ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย ราคา 84,900 บาท (25)

2178

ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย ราคาถูก

ทัวร์โรมาเนีย

ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย ราคาถูก 

ทัวร์โรมาเนีย ไปตามล่าหาท่านเคาท์แดรกคูลาที่ทรานซิลเวเนีย ตามนวนิยายโกธิกของ ทัวร์โรมาเนีย โรมาเนียราคาถูก ชมบราม สโตกเกอร์ นักเขียนชาวไอริช ตั้งอยู่คาบสมุทรบอลข่าน เป็นแหล่งรวมอารยะธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่มากมายจากหลายประเทศ
• บูคาเรสต์ สถาปัตยกรรมและศิลปะล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฝรั่งเศส จนได้สมญาว่า ปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก
• ซินายา เมืองรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมของโรมาเนีย ที่ตั้งลึกเข้าไปในเทือกเขาคาร์เพเธียน
• บราซอฟ ไข่มุกเม็ดงามของโรมาเนีย ได้รับสมญาจากนักท่องเที่ยวว่าเป็น สวิสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก

ทัวร์บัลแกเรีย Queen of the Balkans ดินแดนเล็กๆ ใจกลางคาบสมุทรบอลข่าน ที่รวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทั้งผืนป่า ขุนเขา และสายน้ำ คล้ายปราการชั้นดีที่ปกป้องดินแดนแห่งนี้ให้คงความงดงาม บริสุทธิ์
• เวลิโกทาร์โนโว สุดยอดเมืองโบราณเพียงไม่กี่แห่งบนโลกที่ยังคงความบริสุทธิ์ ทั้งวิถีของผู้คนและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ จนอยากให้ใครๆ ได้มาสัมผัส
• คาซานลัค เขตปลูกกุหลาบแหล่งใหญ่ของโลก ตั้งอยู่ตอนใต้ของเทือกเขาบอลข่าน เป็นทำเลที่แสนดีและอุณหภูมิที่พอเหมาะ
• พิเศษ เข้าร่วมงานเทศกาลดอกกุหลาบ Rose Festival 2017 จัดปีละ 1 ครั้ง ชมการสาธิตการเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบ และลองเก็บด้วยตัวเอง และชมการกลั่นน้ำมันดอกกุหลาบแบบดั้งเดิมของบัลแกเรีย ชมการแสดงระบำพื้นเมือง + BBQ lunch
• พลอฟดิฟ เมืองโบราณจากยุคโรมัน เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
• โซเฟีย นครหลวงหลากยุคของบัลแกเรีย มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่หลากหลายแขนง ที่เข้ากันได้ดีกับสีสันเมืองใหญ่อันทันสมัย

** ไฮไลท์ เทศกาลกุหลาบ 1 ปี มีครั้งเดียว **

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-อีสตันบูล
19.30 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว T สายการบินเตอร์กิช (Turkish Airlines- TK) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
22.40 สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 69 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบูล เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
วันที่ 2 อีสตันบูล-ซาเกรบ-โอปาเทีย
05.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก เปลี่ยนเครื่องบิน
07.20 สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 1053 นำท่านเหิรฟ้าสู่ซาเกรบ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
08.35 เดินทางถึงท่าอากาศยานซาเกรบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ
นำท่านสู่ซาเกรบ เมืองหลวงของโครเอเชีย เป็นศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของโครเอเชีย ไปชมเมืองซาเกรบ ชมย่านเมืองใหม่ที่เป็นส่วนขยายเรียกว่าโลเวอร์ทาวน์ ซึ่งเป็นเขตการค้าสมัยใหม่ มีจัตุรัสเจลาซิค เป็นศูนย์กลาง และมีร้านรวงต่างๆ มากมาย จากนั้นนั่งรถราง Funicular ที่สั้นที่สุดในยุโรปสู่เขตอัพเพอร์ทาวน์ สัมผัสเสน่ห์ของความเป็นเมืองยุคกลางในย่านเมืองเมืองเก่า ที่มีซุ้มประตูหิน สโตนเกท ที่ประดิษฐานภาพเขียนสีพระแม่มารีที่เลื่องลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นสิ่งเดียวที่เหลือรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปีค.ศ.1731 เข้าสู่จัตุรัสเซนต์มาร์ก ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์กเป็นหัวใจ และแตกต่างจากโบสถ์ในยุคเดียวกันทั่วไป ตรงที่หลังคาประดับด้วยกระเบื้องเรียงเป็นรูปตราสัญลักษณ์กองกำลังยุคกลาง สื่อถึงประเทศโครเอเชีย (รูปตราหมากรุกขาวแดง) แคว้นดัลเมเชีย (หัวลีโอพาร์ด 3 หัว) และสโลเวเนีย (แถบสีฟ้า ขาว แดง) รอบจัตุรัสเรียงรายไปด้วยทำเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภา บันทึกภาพแบบพาโนรามาที่จุดชมวิว
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่โอปาเทีย (175 KM) เมืองตากอากาศสุดหรูของโครเอเชียที่โด่งดังเป็นที่รู้จักมาหลายร้อยปี โอปาเทียเป็นเมืองท่าที่เติบโตมาจากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ในยุคกลางก่อนจะได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองรีสอร์ทหรูในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อเหล่าเศรษฐีจากเมืองริเยกาที่อยู่ใกล้ๆ เริ่มย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน มีการสร้างวิลลาและบ้านพักตากอากาศหรูหราตามชายฝั่งทะเล ชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้น นางแห่งนกนางนวล รูปปั้นของสตรีที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ซึ่งมีความเป็นมาว่า มีเลดี้ชาวเยอรมันคนหนึ่งเคยมาเที่ยวที่นี่และลูกชายจมน้ำตาย เธอจึงสร้างรูปพระแม่มาเรียไว้เป็นที่ระลึก และมักจะมีนกนางนวลมาเกาะอยู่เสมอเลยปั้นรูปนกนางนวลให้ด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าที่พัก Remisens Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 3 โอพาเทีย-พลิตวิเซ่
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่พลิตวิเซ่ (165 KM) ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่เจเซร่า เป็นอุทยานแห่งชาติที่ถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก ตั้งอยู่ในเขตคาร์ลโลแวค ตอนกลางของประเทศ ติดกับพรมแดนของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ได้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 แห่งของโครเอเชียที่นับว่าเก่าแก่ที่สุดครอบคลุมพื้นที่ถึง 300 ตร.กม. พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำ มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้านับรวมกันได้ 16 ทะเลสาบ และมีพื้นที่สีเขียวขจีอัดแน่นไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติ และสัตว์ป่านานาชนิด อย่างจิ้งจอก กวาง หมีสีน้ำตาล หมูป่า และพวกนกพันธุ์หายาก เดินชมอุทยานไปตามบอร์ดวอล์ก ชมทะเลสาบน้อยใหญ่มากมายหลายสาย ผืนทะเลสาบสีฟ้าปนเขียวริมสะพานมีฝูงปลานับร้อยว่ายเวียนวน ซึมซับและดื่มด่ำความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและทะเลสาบ บางจุดมีซากไม้ใต้น้ำที่ก่อให้เกิดภาพงดงามแปลกตา บางเวิ้งมีน้ำตกทั้งเล็กทั้งใหญ่ ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน ชมทิวทัศน์อันเขียวขจี และนิ่งสงบ
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าที่พัก Jezero Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 4 พลิตวิเซ่-ซีเบนิก-โทรเกียร์-สปลิต
