ทัวร์ล่องเรือสำราญ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 9 วัน ราคา 43,500 พร้อมส่วนลด ที่นี่ !!

5973

ทัวร์ล่องเรือสำราญ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 9 วัน

 

เส้นทางเดินเรือ… อิตาลี – มอลต้า – สเปน – ฝรั่งเศส – อิตาลี
วันเดินทางท่าเรือถึงออก
วันที่ 1 : 13 พฤศจิกายน 59ซิวิตาเว็กเกีย,อิตาลี17.00
วันที่ 2 : 14 พฤศจิกายน 59พาเลโม่,อิตาลี09.0015.00
วันที่ 3 : 15 พฤศจิกายน 59วาเล็ตต้า,เมาต้า08.0017.00
วันที่ 4 : 16 พฤศจิกายน 59ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
วันที่ 5 : 17 พฤศจิกายน 59บาเลนเซีย,สเปน09.0016.00
วันที่ 6 : 18 พฤศจิกายน 59มาร์เซลล์,ฝรั่งเศส13.0020.00
วันที่ 7 : 19 พฤศจิกายน 59เจนัว,อิตาลี09.00

ล่องเรือสำราญ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 9 วัน 6 คืน

โปรแกรม ล่องเรือสำราญ  MSC PREZIOSA  9  วัน 6 คืน เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการท่องเที่ยว ทล่องเรือสำราญอย่างเต็มรูปแบบ สู่ท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (อิตาลี มอลต้า สเปน ฝรั่งเศส)

12 พ.ย. 2559กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ – ดูไบ
20.35ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EK373
13 พ.ย.2559ดูไบ – โรม – ซิวิตาเว็กเกีย – พาเลโม่
00.50แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่ดูไบ
03.55ออกเดินทางจากดูไบโดย เที่ยวบินที่ EK099
07.35ถึงสนามบิน FCO โรม ประเทศอิตาลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
13.30เดินทางสู่ท่า เรือเมืองซิวิตาเว็กเกีย
15.00ดำเนินการเช็คอินเพื่อขึ้นสู่ เรือ MSC Preziosa
17.00เรือสำราญ ฯ ออกจากท่าเรือเมืองซิวิตาเว็กเกีย – ร่วมรับฟังการสาธิต Muster Drill เรือสำราญล่องทะเล ไธร์รีเนียนสู่เมืองพาเลโม่
ค่ำณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
 อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
14 พ.ย. 2559พาเลโม่ – วาเล็ตต้า
เช้าณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
 อิสระชมวิวทิวทัศน์ของทะเลไธร์รีเนียน
09.00เรือสำราญฯเข้าเทียบท่าเมืองพาเลโม่
10.30เที่ยวชมเมืองพาเลโม่
เที่ยงณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
15.00เรือสำราญฯออกจากท่าเมืองพาเลโม่มุ่งหน้าสู่มอลต้า
 อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
ค่ำณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
15 พ.ย. 2559วาเล็ตต้า – ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เช้าณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
08.00เรือสำราญฯเข้าเทียบท่าเรือเมืองวาเล็ตต้า ประเทศมอลต้า หรือ สาธารณรัฐมอลต้า
09.30เที่ยวชมเมืองวาเล็ตต้า
เที่ยงณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
17.00เรือสำราญฯออกจากท่าเมืองวาเล็ตต้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ค่ำณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
 อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
16 พ.ย. 2559ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เช้าณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
 อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
เที่ยงณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
ค่ำณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
17 พ.ย. 59ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน – บาเลนเซีย – มาร์เซลล์
เช้าณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
09.00เรือสำราญฯเข้าเทียบท่าเรือเมืองบาเลนเซีย เมืองหลวงแห่งแค้วนบาเลนเซีย
10.30เที่ยวชมเมืองบาเลนเซีย
เที่ยงณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
16.00เรือสำราญฯออกจากท่าเมืองบาเลนเซีย ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสู่ประเทศฝรั่งเศส
ค่ำณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
 อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
18 พ.ย. 59มาร์เซลล์- เจนัว
เช้าณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
 อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
เที่ยงณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
13.00เรือสำราญฯเทียบท่าเมืองมาร์เซลล์
14.30เที่ยวชมเมืองมาร์เซลล์
ค่ำณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
20.00เรือสำราญฯออกจากท่าเรือเมืองมาร์เซลล์ สู่เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี
 อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ บนเรือสำราญฯตามอัธยาศัย
19 พ.ย. 59เจนัว – เซอร์ราวาลล์ เอาท์เล็ต – มิลาน – ดูไบ
เช้าณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
09.00เรือสำราญฯ เข้าเทียบท่าเมืองเจนัว
17.00เดินทางสู่สนามบินมิลาน
21.20ออกเดินทางจากสนามบินเมืองมิลานโดยเที่ยวบินที่ EK092
20 พ.ย. 2559ดูไบ – สุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ
06.25แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินดูไบ
08.50ออกเดินทางจากดูไบโดยเที่ยวบินที่ EK418
18.10ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

 

ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน : พฤศจิกายน
 กำหนดการ : 12 พ.ย. – 20 พ.ย. 59
ลักษณะการเข้าพักINSIDE CABINOCEANVIEW CABINBALCONY
ผู้ใหญ่ พักห้อละ 2 ท่าน43,500/ท่าน 45,400/ท่าน48,400/ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

ล่องเรือสำราญ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  9 วัน ราคา 43,500 พร้อมส่วนลด ที่นี่ !!

ทัวร์ฮ่องกง-ลดราคา