Friday, September 29, 2023
spot_img

ทัวร์บาหลี เกาะนูซาเปดิน่า 4 วัน 3 คืน ปรับราคาลด 1,000 บาท

ทัวร์บาหลี-2565

ทัวร์บาหลี เกาะนูซาเปดิน่า 4 วัน 3 คืน

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD)

 ไฮไลท์ นำสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี
 ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส
 ชมเกาะไดโนเสาร์ NUSA PENIDA จุดมุ่งหมายของนักรีวิวทั่วโลก
 นำท่านสู่ Crystal Bay / Broken Beach จุดถ่ายรูปกับหน้าผาสีมรกต
 วัดเลมปูยาง ประตูหินขนาดใหญ่ที่ราวกับประตูต่างมิติข้ามกาลเวลาที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง
 ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม
 ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู
 ชิงช้า BALI SWING จุดเช็คอินถ่ายรูปสุดชิค
 รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่าน KUTA BEACH ****

กำหนดการเดินทาง
Day 1 กรุงเทพฯ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ชายหาดจิมบาลัน (L/D)
Day 2 วัดเลมปูยัง – วัดเบซากีย์ – BALI SWING ชิงช้ายักษ์ – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING
Day 3 ท่าเรือซานูร์ – เกาะนูซาเปอนีดา –หาดเกอลิงกิง – หาดแองเจิลส์ บิลลาบง – หาดโบรเคน
Crystal Bay (B/L/D)
Day 4 ช็อปปิ้งของที่ระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง
อัตราค่าบริการพักห้องละ2-3 ท่าน**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี พักเดี่ยว
วันที่ 08-11 กรกฎาคม 2565 16,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 15-18 กรกฎาคม 2565 17,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 22-25 กรกฎาคม 2565 17,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดยาว) 20,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 05-08 สิงหาคม 2565 18,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 12-15 สิงหาคม 2565 (วันหยุดยาว) 19,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 19-22 สิงหาคม 2565 18,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 26-29 สิงหาคม 2565 17,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 09-12 กันยายน 2565 17,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 23-26 กันยายน 2565 18,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 07-10 ตุลาคม 2565 18,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 13-16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล) 20,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 21-24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล) 19,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2565 17,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2565 18,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 02-05 ธันวาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล) 19,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 09-12 ธันวาคม 2565(วันหยุดเทศกาล) 19,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 16-19 ธันวาคม 2565 18,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 23-26 ธันวาคม 2565 18,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2566(วันหยุดเทศกาล) 22,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566(วันหยุดเทศกาล) 22,999.- 3,900.- 3,900. –
วันที่ 31 ธันวาคม – 03 มกราคม 2566(วันหยุดเทศกาล) 22,999.- 3,900.- 3,900. –
รับส่วนลดท่านละ 200 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

ส่วนลด :

ส่วนลด :

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

โปรแกรมที่น่าสนใจ

SIN-2308SQ

ทัวร์สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน

3 วัน 2 คืน
ส.ค.-ม.ค.67
Singapore Airlines

โค้ด

SIN2308SQ
ลดสูงสุด 1,000 บาท
14,990

เริ่มต้น/ท่าน

4 วัน 2 คืน
ส.ค.-ธ.ค.66
HongKong Airlines

โค้ด

BSCF_HX6TNP360
ลด 0 บาท
13,831

เริ่มต้น/ท่าน

3 วัน 2 คืน
ส.ค.-ต.ค.66
Scoot

โค้ด

ลด 200 บาท
14,990

เริ่มต้น/ท่าน

มาเลเซีย-สิงคโปร์
4 วัน 3 คืน
ส.ค.-ต.ค.66
Air Asia

โค้ด

ลด 200 บาท
16,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์กระบี่spot_img

ทัวร์ต่างประเทศ

spot_img

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์ในประเทศ

ตัวอย่างภาพประทับใจ