ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 8,888 บาท

8642

ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 8,888 บาท ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เที่ยวไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 11,999 บาท  

ทัวร์ไต้หวัน บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ โปรโมชั่นใหม่ ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เราคัดสรรทัวร์ไต้หวันคุณภาพดี ชมดอกซากุระ ทัวร์ไต้หวันในทุกช่วงเทศกาล คุณลูกค้าสามาถจองแพคเก็จทัวร์ได้ ต้้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป หรือเลือกที่จะเดินทางเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว ในราคาพิเศษ !!

*** เมื่อจอง 10 ท่านขึ้นไป รับฟรี ขนมเบรคก่อนขึ้นเครื่อง ณ วันรับเอกสารก่อนเดินทาง ***

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์ไต้หวัน

โปรแกรม 1 ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
  CODE : BFF_S09 

 

เมืองไทเป แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก นั่งเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง อี้จงไนท์มาเก็ต Cosmetic shop ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ช็อปปิ้งซีเหมินติง ศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน TIGER AIR
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
0-05 ม.ค.63
09-12 ม.ค.63
16-19 ม.ค.63
06-09 ก.พ.63
07-10 ก.พ.63
08-11 ก.พ.63
13-16 ก.พ.63
20-23 ก.พ.63
27 ก.พ.-01 มี.ค.
05-08 มี.ค.63
06-09 มี.ค.63
07-10 มี.ค.63
12-15 มี.ค.63
13-16 มี.ค.63
14-17 มี.ค.63
19-22 มี.ค.63
20-23 มี.ค.63
21-24 มี.ค.63
26-29 มี.ค.63
27-30 มี.ค.63
12,999 9,999
11,999
11,999
11,999
14,999
13,999
11,999
12,999
11,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 9,999 บาท
โปรแกรมที่ 2 ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
  CODE : BFF_S10

 

สนามบินเถาหยวน เข้าที่พัก เช้าเมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกวง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง หมู่บ้านสายรุ้ง ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านพายสับปะรด Cosmetic Shop อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน สือเฟินปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย) Taipei Fish Market วัดเซี๋ยไห่ (เฉินหวงเหมี่ยว) ศูนย์GERMANIUM หมู่บ้านทหารโบราณ (SISINAN CUNOLD MILITARA VILLAGE) ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
สายการบิน LION AIR
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
18-22 ธ.ค.62
06-10 ก.พ.63
07-11 ก.พ.63
05-09 มี.ค.63
06-10 มี.ค.63
12-16 มี.ค.63
13-17 มี.ค.63
19-23 มี.ค.63
20-24 มี.ค.63
26-30 มี.ค.63
27-31 มี.ค.63
02-06 เม.ย.63
03-07 เม.ย.63
10-14 เม.ย.63
11-15 เม.ย.63
12-16 เม.ย.63
23-27 เม.ย.63
01-05 พ.ค.63
02-06 พ.ค.63
03-07 พ.ค.63
09-13 พ.ค.63
30 พ.ค.-3 มิ.ย.
19,999
12,999
14,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
11,999
13,999
17,999
17,999
17,999
11,999
15,999
15,999
15,999
12,999
12,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 11,999 บาท
โปรแกรม 3 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อุทยานเย่หลิ่ว 5 วัน 3 คืน
CODE : BFF_S12

 

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียงกวง วัดเหวินหวู่ เหวินฮวาไนท์มาเก็ต ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองเถาหยวน เถาหยวน ไนท์มาเก็ต Cosmetic Shop ชิมพายสับปะรด อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ศูนย์ germanium ซีเหมินติง
สายการบิน  LION AIR
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
08-12 ม.ค.63
15-19 ม.ค.63
22-26 ม.ค.63
29 ม.ค.-2 ก.พ.
05-09 ก.พ.63
06-10 ก.พ.63
07-11 ก.พ.63
12-16 ก.พ.63
19-23 ก.พ.63
26 ก.พ.-1 มี.ค.
27 ก.พ.-2 มี.ค.
28 ก.พ.-3 มี.ค.
04-08 มี.ค.63
05-09 มี.ค.63
06-10 มี.ค.63
11-15 มี.ค.63
12-16 มี.ค.63
13-17 มี.ค.63
18-22 มี.ค.63
19-23 มี.ค.63
20-24 มี.ค.63
25-29 มี.ค.63
26-30 มี.ค.63
27-31 มี.ค.63
01-05 เม.ย.63
02-06 เม.ย.63
03-07 เม.ย.63
08-12 เม.ย.63
09-13 เม.ย.63
10-14 เม.ย.63
11-15 เม.ย.63
12-16 เม.ย.63
15-19 เม.ย.63
22-26 เม.ย.63
23-27 เม.ย.63
24-28 เม.ย.63
29 เม.ย.-3 พ.ค.
30 เม.ย.-4 พ.ค.
01-05 พ.ค.63
02-06 พ.ค.63
03-07 พ.ค.63
04-08 พ.ค.63
06-10 พ.ค.63
12-16 พ.ค.63
13-17 พ.ค.63
14-18 พ.ค.63
15-19 พ.ค.63
20-24 พ.ค.63
21-25 พ.ค.63
22-26 พ.ค.63
27-31 พ.ค.63
28 พ.ค-1 มิ.ย.
29 พ.ค-2 มิ.ย.
30 พ.ค-3 มิ.ย.
04-08 มิ.ย.63
10-14 มิ.ย.63
11-15 มิ.ย.63
18-22 มิ.ย.63
25-29 มิ.ย.63
12,999
12,999
14,999
12,999
14,999
15,999
14,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
15,999
15,999
13,999
15,999
19,999
19,999
19,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
15,999
16,999
16,999
16,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
15,999
13,999
13,999
13,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 10,555 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อุทยานเย่หลิ่ว ทาโรโกะ 4 วัน 3 คืน
CODE : BFF_S13

 

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียงกวง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านฮิโนกิ ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี อี้จงไนท์มาร์เก็ต Cosmetic Shop ชิมพายสับปะรด อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับเมืองยีหลาน ศูนย์ Germanium ซีเหมินติง
สายการบิน LION AIR
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
07 – 12 ธ.ค.63
14 – 19 ธ.ค.63
21 – 26 ธ.ค.63
07 – 12 มี.ค.63
14 – 19 มี.ค.63
21 – 26 มี.ค.63
04 – 09 เม.ย.63
13 – 18 เม.ย.63
16,999
17,999
16,999
18,999
18,999
18,999
20,999
22,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 16,999 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 4 วัน 3 คืน
CODE : BFF_M06

 

ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ซื่อหลินไนท์มาเก็ต เมืองเจียอี้ ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านพายสับปะรด Cosmetics Shop ซีเหมินติง DUTYFREEศูนย์GERMANIUM อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน  CHINA AIRLINE
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
28 พ.ย-1 ธ.ค.
12-16 ธ.ค.63
19-22 ธ.ค.63
09-12 ม.ค.63
16-19 ม.ค.63
23-26 ม.ค.63
30 ม.ค-2 ม.ค.
06-09 ก.พ.63
13-16 ม.ค.63
20-23 ม.ค.63
27 ก.พ.-1 มี.ค.
05-08 มี.ค.63
12-15 มี.ค.63
19-22 มี.ค.63
26-29 มี.ค.63
14,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่ม 14,999 บาท
โปรแกรม  6 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิว 6 วัน 4 คืน
  รหัส:BFF_L04 เที่ยวครบ 3 อุทยาน 

 

เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป Cosmetic shop ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย) เมืองยีหลานเจียวซี นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป ศูนย์ Germanium เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซีเหมินติง
สายการบิน EVA AIR
@bestfriend ลดเพิ่ม 300 บาท
31 ธ.ค.-5 ม.ค.
26 ก.พ-2 มี.ค.
05-10 มี.ค.63
20-25 มี.ค.63
03-08 เม.ย.63
09-14 เม.ย.63
13-18 เม.ย.63
29 เม.ย-4 พ.ค.
06-11 พ.ค.63
27 พ.ค-1 มิ.ย.
24-29 มิ.ย.63
22,555
22,555
22,555
22,555
23,555
24,555
23,555
22,555
21,555
21,555
21,555
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 21,555 บาท
โปรแกรม 7 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน  5 วัน 3 คืน
  รหัส:BFF_M04 EVA เป๊ะปัง

 

เมืองไถจง หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกวง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์Germanium ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ซีเหมินติง อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น Cosmetic shop Taipei Fish Market Mitsui Outlet Park
สายการบิน EVA AIR
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
13-17 พ.ค.63
18-22 มิ.ย.63
20,555
20,555
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 21,555 บาท
โปรแกรม 8 ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว 5 วัน 3 คืน 
CODE : BITF_XWT38

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินวู่ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ๋ว ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป101 ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
พักโรงแรม:ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน เถาหยวน1คืน(อาบน้ำแร่)
สายการบิน Nok Scoot
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
8-12 ม.ค.63
10-14 ม.ค.63
15-19 ม.ค.63
17-21 ม.ค.63
15,888
15,888
15,888
14,888
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 14,888 บาท
โปรแกรม 9 ทัวร์ไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ เย่หลิ่ว 5 วัน 3 คืน
CODE : BITF_XWT41

 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกไทเป101 อี้หลาน สวนสาธารณะจิมมี่เหลี่ยว อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ตลาดซิเหมินติง ปล่อยโคมผิงซี หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ๋ว
เมนูพิเศษ:เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
พักโรงแรม:ไทเป 2คืน+โรงแรมน้ำแร่(เถาหยวน)1คืน
สายการบิน Nok Scoot
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
2-6 ม.ค.63
9-13 ม.ค.63
16-20 ม.ค.63
30 ม.ค.-3 ก.พ.
6-10 ก.พ.63
13-17 ก.พ.63
20-24 ก.พ.63
27 ก.พ.-2 มี.ค.
5-9 มี.ค.63
12-16 มี.ค.63
19-23 มี.ค.63
16,900
16,900
16,900
16,900
18,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 16,900 บาท
โปรแกรม 10 ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 3 คืน
CODE : BITF_XWT39

 

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจัง วัดเหวินวู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ เมนูนึ่งจักรพรรดิ
พักโรงแรม เจี๊ยอี้ 1คืน ไทจง1คืน ไทเป1คืน
สายการบิน NOK SCOOT
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
11-15 ม.ค.63
18-22 ม.ค.63
1-5 ก.พ.63
8-12 ก.พ.63
15-19 ก.พ.63
22-26 ก.พ.63
28 ก.พ.-4 มี.ค.
7-11 มี.ค.63
14-18 มี.ค.63
21-25 มี.ค.63
15,888
15,888
15,888
17,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
15,888
โปรแกรมทัวร์ … เริ่ม 15,888 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3

ทัวร์ไต้หวัน เราคัดสรรทัวร์คุณภาพดี ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ตลอดปี 2562-2563