13.9 C
New York
Monday, October 3, 2022
spot_img
spot_img
Homeทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 19,999 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 19,999 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น-ฟุกุโอกะทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เริ่มต้น 19,999 บาท โปรโมชั่น 2565

บินด้วยสายการบิน THAI VIETJET (VZ) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

VZ810 BKK(สุวรรณภูมิ) – FUK(ฟุกุโอกะ) 00.45 – 08.10
VZ811 DOH(ฟุกุโอกะ) – BKK(สุวรรณภูมิ) 08.55 – 12.35

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20  ก.ก. (ไม่เกิน 1ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ****เวลาบินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสายการบิน**

กำหนดการเดินทาง
Day 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
Day 2 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – สวนสันติภาพ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินฮามาโนมาจิ
Day 3 สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจิมะ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ถนนมาเมะดามาชิ – เมืองเปปปุ
Day 4 ชมบ่อน้ำร้อน จิโกกุ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ – เมืองฟุคุโอกะ – คาแนลซิตี้
Day 5 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ2-3 ท่าน อัตราท่านละ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่(อายุไม่เกิน 12 ปี)ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มอัตราท่านละ
19 – 23 กรกฎาคม 65 23,999 23,999 5,500
26 – 30 กรกฎาคม 65 23,999 23,999 5,500
02 – 06 สิงหาคม 65 24,999 19,999 24,999 5,500
09 – 13 สิงหาคม 65 25,999 21,999 25,999 5,500
16 – 20 สิงหาคม 65 24,999 21,999 24,999 5,500
23 – 27 สิงหาคม 65 24,999 21,999 24,999 5,500
30 สค. – 03 กย. 65 24,999 21,999 24,999 5,500
06 – 10 กันยายน 65 24,999 24,999 5,500
13 – 17 กันยายน 65 24,999 24,999 5,500
20 – 24 กันยายน 65 24,999 24,999 5,500
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 65 24,999 24,999 5,500
04 – 08 ตุลาคม 65 25,999 25,999 5,500
11 – 15 ตุลาคม 65 26,999 26,999 5,500
18 – 22 ตุลาคม 65 25,999 25,999 5,500
25 – 29 ตุลาคม 65 25,999 25,999 5,500
ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 17,000 บาท
รับส่วนลดท่านละ 300 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
– กระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
– รถรับส่งนำเที่ยวตามรายการ
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
– หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
– ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
– ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
– ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย
– สำหรับประเทศญี่ปุ่น รวมประกันการเดินทางที่ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงินรักษาโควิด-19 สูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรรมธรรม์)
– ค่าวีซ่า (ในกรณีที่มีการประกาศฟรีวีซ่า ทางบริษัทจะคืนเงินให้ท่านละ 1,500 บาท)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
– ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
– ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
– ค่าวีซ่าสำหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผู้เดินทางต้องทำการยื่นเองเท่านั้น
– ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น
– ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง
– ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
– ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
– ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม
– VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
– อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
– ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
– การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นกำหนดเท่านั้น ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อทำการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV

 

ยังมีโปรแกรมทัวร์อีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัวกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-1835623,094-5707755,089-6133915,082-3550282 ทัวร์ต่างประเทศ รับส่วนลด เริ่มต้น 200 บาท 

spot_img

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ลดราคา

spot_img
spot_img

ตัวอย่างการเดินทาง

spot_img

สอบถาม Line : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน