Thursday, December 7, 2023

License No. 11/07424

spot_img

ทัวร์ลาวใต้ ราคา 6,900 บาท รถตู้ VIP 9 นั้ง อาหารทุกมื้อ พักจำปาสัก

ทัวร์ลาวใต้ ราคาถูก  5,600 บาท เที่ยวครบ !! โดยรถตู้ VIP ** วันนี้-ตุลาคม 2559

ทัวร์ลาวใต้ ราคาถูก  6,900 บาท เที่ยวครบ !! โดยรถตู้ VIP 

ทัวร์ลาวใต้  เที่ยวครบ !!  ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ราคาถูก พาเที่ยวครบรับท่านลูกค้าจาก กทม เดินทางสู่ลาวใต้พร้อมที่พักคุณภาพดี พักหรู 4 ดาว พาท่านชม น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดผาส้วม ตลาดดาวเรือง บริการท่านโดยไกด์คุณภาพ พร้อมรถตู้วีไอพี รวมอาหารทุกมื้อ จัดทัวร์ลาวใต้ กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว จัดทัวร์ราคาถูกพิเศษ..ตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป

 

โปรแกรม ทัวร์ลาวใต้

วันที่ 1 จุดนัดหมาย  – อุบลราชธานี 
18.00 พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกด้านการผูกป้ายชื่อติดกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี โดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี พร้อมกับบริการอาหารว่าง(มื้อที่ 1)
วันที่ 2 อุบลราชธานี – ช่องเม็ก -แก่งหลี่ผี (มหานทีสีพันดอน) – น้ำตกคอนพะเพ็ง
07.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
หลังอาหารเดินทางต่อไปยังด่านต.ม.ไทย-ลาวที่ ช่องเม็ก ตรวจเอกสารผ่านแดน เดินทางสู่ เมืองโพนทอง แขวงนคร จำปาสัก ข้ามสะพานแขวน – แม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ ออกเดินทางสู่ นครจำปาสัก เดินทางสู่ บ้านนากะสัง นำท่านลงเรือลำใหญ่ ล่องเรือลัดเลาะตามแก่งแม่น้ำโขงสู่ บ้านดอนคอน จากนั้นนั่งรถสองแถวท้องถิ่นสู่ แก่งหลี่ผี ผ่านหมู่บ้านชุมชนริมแม่น้ำโขง ชม หัวรถจักรโบราณ และ สะพานรถไฟประวัติศาสตร์ ร่องรอยแห่งอาณานิคมฝรั่งเศสและชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งหลี่ผี (แก่งกลางแม่น้ำโขง) สมญานาม มหานทีสี่พันดอน
12.00 บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)
หลังอาหารออกเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง (ระยะทางประมาณ 150 กม.) ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาวในชนบทระหว่างเส้นทางไป น้ำตกคอนพะเพ็ง ชมมหานทีอันยิ่งใหญ่กลางแม่น้ำโขง สมญานาม แองการ่าแห่งเอเชีย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับที่พัก
19.00 บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองปากเซกันตามสบาย.
วันที่ 3 ตลาดดาวเรือง -น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดผาส้วม ตาดเยือง -ช่องเม็ก ช้อปปิ้ง
06.30 บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดดาวเรือง (ตลาดเช้าเมืองปากเซ) อาทิ เครื่องเงิน ผ้าทอ ผ้าไหม งานฝีมือ และสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด จากนั้นออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน ตาดเยือง แวะชม ไร่ชา กาแฟระหว่างทาง ชมดินแดนแห่งที่ราบสูงโบลิเวนแห่งลาวใต้ ชมน้ำตกอันสวยงามของ น้ำตกตาดฟาน (ระยะทางประมาณ 35 กม.)จากนั้นออกเดินทางสู่น้ำตกตาดผาส้วม
12.00 บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารน้ำตกตาดผาส้วม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกตาดผาส้วม พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย ออกเดินทางกลับสู่ ช่องเม็ก ตรวจเอกสารผ่านแดน
16.00 พร้อมซื้อของฝากกลับบ้าน อาทิ เหล้า ไวน์ ผ้าทอ ผ้าไหม และสินค้าปลอดภาษีนานาชนิดที่ ตลาดช่องเม็ก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี แวะซื้อของฝากจากเมืองอุบลฯ อาทิ หมูยอ ปลาส้ม แหนม
18.00 บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารในเมืองอุบลราชธานี (มื้อที่ 6)
วันที่ 4 ซื้อของฝาก – จุดหมาย
05.00 เดินทางถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ

โปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์ลาวใต้

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม**
 ค่าทิปไกด์ลาว 300 บาท และไกด์ไทย คนขับรถ ตามความพึงพอใจของลูกค้า
 ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
การสำรองที่นั่ง
 แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
 วางมัดจำท่านละ 3,000บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
อัตราค่าบริการนี้รวม
 รถปรับอากาศ (วี.ไอ.พี)เดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรม ( จำนวน 3 คัน)
 ที่พักห้องละ 2 ท่านจำนวน 1 คืน
 อาหารทุกมื้อตามโปรแกรมระบุ
 เครื่องดื่ม/ลูกอม/ของว่าง/ ระหว่างการเดินทาง
 ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท/(รักษาพยาบาล 500,000.-บาท) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 เจ้าหน้าที่และทีมงานคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 บริการถ่ายภาพตลอดการเดินทางพร้อมลงแผ่น(DVD)เพื่อเป็นที่ระลึก จำนวน 1 ชุด 

ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ราคาถูก โดยรถตู้ VIP **

ส่วนลด :

โค้ดทัวร์ :

จอยทัวร์ ยังมีโปรแกรมอีกมากไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ หากต้องการโปรแกรมอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุ๊ปส่วนตัว ราคาพิเศษ

โปรแกรมที่น่าสนใจ

Pattaya Day Tour

1 วัน
ตลอดปี 66-67
ไม่รวม

โค้ด

BestFriend

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์ญี่ปุ่นกำแพงหิมะ
6 วัน 4 คืน
เม.ย.-พ.ค.67
Air Asia X

โค้ด

RJ-XJ024
ลด 300 บาท
39,919

เริ่มต้น/ท่าน

4 วัน 3 คืน
ต.ค.-มี.ค.67
Viet Jet

โค้ด

VZD6
ลด 200 บาท
13,899

เริ่มต้น/ท่าน

ทัวร์กระบี่spot_img

ทัวร์ต่างประเทศ

spot_img
spot_img

โปรแกรมแนะนำ

ทัวร์ในประเทศ

ตัวอย่างภาพประทับใจ

เพิ่มเพื่อนรับส่วนลด @bestfriend

เพิ่มเพื่อน