Friday, June 2, 2023
spot_img

ทัวร์ตุรเคีย อิสตันบูล เที่ยวครบ 9 วัน 6 คืน เริ่มต้น 33,999 บาท พร้อมส่วนลดที่นี่ (ส.ค.-ก.ย.66)

ทัวร์ตุรเคีย

ทัวร์ตุรเคีย อิสตันบูล เที่ยวครบ 9 วัน 6 คืน

วันเดินทาง  โปรแกรมทัวร์
โค้ดทัวร์ BSSF WOW SUPER SAVE WONDERFUL SPRING
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – เมืองอิสตันบูล (ประเทศตุรกี) บินตรง
วันที่ 2 อิสตันบูล ประเทศตุรกี – ชานัคคาเล่ – Troy – ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
วันที่ 3 ชานัคคาเล่ – เปอกามัม – คูซาดาซี – House of Virgin Mary
วันที่ 4 เอฟฟิซุส – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – Hierapolis
วันที่ 5 ปามุคคาเล่ – คอนย่า – คัปปาโดเกีย
วันที่ 6 คัปปาโดเกีย – เกอเรเม่ – นครใต้ดิน Underground City – อังการ่า
วันที่ 7 อิสตันบูล – พระราชวังทอปกาปิ – Bosphorus Cruise – มัสยิดซิวเลย์มานีเย Spice Market
วันที่ 8 อิสตันบูล – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – เซนต์โซเฟีย -ย่าน Balat TAKSIM SQUARE
วันที่ 9  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) ประเทศไทย

 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ราคาทัวร์ (บาท/ท่าน)
พักห้องละ 2 ท่าน
2–10 มิถุนายน 2566 35,999
7–15 มิถุนายน 2566 34,999
11–19 มิถุนายน 2566 33,999
16–24 มิถุนายน 2566 34,999
21–29 มิถุนายน 2566 34,999
25 มิถุนา–3 กรกฏา 2566 34,999
28 มิถุนา–6 กรกฏา 2566 34,999

 

กลับสู่หน้าหลัก ทัวร์ตุรกี

อัตราค่าบริการรวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES (บินตรง)
• ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 4-5 และพักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน หรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
• ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
• ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
• ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
• หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,เจ้าหน้าตามธรรมเนียมคือ 90 USD /ท่าน (เก็บสนามบินในวันเดินทาง)
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่ความพึงพอใจในการให้บริการ **ไม่บังคับ โดยธรรมเนียมประมาณ ท่านละ 300-500 บาท ตลอดทริป
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 2 ใบ รวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
• ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
• ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรม
• ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น คนต่างชาติเพิ่มราคาทัวร์ท่านละ 3,000 บาท

ทัวร์ตุรเคีย อิสตันบูล เที่ยวครบ 9 วัน 6 คืน

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุ๊ปส่วนตัว กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ จอยทัวร์ รับส่วนลดเริ่มต้น 300 บาท/ท่าน จองทัวร์ต่างประเทศ 5 ท่านขึ้นไป รับฟรี...ขนมเบรค ณ วันรับเอกสารที่สนามบิน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

แนะนำท่องเที่ยว

spot_img
spot_img

เดินทางกับเรา ทัวร์คุณภาพดี

สอบถามผ่าน LINE : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน