Friday, February 23, 2024

ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/07424

spot_img

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า นาโกย่า

ทัวร์ญี่ปุ่น-ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า นาโกย่า 6 วัน 4 คืน สายการบินไทย 

วันที่   โปรแกรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ
2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-อุโมงค์เมเปิ้ล
3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-สวนโออิชิ-หมู่บ้านโบราณนาราอิจูกุ-เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ
4 อุทยานคามิโคจิ-เมืองทาคายาม่า-วัดฮิดะโคคุบุนจิ-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองนาโกย่า-ชอปปิ้งย่านซากาเอะ
5
หุบเขาโครังเค-นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ-เมืองอาราชิยาม่า-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-สะพานโทเก็ตสึเคียว-วัดคิโยมิสึ-ย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองโอซาก้า-EXPO CITY-ย่านชินไซบาชิ-ย่านโดทงโบริ

โปรโมชั่น รับส่วนลด 400 บาท 

กำหนดการเดินทาง Ticket PNR ราคา
ผู้ใหญ่
11-16 ตุลาคม 66 6GVWBI 59,919.-

กลับหน้าหลัก ทัวร์ญี่ปุ่น

ค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าบริการนี้ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

RJ-TG 002

 

ส่วนลด :

ส่วนลด 500 บาท

โค้ดทัวร์ :

ยังมีโปรแกรมอีกมาก ไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ รับชำระผ่านบัตรเครดิต แบบออนไลน์

โปรแกรมแนะนำ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์โตเกียว คามิโคจิ หุบเขาโอวาคุดานิ 5 วัน 4 คืน

Japan Airline
14-17 ม.ค. 67
BBF_NRT14
500
47,999

ต่อท่าน

Air Asia X
ส.ค.-ก.ย.66
ลด 200 บาท
34,919

ต่อท่าน

ทัวร์กระบี่spot_img