0.6 C
New York
Tuesday, January 26, 2021

ทัวร์เชียงคาน ภูลมโล ภูเรือ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 8,999 บาท

ทัวร์เชียงคาน ภูลมโล ภูเรือ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 8,900 บาท

ทัวร์เชียงคาน-ภูลาโล-ภูเรือ

ทัวร์เชียงคาน ภูลมโล ภูเรือ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 8,900 บาท  

ทัวร์เชียงคาน สัมผัสมนต์เสน่ห์ จ.เลย เมืองแห่งทะเลขุนเขา ทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคานราคาถูก พาท่านชม 2 ทะเลหมอกจากยอดภูเรือ และ จุดชมวิวภูทอก เก็บภาพบรรยากาศสีสันแห่งดอกไม้เมืองหนาว ณ ลานต้นคริสมาสและไร่ทีเอสเอ ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนริมฝั่งโขง ตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า รับประทานอาหารแบบเซ็ตโต๊ะ

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ – สนามบินเลย-เชียงคาน-พระใหญ่ภูคกงิ้ว-สกายวอล์ค เชียงคาน-ภูเรือ
08.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
11.15 บินลัดฟ้าสู่ จังหวัดเลย โดยสายการบิน ไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE052 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)
จัดที่นั่งแบบ 3-3 ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ
(รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20 กก. และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กก./ท่าน หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) หมายเหตุ:เที่ยวบินและประเภทเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของทางสายการบิน**
12.25 เดินทางถึง สนามบินเลย หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพีไปยัง เชียงคาน เมืองเล็กๆ น่ารักริมโขง ชายขอบจังหวัดเลย ชุมชนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ เยี่ยมชม จุดชมวิวพระใหญ่ภูคกงิ้ว เพื่อกราบสักการะ พระใหญ่ภูคกงิ้ว หรือ พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ ประดิษฐานอยู่ที่ภูฟ้า บ้านท่าดีหมี เป็นที่สักการะบูชาของชาวเชียงคาน และยังมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มาพร้อมความสูงและความเสียว สกายวอล์คเชียงคาน เดินชมวิวบนสะพานกระจกใสยาว 100 เมตร สูงจากพื้นดินเทียบเท่าตึก 30 ชั้น เป็นจุดชมวิวสวยๆ จากมุมสูงที่สามารถมองเห็นวิวฝั่ง ไทย-ลาว ได้แบบพาโนราม่า และเป็นบริเวณที่มีแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงไหลมาบรรจบกัน
นำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเชียงคาน ชมบรรยากาศของเมืองเชียงคานยามเย็น ถนนชายโขงแห่งนี้จะกลายเป็นถนนคนเดินที่คราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเดินทอดน่องชมบ้านไม้เก่าแก่ เดินถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศคลาสสิคของบ้านไม้เก่าสองฝั่งถนนชายโขง ซึ่งยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้ บางหลังเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ บางหลังก็พัฒนาเป็นโฮมสเตย์หรือเกสต์เฮาส์ บ้างก็เป็นร้านขายของที่ระลึก มีสินค้าและอาหารพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวชิมช้อปไม่มีเบื่อ กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือการขี่จักรยานเลาะริมฝั่งโขง ดูวิวทิวทัศน์สวยๆ สัมผัสอากาศสดชื่น และวิถีชีวิตผู้คนที่น่ารัก ส่วนในตอนเช้าจะมีการตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านาน
** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **
พักที่ PHURUA KEEREE RESORT หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน
วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติภูเรือ – จุดชมวิวซากุระ เมืองไทย – พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตวิปัสสนา
05.00 นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติภูเรือ เพื่อ ชมพระอาทิตย์ขึ้น ภาพแสงแรกของวันตรงหน้า พร้อมลมหนาวที่พัดมา มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ด้านทิศเหนืออยู่ติดกับประเทศลาว อุทยานแห่งชาติภูเรือมีรูปร่างลักษณะเหมือนเรือใหญ่บนยอดดอยสูงเป็นภูผาสีสันสะดุดตาหินบางก้อนมีลักษณะเหมือนถูกปั้นแต่งไว้ ชาวบ้านเรียกว่า “กว้านสมอ” โดยรอบๆจะเห็นยอดดอยเป็นขุนเขาน้อยใหญ่ใกล้เคียงมากมายซึ่งเรามักมองเห็นเป็นฝ้าขาวด้วยละอองน้ำ หมอก ปกคลุมไว้ท่ามกลางป่าอันอุดมสมบูรณ์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยัง ภูลมโล ตั้งอยู่ที่ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้า อยู่บนรอยต่อของสามจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ในช่วงมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี หรือในช่วงฤดูหนาวบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยดอกนางพญาเสือโค่งบานเต็มทั่วพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ สำหรับจุดชมดอกพญาเสือโคร่งที่ภูลมโล แบ่งออกเป็น 3 แปลง ได้แก่ “แปลงภูลมโล” โดยแปลงนี้มีไฮไลท์สำคัญตรงจุดบริเวณคอกวัว เพราะมีคอกวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้อยู่ในบริเวณนี้ซึ่งสามารถมองเห็นดอกพญาเสือโคร่งได้อย่างงดงาม ไปต่อกันที่แลงที่สองคือ “แปลงก้อนหินใหญ่” ในจุดนี้ทุกท่านสามารถชมดอกนางพญาเสือโคร่งควบคู่ไปกับก้อนหินใหญ่ ซึ่งความว้าวอยู่ตรงที่เวลาถ่ายรูปคู่กับก้อนหินเบื้องหลังจะเป็นฉากสีชมพูอร่าม และสำหรับแปลงสุดท้าย “แปลงภูขี้เถ้า” ในจุดนี้สวนใหญ่มักจะบานช้ากว่าแปลงอื่นๆ เนื่องด้วยลักษณะของดอกนางพญาเสือโคร่งและความสวยงามจึงถูกกล่าวขานว่าเป็น “ซากุระเมืองไทย”
ในกรณีช่วงที่ท่านเดินทางดอกพญาเสือโคร่งยังไม่บาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมไปยัง จุดชมลานหินปุ่ม อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ริมหน้าผา ลักษณะเป็นลานหินซึ่งมีหินผุดขึ้นมาเป็นปุ่ม เป็นปม ขนาดไล่เลี่ยกัน คาดว่าเกิดจากการสึกกร่อนตามธรรมชาติของหิน ในอดีตบริเวณนี้ใช้เป็นที่พักฟื้นคนไข้ของโรงพยาบาล เนื่องจากอยู่บนหน้าผา มีลมพัดเย็นสบาย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำท่านสักการะ พระธาตุศรีสองรัก ศิลปกรรมแบบล้านช้างที่คล้ายกับองค์พระธาตุพนม เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งไมตรี ในการช่วยเหลือกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต (กรุณางดแต่งกายสีแดง ขึ้นสักการะองค์พระธาตุศรีสองรัก)
นำท่านชม วัดเนรมิตวิปัสนา วัดตั้งอยู่สูงเด่นอยู่บนเนินเขาห่างจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กน้อย สถาปัตยกรรมภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง พระอุโบสถขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม เมื่อเข้ามาในพระอุโบสถจะพบกับความงดงามของพระประธานปางมารวิชัย พระพุทธชินราชจำลอง ให้ทุกท่านได้สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารที่สวยงาม มีลวดลายอ่อนช้อยด้วยศิลปะของช่างเขียนชาว ด่านซ้าย ซึ่งใช้เวลาวาดนานถึง 8 ปี เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ ภาพพระเวสสันดรชาดกและภาพทศชาติ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ PHURUA KEEREE RESORT หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน
วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว – ทุ่งดาวเรือง ภูเรือ – สนามบินเลย – สนามบินสุวรรณภูมิ
05.30 ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส นำท่านเดินทางสู่ถนนชายโขงเพื่อร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม เช้าตั้งแต่เวลาตีห้าเป็นต้นไป พระสงฆ์จะเดินออกบิณฑบาต ชาวบ้านจะนำข้าวเหนียว และอาหารมาใส่บาตร ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถร่วมตักบาตรข้าวเหนียวด้วยกันได้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดาวเรือง ภูเรือ ทุ่งดอกดาวเรืองสีเหลืองกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเป็นไร่ของชาวบ้านปลูกดอกดาวเรืองเพื่อจำหน่าย มีขนาดประมาณ 20 ไร่ และต่อมาก็ขยับขยายกลายเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามและเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของภูเรือในช่วงฤดูหนาว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงที่ท่านเดินทาง
13.00 บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE053 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)
14.10 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ราคาทัวร์ พักเดี่ยว
07-09 ม.ค.64 ขาไป WE052 BKK–LOE 11.15 – 12.25
ขากลับ WE053 LOE–BKK 13.00 – 14.10
8,999 3,000
08-10 ม.ค.64 ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25
ขากลับ WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10
8,999 3,000
14-16 ม.ค.64 ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25
ขากลับ WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10
9,999 3,000
15-17 ม.ค.64 ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25
ขากลับ WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10
9,999 3,000
21-23 ม.ค.64 ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25
ขากลับ WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10
9,999 3,000
22-24 ม.ค.64 ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25
ขากลับ WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10
9,999 3,000
28-30 ม.ค.64 ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25
ขากลับ WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10
9,999 3,000
29-31 ม.ค.64 ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25
ขากลับ WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10
9,999 3,000
04-06 ก.พ.64 ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25
ขากลับ WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10
9,999 3,000
05-07 ก.พ.64 ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25
ขากลับ WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10
9,999 3,000
18-20 ก.พ.64 ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25
ขากลับ WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10
9,999 3,000
19 – 21 ก.พ.64 ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25
ขากลับ WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10
9,999 3,000

โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์เชียงคาน

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 3,900 บาท **
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 8 ท่าน/ต่อ 1 คันรถตู้ ขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

**สำหรับตั๋วเครื่องบินทางบริษัทยังมิได้ทำการจองใดๆทั้งสิ้น ราคาค่าบริการข้างต้นเป็นราคาตั๋วที่ทำการเช็ค ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2563 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าส่วนต่างเพิ่ม หากในกรณีที่ค่าตั๋วเครื่องบิน ณ วันที่ทำจองมีราคาปรับขึ้นจากเดิม **
* ในกรณีที่สายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เชียงคาน ภูลมโล ภูเรือ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 8,900 บาท

ติดตามผ่าน Instagram คลิ๊ก www.instagram.com/bestfriendholiday

จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กเพิ่มเติม จัดกรุ๊ปทัวร์

รับจองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วในประเทศ ทุกสายการบิน คลิ๊กเพิ่มเติม จองตั๋วเครื่องบิน 

โปรใหม่มาแรง !! ทัวร์เกาหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 3,290 บาท (ฟรี มอเตอร์ไซต์) คลิ๊ก ทัวร์หลีเป๊ะ

แพคเก็จ ตั้งแต่ 1 ท่าน ขึ้นไป

โปรแกรมยอดนิยม

Related news

รีวิวการเดินทาง

Related news