spot_img
Saturday, June 25, 2022
spot_img
Homeเส้นทางอื่นๆทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ราคา 10,900 บาท บิน THAI SMILE

ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ราคา 10,900 บาท บิน THAI SMILE

ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ราคา 12,900 บาท บิน THAI SMILE

 

ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ราคา 10,900 บาท บิน THAI SMILE

ทัวร์นครวัด นครธม  ราคา 12,900 บาท จัดทัวร์โปรโมชั่นราคาพิเศษ ทัวร์นครวัด นครธม ทัวร์นครวัด นครธม ราคาถูก โดยสายการบิน THAI SMILE เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์ โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

-ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ณ ปราสาทนครวัด
-ตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรม ปราสาทตาพรหม,ปราสาทบันทายสรี,ปราสาทบายน
-ล่องเรือชมทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนาม โตนเลสาบ
-ชมโชว์พื้นเมืองและรำอัปสรา
-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ Night Market และชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืน
-บริการน้ำดื่มแช่เย็น และ ผ้าเย็นตลอดการเดินทาง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เมืองเสียมราฐ – องค์เจค องค์จอม – ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ล่องเรือโตนเลสาป ชมการแสดงพื้นเมืองและรำอัปสรา
05.00 คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ E
ของสายการบิน Thai Smile (WE) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
07.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยเที่ยวบินที่ WE588 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านนำท่านล่องเรือชมทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนาม โตนเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะปลาน้ำจืดมีมากกว่า 300 ชนิด ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของประเทศกัมพูชา ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร หรือใหญ่กว่ากรุงเทพฯ ประมาณ 7 เท่า มีแม่น้ำโขงไหลผ่านครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ กำปงธม กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ จึงมีชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมากที่ประกอบอาชีพประมงในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
  เดินทางสู่ ศาลพระองค์เจค พระองค์จอม ซึ่งเปรียบเสมือนศาลหลักเมือง ของเมืองเสียมราฐ ตามตำนานกล่าวว่า องค์เจค องค์จอม เป็นพี่น้องกัน และมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอยากมาก อยู่มาวันหนึ่งทั้งสองกลับมาจากการทำบุญแล้วก็นอนหลับไปไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย ฝ่ายบิดามารดามีความอาลัยทั้งสองเป็นอย่างมากจึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นสององค์ ซึ่งองค์ใหญ่นามว่าองค์เจค และองค์เล็กนามว่าองค์จอม กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองและประชาชนให้ความนับถือเป็นอย่างมากจนถึงทุกวันนี้ จากนั้นนำท่านชม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม Angkor Silk Farm เป็นศูนย์หัตกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตกรรมทอผ้ารวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองและรำอัปสรา
พักที่ TARA ANGKOR HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ปราสาทนครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายสรี
ช้อปปิ้ง Night Market (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง พระนคร หรือ นครธม ชมความสวยงามสะพานนาคราชซึ่ง เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ
ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร เมื่อท่านได้เข้าไปสัมผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา เป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก โดยทางเข้าปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้และประตูทางเข้าที่มีการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย นำท่านเข้าชมตัวปราสาทที่มีต้นไม้เข้าทำลายจนเกิดเป็นศิลปะที่สวยงาม พร้อมชมนางอัปสราที่สวยงาม นักท่องเที่ยวส่วนมากให้ความสนใจปราสาทนี้มาก จากนั้นแวะชม ผลิตภัณฑ์จาก หยก ที่นำมาแปรรูปเป็น สร้อย แหวน และเครื่องประดับชนิดต่างๆ เสริมดวงชะตา เครื่องสิริมงคลให้กับชีวิตของท่าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
  นำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด Angkor Wat ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 อันยิ่งใหญ่ตระการตาซึ่ง ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ลักษณะเป็นปราสาทหินที่สวยงาม ด้วยการแกะสลักที่งดงามทั้งภาพแกะสลักนูนต่ำบนหินทรายรูปนางอัปสร หรือนางอัปสรา ตามระเบียงและหน้าของโคปุระ ซุ้มประตู ทุกชั้น นับหมื่นองค์ โดยแต่ละตนจะมีลักษณะไม่เหมือนกันมีทั้งยิ้มเห็นฟันด้วยท่าทางร่ายรำในแบบต่าง ๆชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของ เสียมกุกซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย จากนั้นนำท่านชม ประสาทบันทายสรี หมายถึง ปราสาทสตรี หรือ ป้อมสตรี สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็น รัตนชาติแห่งปราสาทขอม เนื่องจากลวดลายที่ประดับบนตัวปราสาทที่มีความงดงามอ่อนช้อย และความวิจิตรบรรจงที่ช่างได้แกะสลัก จนทำให้เหล่านางอัปสรา ที่ประดับบนผนังปราสาทดูราวกับมีชีวิตจริง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นครวัด ถูกสร้างในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อบูชาแด่ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์โดยรอบบริเวณชมรูปสลักเหล่านางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่อง รามายณะ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)
  หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ Night Market ตลาดกลางคืน ให้ท่านได้มีเวลาอิสระเลือกซื้อสินค้าและชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืนและอิสระเดินเล่นที่ Pub Street ถนนคนเดินรูปแบบถนนข้าวสารบ้านเราเป็นแหล่งกินดื่นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
   พักที่ TARA ANGKOR HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3  เมืองเสียบราฐ – กรุงเทพฯ                   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
09.15 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ WE589 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
10.20 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

เสริมเตียง

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว
12 – 14 ม.ค. 60 10,900.- 10,900.- 10,900.- 3,000.-
14 – 16 ม.ค. 60 10,900.- 10,900.- 10,900.- 3,000.-
21 – 23 ม.ค. 60 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000.-
26 – 28 ม.ค. 60 (ปรับราคา) 6,900.- 6,900.- 6,900.- 3,000.-
04 – 06 ก.พ. 60 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000.-
09 – 11 ก.พ. 60  (วันมาฆบูชา) 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,000.-
12 – 14 ก.พ. 60  (วันมาฆบูชา) 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,000.-
16 – 18 ก.พ. 60 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000.-
23 – 25 ก.พ. 60 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000.-
02 – 04 มี.ค. 60 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000.-
04 – 06 มี.ค. 60 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,000.-
10 – 12 มี.ค. 60 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,000.-
11 – 13 มี.ค. 60 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000.-
23 – 25 มี.ค. 60 12,900.- 12,900.- 12,900.-

3,000.-

**ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 500 บาท ตลอดทริป**

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >>  ทัวร์นครวัด นครธม

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
• ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
• ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
• ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
• ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
• ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)

ทัวร์นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน ราคา 10,900 บาท บิน THAI SMILE

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการ โปรแกรมทัวร์อื่นๆ ส่วนลดต่างๆ จัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ คลิกเพิ่มเติมที่นี่ จัดกรุ๊ปทัวร์

spot_img

เรื่องที่น่าสนใจ

แนะนำทัวร์ในประเทศ

ตัวอย่างการเดินทาง

spot_img

โปรโมชั่นยอดนิยม

โปรโมชั่นแนะนำ

สอบถาม Line : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน