ทัวร์ล่องเรือสำราญ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 9 วัน ราคา 43,500 พร้อมส่วนลด ที่นี่ !!

5707

ทัวร์ล่องเรือสำราญ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 9 วัน

ล่องเรือสำราญ-760-2

เส้นทางเดินเรือ… อิตาลี – มอลต้า – สเปน – ฝรั่งเศส – อิตาลี
วันเดินทาง ท่าเรือ ถึง ออก
วันที่ 1 : 13 พฤศจิกายน 59 ซิวิตาเว็กเกีย,อิตาลี 17.00
วันที่ 2 : 14 พฤศจิกายน 59 พาเลโม่,อิตาลี 09.00 15.00
วันที่ 3 : 15 พฤศจิกายน 59 วาเล็ตต้า,เมาต้า 08.00 17.00
วันที่ 4 : 16 พฤศจิกายน 59 ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
วันที่ 5 : 17 พฤศจิกายน 59 บาเลนเซีย,สเปน 09.00 16.00
วันที่ 6 : 18 พฤศจิกายน 59 มาร์เซลล์,ฝรั่งเศส 13.00 20.00
วันที่ 7 : 19 พฤศจิกายน 59 เจนัว,อิตาลี 09.00

ล่องเรือสำราญ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 9 วัน 6 คืน

โปรแกรม ล่องเรือสำราญ  MSC PREZIOSA  9  วัน 6 คืน เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการท่องเที่ยว ทล่องเรือสำราญอย่างเต็มรูปแบบ สู่ท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (อิตาลี มอลต้า สเปน ฝรั่งเศส)

รายละเอียดการเดินทาง  
12 พ.ย. 2559 กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ – ดูไบ
20.35 ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EK373
13 พ.ย.2559 ดูไบ – โรม – ซิวิตาเว็กเกีย – พาเลโม่
00.50 แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่ดูไบ
03.55 ออกเดินทางจากดูไบโดย เที่ยวบินที่ EK099
07.35 ถึงสนามบิน FCO โรม ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
13.30 เดินทางสู่ท่า เรือเมืองซิวิตาเว็กเกีย
15.00 ดำเนินการเช็คอินเพื่อขึ้นสู่ เรือ MSC Preziosa
17.00 เรือสำราญ ฯ ออกจากท่าเรือเมืองซิวิตาเว็กเกีย – ร่วมรับฟังการสาธิต Muster Drill เรือสำราญล่องทะเล ไธร์รีเนียนสู่เมืองพาเลโม่
ค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
  อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
14 พ.ย. 2559 พาเลโม่ – วาเล็ตต้า
เช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
  อิสระชมวิวทิวทัศน์ของทะเลไธร์รีเนียน
09.00 เรือสำราญฯเข้าเทียบท่าเมืองพาเลโม่
10.30 เที่ยวชมเมืองพาเลโม่
เที่ยง ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
15.00 เรือสำราญฯออกจากท่าเมืองพาเลโม่มุ่งหน้าสู่มอลต้า
  อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
ค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
15 พ.ย. 2559 วาเล็ตต้า – ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
08.00 เรือสำราญฯเข้าเทียบท่าเรือเมืองวาเล็ตต้า ประเทศมอลต้า หรือ สาธารณรัฐมอลต้า
09.30 เที่ยวชมเมืองวาเล็ตต้า
เที่ยง ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
17.00 เรือสำราญฯออกจากท่าเมืองวาเล็ตต้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
  อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
16 พ.ย. 2559 ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
  อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
เที่ยง ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
ค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
17 พ.ย. 59 ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน – บาเลนเซีย – มาร์เซลล์
เช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
09.00 เรือสำราญฯเข้าเทียบท่าเรือเมืองบาเลนเซีย เมืองหลวงแห่งแค้วนบาเลนเซีย
10.30 เที่ยวชมเมืองบาเลนเซีย
เที่ยง ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
16.00 เรือสำราญฯออกจากท่าเมืองบาเลนเซีย ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสู่ประเทศฝรั่งเศส
ค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
  อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
18 พ.ย. 59 มาร์เซลล์- เจนัว
เช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
  อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
เที่ยง ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
13.00 เรือสำราญฯเทียบท่าเมืองมาร์เซลล์
14.30 เที่ยวชมเมืองมาร์เซลล์
ค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
20.00 เรือสำราญฯออกจากท่าเรือเมืองมาร์เซลล์ สู่เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี
  อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
19 พ.ย. 59 เจนัว – เซอร์ราวาลล์ เอาท์เล็ต – มิลาน – ดูไบ
เช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
09.00 เรือสำราญฯ เข้าเทียบท่าเมืองเจนัว
17.00 เดินทางสู่สนามบินมิลาน
21.20 ออกเดินทางจากสนามบินเมืองมิลานโดยเที่ยวบินที่ EK092
20 พ.ย. 2559 ดูไบ – สุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ
06.25 แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินดูไบ
08.50 ออกเดินทางจากดูไบโดยเที่ยวบินที่ EK418
18.10 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

เรือสำราญ

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : พฤศจิกายน
 กำหนดการ : 12 พ.ย. – 20 พ.ย. 59
ลักษณะการเข้าพัก INSIDE CABIN OCEANVIEW CABIN BALCONY
ผู้ใหญ่ พักห้อละ 2 ท่าน 43,500/ท่าน new 45,400/ท่าน 48,400/ท่าน

Downlond-baner-300-1

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

ล่องเรือสำราญ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  9 วัน ราคา 43,500 พร้อมส่วนลด ที่นี่ !!