Wednesday, November 30, 2022
spot_img
Homeทัวร์ใต้หวันทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 15,999 บาท ทัวร์ไต้หวันราคาถูก โปรโมชั่น 2565

ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 15,999 บาท ทัวร์ไต้หวันราคาถูก โปรโมชั่น 2565

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 7,999 บาท ทัวร์ไต้หวันราคาถูก 2565

ทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่นทัวร์ไต้หวัน เราคัดสรรทัวร์คุณภาพดี ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันราคาถูก จัดทัวร์ไต้หวัน ไว้ค่อยบริการท่านลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปดูงาน จัดทัวร์ในรูปแบบกลุ่มเพื่อน บริษัท ครอบครัว จัดกรุ๊ปทัวร์ จอยทัวร์ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป

จัดกรุ๊ปทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก ทัวร์จีนคุณภาพดี

แนะนำ ทัวร์ไต้หวัน

โปรแกรม 1 ทัวร์ไต้หวัน ไทจง 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF TPE01 VZ BKK

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง-ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
สายการบิน เวียตเจ็ท (VZ)
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
18-21 พ.ย.65
23-26 พ.ย.65
25-28 พ.ย.65
03-06 พ.ย.65
09-12 พ.ย.65
14-17 ธ.ค.65
17-20 ธ.ค.65
21-24 ธ.ค.65
30-02 ม.ค.65
31-03 ม.ค.65
06-09 ม.ค.65
07-10 ม.ค.65
11-14 ม.ค.65
01-04 ก.พ.65
03-06 ก.พ.65
04-07 ก.พ.65
08-11 ก.พ.65
22-25 ก.พ.65
24-27 ก.พ.65
25-28 ก.พ.65
08-11 มี.ค.65
10-13 มี.ค.65
11-14 มี.ค.65
15-18 มี.ค.65
17-20 มี.ค.65
18-21 มี.ค.65
22-25 มี.ค.65
18,999 14,999
18,999 15,999
19,999
22,999
22,999
18,999
19,999
18,999
31,999
31,999
19,999
19,999
18,999
16,999
18,999
18,999
17,999
17,999
18,999
18,999
17,999
18,999
18,999
17,999
18,999
18,999
17,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 16,999 บาท

 

โปรแกรม 2 ทัวร์ไต้หวัน ไทจง 5 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BGSF TPE02 VZ BKK

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – MAPLE GARDEN – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ตเมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
สายการบิน เวียตเจ็ท (VZ)
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
19-23 พ.ย.65
22-26 พ.ย.65
29-03 ธ.ค.65
06-10 ธ.ค.65
13-17 ธ.ค.65
20-24 ธ.ค.65
21-25 ธ.ค.65
03-07 ม.ค.65
07-11 ม.ค.65
31-04 ก.พ.65
04-08 ก.พ.65
07-11 ก.พ.65
21-25 ก.พ.65
28-04 มี.ค.65
07-11 มี.ค.65
14-18 มี.ค.65
18-22 มี.ค.65
21-25 มี.ค.65
21,999
20,999
20,999
20,999
20,999
20,999
21,999
20,999
20,999
21,999
17,999
20,999
19,999
20,999
22,999
21,999
22,999
21,999
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 11,999 บาท

 

โปรแกรม 3 ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว นิวไทเป ไทเป 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_TPE-2204VZ

1. สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
2. วัดหลงซาน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม
ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
3. เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาดกลางคืนจงลี่
4. ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน
สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน VIETJET AIR (VZ)
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
11-14 ธ.ค.65
16-19 ธ.ค.65
21-24 ธ.ค.65
04-07 ม.ค.66
07-10 ม.ค.66
11-14 ม.ค.66
13-16 ม.ค.66
14-17 ม.ค.66
18-21 ม.ค.66
20-23 ม.ค.66
01-04 ก.พ.66
03-06 ก.พ.66
04-07 ก.พ.66
08-11 ก.พ.66
22-25 ก.พ.66
24-27 ก.พ.66
25-28 ก.พ.66
05-08 มี.ค.66
17,990
18,990
20,990
17,990
18,990
17,990
18,990
18,990
18,990
20,990
15,990
18,990
18,990
15,990
17,990
18,990
18,990
17,990
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 15,999 บาท
โปรแกรม 4 ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว นิวไทเป ไทเป 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_TPE-2201BR

1. สุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – ตลาดเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2. เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านชาอู่หลง – สวนดอกไม้จงเชอ – เมืองไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
3. อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – ตลาดโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานหยางหมิงซาน – ร้านสร้อยสุขภาพ – ซีเหมินติง
4. วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ตลาดปลาไทเป – ตึกไทเป 101 – ชมวิว 360 องศา บนชั้น 89 – ร้านขนมพายสับปะรด – เถาหยวน – มิตซุย เอาท์เล็ต – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน EVA AIR (BR)
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
02-05 ธ.ค.65
07-10 ธ.ค.65
23-26 ธ.ค.65
31-03 ม.ค.65
25,990
25,990
25,990
31,990
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 25,990 บาท
โปรแกรม 5 ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว นิวไทเป ไทเป 5 วัน 4 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_TPE-2201JX

1. สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง
2. เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง – หมู่บ้านเฉิ่นจี้ – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3. เมืองไทเป – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) – ร้านขนมพายสับปะรด – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ซีเหมินติง
4. อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง – เมืองเถาหยวน – มิตซุย เอาท์เล็ต
5. สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน STARLUX AIRLINES (JX)
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
15-19 พ.ย.65
24-28 พ.ย.65
25-29 พ.ย.65
26-30 พ.ย.65
30-04 ธ.ค.65
01-05 ธ.ค.65
07-11 ธ.ค.65
16-20 ธ.ค.65
17-21 ธ.ค.65
21-25 ธ.ค.65
24-28 ธ.ค.65
28-01 ม.ค.65
20,990
21,990
19,990
19,990
21,990
23,990
23,990
21,990
21,990
23,990
23,990
29,990
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 19,990 บาท
โปรแกรม 6 ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว นิวไทเป ไทเป 4 วัน 3 คืน
โค้ดทัวร์ BZF_TPE-2301VZ

1. สุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
2. เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – วัดหลงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
3. อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเจอเมเนียม – ซีเหมินติง
4. ตึกไทเป 101-สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน CHINA AIRLINES 
@bestfriend ลดเพิ่ม 200 บาท
04-07 ม.ค.66
11-14 ม.ค.66
13-16 ม.ค.66
01-04 ก.พ.66
03-06 ก.พ.66
08-11 ก.พ.66
22-25 ก.พ.66
24-27 ก.พ.66
08-11 มี.ค.66
10-13 มี.ค.66
15-18 มี.ค.66
17-20 มี.ค.66
22- 25 มี.ค.66
17,990
17,990
18,990
15,990
17,990
15,990
16,990
17,990
16,990
17,990
16,990
17,990
15,990
โปรแกรมทัวร์… เริ่มต้น 15,990 บาท

 

ตัวอย่างการเดินทาง ภาพประทับใจ

ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 7,999 บาท ทัวร์ไต้หวันราคาถูก ตลอดปี 2565

ยังมีโปรแกรมทัวร์อีกมาก ไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ ส่วนลดต่างๆ จัดจอยทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ทัวร์คุณภาพดีราคาพิเศษ

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

ติดตาม Facebook Fanpage

โปรโมชั่นยอดนิยม

spot_img
spot_img

แนะนำเส้นทางอื่นๆ

spot_img

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับส่วนลด @bestfriend

  • เพิ่มเพื่อน

รับโปรโมชั่น สอบถามผ่านไลน์

  • เพิ่มเพื่อน