Friday, September 29, 2023
spot_img

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดหลงซาน 4 วัน 2 คืน

 

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดหลงซาน 4 วัน 2 คืน เริ่มต้น 15,999 บาท 

วันที่   โปรแกรม
1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
2 ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง (RIANBOW VILLAGE) – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
3 เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – ย่านซีเหมินติง – เมืองเถาหยวน
4 วัดหลงซาน – ร้าน GERMANIUM – บูราโนไต้หวัน(อาคารสีรุ้ง) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

โค้ดทัวร์ : BGSFTPE08

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 – 3 ท่าน
อัตราท่านละ
21 – 24 กันยายน 2566 15,999 14,999
22 – 25 กันยายน 2566 15,999 14,999
12 – 15 ตุลาคม 2566 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 18,999
13 – 16 ตุลาคม 2566 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 18,999
19 – 22 ตุลาคม 2566 17,999
20 – 23 ตุลาคม 2566 (วันวันปิยมหาราช) 18,999
26 – 29 ตุลาคม 2566 15,999

 

ส่วนลด :

ลดสูงสุด 1,000 บาท

ส่วนลด :

BGSFTPE08
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง - ค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 15 ก.ก.(จำนวน 1 ใบ) และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 10 ก.ก.(จำนวน 2 ใบ) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) - ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) - ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว - มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง - ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง - ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ - ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์สำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร์ - ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ - ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม - ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง - ไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน - ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด - ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว - VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท - ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

 ตลอดปี 2566-2567

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์ไต้หวัน-6-วัน

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เช็คอินบูราโน่ 6 วัน 4 คืน

6 วัน 4 คืน
ก.ย.-ต.ค.2566
Thai Lion Air

โค้ด

ปิดกรุ๊ป
ลด 200 บาท
19,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์ไต้หวัน-เย่หลิว
4 วัน 3 คืน
ต.ค.-มี.ค.67
Viet Jet

โค้ด

BCIF VZT1
ลด 200 บาท
18,899

เริ่มต้น/ท่าน

TPE09
5 วัน 3 คืน
ต.ค.-ธ.ค.66
China Airlines

โค้ด

BGSFTPE09
ลดสูงสุด 4,000 บาท
21,999

เริ่มต้น/ท่าน

5 วัน 3 คืน
พ.ย.-ก.พ.67
Tiger air

โค้ด

BGSFTPE10
ลด 200 บาท
21,999

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์กระบี่spot_img

ทัวร์ต่างประเทศ

spot_img

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์ในประเทศ

ตัวอย่างภาพประทับใจ