Tuesday, February 7, 2023
spot_img

ทัวร์สิงคโปร์ ฟอร์มูล่าวัน ชมการแข่งขัน FORMULA ONE 2022 (ThaiVietjet Air)

ทัวร์สิงคโปร์ ฟอร์มูล่าวัน ชมการแข่งขัน FORMULA1 2022ทัวร์สิงคโปร์-ฟอร์มูล่าวัน

ทัวร์สิงคโปร์ ฟอร์มูล่าวัน SINGAPORE FORMULA1 2022

สิงคโปร์ ฟอร์มูล่าวัน พรีเรียดเดียวเท่านั้น บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ จัดทัวร์สิงคโปร์เอาใจสำหรับคนชอบความเร็ว ในเทศกาลการเเข่ง FORMULA1 เปิดให้คุณลุกค้าได้จองเพียง 30 ท่าน เท่านั้น ทัวร์สิงคโปร์ ฟอร์มูล่าวัน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราอยากคุณลูกค้าได้เดินทาง พร้อมจองแล้ววันนี้

  • เดินทางโดยสายการบิน ThaiVietjet Air (VZ)
  • รวมบัตรเข้าชม Singapore Grand Prix (F1) แบบจุใจ 3 วัน BAY Grandstand
  • ชมคอนเสิร์ต WESLIFE , GREENDAY , MARSHMELLO
  • พักโรงแรม 4* Grand Central หรือเทียบเท่า
  • ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
  • ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
  • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
  • ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
  • สัมผัส น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง จะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี
  • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
กำหนดการเดินทาง
Day 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ –การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – Fountain of wealth – Singapore Grand Prix (F1) (D)
Day 2 Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Day 3 เมอร์ไลอ้อน – CHINATOWN – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว – ออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B)
อัตราค่าบริการพักห้องละ2 ท่าน **สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กพักรวมกับผู้ใหญ่มีเตียง เด็กพักรวมกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี พักเดี่ยว
01-03 ตุลาคม 2565 25,999. – 24,999 23,999.- 3,900. – 5,900. –
รับส่วนลดท่านละ 300 บาท
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์
 น้ำหนักกระเป๋าการเดินทาง 25 Kg
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 2วัน ท่านละ 600 บาท
เก็บที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

สิงคโปร์ ฟอร์มูล่าวัน ทัวร์ SINGAPORE FORMULA1

spot_imgspot_img

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรมยอดนิยม

spot_img
spot_img

โปรไฟไหม้

โปรไฟไหม้-ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมแนะนำ

สอบถามผ่าน LINE : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน