Thursday, November 30, 2023

License No. 11/07424

spot_img
Homeเวียดนามดานังทัวร์บานาฮิลล์ ล่องเรือกระด้ง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์บานาฮิลล์ ล่องเรือกระด้ง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์บานาฮิลล์

ทัวร์บานาฮิลล์ ล่องเรือกระด้ง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน 

ทัวร์บานาฮิลล์ บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ บริการจัดท่องเที่ยว ทัวร์บานาฮิลล์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์บานาฮิลล์ราคาถูก ตลอดปี 2566 บริการจัดท่องเที่ยวต่างประเทศ แบบจอยทัวร์ จัดกรุ๊ปส่วนตัวบานาฮิลล์ คุณภาพดี

วันที่   โปรแกรม
1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – สะพานมังกร – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส
2 สะพานมือสีทอง – ร้านอัญมณี – ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
3 วัดหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์บานาฮิลล์

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
อัตราท่านละ
03 – 05 ตุลาคม 2566 13,999
04 – 06 ตุลาคม 2566 13,999
05 – 07 ตุลาคม 2566 14,999
07 – 09 ตุลาคม 2566 14,999
10 – 12 ตุลาคม 2566 13,999
11 – 13 ตุลาคม 2566 15,999
12 – 14 ตุลาคม 2566 15,999
13 – 15 ตุลาคม 2566 17,999
17 – 19 ตุลาคม 2566 13,999
18 – 20 ตุลาคม 2566 13,999
19 – 21 ตุลาคม 2566 14,999
20 – 22 ตุลาคม 2566 17,999
24 – 26 ตุลาคม 2566 13,999
25 – 27 ตุลาคม 2566 13,999
26 – 28 ตุลาคม 2566 14,999
27 – 29 ตุลาคม 2566 17,999
01 – 03 พฤศจิกายน 2566 13,999
03 – 05 พฤศจิกายน 2566 14,999
04 – 06 พฤศจิกายน 2566 14,999
09 – 11 พฤศจิกายน 2566 13,999
10 – 12 พฤศจิกายน 2566 14,999
11 – 13 พฤศจิกายน 2566 14,999
16 – 18 พฤศจิกายน 2566 13,999
17 – 19 พฤศจิกายน 2566 14,999
18 – 20 พฤศจิกายน 2566 14,999
23 – 25 พฤศจิกายน 2566 13,999
24 – 26 พฤศจิกายน 2566 14,999
25 – 27 พฤศจิกายน 2566 14,999
30-02 ธันวาคม 2566 13,999
01 – 03 ธันวาคม 2566 16,999
03 – 05 ธันวาคม 2566 16,999
04 – 06 ธันวาคม 2566 15,999
05 – 07 ธันวาคม 2566 14,999
06 – 08 ธันวาคม 2566 13,999
07 – 09 ธันวาคม 2566 14,999
09 – 11 ธันวาคม 2566 17,999
10 – 12 ธันวาคม 2566 16,999
11 – 13 ธันวาคม 2566 14,999
12 – 14 ธันวาคม 2566 13,999
14 – 16 ธันวาคม 2566 14,999
15 – 17 ธันวาคม 2566 14,999
16 – 18 ธันวาคม 2566 14,999
22 – 24 ธันวาคม 2566 17,999
23 – 25 ธันวาคม 2566 17,999

อัตราค่าบริการนี้ รวม
– ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
– ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องโดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
– ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
– มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
– ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
– ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
– ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
– ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย ในกรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับผู้เดินทางคนไทยที่พำนักในเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
– ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
– ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
– ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
– ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
– ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
– ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
– ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
– VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
– ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

ทัวร์บานาฮิลล์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์บานาฮิลล์ราคาถูก ตลอดปี 2566-2567

ทัวร์บานาฮิลล์ ล่องเรือกระด้ง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน

 

จอยทัวร์ต่างประเทศ 5 ท่านขึ้นไป รับฟรีขนมเบรค ณ วันเดินทาง จัดกรุ๊ปส่วนตัว ราคาพิเศษ !!

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img