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ซีเบนิก (170 KM) อดีตเมืองหลวงของโครเอเชีย เป็นหนึ่งในเมืองท่าสำคัญ ตั้งอยู่ตอนกลางของแคว้นดัลมาเชียบริเวณปากแม่น้ำครักคา ซีเบนิกได้รับการพูดถึงในประวัติศาสตร์ครั้งแรกในปีค.ศ.1066 ในแผนผังราชวงศ์ของกษัตริย์พีทาร์เครสซิเมียร์ที่ 4 สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 9 และ 10 โดยเจ้าชายชาวโครแอต ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของโครเอเชีย นำท่านชมจัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิกที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่ถูกตัดแปลงเป็นร้านขายยา ร้านแว่นตา ร้านเสื้อผ้าบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝั่งทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะสร้างโดยชาวกรีก ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทุกวันนี้จึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน นำท่านชมมหาวิหารเซนต์จาคอบ หรือเซนต์เจมส์ สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1431-1535 เพื่ออุทิศแด่เซนต์เจมส์ หรือที่รู้จักกันในนาม นักบุญยากอบ เนื่องจากสถาปนิกที่สร้างวิหารแห่งนี้ทั้ง 3 คน ได้แก่ Francesco di Giacomo, Georgius Mathei Dalmaticus และ Niccolo di Giovanni Firentino มาจาก 3 ท้องถิ่น คือ ดัลมาเชีย โคโม และฟลอเรนซ์ เกิดเป็นสามประสานรังสรรค์ผลงานสุดยอดแห่งยุคชิ้นหนึ่ง โดยใช้เทคนิคชั้นสูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ่และโดมครึ่งวงกลม องค์การยูเนสโกยกให้มหาวิหารเซนต์เจมส์เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2000
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางสู่โทรเกียร์ (50 KM) เมืองท่าเก่าแก่ในอดีต เคยเป็นอาณานิคมกรีกโบราณมีต้นกำเนิดย้อนไปราว 200 กว่าปีก่อนคริสตกาล ดินแดนแห่งนี้เดิมมีชื่อว่า ทรากอส มาจากภาษากรีกที่แปลว่าแพะตัวผู้ และปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าและได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1997 นำชมเขตเมืองเก่าซึมซับความเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือน และป้อมปราการที่สง่างาม โบสถ์อันสวยงามของยุคโรมาเนสก์ได้รับการส่งเสริมด้วยอาคารที่โดดเด่นแบบเรอเนสซองส์และบารอกจากยุคเวเนเชียน ชมจัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 จัตุรัสหลักของเมืองรองรับชาวเมืองที่ผ่านมาผ่านไปตั้งแต่สมัยกรีกและโรมันจนถึงปัจจุบัน ชมประตูเมืองเก่าที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่14 ผ่านชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ ที่สร้างในศตวรรษที่12 ใช้เวลาก่อสร้างนานนับสิบปี งดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้นสิงโต อดัมและอีฟ และรูปสลักเซนต์ลอว์เรนซ์องค์สำคัญ เดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นและของที่ระลึกต่างๆ… จากนั้นเดินทางสู่สปลิต (30 KM) เมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เมืองเอกของแคว้นดัลเมเชีย
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก Globo Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 5 สปลิต-มอสตาร์ (บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา)
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นไปเที่ยวชมเมือง สปลิตถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความเก่าแก่มาก อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าและการท่องเที่ยวของโครเอเชีย เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน พระราชวังส่วนพระองค์ของจักรพรรดิดิโอคลีเธี่ยน ผู้โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นในปี 295 เพื่อเป็นที่ประทับในบั้นปลาย ภายในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ของพระราชวังนั้น มากมายด้วยวิหาร ที่ประทับต่างๆ รวมถึงสุสานของพระองค์ จากโถงทางเดินเบื้องล่างที่เชื่อมต่อกับห้องหับต่างๆ ซึ่งมีบันไดเชื่อมสู่ส่วนที่เป็นลานพระราชวัง โดยมีเสาหินแกรนิตที่ประดับประดาลวดลายอย่างงดงามล้อมไว้ 3 ด้าน สูงขึ้นไปคือหอคอยแห่งวิหารเซนต์โดมิโน วิหารโรมาเนสก์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ภายในมีแท่นบูชาของเซนต์โดมิโนและเซนต์สตาซิอุส รวมถึงภาพเขียนสีทางศาสนา และซุ้มประตูไม้ลวดลายละเอียดยิบ องค์การยูเนสโก้ประกาศให้พระราชวังเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1979
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่มอสตาร์ (169 KM) เมืองทางตอนใต้ของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา อีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเฮอร์เซโกวีนา ภูมิภาคศูนย์กลางของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มอสตาร์ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาของเฮอร์เซโกวีนา มีแม่น้ำเนเรตว่าไหลผ่านใจกลางเมือง ชมสตารีมอสต์ สะพานโบราณที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สร้างขึ้นจากหิน โดยชาวเติร์กในปีค.ศ.1566 จากนั้นไปชมย่านเมืองเก่า ลัดเลาะไปตามถนนเพื่อชื่นชมอาคารบ้านเรือนที่ส่วนใหญ่สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมแบบพรี-ออตโตมัน ออตโตมันตะวันออก เมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปตะวันตก ปีค.ศ.2005 องค์การยูเนสโกได้ยกให้สะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณเมืองเก่าให้เป็นมรดกโลกของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เพราะเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมของเหล่าสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจ ซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมในหลากหลายรูปแบบ
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก City Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 6 มอสตาร์-มาลีสตอน-ดูบรอฟนิก
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดินทางไปมาลีสตอน (100 KM) เมืองเล็กริมทะเลทางตอนใต้ของโครเอเชีย ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเพลเยแซคใกล้พรมแดนเมืองนีอุม บอสเนีย บริเวณหุบอ่าวแถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของแพลงตอนและสารอาหารในน้ำทะเลจำนวนมาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นลักษณะโขดหิน และเกาะเล็กๆ ทำให้เมื่อเวลามีฝนตกน้ำชะล้างแร่ธาตุไหลลงน้ำทะเล จึงทำให้มาลีสตอนเป็นแหล่งทำประมงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และที่นิยมที่สุดก็คือ ฟาร์มหอยนางรม หากใครได้มาเยือนไม่ควรพลาดชิมหอยนางรมสดๆที่นี่ ถึงมาลีสตอน ลงเรือล่องไปชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงหอยแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรียติก และจิบไวน์ ดื่มด่ำกับรสชาติท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางสู่ดูบรอฟนิก (55 KM) ดูบรอฟนิกได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป ได้รับฉายาว่าไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติก เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการค้าอย่างมากในแถบเมดิเตอร์เรเนียน เคยเป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลและควบคุมการค้าทางทะเลมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เพราะมีบทบาทเป็นเมืองที่เชื่อมการค้าระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตกของทะเลอะเดรียติก ในปีค.ศ.1979 ดูบรอฟนิกได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก นำท่านไปนั่งเคเบิลขึ้นไปชม SRD Hill จุดชมวิวที่สวยที่สุดในดูบรอฟนิก ท่านจะเห็นวิวทะเล และภูเขาสลับซับซ้อน และบ้านเรือนสีขาวหลังคาสีส้ม เอกลักษณ์ของดูบรอฟนิกที่สวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชมการแสดงระบำลาโด้ เป็นการเต้นระบำประกอบดนตรีพื้นเมืองแบบโครเอเชีย โดยนักเต้นจะร้องเพลงไปด้วยขณะแสดง
เข้าสู่ที่พัก Valamar Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 7 ดูบรอฟนิก-อีสตันบูล
เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศชมเมืองดูบรอฟนิกจากในทะเลกันบ้าง ไปล่องเรือพาโนราม่า โดยเรือพาโนราม่าจะล่องเลียบกำแพงเมืองเก่ามุ่งหน้าสู่เกาะล็อกครุม แล้วแล่นชมเกาะก่อนจะกลับเข้าสู่ท่าเรือดูบรอฟนิคแห่งเดิม โดยในอดีตสมัยสงครามครูเสด กษัตริย์ริชาร์ดใจสิงห์แห่งเกาะอังกฤษเคยมาแวะพัก ณ เกาะล็อกครุมนี้ด้วย จากนั้นเที่ยวชมย่านเมืองเก่าดูบรอฟนิก ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เรอเนสซองส์ และบารอก ดูบรอฟนิกเป็นเมืองสวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก นำท่านชมทัศนียภาพของเมืองที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอะเดรียติก ตัวเมืองเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกำแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต สามารถขึ้นไปชมความงดงามของตัวเมืองได้ อิสระถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสใจกลางเมืองที่เป็นจุดนัดพบของชาวเมือง เป็นที่ประกอบกิจกรรมและลงโทษผู้กระทำผิดในอดีต ถ่ายรูปกับเสาหินอัศวิน หอนาฬิกา รูปปั้น St.Blaise ที่มีโบสถ์ประจำเมืองแห่งแรกเป็นฉากหลัง
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึกในย่านเมืองเก่า จากนั้นเดินทางสู่ท่าอากาศยานดูบรอฟนิก
18.45 สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 1440 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงอีสตันบูล เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
21.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก เปลี่ยนเครื่องบิน
วันที่ 8 อีสตันบูล-กรุงเทพฯ
01.25 สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 68 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
14.50 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 อัตราค่าบริการ : กรุ๊ปละ 15 ท่าน

วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่/

เด็กพักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
29 พ.ค. – 6 มิ.ย. 60 84,900  9,500.-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์โรมาเนีย

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินเตอร์กิช รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าโครเอเชีย (กรณีท่านมีวีซ่าเชงเก้น Multiples ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้ได้ หักลดค่าวีซ่า 2,400 บาท)
 ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ วงเงิน 2,000,000 บาท (สำหรับผู้เดินทางที่อายุเกินกว่า 75 ปี ท่านจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม 400 บาท)
 ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับใกล้เคียง
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเจ้าหน้าที่ (หัวหน้าทัวร์คนไทย) อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 ค่าทำหนังสือเดินทาง
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยท่านละ 45 EUR

ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย ราคาถูก เริ่มต้น 69,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง