13.9 C
New York
Monday, October 3, 2022
spot_img
spot_img
Homeทัวร์ต่างประเทศทัวร์เกาหลี เกาะเชจู 12,999 บาท (พร้อมส่วนลด) ตลอดปี 2565

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู 12,999 บาท (พร้อมส่วนลด) ตลอดปี 2565

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู 12,999 บาท พร้อมรับส่วนลด..ที่นี่

ทัวร์เกาะเชจู

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู เริ่มต้น 12,999 บาท

ทัวร์เกาะเชจู โปรแกรมทัวร์เกาหลีเส้นทางใหม่ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ทัวร์เกาะเชจู ทัวร์เกาะเชจูราคาถูก ให้คุณลูกค้าได้เลือกท่องเที่ยวได้ตามความพึงพอใจไม่ว่าจะเป็น ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู สำหรับคนมีเวลาน้อยเที่ยวได้เพียง 3 วัน หรือไม่ว่าจะเป็น 4 วัน เรามีโปรแกรมให้คุณลูกค้าได้เที่ยวกว่า 10 โปรแกรม
ดูภาพตัวอย่างสวยๆ การเดินทางทั้งหมด ทัวร์เกาะเชจู

ทัวร์เกาะเชจู_11
โปรแกรมท่องเที่ยว
Day 1 ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค-แหลมซงอัคซาน-แหลมหัวมังกร ยงมอรี-วัดซันบัง โพมุนซา
Day 3 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND-หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง-แหลมซอพจีโกจี
Day 4 วัดชอนวังซา-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน-ชายหาดอีโฮเทอู-ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE-ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดินทาง ราคาโปรโมชั่น
(จำนวนจำกัด)
ราคาปกติ พักเดี่ยวเพิ่ม
สิงหาคม :  2-5 ,7-10, 8-11 12,999 15,999 4,000.-
สิงหาคม :  3-6 , 6-9 13,499 16,499
สิงหาคม :  1-4,4-7 ,5-8 , 14-17, 15-18, 16-19, 21-24, 22-25, 23-26, 28-31, 29-1ก.ย., 30-2 ก.ย.

กันยายน : 4-7, 5-8, 6-9, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 19-22, 20-23

13,999 16,999
สิงหาคม :  9-13 ,13-16 ,17-20 ,20-23 ,24-27 ,27-30 ,31-3 ก.ย.

กันยายน : 3-6, 7-10, 10-13, 14-17 ,17-20 ,21-24

14,499 17,499
สิงหาคม :   12-15, 18-21, 19-22, 25-28, 26-29, 27-30

กันยายน :  1-4, 2-5, 8-11, 9-12, 15-18, 16-19, 22-25, 23-26

14,999 17,999
สิงหาคม :  10-13 15,999 18,999
สิงหาคม :  11-14 17,999 20,999
ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 5,000.-      จอยกรุ๊ป (ไม่ใช้ตั๋วเครื่อง) =6,000.-

โปรโมชั่นพิเศษ จองวันนี้รับส่วนลด 300 บาท

ราคานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
• ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
• ค่าที่พักระดับมาตรฐาน จำนวนคืนตามระบุในโปรแกรม (ห้องพัก2-3ท่าน)
• ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน) พักเดี่ยวจะมี Single Charge
• ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.
• ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคานี้ไม่รวม
• ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,000 บาท หรือ 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น)
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินจากสายการบินกำหนด
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทัวร์
• ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากขึ้นไม่ทันต้องรับผิดชอบค่าเดินทางตามคณะด้วยตนเอง)
• ค่าอาหารตามหลักศาสนาที่นอกเหนือรายการทัวร์ (ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง)
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
• ค่าตรวจโควิดทุกที่ หากมีท่านชำระเอง
การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
• หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี
• เพื่อเป็นการคัดกรองตามคำขอความร่วมมือจากแลนด์เกาหลี ที่ถูกตักเตือนจากกองตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ได้หลบหนีไปด้วยจุดประสงค์อื่น เช่นไปทำงาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจและเก็บเงินประกันการเดินทางว่าผู้เดินทางต้องไปท่องเที่ยวพร้อมคณะและเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมคณะเท่านั้น เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท หรือ 300,000 วอน หากผู้เดินทางไป-กลับถูกต้องตามเงื่อนไข จะได้รับเงินประกันคืนเต็มจำนวนทันที แต่หากผู้เดินทางผิดต่อเงื่อนไข หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทย-เกาหลี จะถูกริบเงินประกันเต็มจำนวน ไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี
• หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอำนาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผู้เดินทางต้องจัดการเอกสารส่วนตัว เที่ยวบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด

 

 

ยังมีโปรแกรมทัวร์อีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัวกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-1835623,094-5707755,089-6133915,082-3550282 ทัวร์ต่างประเทศ รับส่วนลด เริ่มต้น 200 บาท 

spot_img

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ลดราคา

spot_img
spot_img

ตัวอย่างการเดินทาง

spot_img

สอบถาม Line : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน