0.8 C
New York
Tuesday, January 26, 2021

ทัวร์บอลติก ราคาถูก 49,900 บาท วันนี้-ตลอดปี 2564

ทัวร์บอลติก ราคาถูก 49,900 บาท

ทัวร์บอลติก

 

ทัวร์บอลติก ราคาถูก 49,900 บาท 

ทัวร์บอลติก วิลนีอุส ลิทัวเนีย- เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ทัวร์บอลติก ทัวร์บอลติก ราคาถูก งดงามด้วยสถาปัตยกรรมโกธิก เรเนสซองส์และบาโรกที่หลอมรวมกันได้อย่างกลมกลืน ริก้า ลัตเวีย- ชมความงามของศิลปะแห่งยุคกลางที่มีเสน่ห์ สวย งดงาม ลึกซึ้ง และมีชีวิตชีวา
ทาลลินน์ เอสโตเนีย- เมืองเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ของเอสโตเนีย งดงามไม่แพ้เมืองใดๆ
เฮลซิงกิ ฟินแลนด์- ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่งดงามแลดูร่วมสมัยในเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่เกาะในทะเลบอลติก
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย- ตามรอยประวัติศาสตร์ในเมืองที่ได้ฉายาว่าราชินีแห่งยุโรปเหนือ

• กรุงทาลลินน์ ชมเมืองหลวงเอสโตเนีย งดงามไม่ต่างไปจากปร๊ากหรือครุมลอฟ
• กรุงริก้า เมืองหลวงลัตเวีย ที่ใหญ่ที่สุดในแถบบอลติกงดงามด้วยศิลป สถาปัตยกรรม
• กรุงวิลนีอุส เมืองหลวงลิธัวเนีย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมโกธิกแห่งศตวรรษที่15
• กรุงเฮลซิงกิ ชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่มีเอกลักษณ์ พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่น
• ท่องทะเลบอลติกที่งดงาม เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ 2 ฝั่ง ของเอสโตเนียและฟินแลนด์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล
20.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
23.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK69
วันที่ 2 อิสตันบูล – วิลนีอุส
06:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
09:50 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย โดยเที่ยวบินที่ TK1407
11:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำชมเมืองเก่า กรุงวิลนีอุส Vilnius ที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสาย เนริส Neris และ วิลเนเล Vilnele และล้อมรอบไปด้วยเนินเขาที่มีต้นไม้เขียวขจีเป็นเมืองที่สวยที่สุดในลิธัวเนีย เมืองดังกล่าวถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1323 ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ทางการค้า ทำให้เกิดสงครามหลายครั้งในหลายศตวรรษต่อมาถูกยึดครองก็หลายครั้ง หรือเกิดไฟไหม้ใหญ่หลายคราอย่างไรก็ตาม วิลเนียสก็สามารถกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้ทุกครั้ง ในฐานะที่เป็นจุดเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมระหว่างโรมัน ไบเซนไทน์ ยุโรป และยูเรเซีย ทำให้เราสามารถเห็นสถาปัตยกรรมของยุโรปหลากหลายตั้งแต่ยุคกอธิค เรเนซองค์ บาโรค และคลาสสิค ตั้งอยู่ในผังเมืองแบบยุคกลางทำให้ยูเนสโกประกาศให้เมืองเก่าวิลเนียสเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 ชมความสวยงามของโบสถ์สวยๆ และวิหารต่างๆ ที่ตกแต่งในสไตล์บาร็อคและโกธิค ชม กำแพงเมือง Gate of Dawn จากศตวรรษที่ 16 ชมย่านเมืองเก่าที่ถือว่าเป็นเขตเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตยุโรปกลาง และถ่ายรูปกับความงดงามของอาคารเก่าแก่เมื่อครั้งสมัยศตวรรษที่ 15 – 16 มีเวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ง ดื่มด่ำกลับบรรยากาศชิวๆๆ หรือจะชิมกาแฟรสชาตเยี่ยมตามร้านต่างๆ มากมายให้เลือกนั่งได้เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ระหว่างทางเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศยามเย็นของกรุงวิลนีอุส Vilnius ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก BEST WESTERN HOTEL, VILNIUS หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 กรุงวิลนีอุส – ทราไก – เนินเขาแห่งไม้กางเขน – กรุงริก้า (ลัตเวีย)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองทราไก TRAKAI เมืองหลวงเก่าของประเทศลิทัวเนีย ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของลิทัวเนีย ปัจจุบันเป็นเมืองพักตากอากาศริมทะเลสาบที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ล้อมรอบด้วยทะเลสาบกว่า 200 แห่ง จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาท TRAKAI ISLAND CASTLE HISTORY MUSEUM เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนเกาะริมทะเลสาบเกรฟ Galve เริ่มก่อสร้างเมื่อปีศตวรรษที่ 14 โดยท่านแกรนด์ดุ๊กวีเทาทัส Vytautas ที่ประสงค์จะใช้ชีวิตในบั้นปลายก่อนที่จะกลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทที่สร้างขึ้นมาจากาหินล้วนๆ และเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์รอบปราสาทที่แสนสวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัวเลย์ Siauliai เมืองที่มีความเก่าแก่อีกเมืองหนึ่ง ในอดีตเคยถูกเผาในยุคสงครามถึง 7 ครั้งด้วยกันปัจจุบันทางการได้ฟื้นฟูจนกลายมาเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมที่สำคัญเมืองหนึ่งของลิทัวเนียแวะเยี่ยมชมรอบเมือง ได้เวลาเดินทางต่อนำท่านแวะชม สุสานไม้กางเขน Hill of Crosses สถานที่อันแสดงถึงความเชื่อของผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมีมายาวนานนับตั้งแต่ช่วงยุคสงคราม สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสุสานไม้กางเขนนับแสนชิ้น แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนนำมาทิ้งอย่างต่อเนื่อง อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายภาพ และชมวิวบนยอดเขาแบบพาโนรามา นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมือง Pilsrundale ประเทศลัตเวีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองริก้า Riga เมืองหลวงของ ประเทศลัตเวีย ซึ่งได้ประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ. 1991 (ระยะทางประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL, RIGA หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 พระราชวังรูนดาเลย์ – กรุงริก้า – ชมเมืองเก่า
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม รูนดาเลพาเลซ Rundale Palace ซึ่งเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของลัตเวีย สร้างในศตวรรษที่ 18 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งเป็นคนเดียวกับผู้สร้างพระราชวังฤดูหนาวในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัสเซีย พระราชวังแห่งนี้สร้างในสไตล์บาร็อคและร็อคโคโค โดยให้เป็นพระราชวังฤดูร้อนแวดล้อมไปด้วยสวนสวยในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ กรุงริก้า Riga เมืองหลวงของลัทเวีย Latvia นําคณะเที่ยวชมกรุงริกา Riga อดีตเคยเป็นเมืองท่า และเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรถไฟที่สำคัญของรัสเซีย ปัจจุบันได้บูรณะและฟื้นฟูให้มีความทันสมัย จนกลายมาเป็นศูนย์กลางการศึกษา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมที่ยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นเมืองที่มีส่วนผสมของอิทธิพลแบบ ลัตเวียน รัสเซียน และเยอรมันรวมกัน ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันงดงามจากถนนอัลเบิร์ตและถนนอลิซาเบธ ผ่านชมอาคารแบบอาร์ตนูโว ที่สร้างในยุคกลางอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ชม Central Market ที่จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมือง ผ่านชมปราสาทริก้า ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดี นำท่านชมย่านเมืองเก่า ผ่านชมร่องรอยกำแพงเมืองโบราณ และ โบสถ์ St Peter Cathedral ที่งดงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL, RIGA หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ริกา – แปร์นู (เอสโตเนีย) – ทาลลินน์ – เขตโอลด์ทราวน์ & โลเวอร์ทราวน์
เข้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองแปร์นู ประเทศเอสโตเนีย Estonia (ระยะทางประมาณ 125 กม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชม.) เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศในช่วงฤดูร้อนทีมี่ชื่อเสียงที่สุดในฝั่งตะวันตกริมทะเลบอลติก ผ่านชมความสวยงามของเมือง ชม บ้านไม้แบบ Wooden House ซึ่งเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง ของเอสโตเนีย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ กรุงทาลลินน์ Tallinn นำท่านเที่ยวชมเมืองซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี เคยถูกยึดครองโดยเดนมาร์ก สวีเดน และรัสเซีย ภายหลังได้อิสรภาพจากสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก นำท่านเที่ยวชมเขต โอลด์ ทาวน์ Lower Town ของเมืองทาลลินน์ ที่โอบล้อมด้วยกำแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลาง ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในยุคอัศวิน ชมเขตเมืองเก่าทูมเปีย Toompea ในเขตอัพเพอร์ทาวน์ ผ่านชม The Palace of Toompea ซึ่งปัจจุบันคือรัฐสภาแห่งเอสโตเนีย แล้วไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาที่มีสีสันสดใสราวกับภาพวาด มีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่า ผ่านชม โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้ Alexanmer Nevsky Cathedral โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลินน์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงที่เอสโตเนียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสกี้ PRINCE ALEXANDER YAROSALVITZ NEVSKY จากนั้น เข้าสู่เขต โลเวอร์ ทาวน์ Lower Town ผ่านชมอาคารบ้านเรือนที่งดงามในสไตล์ศิลปะแบบอาร์ตนูโว และโกธิค, ผ่านชม
ร้านขายยา The Town Hall Pharmacy ที่เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1422 จนถึงปัจจุบัน, The Great Hall อาคารที่ถูกจัดอันดับว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสอง รองจากศาลาว่าการเมืองทาลลินน์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเอสโตเนีย ผ่านชม ลัคกี้เฮาส์ บ้านที่รอดพ้นจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ของเมือง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SOKOS HOTEL, TALLINN หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 ทาลลินน์ – เฮลซิงกิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ ออกเดินทางจากข้ามจาก เมืองกรุงทาลลินน์ Tallinn สู่ เมืองเฮลซิงกิ Helsinki ท่องทะเลบอลติกที่งดงาม เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ 2 ฝั่ง ของเอสโตเนีย และฟินแลนด์ และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีบนเรือตามอัธยาศัย (เรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
นำท่านเที่ยวชม เมืองเฮลซิงกิ Helsinki ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ท่านจะประทับใจไปกับสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียที่จัตุรัสหน้าโบสถ์ อันเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง เรดส์ โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต ผ่านชม จัตุรัสซีเนท Senate Square ใจกลางเมือง โบสถ์หินเทมเปเลียวคิโอ Rock Church ซึ่งสร้างในภูเขาหินแกรนิตขนาดมหึมา, มหาวิหารอุสเพนสกี Uspenski Cathedral และหากอากาศอำนวย นำท่านชม อนุสาวรีย์ ซองน์ซิเมลิอุส The Sibelius Monument อนุสรณ์ของนักประพันธ์เพลงชาวฟินแลนด์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก นำท่านเดินเล่นบริเวณ ตลาดริมท่าเรือ Market Square ที่มีทั้งส่วนของตลาดปลา ตลาดผลไม้ และสินค้าอีกมากมาย ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวเมือง พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่น อาทิ ไข่ปลาคาร์เวีย, ผลิตภัณฑ์ทำจากหนังกวางเรนเดียร์ และสินค้าที่ระลึกอีกมากมาย สินค้าแบนด์เนมชื่อดัง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SOKOS HOTEL PRESIDENTTI, HELSINKI หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 เฮลซิงกิ – อิสตันบูล
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งบน ถนนมานไฮม์ Manheim Street ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิ ห้าง STOCKMANN, FORUM, SOKO
13.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.30 นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เฮลซิงกิ
18.15 ออกเดินทางกลับสู่ อิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK1764
22.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อิสตันบูล (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
วันที่ 8 อิสตันบูล – สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
02.10 ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK68
12.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

*ขาไป TK69 22:40 – 05:00 / TK1409 08:10 – 11:00
*ขากลับ TK1764 19:00 – 22:25 / TK68 01:25 – 14:50

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)
พักเดี่ยว วีซ่าฮังการี
29 ม.ค.-05 ก.พ. 61 49,999  47,999 9,000 4,000
31 ม.ค.-07 ก.พ. 61 49,999  47,999 9,000 4,000
07 ก.พ.- 14 ก.พ. 61 49,999  47,999 9,000 4,000
21 ก.พ.-28 ก.พ. 61 49,999  47,999 9,000 4,000
28 ก.พ.-07 มี.ค. 61 52,999  50,999 9,000 4,000
07 มี.ค.-14 มี.ค. 61 52,999  50,999 9,000 4,000
09 มี.ค.-16 มี.ค. 61 52,999  50,999 9,000 4,000
16 มี.ค-23 มี.ค. 61 52,999  50,999 9,000 4,000
19 มี.ค-26 มี.ค. 61 52,999  50,999 9,000 4,000
23 มี.ค-30 มี.ค. 61 52,999  50,999 9,000 4,000
26 มี.ค-02 เม.ย. 61 55,999  53,999 9,000 4,000
29 มี.ค-05 เม.ย. 61 55,999  53,999 9,000 4,000

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์บอลติก

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES
• ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
• ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
• ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
• ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 40 Euro /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
• ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
• ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
• ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ SCHENGEN VISA จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่น ท่านละ 4,000 บาท (ค่าวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลขึ้นลงตามอัตราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)

ทัวร์บอลติก ทัวร์บอลติกราคาถูก 49,900 บาท

ติดตามผ่าน Instagram คลิ๊ก www.instagram.com/bestfriendholiday

จอยทัวร์ในประเทศ ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ ทัวร์รถโค้ช คลิ๊กเพิ่มเติม จัดกรุ๊ปทัวร์

รับจองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วในประเทศ ทุกสายการบิน คลิ๊กเพิ่มเติม จองตั๋วเครื่องบิน 

โปรใหม่มาแรง !! ทัวร์เกาหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 3,290 บาท (ฟรี มอเตอร์ไซต์) คลิ๊ก ทัวร์หลีเป๊ะ

แพคเก็จ ตั้งแต่ 1 ท่าน ขึ้นไป

โปรแกรมยอดนิยม

Related news

รีวิวการเดินทาง

Related news