ทัวร์ยูเครน ราคา 57,555 บาท เส้นทางใหม่ 2561 (4)

232
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ทัวร์ยูเครน ราคา 57,555 บาท เส้นทางใหม่ตลอดปี 2561

ทัวร์ยูเครน

ทัวร์ยูเครน ราคา 57,555 บาท บริการจัดทัวร์ยูเครน ทัวร์ยูเครน ทัวร์ยูเครนราคาถูก เที่ยวชมความน่ารกัของเมืองมรดกโลกลวิฟ มหาวิหารโดมินิกนิกัน นั่งรถไฟนอนสู่เมืองเคียฟ เส้นทางใหม่ | พร้อมส่วนลด..ตลอดปี 2561

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1กรุงเทพฯ – ยูเครน
07.30พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
11.25ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน UKRAINE AIRLINE เที่ยวบินที่ PS 272
18.30เดินทางถึงสนามบินเมืองเคียฟ เมืองหลวงประเทศยูเครน
19.55ออกเดินทางจากเมืองเคียฟ ไปเมืองลวิฟ LVIV เที่ยวบินที่ PS 033
21.00ถึงเดินทางถึงสนามบินเมืองลาวีฟ LVIV
 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก REIKARTZ DVORZEK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2ลวิฟ – เที่ยวชมความน่ารักของเมืองมรดกโลกลวิฟ– มหาวิหารโดมินิกัน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 ท่านชมเมืองลวิฟ (Lviv) MEDIEVAL TOWN องค์กรยูเนสโกยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดของโลก เมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี 1998 และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2009 นิตยสารยูเครนโฟกัส ยังยกให้ที่นี่เป็นเมืองที่ดีที่สุดในยูเครน สำหรับการพักอาศัย ลวิฟเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในศตวรรษที่13ด้วยชัยภูมิที่สำคัญในการควบคุมเส้นทางเทือกเขาคาร์เพเธียนลวิฟจึงกล่าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางการค้า ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศ ชมนครแสนสวยที่เต็มไปด้วยตำนานเก่าแก่สืบเนื่องมาจากสมัยโบราณ และมีอีกฉายาว่า เมืองโรแมนติคแห่งฝั่งตะวันตก ยามเดินชมความงามของเมืองนี้เปรียบเสมือนเดินอยู่ในโลกแห่งเทพนิยาย ลวิฟ เป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและภาษา อยู่ห่างจากชายแดนโปแลนด์ เพียง 70 ลวิฟยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องขนมหวานและกาแฟซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชาวลวิฟ ชาวลวิฟอยู่ไม่ได้หากขาดกาแฟและขนมหวาน กาแฟไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่ม แต่ถือได้ว่าพิธีกรรมเพื่อการผ่อนคลาย มหาวิหารโดมินิกัน (Dormition Church) โบสถ์ประจำเมืองเก่าแก่ อายุกว่า 600 ปี ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และภายในโบสถ์ได้รับการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑสถานทางศาสนา
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์และพอล (St.Peter and Paul Garrison Church) นิกายเยซูอิต สร้างขึ้นในปีค.ศ.1610-1620 สมัยนั้นเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนียออกแบบโดย Sebastian Lachmius แต่ได้รับการแก้ไขต่อเติมแบบโดยช่างมืออาชีพ Jacopo Briano โดยได้ต่อเติม หอนาฬิกาที่มีความสูง 80 เมตรอยู่ด้านทิศใต้ ซึ่งเคยเป็นหอนาฬิกาที่สูงที่สุดในสมัยนั้น
 นำท่านชม จัตุรัสไรน๊อค ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของลวีฟ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิต เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ชมอาคาร รูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จนองค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดของโลก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักโรงแรม RIUS HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3เมืองลาวิฟ “AUSTRIA-HUNGARIAN TOWN– จตุรัสมาเก็ต– นั่งรถไฟนอนสู่เมืองเคียฟ  
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 จากนั้นนำท่าน ชมเมืองลาวีฟ ในส่วนของ “AUSTRIA-HUNGARIAN TOWN” นำท่านชมความมั่งคั่งทางด้านวัฒนธรรมและความหลากหลายในด้านสถาปัตยกรรม อย่างอาคารเรเนสซองส์อินตาเลียนในศตวรรษที่16ตั้งเคียงคู่กับโบสถ์แบบโกธิกกับโรงแรม แบบร็อคโคโค ชมเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และตำนานแห่งศตวรรษที่15-17 ชมวิหารคาโตลิตสกีโซบอร์ซึ่งยอดหอคอยเป็นสัญลักษณ์เด่นสะดุดตาที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นใน ศตวรรษที่14เมื่อครั้งลวิฟตกเป็นของโปแลนด์
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 จากนั้นนำท่านชม จตุรัสมาเก็ต ที่มีศาลาว่าการเมืองลวิฟ ตามสถาปัตยกรรมแบบศตวรรษที่19รอบๆคือคฤหาสน์ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียนนา โบสถ์อุสเปนสกีอันเป็นศูนย์กลางของนิกายรัสเชียนออร์โธดอกซ์ของลวิฟ นำท่านชม โรสโตล โดมินีคานา โบสถ์เก่าแก่ประจำเมือง ที่มีอายุกว่า600ปี ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในศตวรรษที่18พาท่านชมโรงละครโอเปร่า ที่ติด 1ใน5โรงละครโอเปร่าที่สวยงามที่สุดในโลก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 จากนั้นพาท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ เพื่อออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเคียฟ KIEV ออกเดินทางสู่เมืองเคียฟ โดยรถไฟนอนชั้นธุรกิจ
วันที่ 4เคียฟ City Tour Khreschatyk, Maiden Central square , สถานีรถไฟใต้ดิน–โรงละครโอเปร่าพร้อมชมการแสดง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 นำทุกท่านชมบรรยกาศกรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครนเป็นเมืองท่าสำคัญด้านอุตสาหกรรมของยูเครน ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.482 โดยชนเผ่าสลาฟ และยังเป็น 1 ใน 5 เมืองที่ได้รับการยกย่องว่า สวยที่สุดในยุโรปอีกด้วย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำดนีปเปอร์ DHIPRO โดยเป็นจุดที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม และอุดมสมบูรณ์
 ผ่านชมย่านใจกลางเมือง KHRESCHATYK MAIDAN CENTRAL SQUARE เป็นจุดศูนย์รวมของวัยรุ่นในกรุงเคียฟ และเป็นบริเวณที่ตั้งสถานที่ราชการที่สำคัญ และในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะมีการเปิดการจราจรในบริเวณนี้เพื่อเปิดเป็นถนนคนเดิน และที่รวบรวมศิลปินหลากหลายแขนงของกรุงเคียฟ โดยท่านจะพบเห็นชาวเมืองต่างพากันออกมาใช้เวลาว่างในวันหยุด กันอย่างอบอุ่น  สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นอีก 1 สถานที่ที่มีความสวยงามของจากการตกแต่งสถานีด้วยหินโมเสค โดยรถไฟสายนี้ถูกสร้างในสมัยสหภาพโซเวียต และได้แรงบันดาลใจในการตกแต่งในแบบของโซเวียต โดยเน้นความหรูหรา สวยงามเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า ความงามในแบบพระราชวัง ก็สามารถให้ประชาชนเข้าถึงได้เช่นเดียวกัน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ร้านอาหารจีน DU LONG RESTURANT)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านชมความสวยงามและมีมนต์เสน่ห์ของ โรงละครโอเปร่า เป็นโรงละครเก่าแก่ สร้างในสมัยสหภาพโซเวียต พร้อมนำท่านชมการแสดง ระหว่าง โอเปร่า หรือ บัลเล่ต์ ขึ้นอยู่กับวันที่คณะเข้าชม
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก REIKARTZ DVORZEK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5กรุงเคียฟ-อนุสาวรีย์ Golden Gate -พิพิธภัณฑ์ เชอร์โนบิล-โบถส์เซนต์แอนดริวเดอร์เซนต์ -นั่งรถไฟสู่เมืองโอเดดซ่า ODESSA  
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 ชมอนุสาวรีย์ โกลเด้นเกต GOLDEN GATE MONUMENT เป็นจุดที่เคยเป็นประตูเมืองเก่าที่เจ้าชายยาโรสลาฟสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 เป็นส่วนหนึ่งของปราการป้องกันตัวเมืองเคียฟตอนบน คงเหลือไว้แต่ซุ้มประตูเมืองเท่านั้น และถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็ก ไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองในปัจจุบัน และท่านจะได้พบเห็นรูปปั้นแมว โดยมีความเชื่อว่า หากท่านได้สัมผัสกับรูปปั้นท่านจะพบแต่ความโชคดี และจะได้มีโอกาสได้กลับมาเยือนอีกครั้ง
 นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ เชอร์โนบิล เป็นสถานที่ที่สร้างอุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โรงงานปรมาณูนิวเคลียร์ระเบิดในวันที่ 26 เมษายน 1986 ที่กรุงเคียฟ ซึ่งตอนนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอยู่ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมหาศาลและต้องอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวถึง 350,400 คน ภายในท่านจะได้รับความรู้จากประวัติศาสตร์ทั้งสาเหตุการระเบิดแนวทางการแก้ไขของสหภาพโซเวียตและการช่วยเหลือจากนานาประเทศ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้น
 นำท่านชมโบถส์เซนต์แอนดริวเดอร์เซนต์ ST.ANDREW’S DESCENT โบสถ์แห่งนี้มีความสวยงามแปลกตา ไม่เหมือนทื่อื่นเป็นศิลปะแบบบารอค ออกแบบโดยรัสเตรลลี สถาปนิกชาวอิตาลีหนึ่งในผู้ออกแบบเมืองเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน
 จากนั้นพาท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ เพื่อออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองโอเดดซ่าODESSA ออกเดินทางสู่เมืองโอเดดซ่า โดยรถไฟนอนชั้นธุรกิจ นอนห้องละ 2 ท่าน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ Box at Train
วันที่ 6โอเดดซ่า ODESSA- บันไดโพธอมคิน (POTYOMKIN STAIRCASE)- สุสานโอเดสซ่า 
10.30เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองโอเดดซ่า ODESSA นำท่านชมเมืองโอเดสซ่า (Odessa) อีกหนึ่งเมืองท่าแห่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศยูเครน ตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสีดำ (Black Sea) และยังถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของยูเครนอีกด้วย มีท่าเรือพาณิชย์ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ชมการจัดวางผังเมืองที่สวยงามลงตัวที่ถูกวางรากฐานจากบรรดาสถาปนิกจากยุโรปตะวันตก เช่น ดัชท์ ฝรั่งเศส และ อังกฤษ นำท่านเดินชมเมืองผ่านถนนที่สวยงามหลายสาย
เช้ารับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู้โรงแรมที่พัก …… ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 จากนั้นให้ท่านให้พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินชมบรรยากาศเมืองโอเดดซ่า ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลดำ ที่มีความโรแมนติก ท่านจะได้ดื่มด่ำกับสถาปัตยกรรมของเมืองที่สวยงามลงตัว เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวยูเครนที่หลั่งไหล เดินทางมายังเมืองโอเดดซ่า เพื่อพักผ่อนในช่วงวันหยุด
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
วันที่ 7โอเดดซ่า – เคียฟ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 แวะชม บันไดโพธอมคิน (POTYOMKIN STAIRCASE) ออกแบบโดย F.BOFFO มีบันไดทั้งหมด192 ขั้น สูง 27 เมตร และยาว 136 และ 5 เมตร ชมอนุสาวรีย์ DUKE DE RICHELIEU อาคารเทศบาลเมือง โบสถ์อัสสัมชัญ โอเดสซาโอเปร่าและบัลเล่ต์เธียเตอร์” (Odessa Opera and Ballet Theater) อีกหนึ่งอาคารที่มีความสวยงาม ซึ่งถูกเปิดครั้งแรกในปี 1810 และถูกไฟไหม้ทำลายไปใน ปี 1873 ต่อมาถูกสร้างขึ้นใหม่ในในสไตล์นีโอบาร็อค และเปิดอีกครั้งในปี 1887 ปัจจุบันถือว่าเป็นอาคารที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอาคารดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย
เที่ยวชมเมือง โอเดดซ่า ก่อนถึงเวลาอันสมควรเดินทางกลับ
 นำท่านชมสวนสาธารณะใจกลางเมืองโอเดดซ่า เป็นสวยดอกไม้และสวนสาธารณะที่ผู้ชาวเมืองส่วนใหญ่มักจะมาใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงเป็นแหล่งรวมศิลปินต่างๆ ที่ออกมาโชว์ผลงานและจำหน่าย เป็นขอที่ลึกให้กับนักท่องเที่ยว
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ โรงละครโอเดดซ่า (Odessa Opera and Ballet Theater) ซึ่งถูกเปิดครั้งแรกในปี 1810 และถูกไฟไหม้ทำลายไปใน ปี 1873 ต่อมาถูกสร้างขึ้นใหม่ในในสไตล์นีโอบาร็อค และเปิดอีกครั้งในปี 1887 ปัจจุบันถือว่าเป็นอาคารที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอาคารดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วยได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบิน BORISPOL
16.55ออกเดินทางจากกรุงโอเดดซ่า สู่เมืองเคียฟ โดยสายการบิน Ukraine International Airlineเที่ยวบินที่ PS 085
17.55ถึงกรุงเคียฟ รอขึ้นเครื่องเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.10ออกเดินทางจากกรุงเคียฟ โดยสายการบิน Ukraine International Airline เที่ยวบินที่ PS 271
วันที 8กรุงเทพฯ (ประเทศไทย)
09.35เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

อัตตราค่าบริการ
วันเดินทางราคาผู้ใหญ่

พัก 2-3 ท่าน

ราคาเด็กมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็กไม่มีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาพักเดี่ยว
22-29 มิ.ย.

13-20 ก.ค.

14-21 ก.ย.

57,55556,55555,5559,000
27 ก.ค.-03 ส.ค.

10-17 ส.ค.

59,88858,88857,8889,000

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์ยูเครน

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ–ยูเครน–กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Ukraine International airline (PS)
 • ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 4 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
 • ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน (สำหรับหัวหน้าทัวร์ตามแต่ความพอใจในการให้บริการของลูกค้าเป็นสำคัญ) ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น

ทัวร์ยูเครน ราคา 57,555 บาท ทัวร์ยูเครนราคาถูก เส้นทางใหม่ 2561

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ต้องการโปรแกรมอื่น หรือจัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1835623 | 094-5707755 | 089-6133915 | 082-3550282
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก