ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก เริ่มต้น 9,777 บาท วันนี้-มิถุนายน 2560

3262

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก เริ่มต้น 9777 บาท วันนี้-มิถุนายน 2560

 

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก เริ่มต้น 9,777 บาท วันนี้-มิถุนายน 2560

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ บริการจัดทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก เยือนนครคุนหมิง เมืองหลวงแห่งมณฑลยูนาน ดินแดนแห่งฤดูใบไม้ผลิ นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดเขา ภูเขาหิมะมังกรหยก เดินเล่นฟินๆ ชิม ช้อป แชะ ณ เมืองเก่าต้าลี่ และเมืองเก่าลี่เจียงชมโชว์สุดยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG ผลงานจากผู้กำกับ จางอี้โหมว ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคนเดินจินปี้ลู่ พร้อมชิมอาหาร มื้อพิเศษ !! แซลมอนสุกี้

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

 วันแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – นานกิง (สนามบินนานกิง ลูโกว)
 11.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน NOKSCOOT(XW) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
 13.50 น.  นำทุกท่านเหินฟ้าสู่เมืองนานกิง ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ XW888
 18.50  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินานกิง ลูโกว ประเทศจีน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ เซี่ยงไฮ้น้อย ” เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานร่วมสามพันกว่าปีในยุคราชวงศ์โจวและฉิน
 ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ DAYS INN FRONTIER WUXI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 วันที่ 2  พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – เซี่ยงไฮ้ – ร้านชาผู่เอ๋อร์ – ตลาด 100 ปี
เฉินหวังเมี่ยว – ย่านซินเทียนตี้
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง) นำท่านชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนินเขาหลิงซาน หันพระพักตร์ออกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงาม ที่เมื่อเดินไปทางใด ก็เหมือนว่าองค์พระกำลังมองตามเราอยู่ ทุกวันวัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูปปั้นจำลองพระพุทธเจ้ากำเนิดในดอกบัว โดยกลีบดอกบัวค่อยๆบานออก จนกระทั่งกำเนิดพระพุทธเจ้าขึ้น เป็นการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพราะเป็นการแสดงประกอบกับน้ำพุดนตรี
 นำท่านแวะชม ร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่สกัดมาจากไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูซี่โครงหมูอู๋ซี
 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ระหว่างทางนำท่านแวะชิมชาที่ ร้านใบชา ให้ท่านได้ลองชิม “ชาผู่เอ่อร์” ชาที่มีชื่อเสียงของมณฑลยูนาน ชมการสาธิตขั้นตอนการชงชาผู่เอ่อร์ ใบชาที่ได้ชื่อว่าเป็นใบชาเพื่อสุขภาพและความงาม
 นำท่านสู่ “ตลาดเฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทำเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 จากนั้นนำท่านสู่ ย่านซินเทียนตี้ เป็นหนึ่งในย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดในนครเซี่ยงไฮ้ อดีตเคยเป็นเขตบ้านก่ออิฐสีเทาสไตล์สือคู่เหมิน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษของเซี่ยงไฮ้ ตอนหลังได้รับการปรับปรุงจากรัฐบาลให้เป็นย่านถนนคนเดิน กลายมาเป็นสถานที่เที่ยวที่ฮิตติดอันดับคนเซี่ยงไฮ้ได้ในเวลาอันสั้น มีสถาปัตยกรรมทั้งเก่าแก่และทันสมัยผสมผสานกัน มีร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบันเทิงสไตล์ตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกัน อีกทั้งยังได้รักษาบรรยากาศดั้งเดิม และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์แบบเซี่ยงไฮ้เอาไว้อย่างลงตัว ทุกวันนี้ ซินเทียนตี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเซี่ยงไฮ้ไปแล้ว
 ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เสี่ยวหลงเปา
 พักที่ NEW YANGTE HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
 วันที่ 3  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-ร้านผ้าไหม-ตลาดเถาเป่า-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน
 จากนั้นนำทุกท่านชมทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้บน หอไข่มุก ที่ระดับความสูง 263 เมตร และบนไข่มุกเม็ดที่สองจะมีทางลงมาที่ชั้น Sky Walk ที่ระดับความสูง 259 เมตร ที่ชั้นนี้จะสามารถมองลงมายังฐานข้างล่างได้ เนื่องจากทำพื้นเป็นกระจกใส หอไข่มุกตั้งอยู่ในย่านผู่ตงหรือเขตเมืองใหม่ของนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ทางตะวันออกของแม่น้ำหวังผู่ ซึ่งเต็มไปด้วยตึกระฟ้า หอไข่มุก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของนครเซี่ยงไฮ้ จนมีคำพูดที่พูดติดปากกันว่า “มาเซี่ยงไฮ้ ถ้าไม่ได้มาเยือนหอไข่มุก ถือว่ามาไม่ถึงเซี่ยงไฮ้” ระหว่างทางนำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น
 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่แดง
 จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเถาเป่า แหล่งช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้แห่งใหม่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งจะขายสินค้าต่างๆ อาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา อุปกรณ์กีฬาต่างๆที่เป็นขอเลียนมาจากแบบแบรนด์ชั้นนำทัวร์โลก รวมถึงสินค้าแบรด์อื่นๆ ของจีน
 จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่น้ำที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า หาดไว่ทันยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” ซึ่งถ่ายทอด เรื่องราวของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊ง แย่งชิงอำนาจกันให้วุ่นวายไปหมด หาดไว่ทันจึงมีชื่อที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า “หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” นั่นเอง และหาดไว่ทันนี้ยังอยู่ใกล้ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ที่หาดไว่ทันยังสามารถมองเห็น “หอไข่มุก” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด์” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยงไฮ้จริงๆ หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้จนเต็มแล้ว นำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินนานกิง
 ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ NEW YANGTE HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
 วันที่ 4  ร้านหยก – นานกิง – ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ – ตลาดฟูจื่อเมี่ยว – กรุงเทพฯ
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 ระหว่างทางผ่านชม กำแพงเมืองโบราณ หนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของนานกิง ที่แสดงถึงความรุ่งโรจน์ได้ดี ในฐานะเมืองหลวงแห่งช่วงราชวงศ์หมิง ช่วงปี 1368 -1421 เป็นกำแพงเมืองซึ่งจักรพรรดิ จู หยวนจาง ผู้สถาปนาราชวงศ์หมิง โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อปกป้องเมืองนานกิงจากการรุกราน ใช้เวลาในการสร้างถึง 21ปี ใช้แรงงานกว่า 200,000คน และใช้อิฐถึง 300ล้านก้อน เป็นผลงานชิ้นสำคัญของสถาปนิกในอดีตกาลของจีน และมีอายุราว 600ปีแล้ว
 นำท่านเดินทางสู่ ตลาดฟูจื่อเมี่ยว ซึ่งที่นี่เป็นตลาดที่ขึ้นชื่อเรื่องของกิน ท่านสามารถเดินลัดเลาะไปตามซอยแคบๆ ในบรรยากาศคึกคักก็จะพบกับร้านรวงเล็กๆ ชื่อดัง โดยเฉพาะของกินเล่นที่สามารถบอกเล่าประวัติศาสตร์ของเมืองได้เป็นอย่างดี เมนูที่ไม่ควรพลาดคือ บัวลอยถั่วแดง แป้งคลุกงาทอด และเมนูที่ทำจากเต้าหู้ นอกจากนี้แล้วย่านนี้ยังมีศูนย์อาหารแบบบริการตัวเองมากมายตลอดสองข้างทางของถนนก้งหย่วนเจี๋ย ตลาดฟู่จื่อเมี่ยวนั้นถือว่าเป็นสถานที่ซึ่งรวมร้านเด็ดๆของเมืองเอาไว้เลยก็ว่าได้
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินานกิง ลูโกว
 23.45   นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน NOKSCOOT(XW) เที่ยวบินที่ XW888
 03.15+1  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ..

