ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 8,888 บาท

9300

ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 8,888 บาท ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวันราคาถูกเที่ยวไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 11,999 บาท  

ทัวร์ไต้หวัน บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ โปรโมชั่นใหม่ ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เราคัดสรรทัวร์ไต้หวันคุณภาพดี ชมดอกซากุระ ทัวร์ไต้หวันในทุกช่วงเทศกาล คุณลูกค้าสามาถจองแพคเก็จทัวร์ได้ ต้้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป หรือเลือกที่จะเดินทางเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว ในราคาพิเศษ !!

*** เมื่อจอง 10 ท่านขึ้นไป รับฟรี ขนมเบรคก่อนขึ้นเครื่อง ณ วันรับเอกสารก่อนเดินทาง ***

โปรแกรมแนะนำ ทัวร์ไต้หวัน

โปรแกรม 1 ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
  CODE : BFF_S02 

 

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกวง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง หมู่บ้านสายรุ้ง ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านพายสับปะรด Cosmetic Shop อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิน สือเฟินปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย)- Taipei Fish Market วัดเซี๋ยไห่ (เฉินหวงเหมี่ยว)-ศูนย์GERMANIUM หมู่บ้านทหารโบราณ (SISINAN CUNOLD MILITARA VILLAGE) ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
สายการบิน THAI LION AIR
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
01 – 05 พ.ค. 63
02 – 06 พ.ค. 63
03 – 07 พ.ค. 63
09 – 13 พ.ค. 63
30 พ.ค. – 03 มิ.ย.
04 – 08 มิ.ย. 63
05 – 09 มิ.ย. 63
06 – 10 มิ.ย. 63
11 – 15 มิ.ย. 63
12 – 16 มิ.ย. 63
13 – 17 มิ.ย. 63
18 – 22 มิ.ย. 63
15,999
15,999
15,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 12,999 บาท
โปรแกรมที่ 2ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน 5 วัน 3 คืน
  CODE : BFF_S03

 

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียงกวง วัดเหวินหวู่ เหวินฮวาไนท์มาเก็ต ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองเถาหยวน เถาหยวนไนท์มาเก็ต Cosmetic Shop ชิมพายสับปะรด อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ศูนย์ germanium ซีเหมินติง
สายการบิน THAI LION AIR
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท

01 – 05 พ.ค.63
02 – 06 พ.ค.63
03 – 07 พ.ค.63
04 – 08 พ.ค.63
06 – 10 พ.ค.63
12 – 16 พ.ค.63
13 – 17 พ.ค.63
14 – 18 พ.ค.63
15 – 19 พ.ค.63
20 – 24 พ.ค.63
21 – 25 พ.ค.63
22 – 26 พ.ค.63
27 – 31 พ.ค.63
28 พ.ค. – 01 มิ.ย.
29 พ.ค. – 02 มิ.ย.
30 พ.ค. – 03 มิ.ย.
04 – 08 มิ.ย.63
10 – 14 มิ.ย.63
11 – 15 มิ.ย.63
18 – 22 มิ.ย.63
25 – 29 มิ.ย.63

16,999
16,999
16,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
15,999
13,999
13,999
13,999

โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 13,999 บาท
โปรแกรม 3ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อุทยานเย่หลิ่ว 5 วัน 3 คืน
CODE : BFF_M01

 

เมืองไถจง หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกวง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์Germanium ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ซีเหมินติง อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น Cosmetic shop Taipei Fish Market–Mitsui Outlet Park
สายการบิน  EVA AIR
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
13 – 17 พ.ค.63
18 – 22 มิ.ย.63
20,555
20,555
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 20,555 บาท
โปรแกรม 4ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อุทยานเย่หลิ่ว ทาโรโกะ 6 วัน 4 คืน
CODE : BFF_L01

 

เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกวง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป Cosmetic shop ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย) เมืองยีหลานเจียวซี นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป ศูนย์ Germanium เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซีเหมินติง

สายการบิน EVA AIR
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
06 – 11 พ.ค.63
27 พ.ค. – 01 มิ.ย. 
24 – 29 มิ.ย. 63
21,555
21,555
21,555
โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 21,555 บาท
โปรแกรม 5ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว 4 วัน 3 คืน
CODE : BZF_ZTPE37

 

ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) ร้านเครื่องสำอาง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน ร้านสร้อยสุขภาพ ตลาดปลาไทเป ร้านพายสับปะรด ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง หนานโถว ร้านกาแฟ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ Mitsui Outlet Park
สายการบิน  CHINA AIRLINE
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
02 – 05 พ.ค.63
06 – 09 พ.ค.63
13 – 16 พ.ค.63
16 – 19 พ.ค.63
20 – 23 พ.ค.63
23 – 26 พ.ค.63
27 – 30 พ.ค.63
30 พ.ค. – 02 มิ.ย.
03 – 06 มิ.ย.63
06 – 09 มิ.ย.63
10 – 13 มิ.ย.63
13 – 16 มิ.ย.63
17 – 20 มิ.ย.63
04 – 07 ก.ค.63
08 – 11 ก.ค.63
11 – 14 ก.ค.63
15 – 18 ก.ค.63
18 – 21 ก.ค.63
22 – 25 ก.ค.63
25 – 28 ก.ค.63
29 ก.ค. – 01 ส.ค.
01 – 04 ส.ค.63
05 – 08 ส.ค.63
08 – 11 ส.ค.63
12 – 15 ส.ค.63
15 – 18 ส.ค.63
19 – 22 ส.ค.63
22 – 25 ส.ค.63
26 – 29 ส.ค.63
29 ส.ค. – 01 ก.ย.
02 – 05 ก.ย.63
05 – 08 ก.ย.63
09 – 12 ก.ย.63
12 – 15 ก.ย.63
16 – 19 ก.ย.63
19 – 22 ก.ย.63
23 – 26 ก.ย.63
26 – 29 ก.ย.63
30 ก.ย. – 03 ต.ค.
03 – 06 ต.ค.63
07 – 10 ต.ค.63
10 – 13 ต.ค.63
14 – 17 ต.ค.63
17 – 20 ต.ค.63
21 – 24 ต.ค.63

17,999
17,999
15,999
15,999
14,999
15,999
14,999
15,999
17,999
15,999
14,999
15,999
14,999
17,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
15,999
14,999
15,999
17,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
15,999
15,999

โปรแกรมทัวร์…เริ่ม 15,999 บาท
โปรแกรม  6ทัวร์ไต้หวัน อุทยาน เย่หลิว 4 วัน 2 คืน
  รหัส:BFF_S05  

 

สนามบินเถาหยวน เข้าที่พัก เมืองไทเป วัดเซี่ยไห่(เฉินหวงเมี้ยว) หมู่บ้านทหารโบราณ (SISI NAN CUN OLD MALITARA) ชิมพายสับปะรด-ตลาดปลาไทเป ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) เมืองเถาหยวน เมืองไทเป Cosmetic shop เมืองจีหลง อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น เมืองไทเป ศูนย์ germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
สายการบิน THAI LION AIR
@bestfriend ลดเพิ่ม 000 บาท
20 – 23 มิ.ย.63
27 – 30 มิ.ย.63
29 มิ.ย.- 2 ก.ค.
4 – 7 ก.ค. 63
9 – 12 ก.ค. 63
11 – 14 ก.ค. 63
12-15 ก.ค. 63
17 – 20 ก.ค.63
18 – 21 ก.ค.63
20 – 23 ก.ค.63
21 – 24 ก.ค.63
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
8,888
9,999
9,999
9,999
โปรแกรมทัวร์ …เริ่ม 8,888 บาท
โปรแกรม 7ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน  5 วัน 3 คืน
  รหัส:BFF_M04 EVA เป๊ะปัง

 

เมืองไถจง หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกวง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์Germanium ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ซีเหมินติง อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น Cosmetic shop Taipei Fish Market Mitsui Outlet Park
สายการบิน EVA AIR
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
13-17 พ.ค.63
18-22 มิ.ย.63
20,555
20,555
โปรแกรมทัวร์ …เริ่ม 21,555 บาท
โปรแกรม 8ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว 5 วัน 3 คืน 
CODE : BITF_XWT38

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินวู่ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ๋ว ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป101 ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
พักโรงแรม:ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน เถาหยวน1คืน(อาบน้ำแร่)
สายการบิน Nok Scoot
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
8-12 ม.ค.63
10-14 ม.ค.63
15-19 ม.ค.63
17-21 ม.ค.63
15,888
15,888
15,888
14,888
โปรแกรมทัวร์ …เริ่ม 14,888 บาท
โปรแกรม 9ทัวร์ไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ เย่หลิ่ว 5 วัน 3 คืน
CODE : BITF_XWT41

 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกไทเป101 อี้หลาน สวนสาธารณะจิมมี่เหลี่ยว อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ตลาดซิเหมินติง ปล่อยโคมผิงซี หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ๋ว
เมนูพิเศษ:เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
พักโรงแรม:ไทเป 2คืน+โรงแรมน้ำแร่(เถาหยวน)1คืน
สายการบิน Nok Scoot
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
2-6 ม.ค.63
9-13 ม.ค.63
16-20 ม.ค.63
30 ม.ค.-3 ก.พ.
6-10 ก.พ.63
13-17 ก.พ.63
20-24 ก.พ.63
27 ก.พ.-2 มี.ค.
5-9 มี.ค.63
12-16 มี.ค.63
19-23 มี.ค.63
16,900
16,900
16,900
16,900
18,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
โปรแกรมทัวร์ …เริ่ม 16,900 บาท
โปรแกรม 10ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 5 วัน 3 คืน
CODE : BITF_CI202

 

หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง วัดจงไถ่ฉานซื่อ ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตลาดซิเหมินติง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป101 เอาท์เล็ทมอลล์
สายการบิน CHINA AIRLINE
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
8-12 พ.ค.63
29 พ.ค.-2 มิ.ย.
12-16 มิ.ย.63
17-21 มิ.ย.63
7-11 ส.ค.63
28 ส.ค.-1 ก.ย.
11-15 ก.ย.63
25-29 ก.ย.63
2-6 ต.ค. 63
9-13 ต.ค. 63
16-20 ต.ค.63
18,900
17,900
17,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
19,900
20,900
19,900
โปรแกรมทัวร์ …เริ่ม 17,900 บาท

หน้าถัดไป 1 2 3

ทัวร์ไต้หวัน เราคัดสรรทัวร์คุณภาพดี ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ตลอดปี 2562-2563

ทัวร์ฮ่องกง-ลดราคา