจียเจี้ย – ร้านยางพารา – เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถสวน) – ทางเดินกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ถ้ำประตูสวรรค์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
  เซียะเหมิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานเป็นประเทศแรกของจีนและได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งธรรมชาติในปีค. ศ. 2535 นำท่านเดินทางสู่ร้านยางพาราให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำเทียนเดินทางมาที่เขาโดยใช้กระเช้า (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เป็นตะกร้าที่มีความยาวที่สุดในโลกที่ได้รับความโค้งงอ 99 โค้งมนขอแสดงความยินดีสุดขีดกับการเดินเล่นกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) มีระยะทาง 60 เมตรที่ถือกระเป๋าเดินทางนักท่องเที่ยวจะเดินลงบันไดสวรรค์ไปทางประตูอิสระช่วยให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขาด้วยความช่วยเหลือ
 

** หมายเหตุ: อาจเปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถ + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงตะกร้าเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะต้องไม่ต้องรอนานกว่านั้นหรือบันไดเลื่อนประกาศปิดการท่องเที่ยวจะขึ้น + ลงตะกร้าที่ บริษัท จะเปลี่ยนตามความเหมาะสมอย่างใด อย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่ง / และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำประตูสวรรค์จะไม่คืนเงินและไม่ให้การช่วยเหลือผู้อื่น การเดินทางและการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการสงวนตามประกาศอุทยานเป็นสำคัญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

  ท่านสามารถซื้อตัวเลือกเสริมที่น่าสนใจได้รับ ..
  •โชว์นางจิ้งจอกขาวการแสดงที่ได้รับรางวัลด้วยความรู้สึกที่หลากหลายชวนให้เคลิบเงินไปกับการ
แสดงบทกวีเกี่ยวกับความรักของนางเฟื่องฟูหมาป่าขาวที่มีต่อคนที่รัก
** ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้าหน้าที่และชำระเงินกับไกดท้องถิ่น **
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
  พักที่ ZHANGJIAJIE TIAN ZI HOTEL 4 ดาวหรือระดับวิดีโอ
วันที่ 3 สะพานแก้วจางเจียเจี้ย – ถนนคนเดินซีปู้เจีย – จิตรกรรมภาพวาดทราย – ร้านนวดเท้า – ร้านผ้าไหม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
 

เซียะเหมินเสี่ยวหลงเจียงเสี่ยวหลงเจียงเสี่ยวว่ยไห่เสี่ยวว่ไห่เสี่ยวหลงเจียงเสี่ยวหลงเจียงเสี่ยวหลงเจียง 430 เมตร กว้าง 6 เมตรสูง 300 เมตรหากไม่ได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้า

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ !! เมนูซุปเห็ด
บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ถนนคน เดินซีปู้เจียเป็นถนนคนเดินที่สร้างขึ้นใหม่ได้ไม่นานอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ยยบรรยากาศการออกแบบบ้านโบราณโบราณราชวงศ์ชิง ชมท่านนำภาพวาดที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงภาพวาดของหลี่จวินเซงถือเป็นภาพวาดที่ได้รับรางวัลแห่งความสามารถสำเร็จหลายปีที่ทางทหารผ่านมาหัวเรื่อง: การเดินทางไปทั่วโลกจากเนชั่นั้นนำไปสู่หัวเรื่อง: การนวดเท้ ด้วยวิธีการหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นสู่ร้านผ้าไหมให้ได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยผ้าไหม
  ตัวเลือกการซื้อที่น่าสนใจ ..
•เขาเทียนจุนในเขตอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งแรกของเอเชียที่มีความสูง 326 เมตร สวยงามรายล้อมไปด้วยหมู่ขุนเขาภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่องอวอตาร “ได้นำเสนอมุมมองบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำแอนอันที่สวยงามที่จะทำให้คุณประทับใจคำที่ได้รับ (ห ายเหตุ: ขึ้น – ลงเขาด้วยความช่วยเหลือที่เกิดขึ้น จริงหรือไม่ที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า )
** ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้าหน้าที่และชำระเงินพร้อมไกด์ท้องถิ่น **
  ท่านสามารถซื้อตัวเลือกเสริมที่น่าสนใจ ..
•ล่องเรือชมวิวที่สวยงามและหายากที่จะหายากสามเสนหรือกันกันแน่
** ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่และชำระเงินกับไกด์ท้องถิ่น * * * * *
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
  พักที่ ZHANGJIAJIE TIAN ZI HOTEL 4 ดาวหรือระดับวิดีโอ
วันที่ 4 จางเจียเจี้ย – ร้านหยก – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา – กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
  ขอแสดงความยินดีด้วยการเลือกซื้อของฝากจากนั้นนำท่านเดินทางกลับไปที่เมืองฉางชา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวอันศักดิ์สิทธิ์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินหวงซิงลู่วิ่งให้เลือกซื้อสินค้าหลากหลายเพื่อเป็นของฝาก
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่สนามบินหวงฮัวนครฉางซา
21.30 กลับสู่กรุงเทพโดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE617
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยแข็งกร้าวพร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

เด็ก 2-18 ปี

09-12 สิงหาคม 2562 ** วันแม่ **

ปรับลดราคาจากเดิม 12,899.- เหลือ 10,899.-

10899

15899

19-22 กันยายน 2562  

11899

14899

วันที่ 12-15 ตุลาคม 2562

18899

21899

24-27 ตุลาคม 2562

12899

15899

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์ฉางซา 
โปรแกรมทัวร์จีนทั้งหมด >> ทัวร์จีน

อัตราค่าบริการ * รวม *
1. ตั๋วลำดับชั้นประหยัด – กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
2. โรงแรม 4 ดาวตามโปรแกรม (2-3 คนตามความเหมาะสม)
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบสาม [2 เตียง +1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาแบบสามมิติได้ทาง บริษัท อาจมีการจัดเรียงตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร 8 มื้อตามโปรแกรม (ถ้าคุณไม่ทานอาหารมื้อไหนก็ไม่ได้เงินคืน) ได้)
4 . ค่าเข้ามสถานที่ต่าง ๆ ตามโ ปรแกรม
5. ค่ารถเมล์ปรับอากาศรับ – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าโดยสารน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศในวันที่21 กุมภาพันธ์ 2562 ( ต้องมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบินคุณต้องชำระเพิ่ม)
7. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จำกัด ไม่เกิน 30 กิโลกรัม
8. ค่าเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจำนวน 500,000 บาท (คุ้มครองตามกรมธรรม์) ** คุ้มครองตลอดอายุ 16 – 69 ปีเท่านั้น **
อัตราค่าบริการ * ไม่รวม *
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากรายการที่ระบุเช่นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งจ่ายเพิ่ม (กรุณาสอบถามจากหัวหน้างานก่อนใช้บริการ)
2. ค่าภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบขับขี่)
3. ทิปคนค่าขับรถไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทั้จำนวนเงิน 350 หยวน / คน
(คนชำระเงินจำนวนมาก)
4. ค่าเดินทางชาวต่างชาติที่ได้รับ การยกเว้นการขอวีซ่า ( รณีต่างประเทศจ่ายเพิ่มเงินทัวร์ 800 หยวนและผู้เดินทางเป็นผู้ดำเนินการ ยื่นวีซ่าเอง )
5. ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีนท่าน ละ 1,000 บาทใช้เงินประกัน (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตและกลับไป – กลับพร้อมกรุ๊ป เท่านั้นหรือค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดียว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,650 บาท (สำหรับผู้ถือพาพาสปอร์ตไทย)
หมายเหตุ
•การยกเลิกการจองวีซ่าจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อเดินทางไปที่อื่นการเดินทางไปต่างประเทศได้รับการยกเว้นใน
กรณีที่คุณได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าปกครองในเส้นทางที่บินลงปักกิ่ง/ ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ + (เที่ยว 2 เมือง) ยื่นวีซ่าคุณต้องเดี่ยวเท่านั้น
•ในห้างหุ้นส่วนจำกัดกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกหัวเรื่อง: การอร่อย ๆ ไม่ว่าได้ด้วยหัวเรื่อง: การใดก็ตามที่มีหัวเรื่อง: การ ขอแสดงความยินดีด้วยใจที่จะเดินทางไปต่างประเทศขอให้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอวีซ่าปกติ 4 วันทำการละ 1,650 บาทหรือวีซ่าด่วน 2 วันทำการท่าน 2,775 บาท ถือครองไทยเท่านั้น)
•สำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปใประเทศ 24 ดังต่อไปนี้ 1. เงินฝาก 2. เงิน 3. คาร์ดินัล 4. อุซเบกิสถาน 5. ทาจิกิสถาน 6. เติร์กเมนิสถาน 7. คาซัคสถาน 8. เงิน 9. 9. 10. คาร์ดิฟ 11 13.13 14. อินเดีย 14. ศรีลังกา 15. ลิเบีย 17. ซูดาน 18. เงินบำนาญ 19. สิว 21. เยเมน 22. โอมาน 23. ครอง 24. โซมาเรีย
(ตั้งแต่ปี 2014) วีซ่าเดี่ยวเท่านั้น)
เงื่อนไขหัวเรื่อง: การสำรองที่หนังสือน่งและหัวเรื่อง: การชำระค่าบริการ
•กรุณาชำระเงินทั้งหมดเป็นราคาโปรคุณโมชั่หนังสือน
(ภายใน 48 ชั่วโมงหรือ 2 วันนับจากวันจอง)
(กรณีไม่ชำระเงินหรือชำระเงินภายใน ระยะเวลา ที่กำหนด) ใด ๆ ให้เกียรติท่านสละสิท ิ์)
หมายเหตุหากชำระเงินในห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่ละส่วน แล้วกรุณาส่งสำเนาหัวเรื่อง : ครูหัวเรื่อง: การหัวเรื่อง: การแจ้งการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
•รบกวนสแกนหน้า: ภาพประกอบ: ภาพประกอบพาสฯ แบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภาใน 5 วันหลังการชำระจาการ

 

 

ทัวร์ชาซาสะพานแก้วเริ่มต้น 10,889 บาททัวร์ชาซาราคาถูกตลอดปี 2562-2563

ทัวร์ฮ่องกง