ทัวร์ยูเครน ราคา 57,555 บาท เส้นทางใหม่ 2561 (4)

ทัวร์ต่างประเทศไม่เกิน 10,000 บาท

ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 5,900 บาท โปรโมชั่น 2563-2564

ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 5,700 บาท ทัวร์เกาหลีราคาถูก 2563   ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 5,999 บาท ทัวร์เกาหลีราคาถูก   เที่ยวเกาหลี จัดทัวร์เกาหลี ชมพระราชวังเคียงบ๊อกกุง ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลีราคาถูก สถานที่ยอดฮิต เที่ยวเอาใจนักช้อปหมู่บ้านฝรั่งเศส จัดกรุ๊ปส่วนตัว เกาหลี เอเวอร์แลนด์ จัดทัวร์วันหยุด เช่น ทัวร์เกาหลีปีใหม่ ทัวร์เกาหลีวันพ่อ ทัวร์เกาหลี กรุงโซล เกาะนามิ...

ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 7,900 บาท

ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 7,999 บาท ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก โปรโมชั่นทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ จัดทัวร์คุณภาพดี ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก นอกจากนี้เรายัง มีบริการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวสิงคโปร์ จัดกรุ๊ปทัวร์สิงคโปร์ เดินทางเป็นหมู่คณะ จัดกรุ๊ปทัวร์ สิงคโปร์ และ จอยทัวร์ จองได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป บริการอาหารทุกมื้อ จัดทัวร์สิงคโปร์ช่วงเทศกาลต่างๆ วันสงกรานต์ ทัวร์สิงคโปร์วันแม่ ทัวร์สิงคโปร์วันปิยะ ทัวร์ปีใหม่  ...

ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 5,900 บาท ปรับราคาใหม่

ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท คุณภาพดี ทัวร์เวียดนาม พาเที่ยวครบทุกวัน ทัวร์เวียดนามราคาถูก คุณภาพดี ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเมืองมรดกโลก ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก ชมหุ่นกระบอกน้ำ เดินเที่ยวถนน 36 สาย ชมสุสานลุงโฮ วีระบุรุษของชาวเวียดนาม หรือจะเป็นเส้นทางบรรยากาศทะเลทราย ดาลัด มุยเน โฮจิมิน พาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวด้วยการนั่งรถราง ชมธรรมชาติที่อ่าวฮาลอง เบย์...

โปรโมชั่นแนะนำ 2563-2564

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับส่วนลด @bestfriendเพิ่มเพื่อน

ทัวร์ยูเครน ราคา 57,555 บาท เส้นทางใหม่ตลอดปี 2561

ทัวร์ยูเครน

ทัวร์ยูเครน ราคา 57,555 บาท บริการจัดทัวร์ยูเครน ทัวร์ยูเครน ทัวร์ยูเครนราคาถูก เที่ยวชมความน่ารกัของเมืองมรดกโลกลวิฟ มหาวิหารโดมินิกนิกัน นั่งรถไฟนอนสู่เมืองเคียฟ เส้นทางใหม่ | พร้อมส่วนลด..ตลอดปี 2561

