Friday, June 2, 2023
spot_img

ทัวร์ตุรเคีย อิสตันบูล เที่ยวครบ 9 วัน 6 คืน เริ่มต้น 38,999 บาท พร้อมส่วนลดที่นี่ (ก.ค.-ต.ค.66)

ทัวร์ตุรเคีย อิสตันบูล เที่ยวครบ 9 วัน 6 คืน

วันเดินทาง  โปรแกรมทัวร์
โค้ดทัวร์ BSSF Tukiye Wonderful lavender
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) I เมืองอิสตันบูล (ประเทศตุรกี) บินตรง
วันที่ 2 อิสตันบูล ประเทศตุรกี I คัปปาโดเกีย I เกอเรเม่ I Underground City I ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่ 3 คัปปาโดเกีย I บอลลูน I คาราวานสไรน์ I คอนย่า I ปามุคคาเล่
วันที่ 4 ปามุคคาเล่ I ฮีเยราโพลิส I เอฟฟิซุส I House of  Virgin Mary I อีสเมียร์
วันที่ 5 อีสเมียร์ I เปอร์กามัม I ชานัคคาเล่
วันที่ 6 เมืองเก่าทรอย Ancient Troy I อิสตันบูล I ตลาดสไปซ์
วันที่ 7 อิสตันบูล I สุเหร่าสีน้ำเงิน I ฮิปโปโดรม I สุเหร่าเซนต์โซเฟีย I ล่องเรือ I TAKSIM SQUARE
วันที่ 8 นั่งกระเช้าขึ้น Pierre Loti Hill I มัสยิดซิวเลย์มานีเย I Balat I Zorlu Shopping
วันที่ 9 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) ประเทศไทย

 

ทัวร์ตุรเคีย อิสตันบูล เที่ยวครบ 9 วัน 6 คืน เริ่มต้น 38,999 บาท
รับส่วนลดท่านละ 500 บาท

วันเดินทาง เดือนกรกฏาคม 2566 ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน)
พักห้องละ 2 ท่าน ผู้ใหญ่
3 – 11 กรกฏาคม 2566 38,999.-
10 – 18 กรกฏาคม 2566 39,999.-
17 – 25 กรกฏาคม 2566 39,999.-
20 – 28 กรกฏาคม 2566 39,999.-

กลับสู่หน้าหลัก ทัวร์ตุรกี

อัตราค่าบริการรวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES (บินตรง)
• ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 1 เที่ยว สายการบิน TURKISH AIRLINES
• ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 4-5 และพักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน หรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
• ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
• ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
• ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
• หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,เจ้าหน้าตามธรรมเนียมคือ 90 USD /ท่าน (เก็บสนามบินในวันเดินทาง)
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่ความพึงพอใจในการให้บริการ **ไม่บังคับ โดยธรรมเนียมประมาณ ท่านละ 300-500 บาท ตลอดทริป
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 2 ใบ รวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
• ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
• ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรม
• ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น คนต่างชาติเพิ่มราคาทัวร์ท่านละ 3,000 บาท

ทัวร์ตุรเคีย อิสตันบูล เที่ยวครบ 9 วัน 6 คืน

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุ๊ปส่วนตัว กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ จอยทัวร์ รับส่วนลดเริ่มต้น 300 บาท/ท่าน จองทัวร์ต่างประเทศ 5 ท่านขึ้นไป รับฟรี...ขนมเบรค ณ วันรับเอกสารที่สนามบิน

เรื่องที่น่าสนใจ

ทัวร์ต่างประเทศ

แนะนำท่องเที่ยว

spot_img
spot_img

เดินทางกับเรา ทัวร์คุณภาพดี

สอบถามผ่าน LINE : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน