ทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 8 วัด พร้อมล่องเรือ ชมช้างเล่นน้ำ ตลอดปี 2563

14239

ทัวร์อยุธยา ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา แบบเต็มอิ่ม

ทัวร์อยุธยา
ทัวร์อยุธยา

ทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 8 วัด ทัวร์ไหว้พระ จ.พระนครศรีอยุธยา

บริการจัดทัวร์ ทัวร์อยุธยา จัดทัวร์กรุ๊ปหน่วยงาน ตั้งแต่ 8-9 ท่านขึ้นไป จัดทัวร์อยุธยา 1 วัน และ แบบ 2 วัน 1 คืน ทัวร์อยุธยาราคาถูก แบบรวมครบทุกอย่าง ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว รวมที่พัก รถนำเที่ยว อาหารแบบเซ็ตโต๊ะ และไกด์ทัวร์คุณภาพดี ค่อยบริการลูกค้าตลอดทริป ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ตามงบประมาณของคุณลูกค้า 

ทัวร์อยุธยา คุณภาพดี ตลอดปี 2563

วัดใหญ่ชัยมงคล-วัดพนัญเชิงวรวิหาร-ล่องเรือ-ตลาดน้ำอโยธยา-วัดพระงาม-วัดหน้าพระเมรุ-วัดกษัตราธิราชวรวิหาร-วัดท่าการ้อง-วัดไชยวัฒนาราม-วิหารพระมงคลบพิตร
07.00คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โลตัส เลียบทางด่วนรามอินทรา โดยมีเจ้าหน้าที่ ทีมงานเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ ค่อยอำนวยความสะดวก (บริการอาหารเช้า หรือขนมเบรก+น้ำดื่ม) จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ช วีไอพี ปรับอากาศ ร่วมสนุกกิจกรรมบนรถพร้อมคาราโอเกะ ที่บรัษัทได้จัดเตรียมไว้ให้กับคุณลูกค้า
08.30นำท่านเดินทางถึง วัดใหญ่ชัยมงคล (1) นมัสการพระนอน ชมเจดีย์ชัยมงคลและสักการะพระบรมราชานุ-สาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นนมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธไตรรัตนายก(ซำปอกง) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร(2) สัการะศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก
10.00ล่องเรือเล็ก ชมความงามสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้เวลาล่องเรือเล็ก 12 ที่นั่ง 1 ชม + พร้อมชมช้างเล่นน้ำ
11.40เที่ยวชม ตลาดน้ำอโยธยา (อิสระอาหารเที่ยง ไม่รวมในค่าทัวร์) ให้ทุกท่านได้อิสระเลือกซื้อสิ้นค้า และเก็บภาพบรรยากาศของตลาดน้ำ (เฉพาะลูกค้าคนไทย)
12.30เที่ยวชม วัดพระงาม ชมประตูแห่งการเวลา (3) เป็นซุ้มประตูโบราณที่ปกคลุมไปด้วยต้นโพธิ์ จากนั้น สัการะพระพุทธนิมิตรพิชิมารโมลีศรี วัดหน้าพระเมรุ (4) เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกเผาในสมัยอยุธยา สรรเพชรบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปทรงเครื่องงดงาม และเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายในคราวเสียกรุงศรีฯ
14.30นำทุกท่านเข้าชม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (5) เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ทรงสร้าง วัดนี้จึงมีชื่อว่า วัดกษัตราซึ่งหมายความว่าเป็นวัดของพระมหากษัตริย์ หรือวัดของพระเจ้าแผ่นดิน
15.20จากนั้นนำทุกท่านชม วัดท่าการ้อง (6) ภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่และศักสิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมากและนมัสการหลวงพ่อยิ้ม จากนั้นชม วัดไชยวัฒนาราม (7)สร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง มีพระปรางค์ประธานขนาดใหญ่ ศิลปะเขมร สวยงามยิ่งใหญ่ ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
17.00ก่อนกลับแวะสัการะ วิหารพระมงคลบพิตร (8) นมัสการ พระคู่บ้านคู่เมืองอยธยาเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสำริด พร้อม เลือกซื้อของฝาก โรตีสายไหมที่ขึ้นชื่อใน จ.พระนครศรีอยุธยา
18.00คณะพร้อมเดินทางกลับ
19.30เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เดินทาง : ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์
เริ่มต้นเดินทาง : 14 มีนาคม 2563

กำหนดการราคา
มีนาคม 2563 
7 มีนาคม 25631,290.-
8 มีนาคม 25631,290.-
14 มีนาคม 25631,290.-
15 มีนาคม 25631,290.-
21 มีนาคม 25631,290.-
22 มีนาคม 25631,290.-
เมษายน 2563 
4 เมษายน 25631,290.-
5 เมษายน 25631,290.-
18 เมษายน 25631,290.-
19 เมษายน 25631,290.-
25 เมษายน 25631,290.-
26 เมษายน 25631,290.-
พฤษภาคม 2563 
2 พฤษภาคม 25631,290.-
3 พฤษภาคม 25631,290.-
9 พฤษภาคม 25631,290.-
10 พฤษภาคม 25631,290.-
16 พฤษภาคม 25631,290.-
17 พฤษภาคม 25631,290.-
23 พฤษภาคม 25631,290.-
24 พฤษภาคม 25631,290.-

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์อยุธยา

*** ทุกพีเรียด หากลูกค้าไม่ถึง 8 ท่าน ขอสงวนสิทธิไม่ออกเดินทาง (คืนเงินลูกค้าเต็มจำนวน) ***

อัตราค่าบริการนี้รวม
  1. รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
  2. อาหารเช้า หรือ ขนมเบรค
  3. ลูกอม/ของว่าง/ ระหว่างการเดินทาง
  4. นั่งเรือเล็ก 12 ที่นั่ง ชมสองฝั่งอยุธยา พร้อมชมช้างเล่นน้ำ
  5. น้ำดื่ม ผ้าเย็น
  6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรมระบุ
  7. เจ้าหน้าที่และทีมงานคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางไกด์ 1 ท่าน
  8. ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,00,000 บาท (รักษาพยาบาล 500,000 บาท) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  1. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  2. ไม่รวม Vat 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ตัวอย่างการเดินทาง >> ทริปอยุธยา

** หากเป็นกรุ๊ปเหมาส่วนตัวตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโปรแกรมนั้นๆ ใบเสนอราคาและโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์อยุธยา

**บริการเพิ่มเติม นั่งเรือชมวิวรอบเกาะอยุธยา คลิ๊กที่นี่ >> ล่องเรืออยุธยา
**บริการเพิ่มเติม นั่งรถตุ๊กๆ เที่ยวอยุธยา คลิ๊กที่นี่ >> รถตุ๊กๆ อยุธยา

 

เที่ยวอยุธยา

จัดกรุ๊ปอยุธยาทัวร์อยุธยา

จัดกรุ๊ปทัวร์-ในประเทศ

ทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด ทัวร์อยุธยาราคาถูก เริ่มต้น 1,290 บาท ตลอดปี 2563

ทัวร์ฮ่องกง-ลดราคา