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ยูเครน
07.30 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
11.25 ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน UKRAINE AIRLINE เที่ยวบินที่ PS 272
18.30 เดินทางถึงสนามบินเมืองเคียฟ เมืองหลวงประเทศยูเครน
19.55 ออกเดินทางจากเมืองเคียฟ ไปเมืองลวิฟ LVIV เที่ยวบินที่ PS 033
21.00 ถึงเดินทางถึงสนามบินเมืองลาวีฟ LVIV
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก REIKARTZ DVORZEK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ลวิฟ – เที่ยวชมความน่ารักของเมืองมรดกโลกลวิฟ– มหาวิหารโดมินิกัน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  ท่านชมเมืองลวิฟ (Lviv) MEDIEVAL TOWN องค์กรยูเนสโกยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดของโลก เมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี 1998 และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2009 นิตยสารยูเครนโฟกัส ยังยกให้ที่นี่เป็นเมืองที่ดีที่สุดในยูเครน สำหรับการพักอาศัย ลวิฟเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในศตวรรษที่13ด้วยชัยภูมิที่สำคัญในการควบคุมเส้นทางเทือกเขาคาร์เพเธียนลวิฟจึงกล่าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางการค้า ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศ ชมนครแสนสวยที่เต็มไปด้วยตำนานเก่าแก่สืบเนื่องมาจากสมัยโบราณ และมีอีกฉายาว่า เมืองโรแมนติคแห่งฝั่งตะวันตก ยามเดินชมความงามของเมืองนี้เปรียบเสมือนเดินอยู่ในโลกแห่งเทพนิยาย ลวิฟ เป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและภาษา อยู่ห่างจากชายแดนโปแลนด์ เพียง 70 ลวิฟยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องขนมหวานและกาแฟซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชาวลวิฟ ชาวลวิฟอยู่ไม่ได้หากขาดกาแฟและขนมหวาน กาแฟไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่ม แต่ถือได้ว่าพิธีกรรมเพื่อการผ่อนคลาย มหาวิหารโดมินิกัน (Dormition Church) โบสถ์ประจำเมืองเก่าแก่ อายุกว่า 600 ปี ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และภายในโบสถ์ได้รับการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑสถานทางศาสนา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์และพอล (St.Peter and Paul Garrison Church) นิกายเยซูอิต สร้างขึ้นในปีค.ศ.1610-1620 สมัยนั้นเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนียออกแบบโดย Sebastian Lachmius แต่ได้รับการแก้ไขต่อเติมแบบโดยช่างมืออาชีพ Jacopo Briano โดยได้ต่อเติม หอนาฬิกาที่มีความสูง 80 เมตรอยู่ด้านทิศใต้ ซึ่งเคยเป็นหอนาฬิกาที่สูงที่สุดในสมัยนั้น
  นำท่านชม จัตุรัสไรน๊อค ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของลวีฟ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิต เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ชมอาคาร รูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จนองค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดของโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักโรงแรม RIUS HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3 เมืองลาวิฟ “AUSTRIA-HUNGARIAN TOWN– จตุรัสมาเก็ต– นั่งรถไฟนอนสู่เมืองเคียฟ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  จากนั้นนำท่าน ชมเมืองลาวีฟ ในส่วนของ “AUSTRIA-HUNGARIAN TOWN” นำท่านชมความมั่งคั่งทางด้านวัฒนธรรมและความหลากหลายในด้านสถาปัตยกรรม อย่างอาคารเรเนสซองส์อินตาเลียนในศตวรรษที่16ตั้งเคียงคู่กับโบสถ์แบบโกธิกกับโรงแรม แบบร็อคโคโค ชมเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และตำนานแห่งศตวรรษที่15-17 ชมวิหารคาโตลิตสกีโซบอร์ซึ่งยอดหอคอยเป็นสัญลักษณ์เด่นสะดุดตาที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นใน ศตวรรษที่14เมื่อครั้งลวิฟตกเป็นของโปแลนด์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านชม จตุรัสมาเก็ต ที่มีศาลาว่าการเมืองลวิฟ ตามสถาปัตยกรรมแบบศตวรรษที่19รอบๆคือคฤหาสน์ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียนนา โบสถ์อุสเปนสกีอันเป็นศูนย์กลางของนิกายรัสเชียนออร์โธดอกซ์ของลวิฟ นำท่านชม โรสโตล โดมินีคานา โบสถ์เก่าแก่ประจำเมือง ที่มีอายุกว่า600ปี ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในศตวรรษที่18พาท่านชมโรงละครโอเปร่า ที่ติด 1ใน5โรงละครโอเปร่าที่สวยงามที่สุดในโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นพาท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ เพื่อออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเคียฟ KIEV ออกเดินทางสู่เมืองเคียฟ โดยรถไฟนอนชั้นธุรกิจ
วันที่ 4 เคียฟ City Tour Khreschatyk, Maiden Central square , สถานีรถไฟใต้ดิน–โรงละครโอเปร่าพร้อมชมการแสดง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำทุกท่านชมบรรยกาศกรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครนเป็นเมืองท่าสำคัญด้านอุตสาหกรรมของยูเครน ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.482 โดยชนเผ่าสลาฟ และยังเป็น 1 ใน 5 เมืองที่ได้รับการยกย่องว่า สวยที่สุดในยุโรปอีกด้วย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำดนีปเปอร์ DHIPRO โดยเป็นจุดที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม และอุดมสมบูรณ์
  ผ่านชมย่านใจกลางเมือง KHRESCHATYK MAIDAN CENTRAL SQUARE เป็นจุดศูนย์รวมของวัยรุ่นในกรุงเคียฟ และเป็นบริเวณที่ตั้งสถานที่ราชการที่สำคัญ และในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะมีการเปิดการจราจรในบริเวณนี้เพื่อเปิดเป็นถนนคนเดิน และที่รวบรวมศิลปินหลากหลายแขนงของกรุงเคียฟ โดยท่านจะพบเห็นชาวเมืองต่างพากันออกมาใช้เวลาว่างในวันหยุด กันอย่างอบอุ่น  สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นอีก 1 สถานที่ที่มีความสวยงามของจากการตกแต่งสถานีด้วยหินโมเสค โดยรถไฟสายนี้ถูกสร้างในสมัยสหภาพโซเวียต และได้แรงบันดาลใจในการตกแต่งในแบบของโซเวียต โดยเน้นความหรูหรา สวยงามเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า ความงามในแบบพระราชวัง ก็สามารถให้ประชาชนเข้าถึงได้เช่นเดียวกัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ร้านอาหารจีน DU LONG RESTURANT)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชมความสวยงามและมีมนต์เสน่ห์ของ โรงละครโอเปร่า เป็นโรงละครเก่าแก่ สร้างในสมัยสหภาพโซเวียต พร้อมนำท่านชมการแสดง ระหว่าง โอเปร่า หรือ บัลเล่ต์ ขึ้นอยู่กับวันที่คณะเข้าชม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก REIKARTZ DVORZEK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 กรุงเคียฟ-อนุสาวรีย์ Golden Gate -พิพิธภัณฑ์ เชอร์โนบิล-โบถส์เซนต์แอนดริวเดอร์เซนต์ -นั่งรถไฟสู่เมืองโอเดดซ่า ODESSA  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  ชมอนุสาวรีย์ โกลเด้นเกต GOLDEN GATE MONUMENT เป็นจุดที่เคยเป็นประตูเมืองเก่าที่เจ้าชายยาโรสลาฟสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 เป็นส่วนหนึ่งของปราการป้องกันตัวเมืองเคียฟตอนบน คงเหลือไว้แต่ซุ้มประตูเมืองเท่านั้น และถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็ก ไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองในปัจจุบัน และท่านจะได้พบเห็นรูปปั้นแมว โดยมีความเชื่อว่า หากท่านได้สัมผัสกับรูปปั้นท่านจะพบแต่ความโชคดี และจะได้มีโอกาสได้กลับมาเยือนอีกครั้ง
  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ เชอร์โนบิล เป็นสถานที่ที่สร้างอุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โรงงานปรมาณูนิวเคลียร์ระเบิดในวันที่ 26 เมษายน 1986 ที่กรุงเคียฟ ซึ่งตอนนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอยู่ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมหาศาลและต้องอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวถึง 350,400 คน ภายในท่านจะได้รับความรู้จากประวัติศาสตร์ทั้งสาเหตุการระเบิดแนวทางการแก้ไขของสหภาพโซเวียตและการช่วยเหลือจากนานาประเทศ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้น
  นำท่านชมโบถส์เซนต์แอนดริวเดอร์เซนต์ ST.ANDREW’S DESCENT โบสถ์แห่งนี้มีความสวยงามแปลกตา ไม่เหมือนทื่อื่นเป็นศิลปะแบบบารอค ออกแบบโดยรัสเตรลลี สถาปนิกชาวอิตาลีหนึ่งในผู้ออกแบบเมืองเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
  จากนั้นพาท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ เพื่อออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองโอเดดซ่าODESSA ออกเดินทางสู่เมืองโอเดดซ่า โดยรถไฟนอนชั้นธุรกิจ นอนห้องละ 2 ท่าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ Box at Train
วันที่ 6 โอเดดซ่า ODESSA- บันไดโพธอมคิน (POTYOMKIN STAIRCASE)- สุสานโอเดสซ่า 
10.30 เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองโอเดดซ่า ODESSA นำท่านชมเมืองโอเดสซ่า (Odessa) อีกหนึ่งเมืองท่าแห่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศยูเครน ตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสีดำ (Black Sea) และยังถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของยูเครนอีกด้วย มีท่าเรือพาณิชย์ที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ชมการจัดวางผังเมืองที่สวยงามลงตัวที่ถูกวางรากฐานจากบรรดาสถาปนิกจากยุโรปตะวันตก เช่น ดัชท์ ฝรั่งเศส และ อังกฤษ นำท่านเดินชมเมืองผ่านถนนที่สวยงามหลายสาย
เช้า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู้โรงแรมที่พัก …… ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  จากนั้นให้ท่านให้พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินชมบรรยากาศเมืองโอเดดซ่า ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลดำ ที่มีความโรแมนติก ท่านจะได้ดื่มด่ำกับสถาปัตยกรรมของเมืองที่สวยงามลงตัว เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวยูเครนที่หลั่งไหล เดินทางมายังเมืองโอเดดซ่า เพื่อพักผ่อนในช่วงวันหยุด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
วันที่ 7 โอเดดซ่า – เคียฟ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  แวะชม บันไดโพธอมคิน (POTYOMKIN STAIRCASE) ออกแบบโดย F.BOFFO มีบันไดทั้งหมด192 ขั้น สูง 27 เมตร และยาว 136 และ 5 เมตร ชมอนุสาวรีย์ DUKE DE RICHELIEU อาคารเทศบาลเมือง โบสถ์อัสสัมชัญ โอเดสซาโอเปร่าและบัลเล่ต์เธียเตอร์” (Odessa Opera and Ballet Theater) อีกหนึ่งอาคารที่มีความสวยงาม ซึ่งถูกเปิดครั้งแรกในปี 1810 และถูกไฟไหม้ทำลายไปใน ปี 1873 ต่อมาถูกสร้างขึ้นใหม่ในในสไตล์นีโอบาร็อค และเปิดอีกครั้งในปี 1887 ปัจจุบันถือว่าเป็นอาคารที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอาคารดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย
เที่ยวชมเมือง โอเดดซ่า ก่อนถึงเวลาอันสมควรเดินทางกลับ
  นำท่านชมสวนสาธารณะใจกลางเมืองโอเดดซ่า เป็นสวยดอกไม้และสวนสาธารณะที่ผู้ชาวเมืองส่วนใหญ่มักจะมาใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงเป็นแหล่งรวมศิลปินต่างๆ ที่ออกมาโชว์ผลงานและจำหน่าย เป็นขอที่ลึกให้กับนักท่องเที่ยว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ โรงละครโอเดดซ่า (Odessa Opera and Ballet Theater) ซึ่งถูกเปิดครั้งแรกในปี 1810 และถูกไฟไหม้ทำลายไปใน ปี 1873 ต่อมาถูกสร้างขึ้นใหม่ในในสไตล์นีโอบาร็อค และเปิดอีกครั้งในปี 1887 ปัจจุบันถือว่าเป็นอาคารที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอาคารดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วยได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบิน BORISPOL
16.55 ออกเดินทางจากกรุงโอเดดซ่า สู่เมืองเคียฟ โดยสายการบิน Ukraine International Airlineเที่ยวบินที่ PS 085
17.55 ถึงกรุงเคียฟ รอขึ้นเครื่องเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.10 ออกเดินทางจากกรุงเคียฟ โดยสายการบิน Ukraine International Airline เที่ยวบินที่ PS 271
วันที 8 กรุงเทพฯ (ประเทศไทย)
09.35 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

อัตตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

พัก 2-3 ท่าน

ราคาเด็กมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็กไม่มีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาพักเดี่ยว
22-29 มิ.ย.

13-20 ก.ค.

14-21 ก.ย.

57,555 56,555 55,555 9,000
27 ก.ค.-03 ส.ค.

10-17 ส.ค.

59,888 58,888 57,888 9,000

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์ยูเครน

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ–ยูเครน–กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Ukraine International airline (PS)
 • ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 4 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
 • ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน (สำหรับหัวหน้าทัวร์ตามแต่ความพอใจในการให้บริการของลูกค้าเป็นสำคัญ) ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น

ทัวร์ยูเครน ราคา 57,555 บาท ทัวร์ยูเครนราคาถูก เส้นทางใหม่ 2561

- Advertisement -

Related news

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส เริ่มต้น 39,000 บาท  ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน  ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ราคาถูก พิชิตยอดเขา จุงเฟรา ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม ชมความงามของ น้ำพุเทรวี่ และ...

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป ทุกเส้นทาง จัดทัวร์ยุโรป ในราคาพิเศษ ทัวร์ยุโรป ทุกเส้นทาง จัดทัวร์ยุโรป ในราคาพิเศษ ทัวร์ยุโรป บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ จัดทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปราคาถูก กรุ๊ปดูงานต่างๆ บริการอาหารทุกมื้อ คุณลูกค้าสามารถจอง เเละเรายังมีเส้นทางแนะนำทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก และทัวร์ยุโรปในเส้นทางอื่นๆ บริการจัดทัวร์ท่องเที่ยวยุโรป จัดกรุ๊ปทัวร์ ยุโรป และ จอยทัวร์ คุณลูกค้าสามารถ จองได้ตั้งแต่ 1...

ทัวร์โรมาเนีย เริ่มต้น 69,900 บาท

ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย ราคาถูก ราคา 69,900 บาท ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย ราคาถูก  ทัวร์โรมาเนีย ไปตามล่าหาท่านเคาท์แดรกคูลาที่ทรานซิลเวเนีย ตามนวนิยายโกธิกของ ทัวร์โรมาเนีย โรมาเนียราคาถูก ชมบราม สโตกเกอร์ นักเขียนชาวไอริช ตั้งอยู่คาบสมุทรบอลข่าน เป็นแหล่งรวมอารยะธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่มากมายจากหลายประเทศ • บูคาเรสต์ สถาปัตยกรรมและศิลปะล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฝรั่งเศส จนได้สมญาว่า ปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก • ซินายา เมืองรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมของโรมาเนีย ที่ตั้งลึกเข้าไปในเทือกเขาคาร์เพเธียน •...

ทัวร์โครเอเชีย ราคา 45,999 บาท

ทัวร์โครเอเชีย ราคา 45,999 บาท ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชียราคาถูก ตลอดปี 2562 ทัวร์โครเอเชีย บริการจัดทัวร์ท่องเที่ยว ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชียราคาถูก เมืองสวยริมทะเลอะเดรียติก จิบไวน์ขาว ชิมหอยนางรมสดจากฟาร์มที่มาลีสตอน สปลิตเมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สัมผัสกลิ่นอาย ประวัติศาสตร์แห่งเมืองเก่าโทรเกียร์ ซีเบนิก เมืองริมทะเลที่มีกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียน อุทยานพลิตวิเซ่ ชมความงามของน้ำตกและทะเลสาบที่ร้อยรับช่วงต่อกันเป็นชั้นตามแนวภูเขา ซาเกรบ เมืองที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมต่างยุคไว้ได้อย่างงดงาม จัดกรุ๊ปทัวร์ โครเอเชีย และ...