ทัวร์ปักกิ่ง เริ่มต้น 9,900 บาท ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก ตลอดปี 2562

170

ทัวร์ปักกิ่ง เริ่มต้น 9,900 บาท ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก ตลอดปี 2562

ทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง เริ่มต้น 11,999 บาท ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก ตลอดปี 2562

ทัวร์ปักกิ่ง เริ่มต้น 11,999 บาท จัดทัวร์ปักกิ่งทุกเส้นทาง ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก เที่ยวเต็มๆ เก็บครบทุกไฮไลท์สำคัญ ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโก บุฟเฟ่ต์เจงกีสข่าน และอาหารแต้จิ๋ว บินตรงสู่เทียนจิน นั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าปักกิ่ง โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 ก.ก.  

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ปักกิ่ง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเทียนจิน
13.00 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (Air Asia x) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
15.55 บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองเทียนจิน โดย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (Air Asia x) เที่ยวบินที่ XJ808 (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 4 ชั่วโมง 35 นาที)
21.40 เดินทางถึง สนามบินเทียนจิน ประเทศจีน เมืองเทียนจิน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทาง นำท่านเดินทางสู่ที่พัก “เมืองเทียนจิน” เมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองปักกิ่ง
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก… Holiday Inn Express Tianjin Airport ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เมืองเทียนจิน – เมืองปักกิ่ง – วัดลามะ – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกู๋เป่ย – กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วนั่งกระเช้า)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
  นำทุกท่านโดยสารรถบัสปรับอากาศไปยัง เมืองปักกิ่ง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง) เดิมชื่อ “เมืองเป่ยจิง” ดป็นเมืองหลวงของประเทศจีน เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของศิลปะ วัฒนธรรม หรือแม้แต่สถาปัตยกรรมต่างๆที่มีความสวยงามอลังกาล เมืองนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมทางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีน อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงที่มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายและยังโด่งดังไปทั่วโลก บ้างถึงกับได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  นำท่านเดนทางสู่ วัดลามะ หรือรู้จักกันในอีกชื่อ วัดหย่งเหอกง (Yong He Gong) วัดใหญ่ที่เก่าแก่ของศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือชื่อในกรุงปักกิ่ง เป็นโบราณสถานที่รวมเอกลักษณ์ของชนชาติฮั่น แมนจู มองโกล และทิเบต สี่ชนชาติสำคัญของจีนไว้ได้อย่างลงตัวและครบครัน ซึ่งมีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศจีน มีเนื้อที่กว่า 60,000 ตารางกิโลเมตร มีตำหนักต่างๆกว่า 1,000 ห้อง แต่เดิมวัดนี้เคยเป็นวังที่ประทับขององค์ชายสี่ ของล้ำค่าในวัดลามะคือ “พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยที่อยู่ในวิหารว่านฝูเก๋อ” ซึ่งเป็นวิหารที่สูงใหญ่ที่สุดภายในวัดลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลังคา 3 ชั้น ก่อด้วยไม้ทั้งหมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ที่แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใต้ดิน อีก 18 เมตรอยู่เหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทั้งองค์มีน้ำหนักประมาณ 100 ตัน ได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอมต้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  นำท่านแวะชม ร้านบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู สุกี้สไตล์ปักกิ่ง (2)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกู๋เป่ย (Gubei Water Town) หรือ กู๋เป่นสุ่ยเจิ้น (Gubei Shui Zhen) เมืองนี้มีความเรียบง่ายและความสง่างามแบบสมัยเก่า บ้านเรือนตามท้องถนนยังคงอนุรักษ์ให้มีความคล้ายคลึงในสมัยก่อน แสดงสไตล์และคุณสมบัติของเมืองเก่า ช่องทางแม่น้ำกระจัดกระจายไปตามถนน บ้านที่อยู่ติดริมแม่แม่น้ำ สามารถเยี่ยมชมได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ในยามค่ำคืนทุกท่านจะได้สัมผัสกับความเงียบสงบ ความสวยงามที่ชวนให้คุณต้องหลงใหล จึงทำให้ที่แห่งนี้ได้รับความนิยมในการมาท่องเที่ยวทั้งชาวจีน และชาวต่างชาติ นำทุกท่านอิสระตามอัธยาศัย เพลิดเพลินไปกับภายในเมืองโบราณที่มีร้านค้าของโบราณ ทั้งอาหาร ของที่ระลึก ขนม รองเท้า หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและปัจจุบันให้เลือกช้อปอีกมากมาย
  นำท่านโดยสารกระเช้าขึ้นไปยัง กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ (Simatai The Great Wall) ** (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วโดยสารกระเช้าทั้งไป และกลับ) ** สัมผัสบรรยากาศ วิวทิวทัศน์ยามเย็นของกำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ ให้ท่านได้สัมผัสความงามที่แตกต่าง ด่านซือหม่าไถ ถือว่าเป็นด่านที่สวยที่สุดหากเปรียบเทียบกับด่านอื่นๆ เนื่องจากกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เป็นด่านแห่งเดียวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมไดในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งสามารถพูดได้เลยว่าบรรยากาศกำแพงในยามเย็น หรือในช่วงเวลากลางคืนนั้นเป็นช่วงที่จะได้สัมผัสความสวยงามได้ฟินที่สุด เพราะตลอดทางจะถูกประดับไปด้วยแสงไฟอย่างสวยงาม นอกจากนี้ด่านแห่งนี้ยังคงไว้ให้เห็นกำแพงเมืองจีนแบบดั้งเดิม เพราะเป็นด่านที่ยังไม่ได้รับการบูรณะอย่างเต็มรูปแบบจึงทำให้ทุกท่านยังสามารถเห็นความเป็นกำแพงเมืองจีนแบบดั้งเดิมโดยไม่ต้องย้อนเวลาก็สามารถเสมือนเห็นของจริงในเวลานั้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (3)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก… Gubei Mingsu Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  พิเศษ!! นำทุกท่านเข้าพักที่เมืองโบราณกู๋เป่ย ให้ทุกท่านได้สัมผัส และซึบซับบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองโบราณกู๋เป่ย
วันที่ 3 ปักกิ่ง – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก – ตลาดรัสเซีย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
  นำท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆมากมาย อาทิเช่น หมอนยางพารา เป็นต้น นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ด้วยพื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตร.ม. (กว้าง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรได้ถึง 1 ล้านคน จัตุรัสแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (เมื่อปีค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึ่งเป็นสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “เทียนอันเหมิน” มาถึงปัจจุบัน จัตุรัสเทียนอันเหมินถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีนเพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางราชการอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์ชาติจีนเกิดขึ้นและจารึกไว้มากมาย นำท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ หรือสามารถเดินเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ ภายในจัตุรัสเทียนันเหมิน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (5)
  จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พระราชวังต้องห้าม (The Forbidden City) หรืออีกหนึ่งชื่อเรียก “พระราชวังกู้กง” (Gugong) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นั่ง 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆอีกมากมา รวมทั้งยังมีสวน ลานกว้าง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกำแพงที่สูงถึง 11 เมตรล้อมรอบ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1949 จนถึง ค.ศ. 1963 ในอดีตพระราชวังแห่งนี้ เป็นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แม้ข้าราชการชั้นสูงยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้ว่า “พระราชวังต้องห้าม” จักรพรรดิจะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้กั้นพระองค์จากโลกภายนอก โดยมีสนมกำนัล ขันที และข้าหลวงรับใช้ซึ่งคนเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวิต เพื่อความสำราญของจักรพรรดิในวังจะมีวิเสท 6,000 คน ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกำนัล 9,000 นาง ซึ่งมีขันที 70,000 คน คอยดูแลให้ มีคำเล่าลือกันว่า พระนางซูสีไทเฮาเวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันทีไปเสาะหาชายหนุ่มซึ่งเข้าวังแล้วจะไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลย
  นำท่านชม ร้านหยก (Jade Shop) ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ำค่าแก่คนที่ท่านรัก นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย (Russian Market in Beijing) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์จีน และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่าง ๆมากมาย อาทิ Gucci, Prada, Nike, Adidas และแบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ จนหลายคนที่บอกว่ามาเมืองจีนจะต้องมาหาซื้อของเลียนแบบจากที่นี่
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูเป็ดปักกิ่ง (6)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก… Golden Phoenix Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 พระราชวังฤดูร้อน – ร้านผีเซี๊ยะ – เมืองเทียนจิน – สนามบินเทียนจิน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
 

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน (Summer Palace) หรือ อี้เหอหยวน (Yiheyuan) ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยน ห่างจากตัวเมืองปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร พระราชวังนี้มีพื้นที่ 1,813 ไร่ ส่วนใหญ่พื้นที่แห่งนี้เป็นทะเลสาบคุนหมิง จากนั้นได้มีคำสั่งให้นำดินไปถมเป็นภูเขาแล้วสร้างวังบนภูเขา ให้ชื่อว่า “ว่านโซวซ่าน” หรือภูเขาหมื่นปี พร้อมตำหนักน้อยใหญ่หลายหลัง สวนดอกไม้กว่า 300 แห่ง ลานกว้างหลายแห่งเชื่อมต่อถึงกันด้วยระเบียงทางเดินริมทะเลสาบ ที่มีชื่อเรียกว่า ฉางหลาง ซึ่งถือเป็นระเบียงที่มีความยาวมากที่สุดในโลก โดยเป็นระเบียงที่มีหลังคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมู่พระตำหนักตะวันออกไปยังเรือหินอ่อนของพระนางซูสีไทเฮาทางตะวันตก เดิมนั้นเป็นวังหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ากุบไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าคังซีถึงสมัยพระเจ้าเฉียนหลง ใช้เวลาถึง 60 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริย์ราชวงศ์ชิงทรงใช้เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวังหลวงที่ปักกิ่ง ในฤดูร้อนมาประทับที่พระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (8)
  นำท่านแวะ ร้านปี่เซียะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน และที่นี่ท่านจะได้ศึกษาศาสตร์แห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุ้ยของชาวจีน เหมาะสำหรับท่านที่ทำการค้าขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ นำท่านช้อปปิ้งที่ ซิ่วสุ่ยเจีย หรือที่คนไทยรู้จัก นำทุกท่านโดยสารรถบัสปรับอากาศไปยัง เมืองเทียนจิน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองปักกิ่ง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น (9)
  – สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน –
22.40 บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (Air Asia x) เที่ยวบินที่ XJ809 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 35 นาที)
วันที่ 5 สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
02.15 เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์ปักกิ่ง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยชำระพร้อมเงินมัดจำครั้งแรก) (สำหรับหนังสือ เดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ปักกิ่ง เริ่มต้น 9,900 บาท ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก ตลอดปี 2562

ทัวร์ฮ่องกง