Thursday, June 13, 2024
spot_img

ทัวร์ทัชมาฮาล ราคา 23,900 บาท รวมวีซ่า พร้อมส่วนลด..ที่นี่ !!

 

ทัวร์ทัชมาฮาล ราคา 23,900 บาท

วันที่ 1กรุงเทพ เมืองชัยปุระ
19.30คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 แถว E เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI SMILE
22.05ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 337
01.15ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชัยปุระ (เวลาประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1:30 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ Park Ocean Hotel  ระดับ 4  ดาว  หรือระดับใกล้เคียง  พักที่ Park Ocean Hotel  ระดับ 4  ดาว  หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 2เมืองชัยปุระ เมืองอัครา
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอัครา เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล อัคระ อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยังเรียกว่า “ฮินดูสถาน” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมนา ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองลัคเนาว์ เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ เมืองอัคระมีประชากรทั้งหมด 1,686,976 คน (ปีค.ศ. 2010) ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ และอันดับที่ 19 ในประเทศอินเดีย อัคระ นั้นยังใช้เป็นชื่อของเขตอำเภอซึ่งเมืองอัคระนั้นตั้งอยู่อัคระ เคยถูกกล่าวถึงในมหากาพย์มหาภารตะ โดยถูกเรียกว่า “อัครวนา” แปลตามศัพท์สันสกฤตว่า “นครชายป่า”และยังเกี่ยวข้องกับพระฤๅษีอังคีรส หนึ่งในสิบมหาฤๅษีของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แต่ถ้าพูดถึงการสร้างเป็นเมืองนั้น ตำนานกล่าวว่าเกิดขึ้นในสมัยเจ้าเชื้อสายราชบุตรชื่อ “ราชปฎลสิงห์” เมืองนี้เคยผ่านสมรภูมิครั้งใหญ่ๆ เมื่อราวหนึ่งพันปีก่อน มีการเปลี่ยนผู้ครองเมืองเป็นระยะ กษัตริย์องค์แรกที่ย้ายเมืองหลวงจากเดลีไปยังอัคระได้แก่ “สุลต่านสิกันดร โลที” เมื่อ ค.ศ. 1506 (ยุคกรุงศรีอยุธยา ก่อนเสียกรุงครั้งที่ 1) จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ในปีค.ศ. 1517 “สุลต่านอิบราฮิม โลที” พระโอรส ปกครองอัคระต่อมาอีก 9 ปีจนกระทั่งพ่ายแพ้ในยุทธการแห่งปณิปัต ในปี ค.ศ. 1526.จากนั้นมาระหว่างปีค.ศ. 1540 ถึงค.ศ. 1556 เจ้าเชื้อสายอัฟกานิสถานได้เข้าปกครองเมืองแทนเริ่มจากเจ้าเชอร์ชาห์สุรี และเจ้าเหมจันทร์วิกรมทิตย์ ราชาแห่งชาวฮินดู ก่อนที่จะเริ่มโด่งดังในฐานะเมืองหลวงของจักรวรรดิโมกุล อันยาวนานตั้งแต่ปีค.ศ. 1556 ถึงค.ศ. 1658 อันเป็นช่วงกำเนิดของโบราณสถานสำคัญในปัจจุบัน อาทิเช่น ทัชมาฮาล ป้อมอัคระ และฟาเตห์ปูร์ สิครี ซึ่งโบราณสถานโมกุลทั้งสามแห่งนี้ได้ถูกยกขึ้นเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกเดินทางประมาณ 4 -5 ชั่วโมง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
บ่ายนำท่านชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่มีต่อนางอันเป็นที่รักยิ่งมหารานีมุมตัส มาฮาล ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ เจ้าชายขุร์รัม ชึ่งต่อมาคือสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน พระราชสมภพในปี พ.ศ. 2135 (ค.ศ. 1592) พระบิดา คือ สมเด็จพระจักรพรรดิชะฮันคีร์ จักรพรรดิองค์ที่สี่แห่งราชวงศ์โมกุล ตามตำนานกล่าวว่า พระองค์ได้พบกับอรชุมันท์ พานุ เพคุม ธิดาของรัฐมนตรี เมื่อพระองค์มีพระชนมายุ 14 พรรษา พระองค์ทรงหลงใหลและหลงรักนาง เจ้าชายขุร์รัมจึงซื้อเพชรด้วยเงิน 10,000 รูปีและบอกแก่พระบิดาของพระองค์ว่าพระองค์มีความประสงค์ที่จะแต่งงานกับบุตรีของรัฐมนตรี พิธีเสกสมรสถูกจัดขึ้นหลังจากนั้น 5 ปี เมื่อพ.ศ. 2155 (ค.ศ. 1612) จากนั้นมาทั้งสองก็มิเคยอยู่ห่างกันอีกเลยหลังจากที่สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน ขึ้นครองราชบัลลังก์ในปี พ.ศ. 2171 พระองค์มอบความไว้วางใจแก่ อรชุมันท์ พานุ เพคุม และเรียกนางว่า มุมตัซ มาฮาล “อัญมณีแห่งราชวัง” พระมเหสีติดตามพระองค์แม้แต่ในสนามรบ แนะนำพระองค์ในเรื่องราชการของประเทศ และพระองค์ซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระมเหสียิ่งนัก ครั้นในปี พ.ศ. 2174 (ค.ศ. 1631) พระมเหสีมุมตัซสิ้นพระชนม์ หลังจากให้กำเนิดทายาทองค์ที่ 14 การสิ้นพระชนม์ของพระมเหสีทำให้สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮันโศกเศร้าอยู่ถึงสองทศวรรษ ราชสมบัติส่วนใหญ่สูญเสียไปเพื่อการสร้างอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งสองพระองค์ ชมอภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา สร้างในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจ้าอักบาร์ กำแพงป้อมสร้างจากหินทราย มีตำหนักต่างๆ ถึง 500 หลัง เป็นศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปัจจุบันเหลืออยู่หลังเดียว คือ ชาหังคีรีมาฮาล เป็นที่ประทับของชายาฮินดูของพระเจ้าอักบาร์ ลักษณะสถาปัตยกรรมจึงเป็นแบบอินเดียแท้ ครั้นถึงสมัยพระเจ้าชาห์ จะ ฮาน ทรงมีบัญชาให้รื้อถอนตำหนักอื่นๆลงทั้งหมด เพื่อสร้างวังที่ประทับใหม่ ลักษณะเป็นศิลปะแบบฮินดูผสมกับอิสลาม รวมถึงหอแปดเหลี่ยม มุสซามานบูรช์ ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ซึ่งชาห์ จะ ฮาน ถูกคุมขังเอาไว้ และเฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ เดิมทีป้อมอัครานั้นเป็นเพียงป้อมปราการที่สร้างขึ้นด้วยอิฐ โดยราชบุตรแห่งวงศ์ศิกวะ โดยหลักฐานแรกที่พบนั้นย้อนกลับไปในปีค.ศ. 1080 จากการยึดครองของกองทัพของวงศ์กัสนาวิท ต่อมาสุลต่านแห่งเดลี องค์ที่ 1 “สิกันดร โลดิ” ด้ย้ายมาประทับและปกครองแคว้นที่ป้อมแห่งนี้แทนกรุงเดลี และเปรียบอัคราดั่งเมืองหลวงแห่งที่สอง พระองค์สิ้นพระชนม์ลงในปีค.ศ. 1517 โดยมีรัชทายาท คือ อิบราฮิม โลดี เป็นผู้ครองนครต่อ โดยยังประทับอยู่ที่ป้อมนี้เป็นเวลาถึง 9 ปีจนกระทั่งสิ้นพระชนม์ในยุทธการแห่งปณิปัต ในรัชสมัยของพระองค์ ได้มีการก่อสร้างพระราชวังภายในป้อมหลายแห่ง รวมทั้งบ่อน้ำต่างๆ และมัสยิดด้วย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารในโรงแรม
พักที่ Amar Hotel  ระดับ 3  ดาว หรือระดับใกล้เคีย
วันที่ 3เมืองอัครา เมืองชัยปุระ
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจัยปูร์ (นครสีชมพู) เหตุที่เรียกเมืองนี้ว่านครสีชมพูนั้นเพราะเป็นสีที่กษัตริย์
พอพระทัยมากและเมื่อครั้งที่เจ้าฟ้าชายแห่งอังกฤษเสร็จเยือนเมืองชัยปุระพระเจ้ารามซิงค์ได้สั่งให้ประชาชน
ทาสีบ้านเรือนทุกหลังให้เป็นสีชมพูอมส้ม เพื่อต้อนรับเจ้าฟ้าชายแห่งอังกฤษจนทำให้เจ้าฟ้าทรงพอพระทัย
มากถึงกับออกปากเชิญพระเจ้ารามซิงค์ให้เสด็จไปเยือนประเทศอังกฤษใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
ชมพระราชวัง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี เมืองที่พระเจ้าอัคบาร์ มหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อหวังจะให้เป็นเมืองหลวง
ใหม่แต่เนื่องจากเป็นเมืองที่ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้แห้งแล้งจนไม่สามารถอยู่ได้จึงได้ทิ้งเมืองและย้ายไปตั้ง
เมืองหลวงที่เมืองอัครา แต่ถึงเมืองจะทิ้งร้างไว้นานก็ยังคงหลงเหลือความงดงามและท่านจะได้เห็น
แนวความคิด ที่จะรวมทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าอัคบาร์มหาราช พระองค์ทรงมีมเหสีสามพระองค์
และมเหสีแต่ละองค์ต่างนับถือศาสนาที่แตกต่างกันคือ ศาสนาอิสลาม,ฮินดู และคริส แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้
ตัวพระราชวังสร้างโดยหินสีแดงและแบ่งเป็นห้องต่างๆรวมถึงมีแสดงดนตรี และห้องประชุมอันงดงาม
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
บ่ายเดินทางถึงเมืองชัยปุระ จากนั้นนำท่านชม ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวินด์” (Hawa Mahal)พระราชวังแห่ง
สายลม ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1799 โดยมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ เป็นอาคาร 5 ชั้นสร้างด้วยหินทรายออกแดง
คล้ายสีปูนแห้ง สถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็นทั้งช่องลมผ่านและให้หญิง
สูงศักดิ์ในราชสำนักแอบมองดูชีวิตความเป็นอยู่ในตัวเมือง รวมทั้งขบวนแห่งต่างๆ โดยที่บุคคลภายนอกไม่
สามารถมองเห็นสตรีเหล่านั้นได้ และนั่นคือที่มาของคำว่า “ฮาวา” ซึ่งแปลว่าสายลม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์
แห่งจัยปูร์เมืองสีชมพู
ค่ำรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
พักที่ Park Ocean Hotel   ระดับ 4  ดาว  หรือระดับใกล้เคียง  พักที่ Park Ocean Hotel   ระดับ 4  ดาว  หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 4เมืองชัยปุระ กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารที่โรงแรม
ชมพระราชวัง แอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort) ซึ่งเดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองจัยปูร์ สร้างอยู่บนเนินเขาสูง
ตรงตำแหน่งเดิมที่เคยเป็นป้อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห์ ในปี
ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ้นลงในสมัยของมหาราชาใจสิงห์ ป้อมแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ดีของสถาปัตยกรรมแบบราช
ปุต Rajput เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา โดยมีทะเลสาบ Maota อยู่เบื้องล่าง แวดล้อมด้วย
ชุมชนของเขตเมืองเก่า ทัศนียภาพเมื่อมองลงมาจากป้อมเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมาก (นำท่านนั่งรถจิ๊ปขึ้นเพื่อ
ความสะดวกและปลอดภัย)
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย

 

 

 

 

 

 

นำท่าน ชมซิตี้พาเลช (City Place) ซึ่งครอบคลุม พื้นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง สร้างตั้งแต่สมัยมหา
ราชาชัยสิงห์ และต่อเติมกันเรื่อยมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุล
ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองจัยปูร์ แม้ยุคนี้จะไม่มีมหาราชาอีก
ต่อไป แต่ City Palace แห่งนี้ก็ยังเป็นสมบัติส่วนพระองค์ และชาวเมืองจัยปูร์บางส่วนก็ยังนับถือพระองค์อยู่
แม้พระองค์จะไม่มีอำนาจใดๆ หอดูดาวจันทรามันตรา (Jantar Mantar observatory) ประเทศอินเดีย
เป็นอนุสรณ์สถานทางด้านดาราศาสตร์ ที่สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 ในเมืองชัยปุระ สร้างโดยมหาราชา
ไสว สิงห์ที่ 2 (ค.ศ.1699 – 1743) ผู้มีความสามารถทางด้านดาราศาสตร์แห่งราชวงศ์โมกุล และเป็นผู้สร้าง
เมืองชัยปุระแห่งนี้ หอดูดาวจันทรามันตรา เป็นหอดูดาวแห่งแรกและเป็น 1 ใน 5 หอดูดาวที่ทรงสร้างขึ้น มี
สภาพสมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ที่สุด หอดูดาวอีก 4 แห่งถูกสร้างขึ้นใน เมืองต่างๆ ดังนี้ กรุงนิวเดลี (Delhi)
เมืองอุชเชน (Ujjain) เมืองพาราณสี (Varanasi) และ เมืองมธุรา (Matura)ภายในบริเวณหอดูดาวจันทรามัน
ตรา มีสิ่งปลูกสร้างมากมายหลายแบบ โดยใช้อิฐในท้องถิ่นสร้างอย่างถาวร แต่ละแบบจะมีเอกลักษณ์ และ
ลักษณะเฉพาะของตนเอง ออกแบบสำหรับการสังเกตตำแหน่งทางดาราศาสตร์ด้วยตาเปล่าเท่านั้น ซึ่งที่แห่งนี้
ยังบอกถึงการรวมหลายๆ สถาปัตยกรรม และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในสมัยโบราณ เช่น นาฬิกาจาก
แสงอาทิตย์ การค้นหาเส้นทางจากการตกกระทบของแสง เส้นรุ้งแวง และอื่นๆ โดยเฉพาะนาฬิกาแดด สูงถึง
28 ม. ที่ยังเที่ยงตรงอยู่ บอกเวลาที่เมืองจัยปูร์โดยเฉพาะ และมีการตั้งกล้องดูดาวและอุปกรณ์ต่างๆที่ยังใช้ได้
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน นอกจากนี้พื้นที่บางส่วนของหอสามารถใช้ดูดาวได้ด้วยตาเปล่าได้อีกด้วย
เย็นรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชัยปุระ
วันที่ 5กรุงเทพฯ
02.15ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯโดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 0815
08.15ถึง…ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

วันเดินทาง อากาศสบาย ปลายปีหนาวจำนวน/ กรุ๊ปราคาพักเดี่ยว
23-27 กันยายน 2560 ( กรุ๊ปเดียวเท่าน้ัน)1523,900 บาท5,000 บาท

โปรแกรมทัวร์  ทัวร์ทัชมาฮาล

ค่าบริการรวม :
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ชัยปุระ– กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน
• ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
• ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
• ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
• น้ำดื่ม 2 ขวด /ท่าน/วัน
• ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
** ค่าวีซ่าอินเดีย 1800 บาท
ค่าบริการไม่รวม :
*ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ 20 เหรียญดอลล่าสหรัฐค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท รวม 200 บาทต่อท่าน
• พนักงานบริการยกกระเป๋า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
• ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
• ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
• ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
•ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า เอกสารใช้ยื่นวีซ่า 1. สแกนหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน2. สแกนรูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2×2 นิ้วแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 3. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลวีซ่าอินเดีย 

โค้ดทัวร์

ส่วนลด

ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่นๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัว ส่วนลดต่างๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

โปรไฟไหม้

สะดวก ติดต่อง่าย ทุกช่องทาง

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า เกียวโต โครังเค 7 วัน 4...

พ.ย.67
BZF_NGO-2410SQ
ลด 200 บาท
49,990

ต่อท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ คามิโคจิ ฟูจิ นาริตะ โตเกียว 6...

ต.ค.-พ.ย.67
BZF_NGO-2412SQ
ลด 200 บาท
49,990

ต่อท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ ชมโคเชีย 7 วัน 4...

ต.ค.67
BZF_NRT-2412SQ
ลด 200 บาท
49,990

ต่อท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ อุโมงค์เมเปิ้ล 7 วัน 4 คืน

ต.ค.-พ.ย.67
BZF_NRT-2413SQ
ลด 200 บาท
49,990

ต่อท่าน

spot_img