ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก เริ่มต้น 8,999 บาท

3399

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก เริ่มต้น 8999 บาท ตลอดปี 2562

ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก เริ่มต้น 8,999 บาท 

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ บริการจัดทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก เยือนนครคุนหมิง เมืองหลวงแห่งมณฑลยูนาน ดินแดนแห่งฤดูใบไม้ผลิ นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดเขา ภูเขาหิมะมังกรหยก เดินเล่นฟินๆ ชิม ช้อป แชะ ณ เมืองเก่าต้าลี่ และเมืองเก่าลี่เจียงชมโชว์สุดยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG ผลงานจากผู้กำกับ จางอี้โหมว ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคนเดินจินปี้ลู่ พร้อมชิมอาหาร มื้อพิเศษ !! แซลมอนสุกี้

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)–เซี่ยงไฮ้ (ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง)
18.30 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน นกสกู๊ต NOK SCOOT (XW) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัท Best Friend Holiday คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
21.20 ออกเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW858
  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.20+1 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
  พักที่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถไฟฟ้า) – ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก – เมืองเจียซิน -ช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่ยเหอ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม (1)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “เซี่ยงไฮ้น้อย” เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานร่วมสามพันกว่าปีในยุคราชวงศ์โจวและฉิน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูซี่โครงหมูอู๋ซี (2)
 

นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถแบตเตอรี่) นำท่านชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนินเขาหลิงซาน หันพระพักตร์ออกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงาม ที่เมื่อเดินไปทางใด ก็เหมือนว่าองค์พระกำลังมองตามเราอยู่ ทุกวันวัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูปปั้นจำลองพระพุทธเจ้ากำเนิดในดอกบัว โดยกลีบดอกบัวค่อยๆบานออก ผสานกับการแสดงน้ำพุดนตรี จนกระทั่งกำเนิดพระพุทธเจ้าขึ้น เป็นการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ

  นำท่านชม ศาลาฝานกง สถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ของวัดหลิงซานสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ.2008 ใช้เวลาก่อสร้างนาน 2 ปี ตั้งอยู่อยู่บนเชิงเขาหลิงซานริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอันยาวนานและความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนา ซึ่งศาลานี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมพุทธศาสนาโลก (World Buddhist Forum) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ.2009 ตัวศาลาแบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมออกเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก มีทางเดินเชื่อมระหว่างตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ ด้านหลังเป็นแท่นเซ่นไหว้บูชา รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกับวัดวาอารามทั่วไปของจีน โดยใช้หินก้อนใหญ่ทำเป็นระเบียงยาว เสาค้ำหลักและเสาโค้งยาว การสร้างหลังคาโค้งสูงและห้องโถงที่กว้างใหญ่ ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ ลึกซึ้งและสูงส่งของพุทธศาสนาเท่านั้น หากยังเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานกับปัจจัยปัจจุบัน นับได้ว่า เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมงดงามยิ่ง
  นำท่านชม ร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่สกัดมาจากไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ รวมถึงเครื่องประดับต่างๆจากไข่มุก
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียซิง ตั้งอยู่ใจกลางที่ราบหังเจียหูของดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำแยงซี เป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่ง ตามพื้นที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำแยงซี ซึ่งอยู่ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้ เมืองหังโจว ซูโจวและหูโจวไม่ถึง 100 กิโลเมตร เนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างเมืองซูโจวกับหังโจวที่เสมือนหนึ่งดินแดนสวรรค์ของมวลมนุษย์ จึงมีส่วนได้เปรียบทางภูมิประเทศ เมืองเจียซิงมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอุดมสมบูรณ์และมีทัศนียภาพที่สวยงาม จึงได้รับการคัดเลือกว่า เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมและเมืองแบบสวนระดับชาติของจีน
  จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณเยื่อเหอ หรือ เมืองสายน้ำพระจันทร์ เป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นตามระบบคลองของเมืองที่มีลักษณะโค้งเหมืองพระจันทร์เสี้ยว ที่แห่งนี้เคยเป็นศูนย์รวมการค้าขาย และอุสาหกรรมเบา ปัจจุบันถูกพัฒนาให้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
  พักที่ RAMADA HOTEL JIAXING ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 ล่องเรือทะเลสาบหนานหู – ศาลาเหยียนหยูโหลว – ชมสวนMR.IRON – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ย่านซินเทียนตี้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)
  นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบหนานหู ชมความงดงามของทะเลสาบหนานหูที่มีฉากหลังเป็นเมืองเจียซิง มีขนาดพื้นที่ 0.54 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทางทิศใต้ของเมืองเจียซิน หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ทะเลสาบเป็ดแมนดาริน” มาจากรูปร่างของทะเลสาบเมื่อมองจากมุมสูง ทะเลสาบแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งทางประวัติศาสตร์ นั่นคือเป็นสถานที่ซึ่งใช้ในการจัดประชุมครั้งแรกของพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อปี 1921 โดยเดิมทีการประชุมถูกจัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ แต่เนื่องจากปัญหาเรื่องความปลอดภัยจีงย้ายมาจัดประชุมบนเรือซึ่งแล่นในทะเลสาบแทน พรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงเรียกได้ว่าถือกำเนิดขึ้นจากที่นี่เอง ดังนั้นในบริเวณทะเลสาบนี้มีอนุสรณ์สถานที่ระลึกของการปฏิวัติอยู่ด้วย
  จากนั้นนำท่านขึ้นชม ศาลาเหยียนหยูโหลว เป็นสถานท่องเทียวสำคัญของเมืองเจียซิงสร้างในสมัยโฮ่วจิ้ง (ค.ศ. 936-947) ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบหนานหู ตัวศาลามีสองชั้นสูงประมาณ 20 เมตร พื้นประมาณที่ 640 ตารางเมตรพาทุกท่านชม สวน MR.IRON เป็นศิลปะร่วมสมัยที่นำเหล็กที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาทำเป็นงานศิลปะเพื่อรักษสิ่งแวดล้อม และเป็นพื้นที่แสดงออกของศิลปินรุ่นใหม่ ท่านจะได้พบกับหุ่นยนต์รูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น หุ่นยนต์จากภาพยนตร์เรื่อง ทรานฟอร์เมอร์ เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
  นำท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ระหว่างทางนำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น
  จากนั้นนำท่านสู้ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ
  จากนั้นนำท่านสู่ ย่านซินเทียนตี้ เป็นหนึ่งในย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดในนครเซี่ยงไฮ้ อดีตเคยเป็นเขตบ้านก่ออิฐสีเทาสไตล์สือคู่เหมิน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษของเซี่ยงไฮ้ ตอนหลังได้รับการปรับปรุงจากรัฐบาลให้เป็นย่านถนนคนเดิน กลายมาเป็นสถานที่เที่ยวที่ฮิตติดอันดับคนเซี่ยงไฮ้ได้ในเวลาอันสั้น มีสถาปัตยกรรมทั้งเก่าแก่และทันสมัยผสมผสานกัน มีร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบันเทิงสไตล์ตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกัน อีกทั้งยังได้รักษาบรรยากาศดั้งเดิม และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์แบบเซี่ยงไฮ้เอาไว้อย่างลงตัว ทุกวันนี้ ซินเทียนตี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเซี่ยงไฮ้ไปแล้ว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูไก่แดง (6)
  พักที่ VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ร้านหยก – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว -ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)
  นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน
  นำท่านลอดผ่าน อุโมงค์เลเซอร์ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ แสง สี เสียง ภายในอุโมงค์เปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง บางช่วงทำให้รู้สึกเหมือนเดินทางอยู่ในห้วงอวกาศเลยทีเดียว อุโมงค์เลเซอร์มีความลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร สร้างเสร็จ เมื่อปี ค.ศ. 2000 ถือว่าเป็น 1 ใน 5 อย่างที่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเซี่ยงไฮ้ต้องห้ามพลาด
  จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่น้ำที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า หาดไว่ทันยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง “เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” ซึ่งถ่ายทอด เรื่องราวของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊ง แย่งชิงอำนาจกันให้วุ่นวายไปหมด หาดไว่ทันจึงมีชื่อที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า “หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้” นั่นเอง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูเสี่ยวหลงเปา (8)
  นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ำค่าแก่คนที่ท่านรัก จากนั้นนำท่านสู่ “ตลาดเฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทำเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  นำท่านชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ซึ่งได้ทำการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2017 มีเนื้อที่ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดจำนวน 10,000 แผ่น ด้านในมีเคาน์เตอร์ที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตำแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแห่งเดียว
  และที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางร้านคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสตาร์บัคส์ กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
  นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง สัมผัสความมีชีวิตชีวาของย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในเซี่ยงไฮ้ พร้อมร้านค้าริมถนนทั้งแบบหรูหราและดั้งเดิม ถนนนานกิงเป็นย่านการค้าที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี ปัจจุบันย่านนี้ผสมผสานระหว่างศูนย์การค้าบนอาคารสูงและอาคารสไตล์โคโลเนียลปะปนไปกับร้านค้าริมถนน ค้นหาสินค้าแบรนด์หรู ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนานาชาติ และร้านขายผ้าไหมและหยก สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
วันที่ 5 เซี่ยงไฮ้ (สนามบินซ่างไห่ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
03.35 นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW857
  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่  ห้องละ  2-3 ท่าน

เด็ก  อายุต่ำกว่า 18 ปี

22 – 26 มีนาคม 2562

9,999

12,999

29 มี.ค. – 02 เม.ย.2562

9,999

12,999

03 – 07 เมษายน 2562

10,999

13,999

04 – 08 เมษายน 2562

11,999

14,999

12 – 16 เมษายน 2562

15,999

18,999

13 – 17 เมษายน 2562

15,999

18,999

18 – 22 เมษายน 2562

9,999

12,999

19 – 23 เมษายน 2562

9,999

12,999

27 เม.ย. – 01 พ.ค.2562

11,999

14,999

28 เม.ย. – 02 พ.ค.2562

11,999

14,999

08 – 12 พฤษภาคม 2562

10,999

13,999

10 – 14 พฤษภาคม 2562

9,999

12,999

16 – 20 พฤษภาคม 2562

11,999

14,999

17 – 21 พฤษภาคม 2562

11,999

14,999

24 – 28 พฤษภาคม 2562

9,999

12,999

30 พ.ค. – 03 มิ.ย.2562

9,999

12,999

31 พ.ค. – 04 มิ.ย.2562

9,999

12,999

07 – 11 มิถุนายน 2562

9,999

12,999

14 – 18 มิถุนายน 2562

9,999

12,999

21 – 25 มิถุนายน 2562

9,999

12,999

28 มิ.ย. – 02 ก.ค.2562

9,999

12,999

05 – 09 กรกฎาคม 2562

9,999

12,999

12 – 16 กรกฎาคม 2562

12,999

15,999

13 – 17 กรกฎาคม 2562

13,999

16,999

14 – 18 กรกฎาคม 2562

11,999

14,999

25 – 29 กรกฎาคม 2562

12,999

15,999

26 – 30 กรกฎาคม 2562

12,999

15,999

02 – 06 สิงหาคม 2562

8,999

11,999

09 – 13 สิงหาคม 2562

11,999

14,999

16 – 20 สิงหาคม 2562

9,999

12,999

23 – 27 สิงหาคม 2562

9,999

12,999

30 ส.ค – 03 ก.ย.2562

9,999

12,999

06 – 10 กันยายน 2562

9,999

12,999

13 – 17 กันยายน 2562

9,999

12,999

20 – 24 กันยายน 2562

9,999

12,999

26 – 30 กันยายน 2562

9,999

12,999

11 – 15 ตุลาคม 2562

12,999

15,999

12 – 16 ตุลาคม 2562

11,999

14,999

17 – 21 ตุลาคม 2562

10,999

13,999

19 – 23 ตุลาคม 2562

12,999

15,999

23 – 27 ตุลาคม 2562

13,999

16,999

25 – 29 ตุลาคม 2562

10,999

13,999

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์เซี่ยงไฮ้

กลับสู้หน้าโปรโมชั่นทั้งหมด >> ทัวร์จีน

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น ไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท
(สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว
ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก เริ่มต้น 9,777 บาท โปรโมชั่นปี 2562

ทัวร์ฮ่องกง