Monday, April 15, 2024

License No. 11/07424

spot_img

ทัวร์ปากีสถาน 9 วัน 6 คืน เริ่มต้น 65,900 บาท

 

ทัวร์ปากีสถาน เริ่มต้น 65,900 บาท พร้อมส่วนลด ตลอดปี 2565

เที่ยวชมธรรมชาติ ทัวร์ปากีสถาน ทัวร์ปากีสถานราคาถูก ฤดูซากุระ ดื่มด่ำไปกับอากาศบริสุทธิ์ ทริปนี้เน้นถ่ายรูปวิวและนางแบบ เดินทาง 20-28 เมษายน 2565

20 เม.ย.65 กรุงเทพฯ – อิสลามาบัด
15.30 พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย TG ( Thai Airways International ) เช็คอินและโหลดสัมภาระ (บนเครื่องมีอาหารคอยบริการ)
หมายเหตุ ประเทศปากีสถานยกเลิกการตรวจแบบ RT PCT TEST ก่อนเข้าประเทศภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดรสแล้ว (2เข็ม)
19.00 เดินทางสู่ เมืองอิสลามบัด โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG349
22.35 เดินทางถึง สนามบินเมืองอิสลามาบัด เป็นเมืองหลวงของประเทศปากีสถาน ตั้งอยู่ในอิสลามาบาด แคพิทัลเทร์ริทอรี มีพื้นที่ 906 ตารางกิโลเมตร ประชากร 805,000 คน (พ.ศ. 2541) กรุงอิสลามาบาดสร้างขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1960 เพื่อเป็นเมืองหลวงของประเทศแทนนครการาจี เมืองอิสลามาบัด ได้มีการวางแผนก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบและรอบคอบ แบ่งเป็นสัดส่วนด้วยถนนสายต่างๆ ที่สะอาดสะอ้านและร่มรื่นด้วยแนวต้นไม้ ภูเขา Margalla ซึ่งเป็นเชิงเขาหิมาลัยให้ความร่มรื่นกับเมือง นอกจากนี้คุณยังจะได้พบกับเสือดาว กวาง นก และเม่นพันธุ์ต่างๆ ที่หาดูได้ยากยิ่ง เส้นทางเดินทางไกลหลายเส้นทางสิ้นสุดลงที่ Daman-e-Koh ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่งดงามของทั้งเมือง ซึ่งคุณจะได้เห็นมัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) หรือแม้แต่เขื่อน Rawal ด้วย
นำทุกท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ
ที่พัก Grace Crown Hotel หรือเทียบเท่า ( Islamabad )
21 เม.ย.65 อิสลามาบัด – Gilgit – Hunza
เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมแต่เช้าตรู่ เพื่อให้เดินทางถึงสนามบินเวลา 05.00น. (ตี5)
07.00 ออกเดินทาสู่ เมืองกิลกิต โดยสายการบินปากีสถานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ………….
08.00 เดินทางถึงสนามบินกิลกิต รับสัมภาระ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Hunza Valley (ระยะทางประมาณ 100 กิโมลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.5 ชั่วโมง) เคยเป็นรัฐเจ้าชายแดนที่มีพรมแดนติดกับซินเจียง เขตปกครองตนเองของจีน เป็นอิสระจนถึงปี พ. ศ. 2517 ถูกยุบโดย Zulfikar Ali Bhutto รัฐมีอาณาเขตติดต่อกับเมือง Gilgit เมืองหลวงของรัฐคือเมือง Baltit (หรือเรียกอีกอย่างว่า Karimabad) นิคมเก่าอีกแห่งหนึ่งคือหมู่บ้าน Ganish ซึ่งหมายถึง เมืองโบราณของพระเจ้า “หมู่บ้าน Ganesh Hunza เป็นอาณาเขตที่เป็นอิสระมานานกว่า 900 ปี ชาวอังกฤษได้ควบคุม Hunza และหุบเขาใกล้เคียงของ Nagar ระหว่างปีพ. ศ. 2432 – 2435 ผ่านการพิชิตทางทหาร จากนั้นทางผู้ครองนครอาลีข่านของหุบเขาฮุนซ่าหนีไป Kashghar ในประเทศจีน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (Rakaposhi Area)
นำท่านเดินทางสู่ ป้อมบัลติท Baltit Fort ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่เหนือเมืองคาริมาบัด (Karimabad) โดย Baltit Fort ได้สร้างขึ้นมานานกว่า 700 ปี แต่ก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซม ภายหลังจากนั้นตลอดช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ผู้ปกครอง Thum ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงแห่งรัฐบัลติสถาน (Baltistan) ซึ่งได้แนะนำช่างฝีมือชาวบัลติ ในการเข้ามาบูรณะซ่อมแซม Baltit Fort ทั้งนี้เนื่องจากสถาปัตยกรรมในแบบบัลติสถาน (Baltistan)
ได้รับอิทธิพลมาจากทิเบตค่อนข้างมาก จึงส่งผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมของBaltit Fort หลังการบูรณะซ่อมแซมทำให้มีรูปแบบความเป็นทิเบตผสมผสานเข้ามาด้วย ต่อมาหลังจากปี ค.ศ. 1945 ผู้ปกครองรัฐฮุนซ่า (Dirs) ได้ละทิ้ง Baltit Fort ย้ายไปอาศัยอยู่ในพระราชวังแห่งใหม่ และไม่มีการทะนุบำรุงรักษาเลย ส่งผลให้ Baltit Fort เริ่มทรุดโทรม เพื่อไม่ให้ Baltit Fort ถูกทิ้งร้างไว้เช่นนั้น จึงได้มีการริเริ่มโครงการบูรณะซ่อมแซม Baltit Fort อีกครั้ง โดยองค์กร Royal Geographic Society of London ซึ่งโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จในปีค.ศ.1996 ปัจจุบัน Baltit Fort ได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งดำเนินการโดย Baltit Heritage Trust นอกจากนั้น Baltit Fort ยังอยู่ในรายชื่อเตรียมพิจารณาให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในอนาคตอีกด้วย ณ จุดบัลติสฟอร์ดแห่งนี้จะสามารถชมวิวเมืองคาริมาบาดได้อย่างกว้างไกลสุดสายตา เห็นหมู่บ้านเล็กๆแซมด้วยต้นแอปปริคอตบอสซอมที่บานสะพรั่งเป็นสีขาว สีชมพูอยู่ละลานตา มีแม่น้ำเลี้ยวลัดเลาะผ่านหมู่บ้านในขณะที่ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะสีขาวโพลนโอบอุ้มหุขเขาสีเขียวจางๆที่อยู่เบื้องหน้า
หรือ Altit Fort เป็นโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเขต Gilgit-Balistan มีอายุถึงราวพันปีเดิมเคยเป็นที่ประทับของผู้ครองแคว้นฮุนซา แต่มีการย้ายไปพำนักที่ Altit Fort ราวสามร้อยปีต่อมา Altit Fort อยู่ในสภาพที่ไม่มีการดูแลมาเป็นเวลานาน
จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้องค์กร Aga Khan Trust for Culture Historic Cities Support Programme ร่วมกับรัฐบาลนอร์เวย์ ได้เข้ามาดำเนินการบูรณะป้อมปราการแห่งนี้ Altit Fort เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้มาตั้งแต่ปี 2007 *** ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ก่อนที่จะขึ้นไปถ่ายแสงเย็นที่ จุดชมวิว EAGLE’S NEST หรือ รังนกอินทรี
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ที่พัก Eagle’s Nest Hotel หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ โดยปกติแล้วโรงแรมที่ Eagle Nest จะปิดช่วงฤดูหนาวเพราะว่าอากาศด้านบนจะหนาวจัด
22 เม.ย.65 Attabad Lake – Hussaini Hanging Bridge – Passu
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ Attabad Lake ทะเลสาบอัททาบาด นั่งเรือชม ทะเลสาบนี้มีสีฟ้าสดใสราวกับเทอร์ควอยซ์ ทะเลสาบนี้เกิดจากแผ่นดินถล่ม2010ปิดเส้นทางไหลของแม่นํ้าฮุนซ่า ท่านนั่งเรือล่องทะเลสาบเปลี่ยนเป็นบรรยากาศอีกแบบที่ได้เห็นช่องเขาหิมะขาว ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าสดสวยงามตลอดเส้นทางเป็นบรรยากาศที่สวยงามอีกแบบ ทะเลสาบ Attabad ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อทะเลสาบ Gojal เป็นทะเลสาบที่หุบเขา Gojal ตั้งแต่ทะเลสาบเกิดขึ้น มีเพียงวิธีเดียวในการข้ามทะเลสาบโดยนเรือไม้เท่านั้น ต่อมามีการสร้างอุโมงค์ถนนและเปิดให้เข้าชมในเดือนกันยายน 2015แผ่นดินถล่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2010 การถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตยี่สิบคนและปิดกั้นการไหลของแม่น้ำ Hunza เป็นเวลาห้าเดือน ทำให้หมู่บ้านที่อยู่บริเวณนั้นถูกน้ำท่วม จึงต้องมีการอพยพโยกย้ายบ้านเรือน 6,000 คน แวะวัดใจเดินข้ามสะพานไม้ Hussaini Hanging Bridge ที่สร้างข้ามผ่านแม่น้ำฮุนซ่าอันเชี่ยวกรากอยู่ด้านล่าง มีชาวบ้านใช้เดินทางสัญจร ตลอดเวลา ตัวสะพานสร้างด้วยไม้แผ่นใหญ่ แต่ไม่ติดกัน เว้นช่องว่าง เวลาเดินต้องฝึกสติ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางถ่ายภาพที่ ธารน้ำแข็งพาสสุ โดยท่านจะต้องเดินเทรคระยะสั้นประมาณ 1 กิโลเมตร เทือกเขาพาสสุซึ่งมีแนวเขาที่สวยงามประหลาดตา ได้เห็น กราเซียพาสสุที่สวยงาม แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ชมทิวทัศน์เทือกเขาหิมะสุดขอบฟ้าสวยงาม ธารน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันจนหนา 45-60 เมตร แล้วเกิดการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้า ๆ ซึ่งมักจะเกิดบริเวณที่ลาดชันหรือตามไหล่เขา การเคลื่อนตัวลงมาตามไหล่เขาอย่างช้า ๆ ทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวไปในหุบเขาจะทำให้พื้นดินที่รองรับเกิดร่องลึกและกว้างเพราะมีน้ำหนักของน้ำแข็งกดทับ ธารน้ำแข็งจะค่อย ๆ ครูดบริเวณที่รองรับจนเกิดหุบเขาตัดขวางรูปตัวยู เมื่อธารน้ำแข็งไหลไปถึงตอนล่างธารน้ำแข็งก็จะค่อย ๆ แตกออกแล้วก็จะค่อย ๆ ละลายกลายเป็นลำธาร ธารน้ำแข็งที่ถูกตัดขาดและแตกออกไหลลงทะเลเรียกว่าภูเขาน้ำแข็ง สีของธารน้ำแข็งมักจะมีสีเขียวแกมม่วง หรือ แกมน้ำเงิน รูปร่างของธารน้ำแข็งบนบกมักจะยกตัวสูงและมีความแตกต่างจากน้ำแข็งในทะเล (sea ice) ที่มีขนาดบางมากและน้ำแข็งในทะเลสาบซึ่งรูปทรงของมันจะอยู่บนพื้นผิวของแผ่นน้ำ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ที่พัก Passu Tourists Lodge หรือเทียบเท่า
23 เม.ย65 Passu – Khunjerab National Park – Border – Hunza
บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
นำท่านเดินไปถ่ายภาพ Passu Village หมู่บ้านเล็กๆ และสามารถเห็นวิวของ Passu peak จากนั้นนำท่านเดินทางไปถ่ายรูปทะเลสาบ Butula Lake ใกล้ๆ กับหมู่บ้าน Passu สมควรแก่เวลาเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะถ่ายภาพธารน้ำแข็ง Passu และ Passu village จากถนน Karakoram Highway
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่ KHUNJERAB NATIONAL PARK โดยจะนำท่านผ่านที่สูง KHUNJERAB PASS ซึ่งเป็นช่องทางการค้าที่สูงที่สุดในโลก จุดบรรจบแห่งอารยะธรรมโบราณบนเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่ ที่นี่คือด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก สูงจากระดับนํ้าทะเลกว่า 4,730 เมตร บนเทือกเขาคาราโครัม ซึ่งเดินทางตามแนวเส้นทางสายไหมโบราณที่เชื่อมเอเชียกลางสู่ยุโรป เทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนเหมือนสวิสเซอร์แลนด์ และสามารถพบเห็นสัตว์หายาก เช่นตัว Ibex หรือ แพะภูเขา Yak ที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขาสูง จนถึงจุดสุดท้ายที่ด่านชายแดนระหว่าง ปากีสถาน และ จีน ก่อนที่จะออกไปยังประเทศจีนบนเส้นทางสายไหมที่ซินเกียง นำท่านถ่ายภาพวิวสวยๆ ระหว่างทาง และชายแดนจีน – ปากีสถาน สร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวท่านเองว่าได้มายืนอยู่ ณ เส้นทางประวัติศาสตร์โลก ลงมาเล่นหิมะกันจนหนำใจบนบรรยากาศเย็นฉํ่า ถ่ายรูปกับยอดเขารายล้อม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ที่พัก Albarkat Hotel หรือเทียบเท่า Hunza
24 เม.ย.65 Hunza – Naltar Valley – Gilgit
บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปยัง Naltar Valley โดยก่อนขึ้น Naltar จะเปลี่ยนเป็นรถจีป นั่งคันละ 4 ท่าน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น Naltar Valley
หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม Naltar Valley ซึ่งช่วงมีนาคมยังมีหิมะคงค้าง เราจะมีกิจกรรมให้ท่านได้เพลิดเพลินด้านบน คือ สนุกไปกับเล่นสกี (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) หรือ จะเดินทางไปที่ Naltar Lake ชมความสวยงามของทะเลสาบที่รอให้ทุกท่านได้ไปสัมผัส สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ Gilgit
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ที่พัก .Gilgit Blossom Resort . หรือเทียบเท่า Gilgi
25 เม.ย.65 Gilgit – Nanga Parbat – Besham
บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ Chilas ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่จุดชมวิวยอดเขา NANGA PHARBAT เป็นภูเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 9 ของโลก 8,126 เมตร ( 26,660 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล มันเป็นตัวเชื่อมระหว่างเทือกเขาหิมาลัยทางตะวันตกรอบแม่น้ำสินธุสู่ที่ราบของปากีสถาน ยอดเขานานกาพาร์บาทถูกขนานนามว่าเป็นภูเขาแห่งนักฆ่า จากนั้นเดินทางผ่านเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์เส้นเดิม ผ่านจุดตัดของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาคาราโครัม และ เทือกเขาฮินดูกูช
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ( Chilas )
เดินทางต่อไปยังเมืองเบชาม Besham (ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ที่พัก Hilton Besham Hotel หรือเทียบเท่า
26 เม.ย.65 Besham – Taxila – Islambad
บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองตักศิลา (Taxila) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 215 กิโลเมตร เมืองแห่งศิลปวิทยาการในอดีต ตักศิลา เป็นชื่อเมืองอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐปัญจาบ เป็นมหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์กลางของศิลปวิชาการ ในอดีตของอินเดียตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมีสำนักอาจารย์ทิศาปาติโมกข์ สั่งสอนศิลปวิทยาต่าง ๆ แก่ศิษย์ที่มาเล่าเรียนในแถบดินแดนชมพูทวีปบุคคลสำคัญและมีชื่อเสียงหลายท่านที่สำเร็จการศึกษาจากที่แห่งนี้ อาทิเช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล หมอชีวกโกมารภัจจ์ และองคุลีมาลในคริสต์ศตวรรษที่ 5 ชนชาติเฮพธาไลต์ (Hephthalite) ได้ยกทัพมาตีอินเดียและทำลายพระพุทธศาสนา ทำให้เมืองตักศิลาพินาศสาบสูญแต่บัดนั้น โบราณสถานตักศิลาและสิรกัป ตักศิลา เมืองที่องค์กรมรดกโลก UNESCO ได้ให้ความสำคัญและขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ตามประวัติศาสตร์
หลังจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สวรรคต ดินแดนต่าง ๆ ตลอดเส้นทางการเดินทัพของพระองค์ได้แตกแยกตัวเป็นอิสระ 1 ในดินแดนเหล่านั้นคือ อาณาจักรของพระเจ้ามิลินด์ ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งคณะพระเถระมาเผยแพร่และวางรากฐานพุทธศาสนาในเมืองตักศิลา ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 10-11 ต่อมาพวกฮันขาว Huns ได้ขยายดินแนจากเอเชียกลางและเข้าทำลายวัดพุทธศาสนาในเมืองตักศิลา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองตักศิลา (Taxila) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 215 กิโลเมตร เมืองแห่งศิลปวิทยาการในอดีต ตักศิลา เป็นชื่อเมืองอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐปัญจาบ เป็นมหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์กลางของศิลปวิชาการ ในอดีตของอินเดียตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมีสำนักอาจารย์ทิศาปาติโมกข์ สั่งสอนศิลปวิทยาต่าง ๆ แก่ศิษย์ที่มาเล่าเรียนในแถบดินแดนชมพูทวีปบุคคลสำคัญและมีชื่อเสียงหลายท่านที่สำเร็จการศึกษาจากที่แห่งนี้ อาทิเช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล หมอชีวกโกมารภัจจ์ และองคุลีมาลในคริสต์ศตวรรษที่ 5 ชนชาติเฮพธาไลต์ (Hephthalite) ได้ยกทัพมาตีอินเดียและทำลายพระพุทธศาสนา ทำให้เมืองตักศิลาพินาศสาบสูญแต่บัดนั้น โบราณสถานตักศิลาและสิรกัป ตักศิลา เมืองที่องค์กรมรดกโลก UNESCO ได้ให้ความสำคัญและขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ตามประวัติศาสตร์ หลังจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สวรรคต ดินแดนต่าง ๆ ตลอดเส้นทางการเดินทัพของพระองค์ได้แตกแยกตัวเป็นอิสระ 1 ในดินแดนเหล่านั้นคือ อาณาจักรของพระเจ้ามิลินด์ ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งคณะพระเถระมาเผยแพร่และวางรากฐานพุทธศาสนาในเมืองตักศิลา ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 10-11 ต่อมาพวกฮันขาว Huns ได้ขยายดินแนจากเอเชียกลางและเข้าทำลายวัดพุทธศาสนาในเมืองตักศิลา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำชม พิพิธภัณฑ์ตักศิลา Taxila Museum ชมพระพุทธรูปในศิลปะที่เรียกกันว่า คันธาราน (Gandharan ) หรือพุทธศิลป์แบบกรีก Greco-Bhuddhist เชื่อกันว่าพระพุทธรูปเกิดขึ้นครั้งแรกในดินแดนแห่งนี้ ในสมัยการปกครองของพระเจ้าเมนันดอร์ที่ Menander1 หรือพระเจ้ามิลินด์ Milind พระพุทธรูปยุคแรกหน้าตาจะเป็นชาวยุโรป ก่อนที่มีหน้าตาเป็นแขก จีน และ ไทย โดยพุทธลักษณะแบบคันธาระ จะคล้ายมนุษย์ตามแบบธรรมชาติ Realistic พระวรกายสได้สัดส่วนอย่างถูกต้องเหมือนจริง พระพักตร์สงบนิ่ง พระเกศาเป็นเส้นละเอียด และขมวดเป็นปมส่วนจีวรพลิ้วไหวเป็นธรรมชาติเหมือนจริง ซึ่งได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากชาวกรีก ตั้งแต่ยุคพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เข้าพิชิต เอเชียกลางและขยายดินแดนจนถึงดินแดนแถบนี้ ในราว 326 ปีก่อนคริสตกาล สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อิสลามาบัด ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ระยะเวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจ RT PCR Test รวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Grace Crown Hotel หรือเทียบเท่า ( Islamabad )
27 เม.ย.65 Islambad
บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
วันนี้จะเป็นวันสบาย สบาย ก่อนกลับประเทศไทย จะเป็นวันที่ทุกท่านรอคอย คือ วันแห่งการช้อปปิ้ง เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกให้กับคนที่ท่านรัก มีมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า , ผ้าพันคอ , พรมทอมือ , ผลไม้อบแห้ง , น้ำผึ้ง ,เกลือชมพู , เครื่องประดับ ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ หรืออื่น ๆ อีกมากมาย
1. ตลาดท้องถิ่น
2. ช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในอิสลามาบัด
เที่ยง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
นำท่านถ่ายภาพที่มัสยิด มัสยิดไฟซอล เป็นมัสยิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปากีสถานและเอเชียใต้ ตั้งอยู่ในกรุงอิสลามมาบัด สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1986 มันถูกออกแบบโดยชาวตุรกี จะมีรูปร่างเหมือนเต็นท์เบดูอินในทะเลทราย มัสยิดแห่งนี้ได้ตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติแก่กษัตริย์ Faisal bin Abdul Aziz ภายในสามารถจุคนได้กว่า 100,000 คน พร้อมทั้งอีกราว 200,000 คน สำหรับลานกว้างภายนอก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
23.20 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน อิสลามาบัด
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG350
28 เม.ย.65 กรุงเทพฯ
06.35 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ผ่านด่านศุลกากรแล้ว
ทางบริษัทฯได้ทำการจองที่พัก เงื่อนไขแบบ Test and Go ให้กับลูกค้าทุกท่าน

 

ราคาพิเศษ ครบ 6 ท่าน พร้อมเดินทาง
ผู้ใหญ่ท่านละ 65,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 7,500 บาท

โหลดโปรแกรม ทัวร์ปากีสถาน

ราคานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – อิสลามาบัด – กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด สายการบินไทย
2. ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 1 เที่ยวบิน อิสลามาบัด – กิลกิต สายการบิน Pakistan Airlines.
3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
4. อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ (เป็นอาหารท้องถิ่นคล้ายกับอาหารอินเดียแต่จะทานง่ายกว่าเพราะว่า
เครื่องเทศน้อยกว่า)
5. ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6. ค่าวีซ่าปากีสถานแบบท่องเที่ยวอยู่ได้ 30 วัน ( E tourist visa )
7. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและผู้ช่วยคอยให้การบริการและข้อมูลต่าง ๆ ในประเทศปากีสถาน
8. ค่าอาหารเสริม (อาหารไทย) เช่น แกงส้ม , ปลาสลิด , ต้มยำ , ต้มข่า , ปลาทู , น้ำพริกกะปิ , ผัดกระเพรา ผัดผักรวมมิตร , ยำวุ้นเส้น , ราดหน้า เป็นต้น
9. หัวหน้าทัวร์คนไทยคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
10. ค่า RT PCR Test ที่อิสลามาบัด (ใช้สำหรับเดินทางกลับเมืองไทย)
11. บริการทำ Pass Track ฟรี ใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศปากีสถาน
12. บริการทำ Thailand Pass ฟรี ใช้สำหรับเดินทางกลับเมืองไทย
ราคานี้ไม่รวม
1.สินน้ำใจให้กับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น , ผู้ช่วย , คนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 60 USD
2.สินน้ำใจให้กับหัวหน้าทัวร์คนไทย ท่านละ 500 บาท
3.สินน้ำใจพนักงานยกกระเป๋าของโรงแรมที่พัก ให้ตามความพึงพอใจ
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด , ค่าช้อปปิ้ง หรืออื่น ๆ
5.ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
6. ค่าTest and Go สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม มาตรการคือ จองการตรวจ RT PCR TEST 1 ครั้ง พร้อมที่พัก 1 คืน และรถรับส่ง สนามบิน – โรงแรม 1 เที่ยว (ราคาประมาณ 3,900 บาท)

หมายเหตุ หากท่านต้องการนำอาหารเข้าประเทศปากีสถานแนะนำว่าไม่ควรนำอาหารที่เกี่ยวกับหมูเข้าประเทศเพื่อเป็นการเคารพต่อศาสนาอิสลามเนื่องจากประเทศปากีสถานนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์

ทัวร์ปากีสถาน เริ่มต้น 65,900 บาท ตลอดปี 2565

 

ส่วนลด :

ลด 1,000 บาท

โค้ดทัวร์ :

ฺBBF01
spot_img
spot_img
spot_img

เรื่องใหม่

spot_img

สอบถามผ่านไลน์ @bestfriend (มีแอดนำหน้า)

เพิ่มเพื่อน

spot_imgspot_img

โปรแกรมที่น่าสนใจ

ทัวร์มุมไบ ปูเน่ 4 วัน 3 คืน ZGBOM-2202SL (ธ.ค.65)

ต่อท่าน

ทัวร์แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม เทศกาลชมดอกทิวลิป 6 วัน 3 คืน ZGSXR-2301SG(มี.ค.-พ.ค.66)

ต่อท่าน

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค 6 วัน 3 คืน BZF-ZGSXR-2201SG (ธ.ค.-ก.พ.66)

ต่อท่าน

ทัวร์อินเดีย เดลี ชัยปุระ อัครา 6 วัน 3 คืน นั่งรถจิ๊บ-BZFZGDEL-2201SG (ต.ค.-เม.ย.66)

ต่อท่าน

spot_img