Thursday, June 13, 2024
spot_img

ทัวร์พม่าสายมู สายบุญ ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน | พัก 5 ดาว

ทัวร์พม่าสายมู ย่างกุ้ง เจดีย์ไจ๊เค้า พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน | พัก 5 ดาว

ทัวร์พม่าสายมูทัวร์พม่าสายมู ย่างกุ้ง เจดีย์ไจ๊เค้า พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน  

ให้จริง มูให้สุด ตามไปมูกับคุณเอิร์ธ พิธีกรรายการ พักดีกินดี นำมูด้วยตนเอง

  • นอน โรงแรม 5 ดาว ที่ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon และ Lotte Yangon
  • แถม Buffet Shabu 1 มื้อที่ร้าน ฟรีเบียร์ไม่อั้น
  • แถม Afternoon Tea ที่ โรงแรมเรือ Vintage Luxury Yacht Hotel
  • แถมเมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา 2 มื้อ และสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง 1 มื้อ
  • เครื่องบูชากราบไหว้สายมู
  • คุณเอิร์ธ ศัลย์ พิธีกรสายมู รายการตามติดตำนาน เดินทางพร้อมคณะด้วยตนเอง
วันที่  โปรแกรม
1กรุงเทพฯ- ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เค้า-เจดีย์ซูเหล่-ไชน่าทาวน์
2ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ไจ๊กะเลาะ พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน
3พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – Afternoon tea ย่างกุ้ง
4ย่างกุ้ง ตลาดโบโจ๊ก เทพทันใจโบโบจี เจดีย์กาบาเอ กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง  (กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท)

วันที่ผู้ใหญ่ราคาท่านละ (ไม่มีราคาเด็ก)
4-7 พ.ค.19,900
2-5 มิ.ย.19,900
27-30 ก.ค.19,900
11-14 ส.ค.19,900

 

กลับหน้าหลัก ทัวร์พม่า

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพ โดยสายการบิน Myanmar National Airline (UB)
 น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กก โหลดกระเป๋าได้อีก 30 กก
 ค่ารถนำเที่ยวตลอดทริป
 ค่าประกันการเดินทางตามที่รัฐบาลพม่ากำหนด สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุระหว่าง 1-60 ปี (แต่ถ้าผู้เดินทางมีอายุเกิน 60 -75 ปี จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท และถ้าเกิน 75 ปีขึ้นไปจ่ายเพิ่มท่านละ 1800 บาท )
 ค่ารักษาพยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 ค่ารถกระบะขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน (ในกรณีมีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป ทางบริษัทฯจัดเป็นรถเช่าเหมาคันส่วนตัวให้คณะของท่าน แต่ถ้าคณะของท่านมีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่านี้ ทางบริษัทฯใช้รถประจำทาง จอยร่วมกับคณะอื่น
 ค่าไกด์และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว และโรงแรมที่พระธาตุอินทร์แขวน ห้องละ 2 ท่าน
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน *เก็บพร้อมค่าทัวร์*
 ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า)
 ค่ากระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน ไม่รวมในราคาทัวร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เที่ยวเดียวท่านละ 10 usd ไปกลับท่านละ 15 usd ท่านไหนมีความประสงค์ใช้บริการสามารถจ่ายตรงกับทางไกด์ได้เลย
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ทัวร์พม่า สายมู ย่างกุ้ง เจดีย์ไจ๊เค้า พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน | พัก 5 ดาว

โค้ดทัวร์

ส่วนลด

ลด 200 บาท

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัว ส่วนลดต่างๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

โปรไฟไหม้

สะดวก ติดต่อง่าย ทุกช่องทาง

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งรถรางวิคตอเรียพีค 4 วัน 2 คืน

ก.ย.66
RWHKGB4HX
ลด 200 บาท
15,999

ต่อท่าน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ 4 วัน 3 คืน

ส.ค.-ต.ค.66
ลด 200 บาท
14,990

ต่อท่าน

ทัวร์พม่า พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 4 วัน 3 คืน

ส.ค.-ต.ค.66
BT-MMR54_8M
ลด 200 บาท
14,999

ต่อท่าน

ทัวร์พม่า มนต์เสน่ห์แห่งเมือง มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน

พ.ย.-มี.ค.67
BT-MMR51_FD
ลด 200 บาท
15,999

ต่อท่าน

spot_img