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

คณะยืนยันการเดินทางที่ 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2560 9,777 11,777 3,500
01 – 04 เมษายน 2560 10,777 12,777 3,500
02 – 05 เมษายน 2560 10,777 12,777 3,500
16 – 19 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500
19 – 22 เมษายน 2560 10,777 12,777 3,500
22 – 25 เมษายน 2560 10,777 12,777 3,500
23 – 26 เมษายน 2560 10,777 12,777 3,500
27 – 30 เมษายน 2560 10,777 12,777 3,500
28 เม.ย. – 01 พ.ค.2560 12,777 14,777 3,500

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์เซี่ยงไฮ้

โปรแกรมอื่นๆ แนะนำ…

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง (เด็กอายุต่ำกว่า18ปี) 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่เด็กไม่มีเตียง(เด็กอายุต่ำกว่า18ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว

10-14 เมษายน 2560 25,777 25,777 25,777 4,000 16,900
11-15 เมษายน 2560 29,777 29,777 29,777 5,500 19,900
12-16 เมษายน 2560 29,777 29,777 29,777 5,500 19,900
14-18 เมษายน 2560 25,777 25,777 25,777 4,000 16,900
27 เม.ย.- 01 พ.ค.2560 25,777 25,777 25,777 4,000 16,900

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์เซียงไฮ้ 

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก

 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
22-26 กุมภาพันธ์ 2560 9,777 11,777 3,500
23-27 กุมภาพันธ์ 2560 9,777 11,777 3,500
24-28 กุมภาพันธ์ 2560 9,777 11,777 3,500
01-05 มีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500
02-06 มีนาคม 2560 9,777 11,777 3,500
03-07 มีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500
08-12 มีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500
09-13 มีนาคม 2560 9,777 11,777 3,500
10-14 มีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500
15-19 มีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500
16-20 มีนาคม 2560 9,777 11,777 3,500
17-21 มีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500
22-26 มีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500
23-27 มีนาคม 2560 9,777 11,777 3,500
24-28 มีนาคม 2560 10,777 12,777 3,500
29 มี.ค.–02 เม.ย.2560 10,777 12,777 3,500
30 มี.ค.–03 เม.ย.2560 9,777 11,777 3,500
31 มี.ค.-04 เม.ย.2560 11,777 13,777 3,500
05-09 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500
06-10 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500
07-11 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500
08-12 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500
09-13 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500
10-14 เมษายน 2560 13,777 15,777 3,500
11-15 เมษายน 2560 15,777 17,777 4,000
12-16 เมษายน 2560 15,777 17,777 4,000
13-17 เมษายน 2560 15,777 17,777 4,000
14-18 เมษายน 2560 13,777 15,777 3,500
19-23 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500
20-24 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500
21-25 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500
26-30 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500
27 เม.ย.-01 พ.ค.2560 12,777 14,777 3,500
28 เม.ย.-02 พ.ค.2560 12,777 14,777 3,500
03-07 พฤษภาคม 2560 12,777 14,777 3,500
04-08 พฤษภาคม 2560 12,777 14,777 3,500
05-09 พฤษภาคม 2560 12,777 14,777 3,500
09-13 พฤษภาคม 2560 10,777 10,777 3,500
10-14 พฤษภาคม 2560 10,777 10,777 3,500
11-15 พฤษภาคม 2560 10,777 10,777 3,500
12-16 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500
17-21 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500
18-22 พฤษภาคม 2560 9,777 11,777 3,500
19-23 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500
24-28 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500
25-29 พฤษภาคม 2560 9,777 11,777 3,500
26-30 พฤษภาคม 2560 10,777 12,777 3,500
07-11 มิถุนายน 2560 10,777 12,777 3,500
08-12 มิถุนายน 2560 9,777 11,777 3,500
09-13 มิถุนายน 2560 10,777 12,777 3,500
14-18 มิถุนายน 2560 10,777 12,777 3,500
15-19 มิถุนายน 2560 9,777 11,777 3,500
16-20 มิถุนายน 2560 10,777 12,777 3,500
21-25 มิถุนายน 2560 10,777 12,777 3,500
22-26 มิถุนายน 2560 9,777 11,777 3,500
23-27 มิถุนายน 2560 10,777 12,777 3,500
28 มิ.ย.-02 ก.ค.2560 10,777 12,777 3,500

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์เซียงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 5 วัน

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2560 11,777 13,777 4,000
05 – 09 เมษายน 2560 12,777 14,777 4,000

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์เซี่ยงไฮ้

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปและกลับพร้อมห
คณะเท่านั้น)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว
ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก เริ่มต้น 9,777 บาท  วันนี้-มิถุนายน 2560

ทัวร์ฮ่องกง