15.8 C
New York
Sunday, October 2, 2022
spot_img
spot_img
Homeทัวร์ต่างประเทศทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน 13,999 บาท (เที่ยวครบ) Fly Scoot

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน 13,999 บาท (เที่ยวครบ) Fly Scoot

singapore-sin02

สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน (เที่ยวครบ)

บินด้วยสายการบินสกู๊ต(TR) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

TR625 BKK(สุวรรณภูมิ) – SIN(ชางกี) 10.50 – 14.15
TR610 SIN(ชางกี) – BKK(สุวรรณภูมิ) 15.25 – 16.55

**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 10 ก.ก.**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**

กำหนดการเดินทาง
Day 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – เมอร์ไลอ้อน – MARINA BAY SAND – สะพานเกลียว HELIX – GARDEN BY THE BAY
Day 2 สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
Day 4 อุโมงค์ต้นไม้-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ท่าอากาศยานชางกี-THE JEWEL CHANGI-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ2-3 ท่าน
อัตราท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มอัตรา
ท่านละ
28 – 30 พฤษภาคม 2565 13,999 4,500
10 – 12 มิถุนายน 2565 14,999 4,500
17 – 19 มิถุนายน 2565 14,999 4,500
24 – 26 มิถุนายน 2565 14,999 4,500
08 – 10 กรกฏาคม 2565 14,999 4,500
15 – 17 กรกฏาคม 2565 15,999 4,500
22 – 24 กรกฏาคม 2565 14,999 11,999 4,500
29 – 31 กรกฏาคม 2565 15,999 4,500
12 – 14 สิงหาคม 2565 15,999 4,500
19 – 21 สิงหาคม 2565 14,999 4,500
02 – 04 กันยายน 2565 14,999 4,500
16 – 18 กันยายน 2565 14,999 4,500
24 – 26 กันยายน 2565 14,999 4,500
07 – 09 ตุลาคม 2565 15,999 4,500
09 – 11 ตุลาคม 2565 15,999 4,500
13 – 15 ตุลาคม 2565 16,999 4,500
14 – 16 ตุลาคม 2565 16,999 4,500
16 – 18 ตุลาคม 2565 15,999 4,500
21 – 23 ตุลาคม 2565 16,999 4,500
23 – 25 ตุลาคม 2565 16,999 4,500
รับส่วนลดท่านละ 200 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
– ค่าธรรมเนียมการน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 10 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
– ค่าบัตรเข้าสวนสนุก หากท่านไม่ไปสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ลดราคาทัวร์ลง 2,000 บาทต่อท่าน **ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่แจ้งล่วงหน้า 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเท่านั้น **
– ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
– มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
– ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
– ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
– ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์สำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์
  • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
  • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
  • ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
  • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
  • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
  • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
  • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 55 SGD ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

 

ยังมีโปรแกรมทัวร์อีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัวกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-1835623,094-5707755,089-6133915,082-3550282 ทัวร์ต่างประเทศ รับส่วนลด เริ่มต้น 200 บาท 

spot_img

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ลดราคา

spot_img
spot_img

ตัวอย่างการเดินทาง

spot_img

สอบถาม Line : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน