ทัวร์กาญจนบุรี สังขละ สะพาญมอญ ราคา 3,990 บาท วันนี้-กุมพาพันธ์ 2560

2034

ทัวร์กาญจนบุรี สังขละ สะพาญมอญ ราคา 3,990 บาท วันนี้-กุมพาพันธ์ 2560

 

ทัวร์กาญจนบุรี สังขละ สะพาญมอญ ราคา 3,990 บาท

ทัวร์สะพาญมอญ เที่ยวเมืองไทยต้องไปถึงจะรู้  สัมผัสวิถีชีวิตของชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง  ชมความงดงามของสะพานมอญสัญลักษณ์ของสังขละบุรี ที่บรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติก ร่วมตักบาตรยามเช้าแบบชาวมอญ  พร้อมทั้งนั่งเรือล่องแม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำรันตี และแม่น้ำบีคลี่ ชมวัดใต้น้ำ เสมือนมนต์ขลังที่ต้องมาเยือน ทัวร์สะพาญมอญ สะพาญมอญ  พร้อมเปิดให้จองแล้ววันนี้ … อ่านรีวิวที่นี่ !

เที่ยวกับทัวร์คุณภาพดี เที่ยวครบ อาหารแบบเซ็ตโตะเต็มอิ่ม บริการอาหารเบรค บนรถ ขนม+ลูกอม+น้ำดืม+ผ้าเย็น ดูแลโดยไกด์ ( มีบัตรไกด์ถูกต้องตามกฎหมาย) ผู้ชำนาญเส้นทาง คุณภาพดี ค่อยดูแลและบริการท่านตลอดเส้นทาง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก จุดนัดหมาย – น้ำตกผาตาด – น้ำพุร้อนหินดาด – ด่านเจดีย์สามองค์ – อ. สังขละบุรี
06.00 พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ BEST FRIEND HOLIDAY ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกด้านการผูกป้ายชื่อติดกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี บริการอาหารเช้า (กล่อง)
11.00 แวะชมน้ำตกผาตาด เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งในเขตอำเภอทองผาภูมิ น้ำตกผาตาดเกิดจากลำห้วยกุยมั่ง ไหลลดหลั่นตกลงมาตามหน้าผาหินปูนสูง 30 เมตร มี 3 ชั้น แต่ละชั้นมีขนาดใหญ่และมีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำ มีความร่มรื่นของพันธุ์ไม้นานาชนิด มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น จากนั้นพาท่านไปแช่น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลายที่ บ่อน้ำพุร้อนหินดาด อยู่ห่างจากน้ำตกผาตาด ประมาณ 6 กิโลเมตร เดิมเรียกว่า น้ำพุร้อนกุยมั่ง บังเอิญถูกค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นที่เกณฑ์เชลยศึกให้สร้างทางรถไฟสายมรณะในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เชื่อกันว่าน้ำแร่จากบ่อน้ำร้อนแห่งนี้มีสรรพคุณในทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้หลายอย่าง เช่น โรคเหน็บชา โรคไขข้ออักเสบ
12.30 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
13.30 นำท่านเดินทางสู่ตลาดชายแดนไทย ด่านเจดีย์สามองค์ ให้ท่านได้เดินเที่ยวตลาดซื้อสินค้าจากประเทศพม่าเช่นอัญมนี ไม้แกะสลัก ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.สังขละบุรี
17.00 เดินทางถึง อ.สังขละบุรี นำท่านเข้าสู่ที่พัก ต้องตา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
18.30 บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 สะพานมอญ – เมืองบาดาล – วัดวังก์วิเวการาม – ซื้อของฝาก 
07.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของทางโรงแรม จากนั้นนำท่านออกจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ สะพานมอญ ชมวิถีชีวิตชาวมอญให้ท่านอิสระเก็บภาพอันแสนสวยงามและความประทับใจ
จากนั้นนำท่านล่องเรือหางยาวชม เมืองบาดาลหรือเมืองใต้น้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ชมซากเมืองเก่าของสังขละบุรีและวัดวังก์วิเวการาม(เก่า)ซึ่งถูกน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนเขาแหลม หรือปัจจุบันที่เปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนวชิราลงกรณ์
12.00 บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร
13.00 นำท่านเดินทางสู่ วัดวังก์วิเวการาม หรือวัดหลวงพ่ออุตตมะ เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2496ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบพม่า หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม เจดีย์พุทธคยาที่หลวงพ่ออุตตามะได้สร้างขึ้น เจดีย์พุทธคยา จำลองขึ้น เพื่อประดิษฐาน กระดูกนิ้วมือของพระพุทธเจ้าไว้เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชน ณ วัดวังก์วิเวการาม
15.30 ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากร้านขายของฝากชื่อดัง
19.00 เดินทางถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
3-4 ธันวาคม 2559 ราคา 3,900 บาท เพิ่ม 700 บาท
10-11 ธันวาคม 2559 ( กรุ๊ปเหมา ) ราคา 3,900 บาท เพิ่ม 700 บาท
10-11 ธันวาคม 2559 ราคา 3,900 บาท เพิ่ม 700 บาท
17-18 ธันวาคม 2559 ราคา 3,900 บาท เพิ่ม 700 บาท
24-25 ธันวาคม 2559       ราคา 3,900 บาท  เพิ่ม 700 บาท
31 ธ.ค.-1 ม.ค. 2560       ราคา 4,290 บาท  เพิ่ม 700 บาท
7-8 มกราคม 2560 ราคา 3,900 บาท เพิ่ม 700 บาท
14-15 มกราคม 2560 ราคา 3,900 บาท เพิ่ม 700 บาท
21-22 มกราคม 2560 ราคา 3,900 บาท เพิ่ม 700 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> สะพาญมอญ

คลิ๊กเพื่อดูรีวิวการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 รถตู้ปรับอากาศ (วี.ไอ.พี)เดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 ที่พักห้องละ 2 ท่านจำนวน 1 คืน
 อาหารทุกมื้อตามโปรแกรมระบุ
 เครื่องดื่ม/ลูกอม/ของว่าง/ ระหว่างการเดินทาง
 ค่าล่องเรือชมเมืองบาดาล
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรมระบุ
 ไกด์นำเที่ยว
 ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท/(รักษาพยาบาล 500,000.-บาท) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม**
 ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ทัวร์กาญจนบุรี สังขละ สะพาญมอญ ราคา 3,990 บาท วันนี้-กุมพาพันธ์ 2560

ทัวร์ฮ่องกง